Tải bản đầy đủ

Phát triển giáo dục mầm non tại thành phố kon tum, tỉnh kon tum

IH

N NG
I H C KINH T

PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON T I
THÀNH PH

KON TUM, T NH KON TUM

LU

N LÝ KINH T

ng -


IH

NG
I H C KINH T


PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON T I
THÀNH PH

LU

KON TUM, T NH KON TUM

N LÝ KINH T
Mã s : 60.34.04.10

PGS.TS. BÙI QUANG BÌNH

ng -M CL C
M

U ..........................................................................................................1
1. Lý do ch
tài..................................................................................... 1
2. M c tiêu c

tài ..................................................................................2

3. Câu h i nghiên c u .................................................................................2
4. Ph

ng nghiên c u ...........................................................2

5.

u ........................................................................3

6.

c tài li u nghiên c u chính và t ng quan nghiên c u...................4


7. K t c u lu

......................................................................................8
TS

V

LÝ LU N V PHÁT TRI N GIÁO
10

D C M M NON...........................................................................................

1.1. NH NG V

CHUNG V PHÁT TRI N GIÁO D C M

NON ................................................................................................................

M
10

1.1.1. Khái ni m v giáo d c m m non (GDMN) ....................................

10

m và vai trò c a phát tri n giáo d c m m non ...................

11

1.1.3. Khái ni m v phát tri n giáo d c m m non ....................................

12

1.2. N I DUNG PHÁT TRI N GIÁO D

C M M NON ............................

13

quy mô c a giáo d c m m non..................................

13

1.2.2. Phát tri n d ch v giáo d c m m non .............................................

15

1.2.3. Phát tri

18

1.2.1. Phát tri n v

qu n lý và giáo viên...............................

1.3. CÁC NHÂN T

NG T I PHÁT TRI N GIÁO D C

M M NON .....................................................................................................

20

1.3.1. Nhân t
1.3.2. Nhân t thu

u ki n t nhiên, kinh t xã h i........................

20

c vi mô........................................................................

22

1.4.

..................... 23
1.4

.................................................

23

...............................................

25

...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..

K T LU

27


C TR NG PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON

THÀNH PH

KON TUM................................................................................................ 28

2.1. NH NG Y U T
M M NON

N PHÁT TRI N GIÁO D C

THÀNH PH

KON TUM....................................................................... 28

u ki n t

u ki n kinh t xã h i c a thành ph 28

2.1.2. Các nhân t vi mô..................................................................................................... 36
2.2. TH

C TR NG PHÁT TRI N GIÁO D C

THÀNH PH

KON TUM.. 37

2.2.1. Th c tr ng quy mô c a giáo d c m m non thành ph Kon Tum. 37
2.2.2. Th c tr ng phát tri n d ch v giáo d c m n non.................................. 44
2.2.3. Th c tr ng phát tri
d c m m non
K T LU

iáo viên và cán b qu n lý giáo

thành ph Kon Tum.................................................................................. 51
56
I PHÁP PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON

THÀNH PH

KON TUM...................................................................................................... 58
NG PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON

PH

THÀNH

KON TUM............................................................................................................................. 58
ng phát tri n GDMN............................................................................ 58
3.1.2. M c tiêu phát tri n giáo d c m m non thành ph Kon Tum...........60

3.2. CÁC GI I PHÁP NH M PHÁT TRI N GIÁO D C M M
THÀNH PH

KON TUM......................................................................................................... 60

3.2.1. Nhóm gi i pháp Phát tri n v quy mô giáo d c m m non................60
3.2.2. Nhóm gi i pháp phát tri n d ch v giáo d c m m non......................64
3.2.3. Nhóm gi i pháp phát tri
K T LU

71

78

K T LU N VÀ KI N NGH ...................................................................... 79

TÀI LI U THAM KH O
QUY

TÀI LU

n sao)


DANH M C CÁC CH

BQ
CBQL

VI T T T

: Bình quân
:

DTTS
GDMN

: Giáo d c m m non

GD-ÐT
GV
TP
UBND

: Giáo viên


DANH M C CÁC B NG
S hi u
b ng

Tên b ng

2.1.

Trang

ng kinh t c a thành ph

2.2.

u theo khu v c kinh t c a thành ph

30
Kon Tum

31

2.3.

