Tải bản đầy đủ

Phương pháp giải mạch 1 với matlab PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH với MATLAB

Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab

Biên soạn: Ths Phan Như Quân

PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH VỚI MATLAB
Bài 1:
V1

I3

R3
1k

V2

I1

I2

I4


R1

R2

R4

0.5k

1k

0.5k

Ia

0
function bai1
R1=0.5; R2=1; R3=1; R4=0.5; Ia=1;
G1=1/R1; G2=1/R2; G3=1/R3; G4=1/R4;
G=zeros(2,2);
G=A_array(1,0,G1+G2,G);
G=A_array(1,2,G3,G);
G=A_array(2,0,G4,G);
I=zeros(2,1);
I=b_array(0,2,Ia,I);
V=G\I;
disp(['Dien the nut 1: V1=',num2str(V(1)), ' V']);
disp(['Dien the nut 2: V2=',num2str(V(2)), ' V']);
disp(['Dong dien: I1=',num2str(V(1)/R1), ' A']);
disp(['Dong dien: I2=',num2str(V(1)/R2), ' A']);
disp(['Dong dien: I3=',num2str((V(1)-V(2))/R3), ' A']);
disp(['Dong dien: I4=',num2str(V(2)/R4), ' A']);

kết quả

Dien the nut 1: V1=0.090909 V
Dien the nut 2: V2=0.36364 V
Dong dien: I1=0.18182 A
Dong dien: I2=0.090909 A
Dong dien: I3=-0.27273 A
Dong dien: I4=0.72727 ATrang 1

1A


Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab

Biên soạn: Ths Phan Như Quân

Bài 2
Ib=2A

G2

V1

G4

V2

2s

1s
Ia=1A

G1
2s

V3

G3

G5

1s

4s

function bai2
G1=2; G2=1; G3=1; G4=2; G5=4; Ia=1; Ib=2;
G=zeros(3,3);
G=A_array(1,0,G1,G);
G=A_array(1,2,G2,G);
G=A_array(2,0,G3,G);
G=A_array(2,3,G4,G);
G=A_array(3,0,G5,G);
I=zeros(3,1);
I=b_array(0,1,Ia,I);
I=b_array(2,3,Ib,I);
V=G\I;
disp(['dien the nut 1: V1=',num2str(V(1)),' V']);
disp(['dien the nut 2: V2=',num2str(V(2)),' V']);
disp(['dien the nut 3: V3=',num2str(V(3)),' V']);
disp(['dong dien I1=',num2str(V(1)*G1),' A']);
disp(['dong dien I2=',num2str((V(1)-V(2))*G2),' A']);
disp(['dong dien I3=',num2str(V(2)*G3),' A']);
disp(['dong dien I4=',num2str((V(2)-V(3))*G1),' A']);
disp(['dong dien I5=',num2str(V(3)*G5),' A']);

kết quả
dien the nut 1: V1=0.22222 V
dien the nut 2: V2=-0.33333 V
dien the nut 3: V3=0.22222 V
dong dien I1=0.44444 A
dong dien I2=0.55556 A
dong dien I3=-0.33333 A
dong dien I4=-1.1111 A
dong dien I5=0.88889 A

Trang 2


Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab

Biên soạn: Ths Phan Như Quân

Bài 3
R2

V1

V2

1k
R1
2k

R3

Ia

6k

4A

R4
2k

0

function bai3
R1=2;R2=1;R3=6;R4=2;R5=3;
G1=1/R1;G2=1/R2;G3=1/R3;G4=1/R4;G5=1/R5;Ia=4;
G=zeros(2,2);
G=A_array(1,0,G1,G);
G=A_array(1,2,G2,G);
G=A_array(2,0,G3+G4+G5,G);
I=zeros(2,1);
I=b_array(0,1,Ia,I);
V=G\I;
disp(['dien the nut 1: V1=',num2str(V(1)),' V']);
disp(['dien the nut 2: V2=',num2str(V(2)),' V']);
disp(['dong dien I1=',num2str(V(1)/R1),' A']);
disp(['dong dien I2=',num2str((V(1)-V(2))/R2),' A']);
disp(['dong dien I3=',num2str(V(2)/R3),' A']);
disp(['dong dien I4=',num2str(V(2)/R4),' A']);
disp(['dong dien I5=',num2str(V(2)/R5),' A']);

kết quả
dien the nut 1: V1=4 V
dien the nut 2: V2=2 V
dong dien I1=2 A
dong dien I2=2 A
dong dien I3=0.33333 A
dong dien I4=1 A
dong dien I5=0.66667 A

