Tải bản đầy đủ

Tuần 4 2 phương pháp hợp giải, suy diễn tiến và lùi

18/3/2017

Tuần 2

(Bài 4)

Hai V Pham

HUST

1

2

3

1


18/3/2017


4

5

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

6

2


18/3/2017

7

8

Ghi chú:
Ʌ hoặc l là ký hiệu phủ định

9

3


18/3/2017

10

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

11

12

418/3/2017

Kết quả:

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

13

P=“Trời mưa”
Q= “Bầu trời có mây”
Ta có hai phát biểu sau đúng:
P Q
P
Vậy theo luật suy diễn
Q là đúng.
Nghĩa là: “Bầu trời
tr i có mây”
mây”

14

15

5


18/3/2017

Chuyển
nh đề::
Chuy n sang mệnhP1
P2
P3
P4
P5
P6

=
=
=
=
=
=

“Cầu
“Cầu
“Cầu
“Cầu
“Cầu
“Cầu

thủ
thủ
thủ
thủ
thủ
thủ

A
A
A
A
A
A

đá bóng”
vị trí tiền đạo”
hiện có phong độ tốt”
trận này ko ghi bàn”
ghi bàn thành công”
xuất sắc”

Các biểu thức thành lập được từ đoạn trên:
◦ W1 = P1 ^ P2
◦ W2 = (P1 ^ P2) => (P3 ^ ¬(P5 ^ P6)) v (¬P3 ^ (P5 ^ P6))
◦ W3 = ¬P3 ^ ¬P4
W4 = P5

Biểu
n chứng
Bi u thức
th c cần
ch ng minh

16

17

18

6


18/3/2017

Luật phân giải bảo toàn tính Unsatisfiable
S là unsatisfiable ⇔ Rn(S)cũng unsatisfiable
R: luật phân giải, n số lần áp dụng R trên S, n>0

Ứng dụng của luật phân giải : dùng để chứng
minh: Có S là tập các clause, dùng S chứng
minh biểu thức mệnh đề W
Phương pháp:

Thành lập phủ định của W
ưa ¬W về dạng clause
Thêm clause trong bước ii vào S thành lập S1
Dùng luật phân giải trên S1 để dẫn ra clause rỗng.
19

20

21

7


18/3/2017

Áp dụng chuẩn CNF
Có tính đúng đắn nhưng chưa hoàn chỉnh

22

23

24

8


18/3/2017

Cho KB – cơ sở tri thức
p các luật
th c là mộtt tập
lu t
Chứng minh S có được suy ra từ KB hay không?

25

26

27

9


18/3/2017

Mệnh đề: 1

2

3

4

5

PCM
28

Với một tập các mệnh đề giả thiết (cơ sở tri
thức) KB, cần suy ra mệnh đề kết luận Q
Ý tưởng: Lặp lại 2 bước sau cho đến khi suy ra
được kết luận
Áp dụng các luật có mệnh đề giả thiết được
thỏa mãn trong KB
Bổ sung kết luận của các luật đó vào KB

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

29

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

30

10


18/3/2017

Ý tưởng: Quá trình suy diễn bắt đầu từ mệnh đề kết
luận Q
ể chứng minh Q bằng tập mệnh đề (cơ sở tri thức)

KB
Kiểm tra xem Q đã được chứng minh (trong KB)
chưa
Nếu chưa, tiếp tục chứng minh tất cả các mệnh đề
giả thiết của một luật nào đó (trong KB) có mệnh đề
kết luận là Q tránh các vòng lặp
Kiểm tra xem các mệnh đề mới đã có trong danh
sách các mệnh đề cần chứng minh chưa? trong KB
Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

31

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

32

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×