Tải bản đầy đủ

skkn các thủ thuật được vận dụng dạy phần while – reading trong tiếng anh 8

Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

Trường THCS Trần Hào

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYẾT MINH MÔ TẢ GIẢI PHÁP VÀ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: “ Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while – reading trong
tiếng Anh 8”
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:
Theo chương trình của Bộ GD & ĐT, cấp THCS có 4 khối lớp học (Khối 6,7,8
&9) nhưng dạng bài đọc hiểu tập trung nhiều và mới nhất đối với học sinh là khối lớp 8.
Kỹ năng đọc hiểu là một trong bốn kỹ năng hết sức quan trọng trong quá trình dạy và
học tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết. Trong chương trình tiếng Anh, một bài đọc thường
có rất nhiều từ và cấu trúc mới mà học sinh chưa được tiếp cận hoặc đã quên.Vì vậy,
việc phát triển kỹ năng đọc hiểu cho học sinh khối lớp 8 là một nhiệm vụ thiết yếu, để
cho các em có khả năng không chỉ đọc hiểu những bài trong chương trình mà còn có thể
tự đọc ở nhà để mở mang vốn kiến thức. Thế nên, tôi quyết định chọn khối lớp 8 để áp

dụng sáng kiến này.
3. Các giải pháp cũ thường làm:
Trong cách giảng dạy lâu nay, bài dạy đọc hiểu thông thường thực hiện theo 3
bước ( The PPP Framwork):
1.Pre-reading stage ( Giai đoạn giới thiệu bài – trước khi đọc)
2.While – reading (Giai đoạn luyện tập – trong khi đọc)
3.Post –reading (Giai đoạn vận dụng – sau khi đọc)
Tác giả: Phaïm Thò Mai

2016

Năm học : 2015-

1


Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

Trường THCS Trần Hào

Trước khi thực hiện 3 bước cơ bản trong bài đọc hiểu, giáo viên thường tổ chức
một số trò chơi hay đặt câu hỏi có liên quan đến nội dung bài học nhằm gây hứng thú,
giảm bớt căng thẳng cho học sinh , giúp học sinh có tâm lí nhẹ nhàng, hứng thú vào bài
học mới. Đối với phần While – reading, giáo viên thường yêu cầu học sinh đọc thầm lấy
thông tin và làm theo các yêu cầu trong sách giáo khoa. Ngoài ra, giáo viên còn soạn
một số dạng bài tập khác theo hình thức như sau:
3.1 Một số dạng bài tập phát triển kỹ năng đọc hiểu trong phần while –
reading.
♦ Read and select the correct option.(Đọc và lựu chọn ý đúng)
♦ Read and rearrange the information.(Đọc và sắp xếp lại thông tin đúng theo bài
đọc hiểu )
♦True or false ?Then correct the false sentences. (Đúng hoặc sai, rồi sửa lại
những câu sai)
♦Multiple choice (Chọn trắc nghiệm)
♦Filling in the missing information. (Điền thông tin còn thiếu)
♦Find the word in the passage that means. (Tìm từ trong bài mà nghĩa tương
đương)
♦Answer the questions.(Trả lời các câu hỏi)
3.2 Ví dụ minh họa về các hoạt động trong khi đọc (while - reading)
Ví dụ 1: While-reading ( Trong Unit 6, sách giáo khoa tiếng Anh 8)


♣ Filling the mising information.
a.The Youth Union was founded in……………………
b.In ……… the youth Union was officially named as it is called today.
Tác giả: Phaïm Thò Mai

2016

Năm học : 2015-

2


Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

Trường THCS Trần Hào

c.The Youth Union’s activities aim to help the young develop ………..
d. Its aims and principles have been ………..for the young Vietnamese people of
today and tomrrow.

 key:
a. 1931

b. 1976

c. their public awareness

d. established by President Ho Chi Minh
♣ Answer the questions.
a. At the age can one join the Youth Union ?

b. When was the Youth Union founded ?
c. What is the complete name of the Youth Union ?
d. Can you name some social activities of the Youth Union?

e. What do these activities aim to help?
f. Who established the guidelines for the Vietnamese youth?

 key:
a. Any Vietnamese Youth from 16 to 30 years of age can join the Youth Union.

b. The Youth Union was founded on March 26 in 1931.
c. The complete name of the Youth Union is Ho Chi Minh.

d. Some social activities of the Youth Union are helping the handicapped,
cleaning the environment, Green Summer Voluteers Campaign,…..
e. These activities aim to help the young develop their public awareness and

from their personality.
f. President Ho Chi Minh established the guidelines for Vietnamese youth.
Tác giả: Phaïm Thò Mai
Năm học : 20152016

3


Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

Trường THCS Trần Hào

Ví dụ 2: While-reading ( Trong Unit 5, sách giáo khoa tiếng Anh 8)
♣ True or false ? Correct the false sentenses.
T

F

a. All the language learners write the meaning of new words in their
mother tongue.
b.Some learners write examples of words they want to learn .

c. Every learner tries to learn all new words they come across.

d.Many learners only learn new words that are important.