Dân s và thu nh

i c a thành ph

32

2.4.

S

thành ph Kon Tum

37

2.5.

S

2.6.

Quy mô s l p c
Kon Tum

2.7.

S
ng h c sinh và quy mô l p h c c
m m non thành ph Kon Tum

2.8.

Di
ph Kon Tum

ng m m non

ng l p m m non thành ph

Kon Tum

ng m m non

38
thành ph

39

ng

39

thành

41

Kon

42

2.10.

S
ng các d ch v cho tr
c m u giáo và nhà
tr c
ng m m non thành ph Kon Tum

45

2.11.

Quy mô l p h c c
Kon Tum

45

2.12.

T l tr
2016

2.13.

K t qu
và 5 tu

2.9.

T l
v t ch t c

ng m m non
t chu n v m t s
ng m m non

tiêu chu
thành ph

Tum

ng m m non

c cung c p các d ch v

thành ph

nuôi cho tr

phát tri n c a tr m m non 3, 4

47
50


S hi u
b ng

Tên b ng

2.14.

S

ng giáo viên m m non

2.15.

S
ng giáo viên m
thành ph Kon Tum

2.16.

Ch

2.17.

T l

ng giáo viên m m non
o

Trang
thành ph

Kon Tum

51

u theo dân t c

52

thành ph

Kon Tum

t chu n c a giáo viên m m non thành ph

53
54


DANH M C CÁC HÌNH
S hi u
hình
2.1.

Tên hình
T l tr em tham gia các d ch v d y h c b
ng m

Trang
sung trong

49


1

M
1. Lý do ch

U

tài

Nhân lo

c sang th p niên th

hai c a thiên niên k

là th i kì mà các cu c cách m ng khoa h
v i nh
cak

c và công ngh

c ti n nh y v

di n ra trên ph m vi toàn th

gi

t Nam. S

c, làm bi

i

i s ng v t ch t và tinh th n c a xã h i.

t n n móng cho s

m c a tr

trí th

phát tri n nhanh

ittc

Giáo d c m m non (GDMN) là c p h
qu

chuy n bi n

nguyên thông tin và kinh t

ng m nh m t

nhanh chóng và sâu s

ti p t c phát tri n

nh ng thành t

nguyên công nghi p sang k

v kinh t trí th

th

em. Tr

u tiên trong h

phát tri n v

th

th ng giáo d c

ch t, trí tu , tình c m th m

c ti p c n v i GDMN càng s

trình h c t p và phát tri n c

y quá

n ti p theo. Chính nh

mà tr ti

ng k

là n n t ng cho vi c h c t p

sau này. Nh ng công trình nghiên c u khoa h c v sinh lý, tâm lý h c xã h i
u kh

nh s phát tri n c a tr t

ch t quy

0 - 6 tu

n phát tri n có tính

t o nên th l
Các nghiên c

vi

c phát tri n trí tu
ng

M

và Liên minh Châu Âu cho r ng

c m u giáo v a có hi u qu cao nh t (t

nh t so v i các c p h c khác), v a gi i quy t t
Vì v y, hi n nay

trong

l thu h i cao

công b ng xã h i.

ph n l

n giáo d c b t bu c
c khi vào ti u h c.

Thành ph
ph

Kon Tum là trung tâm hành chính kinh t

u xây d ng và phát tri n v i h

giáo d c y t
Thành ph

th

c chú tr ng phát tri n. Tuy v y, h
v n còn nh ng kho ng tr ng c n ph i l

h t ng phát tri
th

ng giáo dc c a

y. Ph n l

ng


2

công l

c nhu c u. C

ng ngoài công l p

còn nh v quy mô, có di n tích ch t h p, quá t i, ch
ng

u gi

ng, s

ng tr

ng giáo d c không
ct

ng m m non v n

còn nh t là con em nhà nghèo, h c phí khá cao, giáo viên có ch t

khác nhau gi
m non

t nghiên c u v

thành ph Kon Tum, T nh Kon Tum

a ch n

tài chuyên sâu c a chuyên ngành tuy nh

nh. Kính mong nh

2. M c tiêu c
-

cs

c a
c a

n còn t n t i nh ng khi m
cs

viên có th hoàn thành lu

tài này.

