Tải bản đầy đủ

Code phương pháp tính computing methodologies codes

CODE Phuong Phap Tinh

ETE_DUT

Chia doi:
#include
#include
#include
void nhap( float d[20],int n){
int i;
for (i=0;i<=n;i++)
{printf("d[%d]=",i);scanf("%f",&d[i]);
}
}
float f(float d[],int n, float c ){
int i; float p=d[0];
for(i=1;i<=n;i++)
p=p*c+d[i];
return p;

}

main(){
float x,d[10],a,b,c,e; //char q;
int i,n;
printf("nhap bac da thuc n\n");scanf("%d",&n);
printf("nhap cac he so\n");
nhap(d,n);
while(1){
printf("\n nhap khoang nghiem a va b\n"); scanf("%f%f",&a,&b);
if (f(d,n,a)*f(d,n,b)>0) continue;

1
Le Huu Phu

BR


CODE Phuong Phap Tinh

ETE_DUT

do
{

c=(a+b)/2; e=f(d,n,c);
printf("\n%9.3f%9.3f%9.3f\n",a,b,e);
if(e*f(d,n,a)>0)
a=c;
else
b=c;
}
while(fabs(e)>=0.001);
printf("\n nghiem cua chuong trinh la:%.3f",c);
}
}
Day cung:
#include
#include
#include
void nhap( float d[],int n){
int i;


for (i=0;i<=n;i++)
{printf("d[%d]=",i);scanf("%f",&d[i]);
}
}
float f(float d[],int n, float c ){
int i; float p=d[0];
for(i=1;i<=n;i++)
2
Le Huu Phu

BR


CODE Phuong Phap Tinh

ETE_DUT

p=p*c+d[i];
return p;

}
main(){
float x,d[10],a,b,t1,t2; char q;
int i,n;
printf("nhap bac da thuc n\n");scanf("%d",&n);
printf("nhap cac he so\n");
nhap(d,n);
while(1){
printf("\n nhap khoang nghiem a va b\n"); scanf("%f%f",&a,&b);
if (f(d,n,a)*f(d,n,b)>0){
printf("\n a b khong phaikhoang ngiem\n");
continue;}
do{
printf("\n%9.3f%9.3f%9.3f%9.3f",a,b,x,f(d,n,x));
x=a-((b-a)*f(d,n,a))/(f(d,n,b)-f(d,n,a));
if(f(d,n,x)*f(d,n,a)>0) a=x;
else b=x;
}
while(fabs(f(d,n,x))>=0.001);
printf("\nngiem cua phuong trinh la %.3f",x);
printf("\ntiep tuc k?(c/k)");
q=getch();
if(q=='k') break;
}}
3
Le Huu Phu

BR


CODE Phuong Phap Tinh

ETE_DUT

Đổi BIẾn:
#include
#include
#include
void nhap( float d[20],int n)
{
int i;
for (i=0;i<=n;i++)
{
printf("d[%d]=",i);
scanf("%f",&d[i]);
}
}
main(){
float x,d[10],a,b,k,c,e; //char q;
int i,n;
printf("nhap bac da thuc n\n");scanf("%d",&n);
printf("nhap cac he so\n");
nhap(d,n);
printf("\nnhap c\n"); scanf("%f",&c);

for(k=n;k>0;k--)
for(i=0;i<=k;i++) d[i]=d[i-1]*c+d[i];
for(i=0;i<=n;i++)
printf("\n a[%d]=%f \n",i,d[i]); }
SinCos:
#include
4
Le Huu Phu

BR


CODE Phuong Phap Tinh

ETE_DUT

#include
#include
float cos(float x)
{
float q=0; float t=1; int k=0;
while(fabs(t)>0.000001)
{
q=q+t;
k=k+2;
t=-t*x*x/(k*(k-1));
}
return (q);
}
float exp(float x)
{float q=0,k=0,t=1;
while(fabs(t)>0.000001)
{q=q+t;
k++;
t=t*x/k;
}
return q;

