Tải bản đầy đủ

Quản lý nhà nước các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh quảng nam

ðI HC ðÀ NNG
TR NG ðI HC KINH T

NGUYN HUY BÌNH

QUN LÝ NHÀ NƯ C CÁC D ÁN ð
U TƯ THEO HÌNH THI TÁC CÔNG TƯ TRÊN ð


A BÀN T ᄂ NH QUNG NAM

LUN VĂN THC SĨ QUN LÝ KINH T

ðà Nng - Năm 2017


ðI HC ðÀ NNG

TR NG ðI HC KINH T

NGUYN HUY BÌNH

QUN LÝ NHÀ NƯ C CÁC D ÁN ð
U TƯ THEO HÌNH THI TÁC CÔNG TƯ TRÊN ð


A BÀN T ᄂ NH QUNG NAM

LUN VĂN THC SĨ QUN LÝ KINH T
Mã s ᄂ: 60.34.04.10

Ng i h ng dn khoa hc: PGS. TS. BÙI QUANG BÌNH

ðà Nng - Năm 2017


LI CAM ðOAN
Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cu ca riêng tôi, d i s a
h ng dn c PGS.TS

Bùi

văn là trung nêu trong lu

Quang

Bình.

Các

s

li


u,

kt

qu


n thc, có ngu

n gc rõ ràng và ñ ᄂ c trích dn theo quy ñnh.
Tác gi

Nguyn Huy Bình


MC LC

U................................................................................................................................................................. 1
1. Tính cp thit ca ñ

tài............................................................................................... 1

2. Mc tiêu nghiên c
u..................................................................................................................................................... 2
3. Câu h


i nghiên c
u..................................................................................................................................................... 3
4. ð
i t ᄂ ng và phm vi nghiên c
u..................................................................................................................................................... 3
5. Phương pháp nghiên c
u..................................................................................................................................................... 3
6. Ý nghĩa khoa hc và th ᄂ c ti ᄂ n ca ñ tài............................................................ 6
7. Cu trúc ca lun văn.......................................................................................................... 6
8. Tng quan tài liu nghiên c
u..................................................................................................................................................... 7
CHƯƠNG 1. CƠ S LÝ LUN V QUN LÝ NHÀ NƯ
ÁN ð
U TƯ XÂY DNG KT C
NG THEO HÌNH TH

UHT

C CÁC D


C
ð
I TÁC CÔNG TƯ......................................................................................................................... 12
1.1. D ÁN ðU TƯ XÂY DNG KT C-U H TNG THEO HÌNH
THC ð

I TÁC CÔNG TƯ................................................................................................... 12

1.1.1. Kt cu h t!ng............................................................................................................. 12
1.1.2. ð
i tác công tư và d ᄂ án ñ!u tư theo hình th

i tác công tư..........................................................................................13
1.1.3. ð"c trưng ca d ᄂ án ñ!u tư xây d ᄂ ng kt cu h t!ng theo hình
th

i tác công tư....................................................................................................................................... 16
1.1.4. Phân loi DAðT d ᄂ án ñ!u tư xây d ᄂ ng kt cu h t!ng theo hình
th

i tác công tư....................................................................................................................................... 17
1.2. QU#N LÝ NHÀ NƯ$C ð I V$I D ÁN ðU TƯ XÂY DNG KT
C-U H TNG THEO HÌNH THC ð

I TÁC CÔNG TƯ...............................19

1.2.1. Khái nim qu%n lý nhà n &c ñ
i v&i d ᄂ án ñ!u tư xây d ᄂ ng kt
cu h t!ng theo hình th

i tác công tư....................................................................................................................................... 19


1.2.2. Mc tiêu và các tiêu chí ñánh giá qu%n lý nhà n &c ñ
i v&i d ᄂ án

ñ!u tư xây d ᄂ ng kt cu h t!ng theo hình th

i tác công tư....................................................................................................................................... 20
1.2.3. Các nhân t
%nh h 'ng ñn qu%n lý nhà n &c ñ
i v&i d ᄂ án ñ!u
tư xây d ᄂ ng kt cu h t!ng theo hình th

i tác công tư....................................................................................................................................... 22
1.2.4. N(i dung qu%n lý nhà n &c ñ
i v&i d ᄂ án ñ!u tư xây d ᄂ ng kt
cu h t!ng theo hình th

i tác công tư....................................................................................................................................... 25
1.3. KINH NGHI)M V* QLNN ð