 Key:
a. F -> ( Not all language learners but only some)
b. T
c. F -> (Many learners do not try to….)
d. TTình trạng và nhược điểm của phương pháp cũ:

- Hầu như học sinh thực hiện một cách máy móc dẫn đến các em không nắm được
nội dung thông tin của bài.
- Đa số học sinh không tự tư duy, nghiên cứu bài đọc mà dùng Sách học tốt để
chép câu trả lời hoặc mượn vở anh chị học khóa trước để chép vào vở soạn, sau đó đến

Tác giả: Phaïm Thò Mai

2016

Năm học : 2015-

4


Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

Trường THCS Trần Hào

lớp trả lời cho giáo viên. Nhưng thực tế, khi giáo viên yêu cầu chỉ câu nào, đoạn nào để
minh chứng ( evidence) cho câu trả lời đó thì học sinh không thực hiện được.
- Thời lượng tiết học có giới hạn nên giáo viên hiếm khi đưa vào các dạng bài tập
khác ngoài sách giáo khoa.
- Vốn từ vựng của học sinh quá ít, lại gặp thêm các cấu trúc mới dẫn đến chán nãn
không muốn xây dựng bài một cách tích cực.
Bảng 1: Kết quả thống kê số liệu học sinh trước đây.
Lớp

Sĩ số

Số học sinh trả lời câu hỏi

Số học sinh không trả lời câu hỏi

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

8B

33

15

45,5

18

54,5

8C

30

17

56,7

13

43,3

8D

32

14

43,8

18

56,2

TC

95

46

48,4

49

51,6

Hình 1: Biểu đồ thống kê số liệu học sinh trước đây.
4. Sự cần thiết phải áp dụng giải pháp sáng kiến:
Năm học 2014-2015, nhà trường phân công tôi giảng dạy 3 lớp: 8B, 8C và 8D với
tổng số học sinh là 95 em, trình độ, năng lực học tập của các em chênh lệch khá cao
5
Tác giả: Phaïm Thò Mai
Năm học : 20152016


Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

Trường THCS Trần Hào

giữa học sinh giỏi, khá và học sinh yếu kém. Chắc chắn một điều, học sinh yếu kém
không bao giờ học theo kịp các bạn học sinh khá giỏi.
Vấn đề học ngoại ngữ nói chung và học tiếng Anh nói riêng là rất khó. Đặc biệt
khó hơn đối với học sinh nông thôn mặc dù các em đã học ở bậc tiểu học (từ lớp 3).
Trong khi ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ ( tiếng Việt ) lại chưa được thành thạo lắm .Vì vậy làm
thế nào để học sinh hiểu được và thích học tiếng Anh là một điều rất khó.Vấn đề đặt ra ở
đây là phải có phương pháp hướng dẫn giúp học sinh tự giác học tập và yêu thích môn
học. Nắm bắt được nhu cầu đó, theo hướng dẫn của Luật giáo dục 2005 (điều 5) quy
định “ phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng
tạo của người học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng
say mê học tập và có động lực ý chí vươn lên”.
Trong suốt quá trình giảng dạy thực tế ở một trường học nông thôn ( trường
THCS Trần Hào, xã Hòa Quang Nam), tôi nhận thấy các em tiếp cận một bài đọc hiểu
rất khó khăn và còn nhiều hạn chế .Chính vì lẽ đó, để giúp học sinh học một bài đọc như
thế nào là tốt nhất và hiệu quả, đó chính là mối quan tâm suy nghĩ của tôi lâu nay để tìm
ra sáng kiến với tựa đề: “Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while – reading
trong tiếng Anh 8 ”.
5. Mục đích của giải pháp sáng kiến:
- Giúp học sinh hiểu bài, mạnh dạn phát biểu xây dựng bài học tích cực.
- Góp phần nâng cao chất lượng học tập đặc biệt là kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh và
những thông tin mở rộng ngoài sách vở.
- Tạo không khí phấn khởi, không ngừng trong học tập, đồng thời chia sẻ những
kinh nghiệm trong giảng dạy của tôi đối với các đồng nghiệp khác.
6.Thời gian thực hiện sáng kiến : Học kỳ I năm học 2014-2015 (từ tháng 11
đến tháng 3 năm 2015)
Tác giả: Phaïm Thò Mai