}
float sin(float x)
{
float q=0; float t=x; int k=1;
while(fabs(t)>0.000001)
5
Le Huu Phu

BR


CODE Phuong Phap Tinh

ETE_DUT

{
q=q+t;
k=k+2;
t=-t*x*x/(k*(k-1));
}
return (q);
}
main ()

{ while (1)
{
float x; char c;
printf("nhap so do goc x= ");
scanf("%f",&x);
x=x*3.14/180;
printf("\ncos x = %f\n",cos(x));
printf("\nsin x = %f\n",sin(x));
printf("\n exp(x)=%f",exp(x));
c=getch(); if(c=='q') break;
}
}
TRỊ RIÊNG VECTO RIÊNG:
#include
void nhap(float a[10][10],int n)
{

int i,j;
for(i=1;i<=n;i++)
for(j=1;j<=n;j++)
6

Le Huu Phu

BR


CODE Phuong Phap Tinh

ETE_DUT

{
printf("\na[%d][%d]=",i,j);
scanf("%f",&a[i][j]);
}
}
void xuat(float a[10][10],int n)
{

int i,j;
for(i=1;i<=n;i++)
{
printf("\n");
for(j=1;j<=n;j++)
printf("%9.3f",a[i][j]);
}

}
void tich(float a[10][10],float b[10][10],float c[10][10],int n)
{
int i,j,k;
for(i=1;i<=n;i++)
for(j=1;j<=n;j++)
{
c[i][j]=0;
for(k=1;k<=n;k++)
c[i][j]+=a[i][k]*b[k][j];
}

}
main()
7
Le Huu Phu

BR


CODE Phuong Phap Tinh

ETE_DUT

{
int n,k,i,j;
float a[10][10], M[10][10], M1[10][10],b[10][10],c[10][10];
printf("\nnhap cap cua ma tran "); scanf("%d",&n);
printf("\nnhap ma tran a\n");
nhap(a,n);
for(i=1;i<=n;i++)//khoi tao c=E
for(j=1;j<=n;j++)
{
if(i==j) c[i][j]=1;
else c[i][j]=0;
}
for(k=n-1;k>=1;k--){
for(i=1;i<=n;i++)
for(j=1;j<=n;j++)
{
if(i!=k)
if(i==j)
{
M1[i][j]=1;
M[i][j]=1;
}
else
{
M1[i][j]=0;
M[i][j]=0;
}
8
Le Huu Phu

BR


CODE Phuong Phap Tinh

ETE_DUT

else
{
M1[i][j]=a[k+1][j];
if(j==k)
M[i][j]=1/a[k+1][k];
else
M[i][j]=-a[k+1][j]/a[k+1][k];
}
}
printf("\nlan chon thu %d",n-k);
printf("\nma tran M1= "); xuat(M1,n);
printf("\nma tran M= "); xuat(M,n);
tich(M1,a,b,n);
tich(b,M,a,n);
tich(c,M,b,n);
for(i=1;i<=n;i++)
for(j=1;j<=n;j++)
c[i][j]=b[i][j];
printf("\nma tran A(%d)=",n-k);
xuat(a,n);
printf("\nma tran B=\n");
xuat(b,n);
}
}
AYKEN 1:
#include
void nhap(float x[10],float y[10],int n)
9
Le Huu Phu

BR


CODE Phuong Phap Tinh

ETE_DUT

{
int i;
for(i=0;i{
printf("\n x[%d]=",i); scanf("%f",&x[i]);
printf("\n y[%d]=",i); scanf("%f",&y[i]);
}
}
float tinh(float x[10], float y[10], int n, float c)
{ int i,j;
float w=1,s=0,d;
for(i=0;i{
w=w*(c-x[i]);
d=c-x[i];
for(j=0;jif(j!=i)d=d*(x[i]-x[j]);
s+=y[i]/d;
}
return w*s;
}
main()
{
float x[10],y[10];
int n;
float c;
printf("nhap so moc noi suy n=\n");
10
Le Huu Phu