Kon Tum và các

Thành ph Kon Tum, dù c g ng nhi
khuy t nh

Phát tri n giáo d c M

góp ph n vào chính sách

phát tri n giáo d c c
i h c Kinh t

ng

góp ý c

h c

a mình.
tài

c lý lu n v phát tri n giáo d

cho nghiên

c u;
-

c th c tr ng phát tri n giáo d c M m non thành ph

Kon Tum, T nh Kon Tum;
- Ki n ngh

c các gi

phát tri n giáo d c M m non thành

ph Kon Tum, T nh Kon Tum;
3. Câu h i nghiên c u
tài ph i tr l i câu h
- Th c tr ng phát tri n giáo d c M m non

Kon Tum

thành ph Kon Tum, T nh

nào?

- Làm th

y s phát tri n giáo d c m n non thành ph

Kon Tum, T nh Kon Tum trong th i gian t i.
4. Ph m vi và

ng nghiên c u

ng c a nghiên c u: nh ng v

lý lu n và th c ti n v Phát


3

tri n giáo d c m m non
Ph m vi:
+ N i dung: Phát tri n giáo d c m n non;
a bàn thành ph Kon Tum, T nh Kon Tum
+ Th i gian: Kho ng th i gian nghiên c u 2011-2016, th i gian có hi
u l c c a các gi i pháp t 2018 -2025.
5.

u
tài s

d ng nhi

u khác nhau trong nghiên

c u do tính ph c t p c

tài.
p s li u:

+ S li u tình hình kinh t xã h i, s li u v giáo d c m m non c a
thành ph Kon Tum;
+ S li

u tra xã h i h c

Phân tích th ng kê g m nhi
nghiên c u này nhóm s s

d

th ng kê,

th th

ãy s bi

ng theo

th
cs d
tích, l a ch n nh
s li u thu th
Xã h

ng giá tr

phân

t, g n v i th c ti

phân tích

ng c a các y u t t

n phát tri n giáo d c m m non thành ph

Toán h
pháp thích h

các ngu n
nhiên, kinh t

ng th

c s d ng trong vi c phân tích, d báo và l

a ch n các gi i

ng phát tri
n d ch trong suy lu n th ng kê: T c là nghiên c u ti n

hành xem xét tình hình phát tri n c
a bàn thành ph

Kon Tum nh

a d ch v

khám ch
nc

a b nh công l p trên
th


4

nghiên c u s phân tích nh ng thành công và h n ch cùng v i các nguyên
nhân c a quá trình này trong t

u ki n c th c a thành ph Kon Tum,

có so sánh v

c.
th và b ng th

Nghiên c u này s d ng h th ng các lo

t ng h p:

th toán h c và nh ng b ng th ng

kê s li u theo chi u d c và chi u ngang mô t hi n tr ng S phát tri n
c a d ch v khám ch a b nh công l

nh

a bàn thành ph Kon Tum trong

u ki n th i gian c th .
bình quân, s

pháp dãy s th

i, p

phân tích S phát tri n c a d ch v khám ch a

b nh công l

a bàn thành ph Kon Tum.
ng h p và khái quát hoá

khái quát k t qu c
+ Công c x

cs

d

t ng h p và

tích th ng kê.
lý s li u

Vi c x lý và tính toán các s li u, các ch tiêu nghiên c
hành trên máy tính theo các ph n m m Excel.
6.

c tài li u nghiên c u chính và t ng quan nghiên c

u 6.1.

phát

c ti n


5

này là c
Ph m Minh H c và nhóm tác gi (2002), Giáo d c th gi
th k 21, NXB Chính Tr Qu c gia 2002
Nghiên c u này
ng th k th

trình bày nghiên c u v giáo d c Vi
c
ra nh
ng thành công c a n n giáo d c Vi t Nam

ra nh ng khi m khuy t không nh
không cân x ng và thiên l ch trong c u trúc. S
v

giáo d c m

c bi t là s phát tri n
y u kém và thi u th

t ra nhi u thách th c l

v ng c a giáo d c Vi t Nam và s

phát tri n kinh t

n d ch

n cho s phát tri n b n
c nhà trong b i c nh

kinh t tri th c.
6.2.
Giáo d c nói chung có vai trò r t quan tr ng trong phát tri n ngu n
nhân l c, t