2016

Năm học : 2015-

6


Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

Trường THCS Trần Hào

7. Nội dung
7.1 Thuyết minh giải pháp mới hoặc cải tiến :
Để tìm ra câu trả lời trong phần “ While- reading” ,ta tiến hành thực hiện 2 bước
sau:
Bước 1: Hướng dẫn học sinh tìm minh chứng ( evidence) cụ thể trong bài.
Hướng dẫn học sinh tìm minh chứng (evidence) và gạch chân cụ thể cụm từ chính
mà cụm từ đó là để trả lời cho câu hỏi, sau đó ta dùng bút chì gạch chân làm nổi bậc
cụm từ này.Tiếp tục hướng dẫn học sinh đọc tiếp những câu hỏi còn lại để tìm cụm từ
chính ,cứ như vậy giúp học sinh lần lượt tìm minh chứng cho các câu kế tiếp.
Ví dụ: Trong Unit 12, sách giáo khoa Tiếng Anh 8

 Câu a) How did Mrs.Quyen go to Kilauea Volcano?
Ở câu này nội dung câu hỏi , mục đích hỏi về vấn đề gì ? yêu cầu học sinh gạch
chân 2 cụm từ : How và Kilauea Volcano , nghĩa là Mrs. Quyen đến Kilauea Volcano
bằng phương tiện nào? Yêu cầu học sinh nhìn vào nội dung tấm bưu thiếp đầu tiên tìm
nhanh và gạch chân nổi bậc cụm từ (minh chứng) trả lời cho từ How. Nội dung bưu
thiếp như sau:

Tác giả: Phaïm Thò Mai

2016

Năm học : 2015-

7


Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

Trường THCS Trần Hào

Hình 2: Minh họa nội dung câu hỏi (a)
 Câu b) Where in San Francisco did Mrs. Quyen see the famous prison?
Ở câu này , giáo viên yêu cầu học sinh gạch chân 2 cụm từ: Where và the
famous prison. Học sinh đọc lướt nhanh tấm bưu thiếp thứ hai và tìm minh chứng nào
(cụm từ nào) chỉ về nơi chốn , gạch chân làm nổi bậc minh chứng đó. Nội dung tấm bưu
thiếp như sau:

Tác giả: Phaïm Thò Mai

2016

Năm học : 2015-

8


Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

Trường THCS Trần Hào

Hình 3: Minh họa nội dung câu hỏi (b)
 Câu c) What is special about Mount Rushmore ?
Học sinh xác định và gạch chân 3 từ : What, special, Mount Rushmore. Nhìn
vào tấm bưu thiếp sau và gạch chân

Hình 4: Minh họa nội dung câu hỏi (c)
Câu d) What is the other name of Chicago ?

Tác giả: Phaïm Thò Mai

2016

Năm học : 2015-

9


Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

Trường THCS Trần Hào

Yêu cầu học sinh gạch ba cụm từ: What, other name, Chicago trong câu hỏi.
Học sinh nhìn vào tấm bưu thiếp thứ 4 tìm minh chứng để gạch chân.

Hình 5: Minh họa câu hỏi (d)
Câu e) What did Mrs.Quyen do while her husband was visiting the Statue of
Liberty ?
Học sinh đọc lướt qua câu hỏi và gạch chân hai từ: What và do. Học sinh nhìn
vào tấm bưu thiếp thứ 5. Nội dung tấm bưu thiếp như sau:

Hình 6: Minh họa câu hỏi (e)
Tác giả: Phaïm Thò Mai

2016

Năm học : 2015-

10


Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

Trường THCS Trần Hào

Bước 2: Viết câu trả lời hoàn chỉnh
Nhìn vào các cụm từ đã được gạch chân để viết thành câu hoàn chỉnh. Đối với
học sinh trung bình, yếu, kém khi viết câu chắc chắn các em sẽ viết sai xót về lỗi chính
tả, về thì, cấu trúc ngữ pháp và không xác định được chủ ngữ, hoặc chuyển đổi các ngôi
xưng hô như “My” => “Her”/(His) hoặc “Our” => “Their” trong câu trả lời.
∗Vậy đáp án của các câu như sau:
a. She went to Kilauea Volcano by plane.
b. She saw the famous prison on the island of Alcatraz.
c. It is a mount where the heads of four America presidents are carved into the
rock.
d. It’s also called “The Windy City”.
e.She went shopping.
Với giải pháp mới này, không khí lớp sẽ trật tự im lặng, im lặng ở đây không có
nghĩa là lớp học thụ động mà học sinh tập trung tư duy, tập trung tích cực vào bài đọc
hiểu. Học sinh tò mò tìm ra được minh chứng (evidence) cho câu trả lời. Học sinh tích
cực hoạt động với tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái, và mạnh dạn không bị gò bó ép buộc.
Giáo viên khuyến khích học sinh với nhiều hình thức: Gọi cá nhân học sinh đọc
lên minh chứng đã tìm được, giáo viên gọi từng nhóm đưa ra kết quả, nếu đúng giáo
viên khẳng định đúng và nhắc lại cụm từ một lần nữa để những học sinh yếu kém nhận
biết, nếu sai giáo viên gọi nhóm khác trả lời. Giáo viên là người đưa ra câu trả lời đúng
nếu học sinh đưa ra câu trả lời sai tiếp tục tìm lại không bị ghi điểm thấp, nếu học sinh
nào phát hiện nhanh với số lượng 3/5 câu thì giáo viên nên ghi điểm miệng cho học
sinh. Giáo viên luôn luôn động viên khuyến khích cho tất cả học sinh đều tham gia. Đây

Tác giả: Phaïm Thò Mai

2016

Năm học : 2015-

11


Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

Trường THCS Trần Hào

là hoạt động tạo cho học sinh tính tích cực, hứng thú trong học tập và đồng thời cũng là
yếu tố thiết thực để áp dụng cho tất cả học sinh ở cấp Trung học cơ sở tại địa phương.
Sau khi học sinh biết thành thạo phương cách tìm được minh chứng (evidence)
trong bài đọc hiểu. Tôi tin chắc rằng các em sẽ làm tốt các dạng bài tập đọc hiểu trong
sách giáo khoa hoặc những đoạn văn thầy cô đưa ra.
• Kết quả của sáng kiến :
Thống kê kết quả sau một thời gian giảng dạy ở các lớp 8B, 8C, 8C tại Trường
THCS Trần Hào, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa trong Học kỳ I năm học 20142015 như sau:
Bảng 2: Thống kê số lượng học sinh sau khi áp dụng các giải pháp mới

Lớp

Sĩ số lớp

Số học sinh trả lời câu hỏi

Số học sinh không trả lời câu hỏi

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

8B

33

23

69,7

10

30,3

8C

30

23

76

7

23,3

8D

32

22

68,8

10

31,2

TC

95

68

71,58

27

28,42

Tác giả: Phaïm Thò Mai

2016

Năm học : 2015-

12


Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

Trường THCS Trần Hào

Hình 5: Biểu đồ minh họa tỷ lệ học sinh sau khi áp dụng giải pháp mới
* Sản phẩm được tạo ra từ giải pháp :

7.2 Thuyết minh về phạm vi áp dụng của sáng kiến :
Các giải pháp thực hiện trong thuyết minh mô tả sáng kiến đã được tôi triển khai
áp dụng tại trường THCS Trần Hào, các giải pháp này có thể áp dụng cho các giáo viên
dạy bộ môn Anh văn tại trường. Cụ thể có thể áp dụng phương pháp này trong việc
giảng dạy học sinh các khối lớp 7, 8, 9.
7.3 Thuyết minh về lợi ích kinh tế, xã hội của sáng kiến:
∗ Về lợi ích kinh tế: Góp phần tiết kiệm thời gian tiết dạy học, rút ngắn thời gian
học tập của học sinh. Nâng cao kỹ năng đọc hiểu .

ộ môn tiếng Anh của học sinh.
∗ Về lợi ích xã hội: nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập bộ môn tiếng Anh,
lôi cuốn nhiều học sinh tham gia học tiếng Anh hơn.
Tác giả: Phaïm Thò Mai

2016

Năm học : 2015-

13


Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

Trường THCS Trần Hào

* Cam kết:Tôi cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật và không sao
chép hoặc vi phạm bản quyền.

Xác nhận của đơn vị

Tác giả sáng kiến
Ký tên

Phạm Thị Mai

(Giáo án minh họa)
(cont)
Tác giả: Phaïm Thò Mai

2016

A VACATION ABROAD
Năm học : 2015-

14


Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

Period 77 :

Trường THCS Trần Hào

Read

1, Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to know some scenic spots in
the USA.
2, Language contents:
*Grammar: the simple past tense, the past progressive tense
* Vocabulary: volcano, lava, pour out ,include, carve, valley, wharf,
prison,situate,
3, Techniques: eliciation, groupwork, pairwork, asking-answering, matching,handout
for practice, game
4, Teaching aids : handouts,pictures, projector,extra board ,“ Matching”.
5, Time

: 45 minutes

6, Procedures :

Tác giả: Phaïm Thò Mai

2016

Năm học : 2015-

15


Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

Stages

Contents

Trường THCS Trần Hào

Notes

&Time
Warm up

- Greeting

5 mins
-Matching

the

names

*Play a game: Match the names with the correct with the correct pictures
in the USA.
pictures .
2.Library of Congress

3. Lake Michigan

4.Sydney Opera House

5. Mount Rushmore

6 . The Statue of Liberty

7. Waikiki Beach

8. Empire State Building

A

B

Tác giả: Phaïm Thò Mai

2016

- Dividing the class into

1.Golden Gate Bridge

C

four groups.