BR


CODE Phuong Phap Tinh

ETE_DUT

scanf("%d",&n);
nhap(x,y,n);
printf("\n nhap gia tri can tinh");
scanf("%f",&c);
printf("\n gia tri can tinh la: %f",tinh(x,y,n,c));
}
AYKEN 2(in bang)
#include
#include
void nhap(float x[10],float y[10][10], int n)
{
int i;
for(i=0;i{
printf("x[%d]=\n",i); scanf("%f",&x[i]);
printf("y[%d]=\n",i); scanf("%f",&y[i][0]);
}
}
void tinh(float x[10],float y[10][10], int n, float c)
{
int i,j;
for(i=0;iy[i][n]=x[i]-c;
for(i=1;ifor(j=1;j<=i;j++)
y[i][j]=(y[j-1][j-1]*y[i][n]-y[i][j-1]*y[j-1][n])/(x[i]-x[j-1]);
}
11
Le Huu Phu

BR


CODE Phuong Phap Tinh

ETE_DUT

void xuat(float x[10], float y[10][10], int n)
{
int i,j;
printf("\nBANG NOI SUY AYKEN 2\n");
for(i=0;i{
printf("\n %8.3f",x[i]);
for(j=0;j<=i;j++)
printf("%8.3f",y[i][j]);
}
}
main()
{
float c,x[10],y[10][10];
int n;
printf("\n nhap so moc noi suy n=");
scanf("%d",&n);
nhap(x,y,n);
printf("\nnhap gia tri can tinh c=");
scanf("%f",&c);
tinh(x,y,n,c);
xuat(x,y,n);
}
NỘI SUY NEWTON: in bang sai phân:
#include
#include
void nhap(float x[10],float y[10][10], int n)
12
Le Huu Phu

BR


CODE Phuong Phap Tinh

ETE_DUT

{
int i;
for(i=0;i{
printf("x[%d]=\n",i); scanf("%f",&x[i]);
printf("y[%d]=\n",i); scanf("%f",&y[i][0]);
}
}
void tinh(float y[10][10], int n)
{
int i,j;
for(i=1;ifor(j=1;j<=i;j++)
y[i][j]=y[i][j-1]-y[i-1][j-1];
}
void xuat(float x[10], float y[10][10], int n)
{
int i,j;
printf("\nBANG SAI PHAN\n");
for(i=0;i{
printf("\n %8.3f",x[i]);
for(j=0;j<=i;j++)
printf("%8.3f",y[i][j]);
}
}
main()
13
Le Huu Phu

BR


CODE Phuong Phap Tinh

ETE_DUT

{
float x[10],y[10][10];
int n;
printf("nhap so moc noi suy n=\n");
scanf("%d",&n);
nhap(x,y,n);
tinh(y,n);
xuat(x,y,n);
}
CT HÌNH THANG
#include
#include
float f(float x)
{
return x/(1+x*x*x);
}
int main ()
{
int i,n;
float a,b,x,h,j=0;
printf("Nhap vao lan luot la a,b,n nhe : ");
scanf("%f%f%n",&a,&b,&n);
h = (b-a)/n;
j = (f(a) + f(b))/2;
for(i = 1; i<= n-1; i++)
j += f(a + i*h);
printf("\nGia tri tich phan la : %8.3f",h*j);
return(0);
}

14
Le Huu Phu

BR


CODE Phuong Phap Tinh

ETE_DUT

CT PARABOL
#include
#include
float f(float x)
{
return 1/(1+x*x);
}
int main ()
{
int i,n;
float a,b,x,h,j=0;
printf("Nhap vao lan luot la a,b,n nhe : ");
scanf("%f%f%n",&a,&b,&n);
h = (b-a)/(2*n);
j = f(a) + f(b);
for(i = 1; i<= 2*n-1; i++)
if(i%2)
j+=4*f(a+i*h);
else
j+=2*f(a+i*h);
printf("\nGia tri tich phan la : %8.3f",h*j/3);
return(0); }

15
Le Huu Phu

BRTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×