n v

phát tri n kinh t . Phát tri n giáo d c vì th

c các chính ph

i c a m i qu
c trú tr ng b i h

thúc
t

c. Nhi u nghiên c u khác nhau trên nhi u khía c nh

khác nhau v giáo d c nói chung và m

ch ra nh ng v

c ti

n trong phát tri n giáo d c, các bài h c kinh nghi

m phát tri n giáo d c.
Vi

cu

ng t i th k

d c c a th gi i trong th k

c

ng chung phát tri n giáo

ng t p trung phát tri n toàn di n

giáo d c t giáo d c ph thông t i chuyên nghi

y m nh xã h

y


6

phát tri
Nam: Th d
c và Th

thu hút nhi
Tác gi

n l c phát tri n giáo d c.
Ph m Minh H c và nhóm tác gi

c i cách giáo d c c a th
d

ng k t kinh nghi m

gi i, kinh nghi m xã h i hóa giáo d c, qu n lý giáo

t p trung vào nh ng v

giáo d

n có giá tr


phát tri n m

r

ng nghiên c u cho phát tri n giáo d

nh t là kinh nghi m v
trên th gi

xã h i hóa giáo d c hay qu n lý giáo d

n th

m quan tr ng c a giáo d

kinh t nh t là sau hàng lo t các lý thuy
n

c a Trung Qu c cho th

k

c
i v i phát tri n

ng kinh t theo mô hình

c v n d ng. Trong nghiên c

n và c i cách giáo d c

a Vi n nghiên c u phát tri n giáo d

u này. Nghiên c
d

c m n non l p

n v i c i cách kinh t

ra nh ng c i cách giáo

c th

ng thành qu c a phát tri n.
ra nh ng bi n

pháp mang tính c

c áp d

y m nh xã h i hóa

giáo d c m

h tr

ng ngoài công l p. S

h

tr c a chính ph

nh

cho các
khác bi

ivi

n kho ng cách gi a các vùng trong
c.
Nguy

t công b nghiên c

tình hình

ng ngoài công l p c a Liên Bang Nga, Trung Qu c và Vi t

tìm gi

t phá v

p chí Giáo

ng k t tình nhình phát tri n giáo d c m n non
c m m non. Nh ng v
c a khu v

qu n lý c

r tl

cs
c thi u nh

phát huy vai trò c a khu v c này. Các nhà qu n lý còn r
ng qu

hi n th i. Tác gi

n bi

n ngh ph

phát tri n

c nh

cm t
nh

y nhanh quan trình c i cách hành chính,


7

hoàn thi n th ch giáo d

tháo g

phát tri n c a khu v

c này.
Tác gi

ng Th Thanh Huy n trong cu n sách Giáo d c ph thông

v i phát tri n ch

ng NNL, Nh ng bài h c th c ti n t

Nh t B

m quan trong c a giáo d c v i nâng cao ch

nhân l c. Vi c nâng cao ch

hcm

ng ngu n

ng này ph i trú tr ng phát tri n t t c các c p

ng b
B Giáo d

tB
nh Phát tri n giáo d c m m

non trong nh

is t

imin

GDMN; nâng cao ch

; hoàn thi n quy ho ch m ng

ng l

v t ch t, tài chính cho GDMN, chính

sách cho tr nh

qu n lý và giáo

viên, ti n t

a ch , vùng mi n. Xây d ng m t s

qu c gia tiêu bi

cán b

chia s kinh nghi

nh nh ng l i ích to l

c khi phát tri n các b c giáo d

nh ng v

qu n lý, giáo viên tham quan,

p hu n, th

Bùi Quang Bình (2010)
nh

n mà xã h i

i trung h c. Tác gi

trong phát tri n giáo d c

Vi

ng chu n

ra

át tri

u công b ng và hi

u công b ng khi phân b

không h p lý và thi u hi
trung

ng t p

ng b ng và thành th .

nông thôn và vùng sâu vùng xa v

giáo viên nh t là giáo viên gi i, cu c s ng và s
nghiên c

nh c n thi t ph i có s

m ch

bàn tay vô hình c

cv

a thi u

r t th p. Trong
can thi p c a chính ph
a th

ng thì m

m nh

i gi i quy t

này.

