Tải bản đầy đủ

BÁO cáo THÔNG TIN SURELEASE

BÁO CÁO THÔNG TIN SURELEASE

1. Bản chất chất bao: ethylcellulose. Surelease là hệ phân tán trong nước gồm
các thành phần ethylcellulose, chất hóa dẻo, chất ổn định.
Thời hạn bảo quản của hệ phân tán Surelease E-7-19040 dưới 30 C, trong
thùng kín là 18 tháng.
2. Khả năng phóng thích hoạt chất: cơ chế phóng thích hoạt chất là sự khuếch
tán qua màng Surelease, khả năng giải phóng hoạt chất nhanh hay chậm là
phụ thuộc vào bề dày màng bao phim và không phụ thuộc vào pH.
Ảnh hưởng của dịch bao phim lên hoạt chất: đối với các hoạt chất có tính kiềm
hoặc trung tính thì không ảnh hưởng nhưng với hoạt chất có tính acid thì ảnh
hưởng.
3. Xem xét trên nguyên liệu Nifedipin: Nifedipin thuộc BCS II: độ tan thấp, tính
thấm cao. Nifedipin có tính acid yếu nên áp dụng cho bao phóng thích kiểm
soát với Surelease là có nguy cơ.
Các nghiên cứu bao phóng thích kéo dài của Surelease thường áp dụng đối
với hoạt chất thuộc BCS I (tính tan tốt, tính thấm tốt). Đã có nghiên cứu đối với
hoạt chất Hydrochlorothiazide (BCS II) nồng độ 200mg phóng thích kéo dài sử
dụng màng bao Surelease.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×