Trang 3

R5
3k


Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab

Biên soạn: Ths Phan Như Quân

Bài 4
V1
R2

R4

10k

3k
R6

R3

Ia
V2

6k

12mA

Io

V3

R1

R5

12k

18k

function bai4
R1=12;R2=10;R3=6;R4=3;R5=18;R6=5;
G1=1/R1;G2=1/R2;G3=1/R3;G4=1/R4;G5=1/R5;G6=1/R6;Ia=12;
G=zeros(3,3);
G=A_array(2,0,G1,G);
G=A_array(1,2,G2,G);
G=A_array(2,3,G3,G);
G=A_array(1,3,G4,G);
G=A_array(3,0,G5,G);
G=A_array(1,0,G6,G);
I=zeros(3,1);
I=b_array(0,1,Ia,I);
V=G\I;
disp(['dien the nut 1: V1=',num2str(V(1)),' V']);
disp(['dien the nut 2: V2=',num2str(V(2)),' V']);
disp(['dien the nut 3: V3=',num2str(V(3)),' V']);
disp(['dong dien Io=',num2str(V(1)/R6),' A']);

kết quả

dien the nut 1: V1=40 V
dien the nut 2: V2=26.6667 V
dien the nut 3: V3=32 V
dong dien Io=8 A

Trang 4

5k


Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab

Biên soạn: Ths Phan Như Quân

Bài 5
Ib=6A
V1

Ia=4A

V2

R1

R2

2k

6k

R3
3k

function bai5
R1=2;R2=6;R3=3;
G1=1/R1;G2=1/R2;G3=1/R3;Ia=4;Ib=6;
G=zeros(2,2);
G=A_array(1,0,G1,G);
G=A_array(2,0,G2+G3,G);
I=zeros(2,1);
I=b_array(1,0,Ia,I);
I=b_array(1,2,Ib,I);
V=G\I;
disp(['dien the nut 1: V1=',num2str(V(1)),' V']);
disp(['dien the nut 2: V2=',num2str(V(2)),' V']);

kết quả

dien the nut 1: V1=-20 V
dien the nut 2: V2=12 V
Bài 6
R3
1k
V1

V2

R2
0.25k

R1
0.5k

R5

V3

0.5k
R4

Ia=4A

1k

0

function bai6
R1=0.5;R2=0.25;R3=1;R4=1;R5=0.5;
G1=1/R1;G2=1/R2;G3=1/R3;G4=1/R4;G5=1/R5;Ia=4;Ib=1;
G=zeros(3,3);
G=A_array(1,0,G1,G);
G=A_array(1,2,G2,G);
G=A_array(1,3,G3,G);
G=A_array(2,0,G4,G);
G=A_array(2,3,G5,G);
I=zeros(3,1);
I=b_array(0,1,Ia,I);
I=b_array(3,0,Ib,I);

Trang 5

Ib=1A


Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab

Biên soạn: Ths Phan Như Quân

V=G\I;
disp(['dien the nut 1: V1=',num2str(V(1)),' V']);
disp(['dien the nut 2: V2=',num2str(V(2)),' V']);
disp(['dien the nut 3: V3=',num2str(V(3)),' V']);

kết quả
dien the nut 1: V1=1.1042 V
dien the nut 2: V2=0.79167 V
dien the nut 3: V3=0.5625 V
Bài 7
R2=2k

Ib=6A

V1

Ia=2A

R1

V2

R4=1k

R3

2k

2k

function bai7
R1=2;R2=2;R3=2;R4=1;R5=1;
G1=1/R1;G2=1/R2;G3=1/R3;G4=1/R4;G5=1/R5;Ia=2;Ib=6;
G=zeros(3,3);
G=A_array(1,0,G1,G);
G=A_array(1,2,G2,G);
G=A_array(2,0,G3,G);
G=A_array(2,3,G4,G);
G=A_array(3,0,G5,G);
I=zeros(3,1);
I=b_array(1,0,Ia,I);
I=b_array(1,2,Ib,I);
V=G\I;
disp(['dien the nut 1: V1=',num2str(V(1)),' V']);
disp(['dien the nut 2: V2=',num2str(V(2)),' V']);
disp(['dien the nut 3: V3=',num2str(V(3)),' V']);

kết quả
dien the nut 1: V1=-7.2 V
dien the nut 2: V2=1.6 V
dien the nut 3: V3=0.8 V

Trang 6

V3

R5
1k


Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab

Biên soạn: Ths Phan Như Quân

Bài 8
Ib=2A

R3=1k

V1

Ia=6A

R1

R2

1k

2k

V2

R5=1k

R4
2k

function bai8
R1=1;R2=2;R3=1;R4=2;R5=1;R6=1;
G1=1/R1;G2=1/R2;G3=1/R3;G4=1/R4;G5=1/R5;G6=1/R6;Ia=6;Ib=2;
G=zeros(3,3);
G=A_array(1,0,G1+G2,G);
G=A_array(1,2,G3,G);
G=A_array(2,0,G4,G);
G=A_array(2,3,G5,G);
G=A_array(3,0,G6,G);
I=zeros(3,1);
I=b_array(0,1,Ia,I);
I=b_array(2,1,Ib,I);
V=G\I;
disp(['dien the nut 1: V1=',num2str(V(1)),' V']);
disp(['dien the nut 2: V2=',num2str(V(2)),' V']);
disp(['dien the nut 3: V3=',num2str(V(3)),' V']);

kết quả
dien the nut 1: V1=3.5 V
dien the nut 2: V2=0.75 V
dien the nut 3: V3=0.375 V

Trang 7

V3

R6
1kTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×