Tải bản đầy đủ

Bài 5: Sọ Dừa Ngữ Văn 6

Kênh chia sẻ video
kiến thức
Ngữ Văn Trung học Cơ
sở


V¨n b¶n

Sä DõA1- THỂ LOẠI: TRUYỆN CỔ TÍCH
- Truyện cổ tích là một loại truyện dân gian phản ánh cuộc sống hằng
ngày của nhân dân ta.
- Trong truyện có một số kiểu nhân vật chính: nhân vật bất hạnh
(người mồ côi, con riêng, người em út, người có hình dạng xấu
xí,...), nhân vật có tài năng kì lạ, nhân vật thông minh, nhân vật
ngốc nghếch, nhân vật là động vật (các con vật biết nói năng, có
hoạt đông và tính cách như con người,...)
- Trong truyện cổ tích thường có những yếu tố hoang đường, kì ảo,

đóng vai trò cán cân công lí, thể hiện khát vọng công bằng, mơ ước
và niềm tin của nhân dân về sự chiến thắng của cái thiện đối với cái
ác, cái tốt với cái xấu.


• F:\


C©u hái

So s¸nh nh÷ng
®iÓm gièng vµ kh¸c
nhau gi÷a truyÖn
truyÒn thuyÕt vµ
truyÖn cæ tÝch ? ( vÒ
néi dung, nghÖ thuËt, kiÓu nh©n
vËt vµ ý nghÜa )


Giống
nhau:
- Đều là truyện kể dân gian
do nhân dân lao động sáng tác
- Đều đợc xây dựng trên cơ
sở trí tng tng phong phú
táo bạo của ngời xa, có các chi
tiết hoang đờng, kì lạ
- Cách kể chuyện hấp dẫn,
giản dị, ngắn gọn .


Khác nhau

:

Đặc điểm

Truyền thuyết

Nội dungKể về nhân vật và
sự kiện liên quan
đến lịch sử thời quá
khứ .

Nghệ thuật

Nhân vật

í nghĩa

Nhiều chi tiết tởng t
ợng kì ảo nhng vẫn
có cái lõi là sự thật
lịch sử.
Nhân vật liên quan
đến lịch sử

Giải thích nguồn gốc
dân tộc, đất nc...
thể hiện thái độ và
cách đánh giá của nhân
dân về sự kiện và

Cổ tích

Kể về cuộc đời và số
phận của một số kiểu
nhân vật .

Có các yếu tố hoang đ
ờng.
Nhân bất hạnh (...)
Nhân vật thông minh,
ngốc nghếch (...)
Nhân vật là động vật
(...)
Thể hiện mơ c, niềm
tin của nhân dân về
chiến thắng cuối cùng
của cái thiện đối với cái
ác, của cái tốt đối với cái
xấu.


Truyện Sọ Dừa thuộc kiểu văn
bản
nào đã học ?
- Kiểu văn bản: Văn bản tự sự
2-Bố cục : 3 phần
Phần I: Từ đầu đặt tên cho nó là Sọ Dừa : Sự ra
đời của Sọ Dừa.
Phần II. Tiếp ...đến giữa cảnh đảo hoang vắng :
Tài năng và phẩm chất của Sọ Dừa.
Phần III. Phần còn lại: Vợ chồng Sọ Dừa gặp lại nhau...
- Lời kể : lời văn của ngời kể chuyện và lời đối thoại
của
các nhân vật.


4- TểM TT VN BN
- Sự ra đời khác thờng của Sọ Dừa
- Sọ Dừa đi ở chăn bò cho nhà Phú
ông
- Sọ Dừa lấy con gái út của Phú ông .
- Sọ Dừa biến thành một chàng trai
khôi ngô, tuấn tú. Sọ Dừa miệt mài
đèn sách , đỗ trạng và đi sứ .
- Vợ Sọ Dừa gặp nạn , dạt vào đảo
hoang .
- Vợ chồng Sọ Dừa lại gặp nhau, mở
tiệc mừng. Hai ngời chị xấu hổ, bỏ
đi biệt tích .


II- ĐỌC HIỂU VĂN BẢN


1- NHÂN VẬT SỌ DỪA


a- Hình dạngb-Phaåm chaát, taøi naêng .


Tài năng của Sọ Dừa được
thể hiện qua những chi tiết
nào?
 Chăn bò  lao động giỏi.
 Thổi sáo  yêu nghệ
thuật
 Thực hiện đủ, nhanh yêu
cầu
sính học,
lễ. thông minh 
 Chăm
đỗ trạng.


b. Tài năng Sọ Dừa:
 Lao động giỏi, yêu
nghệ thuật.
 Thực hiện đủ, nhanh
yêu cầu sính lễ của Phú
ông.
 Thông minh, chăm chỉ,
đỗ trạng nguyên.


2- NHÂN VẬT CÔ ÚTQua cách cư xử của cô Út
với mọi người và với Sọ
Dừa, em hiểu được gì về
phẩm chất của cô ?
 Hiền lành, thương người.


Cô Út bò hai người chò
của mình hại ra sao ? Nhờ
đâu Cô Út đã vượt qua
được thử thách đó ?
 Lòng can đảm, sự thủy
chung.


2. Nhân vật cô Út:
 Hiền lành, thương
người.
 Can đảm, thuỷ chung


3-Ý NGHĨA TRUYỆN SỌ DỪA
 Thiện thắng ác .

 Tốt thắng xấu .
 Công bằng thắng
bất công.


Bµi tËp tr¾c
nghiÖm
1. TruyÖn cæ tÝch thiªn vÒ
ph¶n ¸nh néi dung nµo ?
A. §Êu tranh chinh phôc thiªn
nhiªn
B. §Êu tranh chèng x©m lîc
C. §Êu tranh giai cÊp
D. §Êu tranh b¶o tån v¨n hãa


2. Tên
gọi
khái
quát
nhất
cho
A. Đấu tranh giữa ngời nghèo
và cuộc đấu tranh xã hội trong
truyện
cổ tích là gì ?
kẻ giàu
B. Đấu tranh giữa địa chủ và
nông
dân
C. Đấu tranh giữa chính nghĩa

phi nghĩa
D. Đấu tranh giữa cái thiện và
cái ác .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×