I V$I D ÁN ðU TƯ XÂY DNG

KT C-U H TNG THEO HÌNH THC ð

I TÁC CÔNG TƯ...................32

1.3.1. Kinh nghim ca các n &c.................................................................................. 32
1.3.2. Kinh nghim ca các ñ+a phương ' Vit Nam.......................................... 34
KT LU,N CHƯƠNG 1............................................................................................................... 36
CHƯƠNG 2. THC TRNG QUN LÝ NHÀ NƯ
IV
ð
U TƯ THEO HÌNH TH


I D ÁNI TÁC CÔNG TƯ TRÊN ð


A BÀN
QUNG NAM.................................................................................................................................... 37
2.1. CÁC NHÂN T

#NH H .NG ðN QU#N LÝ NHÀ NƯ$C ð I

V$I D ÁN ðU TƯ XÂY DNG KCHT THEO HÌNH THC ð

I TÁC

CÔNG TƯ TRÊN ð/A BÀN T0NH QU#NG NAM................................................. 37
2.1.1. ði u kin t ᄂ nhiên t1nh Qu%ng Nam........................................................ 37
2.1.2. Tình hình kinh t - xã h(i t1nh Qu%ng Nam......................................... 39
2.1.3. Năng l ᄂ c ñ(i ngũ cán b( qu%n lý nhà n &c..................................... 43
2.2. THC TRNG CÁC D ÁN ðU TƯ XÂY DNG KT C-U H
TNG THEO HÌNH THC ð

I TÁC CÔNG TƯ TRÊN ð/A BÀN T0NH

QU#NG NAM................................................................................................................................. 46
2.2.1. Tình hình ñ!u tư kt cu h t!ng trên ñ+a bàn t1nh Qu%ng Nam46
2.2.2. Các d ᄂ án ñ!u tư xây d ᄂ ng kt cu h t!ng theo hình th

i tác
công tư trên ñ+a bàn t1nh Qu%ng Nam......................................................................... 48


2.3. THC TRNG QU#N LÝ NHÀ NƯ$C ð

I V$I CÁC D ÁN ðU

TƯ XÂY DNG KT C-U H TNG THEO HÌNH THC ð

I TÁC

CÔNG TƯ TI QU#NG NAM................................................................................................. 50
2.3.1. Hoch ñ+nh phát tri3n d ᄂ án ñ!u tư xây d ᄂ ng kt cu h t!ng theo

hình th

i tác công tư trên ñ+a bàn t1nh Qu%ng Nam............................................................... 50
2.3.2. Chính sách, quy ñ+nh cho d ᄂ án ñ!u tư xây d ᄂ ng kt cu h t!ng
theo hình th

i tác công tư trên ñ+a bàn t1nh Qu%ng Nam............................................................... 52
2.3.3. B( máy qu%n lý nhà n &c ñ
i v&i d ᄂ án ñ!u tư xây d ᄂ ng kt cu

h t!ng theo hình th

i tác công tư trên ñ+a bàn t1nh Qu%ng Nam............................................................... 60
2.3.4. Giám sát và ñánh giá ñ!u tư ñ
i v&i d ᄂ án ñ!u tư xây d ᄂ ng kt
cu h t!ng theo hình th

i tác công tư trên ñ+a bàn t1nh Qu%ng Nam............................................................... 68
KT LU,N CHƯƠNG 2............................................................................................................... 72
CHƯƠNG 3. M!T S
GII PHÁP HOÀN THI"N CÔNG TÁC QUN
LÝ NHÀ NƯ C CÁC D ÁN ð
U TƯ XÂY DNG KT C
T
NG THEO HÌNH TH

UHI TÁC CÔNG TƯ TRÊN ð


A BÀN
T ᄂ NH QUNG NAM.................................................................................................................. 73
3.1. CƠ S. C4A CÁC GI#I PHÁP...................................................................................... 73
3.1.1. Mc tiêu phát tri3n kinh t - xã h(i ca t1nh Qu%ng Nam giai
ñon 2016 - 2020.............................................................................................................................. 73
3.1.2. ð+nh h &ng và mc tiêu phát tri3n kt cu h t!ng m(t s
lĩnh
v ᄂ c ca t1nh Qu%ng Nam giai ñon 2016 - 2020......................................................... 74
3.1.3. Quan ñi3m hoàn thin qu%n lý nhà n &c các d ᄂ án ñ!u tư xây
d ᄂ ng kt cu h t!ng theo hình th

i tác công tư trên ñ+a bàn t1nh Qu%ng

Nam........................................................................................................................................................ 77
3.2. GI#I PHÁP HOÀN THI)N CÔNG TÁC QU#N LÝ NHÀ NƯ$C CÁC
D ÁN ðU TƯ XÂY DNG KCHT THEO HÌNH THC ð