- Working in group

D

Năm học : 2015-

16


Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

E

F

G

Trường THCS Trần Hào

H

- Feedback

- Correcting
* Keys: 1B, 2D, 3A, 4E, 5F, 6G, 7C, 8H

Pre-reading

- Setting the scene: Mrs.

15 mins

Quyen and her husband
visited many places in the
USA .While She was
there, she sent to her
children the postcards. To
know what she did and
saw at each place.
* Vocabulary:

Tác giả: Phaïm Thò Mai

2016

New lesson
Năm học : 2015-

17


Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

Trường THCS Trần Hào

- volcano (n)

-

Presenting

- lava (n)

words.

- pour out

Picture

- include (v)

Picture

- wharf (n)

Picture

- valley (n)

Translation

- carve (v)

Picture

- prison (n):

Picture

-situate (v)

Picture

the new

Picture
Translation
-Reading

vocabulary

chorally - individually.
- Checking vocabulary
- Work individually
- Correcting

• Notes:
* Past progressive with “when and while”
Tác giả: Phaïm Thò Mai

2016

Năm học : 2015-

18


Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

Trường THCS Trần Hào

Ex1.The lava was pouring out when we flew
overhead
Ex2. While Dad was visiting the Statue of
Liberty, I went shopping.
.
-Explaining

past

progressive tense with
“when and while”

- Guessing the places
Mrs Quyen visited .
- Working in groups.
-Feedback

Tác giả: Phaïm Thò Mai

2016

Năm học : 2015-

19


Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

Trường THCS Trần Hào

- Looking

at

screen
listening

the
and

to

the

tape(once)

While-

- Reading the postcards

reading

silently

15mins

your guessing.

and

checking

- Giving feedback and
correcting

1/ Write what Mrs Quyen did and saw in each of
these places.

Tác giả: Phaïm Thò Mai

2016

Năm học : 2015-

20


Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

Trường THCS Trần Hào

-Working

individually:

writing what Mrs Quyen
did and saw in each
2/ Answer the questions.
a/ How did Mrs Quyen go to Kilauea Volcano?
She went there by plane.

place.
- Giving handouts.
- Giving feedback.

b) Where in San Francisco did Mrs Quyen see the
famous prison?

- Correcting.

She saw the famous prison on the island of
Alcatraz.
c) What is special about Mount Rushmore?
It is the mount where the heads of 4 American
presidents are carved into the rock (and it can be
seen from more than 100 kilometres away.)
d)What is the other name of Chicago?
It is also called “The windy City”.
e)What did Mrs Quyen do while her husband was
visiting the Statue of Liberty?
She went shopping and bought lots of souvenirs.

- Playing a game: “The
magic hat”
- Working in groups.
- Giving feedback.
- Correcting.

f) How many postcards did Mrs. Quyen send to her
Tác giả: Phaïm Thò Mai
Năm học : 20152016

21


Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

Trường THCS Trần Hào

children?
Five

Post-

*Mind map:

reading
7mins
- Making a mind map
- Working in group
- Feedback
- Correcting

Ex: Mrs Quyen and her husband visited many
places in the USA . First, they went swimming at
Waikiki Beach situated on the Hawaiian Island of
Oahu. There they could see the lava pouring out of
the Kilawea Volcano when they flew overhead.
They also saw the heads of 4 American Presidents carved into the rock of Mount Rushmore……

Mrs

Speaking the trip of
Quyen

and

her

husband in the USA
- Remarking

Tác giả: Phaïm Thò Mai

2016

Năm học : 2015-

22


Các thủ thuật được vận dụng dạy phần while –reading trong tiếng Anh 8

Homework - Learn vocabulary and notes by heart.
3mins

-Write the answers into your notebook.

Trường THCS Trần Hào

-

Having Ss copy into

the notebooks.

- Prepare Unit 12(cont) : Write
* Vocabulary: heaviness, complain.

Tác giả: Phaïm Thò Mai

2016

- Remarking

Năm học : 2015-

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×