Tải bản đầy đủ

Bao cao hoạt dộng day chuyền sản xuất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT HÀNG NGÀY

I.

Tình hình hoạt động của dây chuyền
TT

Công suất của dây
chuyền (chai/giờ)

Số sản phẩm lỗi

Ghi chú

Ca sáng
Ca chiều
II.


Những vấn đề còn tồn tại - hướng khắc phục

Những vấn đề còn tồn tại - hướng khắc phục - Dự kiến thời gian khắc phục:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Đồng Nai, ngày
tháng
năm 20


Nhân viên bảo trìTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×