I TÁC

CÔNG TƯ TRÊN ð/A BÀN T0NH QU#NG NAM................................................. 78


3.2.1. Hoàn thin công tác hoch ñ+nh phát tri3n d ᄂ án ñ!u tư xây d
ᄂ ng
kt cu h t!ng theo hình th

i tác công tư trên ñ+a bàn t1nh Qu%ng Nam 79
3.2.2. Hoàn thin chính sách, quy ñ+nh cho d ᄂ án ñ!u tư xây d ᄂ ng kt
cu h t!ng theo hình th

i tác công tư trên ñ+a bàn t1nh Qu%ng Nam............................................................... 81
3.2.3. Hoàn thin b( máy qu%n lý nhà n &c ñ
i v&i d ᄂ án ñ!u tư xây
d ᄂ ng kt cu h t!ng theo hình th

i tác công tư trên ñ+a bàn t1nh Qu%ng
Nam........................................................................................................................................................ 87
3.2.4. Hoàn thin giám sát và ñánh giá d ᄂ án ñ!u tư xây d ᄂ ng kt cu
h t!ng theo hình th

i tác công tư trên ñ+a bàn t1nh Qu%ng Nam............................................................... 89
KT LU,N CHƯƠNG 3............................................................................................................... 93
KT LUN.............................................................................................................................................. 94
PH LC
DANH MC TÀI LI"U THAM KHO
QUYT ð


NH GIAO ð TÀI LUN VĂN (B#n sao)


DANH MC CÁC T$ VIT T%T
1. T& ti'ng Vi(t
Ch vit tt
DAðT
QLNN
UBND
KCHT
KT-XH

Ni dung vit tt
D ᄂ án ñ!u tư
Qu%n lý nhà n &c
4y ban nhân dân
Kt cu h t!ng
Kinh t - Xã h(i

2. T& ti'ng Anh
Ch
vit tt
PPP

BLT
BTL
BOO
BOT
BTO
BT
O&M

Ni dung vit tt
Ting Anh
Public

Ting Vi t
Private ð
i tác công - tư

Partnership
Build – lease - tranfer
Xây d ᄂ ng – thuê d+ch v - chuy3n giao
Build – tranfer – lease
Xây d ᄂ ng - chuy3n giao – thuê d+ch v
Build – own – operation Xây d ᄂ ng – s' h5u – kinh doanh
Build – operation
– Xây d ᄂ ng – kinh doanh - chuy3n giao
transfer
Build – transfer
– Xây d ᄂ ng – chuy3n giao – kinh doanh
operation
Build - transfer
Xây d ᄂ ng – chuy3n giao
Operation
and Kinh doanh và qu%n lý
management


DANH MC BNG BI)U
S ᄂ hi(u
b#ng

Tên b#ng

Trang

1.1.

Các hình th
c h ᄂ p ñ6ng d ᄂ án PPP

19

2.1.

Dân s
trung bình t1nh Qu%ng Nam (2010-2016)

40

2.2.

Lao ñ(ng có vic làm qua các năm t1nh Qu%ng Nam

40

2.3.

Tng h ᄂ p Công ch
c qu%n lý nhà n &c cp t1nh ' Qu%ng
Nam giai ñon 2010 - 2015

44

2.4.

So sánh tng v
n ñ!u tư toàn xã h(i theo ngu6n v
n giai
ñon 2006-2010 và giai ñon 2011 - 2015

46

2.5.

Tình hình v
n ñ!u tư KCHT giai ñon 2011-2015

47

2.6.

S
d ᄂ án và tng v
n ñ!u tư các d ᄂ án PPP ' Qu%ng Nam
giai ñon 2011 – 2015

48

2.7.

Tng h ᄂ p các DAðT theo hình th
c PPP th ᄂ c hin trên
ñ+a bàn t1nh Qu%ng Nam giai ñon 2011 – 2015

49

2.8.

Danh mc các d ᄂ án PPP ti Qu%ng Nam giai ñon 20162020

53

2.9.

Danh mc phê duyt chu7n b+ ñ!u tư các DAðT theo hình
th
c PPP ' Qu%ng Nam

56

2.10.

Danh mc l ᄂ a chn nhà ñ!u tư th ᄂ c hin DAðT theo hình
th
c PPP giai ñon 2011 - 2015 trên ñ+a bàn tinh Qu%ng

58


Nam
2.11.

Văn b%n quy phm pháp lut v QLNN ñ!u tư theo hình
th
c PPP trên ñ+a bàn t1nh Qu%ng Nam

63


DANH MC H!P
S ᄂ hi(u
Hình

Tên h*p

Trang

2.1.

V &ng m8c xác ñ+nh l ᄂ a chn d ᄂ án và ngu6n v
n nhà
n &c

55

2.2.

C!n h &ng d9n t ch
c th7m ñ+nh phương án tài chính

57

DANH MC HÌNH
S ᄂ hi(u
Hình
1.1.
17
1.2.

Tên hình
Quy trình ñi3n hình c
Mc tiêu QLNN ñ
i v&i DAðT theo hình th
c PPP

Trang
a d ᄂ án
PPP
21

2.1.

Tăng tr 'ng GDP và các ngành cp 1 c
Nam

a t1nh
Qu%ng

2.2.

Cơ cu giá tr+ gia tăng c
t1nh Qu%ng Nam

a các
ngành
cp I
trong
GDP

3.1.

T: trng ngu6n v
n ñ!u tư công d ᄂ kin giai ñon 2016
– 2020 c

75


1


U
1. Tính c+p thi't c,a ñ. tài
ð!utheo

hình

th

c PPP ñ ᄂ c coi là m(t trong nh5ng công c h5u hiu ñ3 Nhà n &c có ñ ᄂ c
KCHT c!n thit phc v l ᄂ i ích công và phát tri3n KT-XH. T!m quan trng ca
hình

th

c h ᄂ p tác này ñã ñ ᄂ c kh;ng ñ+nh ' nhi u n &c trên th gi&i. ð"c bit ñ
i v&i các n &c ñang phát tri3n, PPP ñ ᄂ c xem là công c c%i cách quan
trng

lĩnh

vc

qu%nðây

công.hình

th

c h ᄂ p tác t
i ưu hóa hiu qu% ñ!u tư và cung cp d+ch v công c(ng cht l ᄂ ng cao,
s< dng ñ ᄂ c k= năng, công ngh hin ñi và tính hiu qu% trong qu%n lý ca
khu v ᄂ c tư nhân; bu(c khu v ᄂ c nhà n &c ngay t> ñ!u ph%i chú trng vào
kt qu% ñ!u ra và l ᄂ i ích; ñ a v
n tư nhân vào và giúp gi%m nh? gánh n"ng tài chính cho d ᄂ án; ri ro ñ
ᄂ c chia s@ gi5a các ñ
i tác khác nhau.
Trong thAi gian ñn, ngu6n v
n

hBtr

phát

tri3n

chính

th

c ODA sC ngày càng hn ch do Vit Nam ñã là n &c ñ ᄂ c xp hng có thu nhp
trung bình, PPP ñ ᄂ c xem là m(t trong nh5ng gi%i pháp h5u hiu nhDm xây
d ᄂ ng, phát tri3n cơ s ᄂ h t!ng thông qua khai thác, tn dng ngu6n v
n ca khu v ᄂ c tư nhân và s ᄂ h ᄂ p tác ca nhà n &c.
NhDm

khuyn

khíchthúc

ñ!y

ñ!utheo

hình

th

c PPP, Chính ph ñã ban hành Ngh+ ñ+nh 15/2015/Nð-CP ngày 14/02/2015 v
ñ!u
theo

hình

th


i tác công tư và Ngh+ ñ+nh 30/2015/Nð-CP ngày 17/3/2015 quy ñ+nh
chi tit thi hành m(t s
ñi u ca Lut ðu th!u v l ᄂ a chn nhà ñ!u tư. ðây ñ ᄂ c xem là khung pháp lý
tương ñ
i hoàn ch1nh quy ñ+nh m(t cách cơ b%n
v

ñ!utheo

hình

th

c PPP. Ngh+ ñ+nh cũng to ñi u kin ñ3 m(t s
lĩnh v ᄂ c ñ ᄂ c ñánh giá là có kh% năng thu hút ñ!u tư như: nông nghip, phát
tri3n nông thôn và d+ch v phát tri3n liên kt s%n xut; nhà ' xã h(i, nhà ' tái
ñ+nh cư; nghĩa trang; giao thông vn t%i,… ñ6ng thAi cũng xác ñ+nh rõ vai
trò ca Nhà n &c và hình thành ñ!u m
i th ᄂ c hin. Theo ñó, Nhà n &c là m(t bên ñ
i


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×