Lê Th
d c m n non l

uv
a bàn thành ph

Phát tri n d ch v giáo

ng. Nghiên c


8

c th c tr ng phát tri n các d ch v giáo d c m m non

thành ph này.

ra nh ng thành công và h n ch c a d ch v này
nh

th ng giáo d c m

chu n hóa, hi

c quy ho ch theo

i hóa, g n v

ng giáo d c

m m non không ng

qu n lí các

giáo d c m

tác phát tri
v

ng

ng v s

ng và ch

ng lo i hình giáo d c m

ng. Công

c chú tr ng. Hay nh ng

l

quy mô nên ch

còn th p, ch

Và tác gi

ng d ch v

n ngh

c

ng phát tri n d ch v này. Tuy nghiên c u ch t p trung vào phát
tri n d ch v

ch t i s

phát tri

h

t ng, h th ng qu n lý, phát tri n ngu n nhân l

n là tài li

u h u ích cho nghiên c u.
Hoàng Lê Thu Th

u v Phát tri n giáo d c m m

a bàn thành ph

nh.

tài t p trung phân

tích th c tr ng phát tri n giáo d c m m non trên các n

v quy mô s

ng và m

n

i m m non, Phát tri n v quy mô ph c p

giáo d c m m non, Phát tri

ng d ch

v giáo d c. Nghiên c
ra nh

ng h n ch

c as

n các m t này và ch
phát tri

o,

t ch t còn h n ch , m

ng kh

n ngh c a

nghiên c u t p trung vào gi i quy t các v
d

n th

cv

mà c n có s li

ng v

is

li u th

này. Tuy nhiên nhiên vi c s
c

t

p thì nghiên c u có k t qu t t

7. K t c u lu
lý lu n v phát tri n giáo d c m m non

ch


9

c tr ng phát tri n giáo d c m m non

thành ph Kon Tum T

nh Kon Tum
i pháp nh m phát tri n giáo d c m m non
Kon Tum T nh Kon Tum

thành ph


10

M TS

V

LÝ LU N V PHÁT TRI N
GIÁO D C M M NON

1.1. NH NG V

CHUNG V PHÁT TRI N GIÁO D C M M

NON
1.1.1. Khái ni m v giáo d c m m non (GDMN)

(
G

(dân
).
giáo d
.

i.


11

m và vai trò c a phát tri n giáo d c m m non
a
G

gi

chuyên môn

G
G


12

b. Vai trò

.

thông.

1.1.3. Khái ni m v phát tri n giáo d c m m non


13

non là

nuôi

:

;

.
1.2. N I DUNG PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON
1.2.1. Phát tri n v quy mô c a giáo d c m m non
Phát tri n v quy mô c a giáo d c m m non là quá trình t o ra m r ng,
nâng c p h th

ng l

v t ch

ch g n v i yêu c u cung c p d ch v
Ch
ng l p

em g n li n v

v t ch t c a giáo d c bao g m nhà c a ki n trúc, trang thi t

b ph c v

tr

v t ch t

, d y d tr và b

v t ch t giáo d c g n li n v

c tính

toán phân b trong quy ho ch. Tuy nhiên, công tác quy ho ch c a nhi u
c ta còn nhi u h n ch

ng h c nhi u

n tích phù h p và phân b b t h p lý không b

phù h p v

m di

m

ng giáo d c.
ng tùy theo c p h

u ki n c th mà có tiêu chu

s v t ch t cho m i c p h c. Ch ng h n di n tích l p h
bình quân trên m i h c sinh, ánh sáng, nhi

i trí

, bàn gh , b

v t ch t cho giáo d c m m non ph thu c vào ngu
c và các cá nhân, các t ch

c.
n nên ngu

nhà
c ta ngu

u
c


14

c coi tr ng thu hút. Ngu
khu v
giáo d c có ch
ng khá cao b sung ngu n cung d ch v

nh

d c cho xã h

nh t là d ch v

còn có s h tr

c a các t

giáo d c m m non, ngoài ra

ch c phi chính ph .

Công ngh qu

i vi c s

s v t ch t. Phát tri

v t ch t giáo d

phân b m

d ng hi u qu
c ph i g n li

i và phát tri

ngh qu

c hi n các công vi c, m t khi ch

ng yêu c u cao

ng d ng d ng c và công ngh

gi ng d y ngày càng

t ng t

ng chu n b

nh h t s c c

di n tích l p h

công tác t ch c qu n lý quy

ng.
nh ch t ch các y u t này nh

b o và nâng cao ch

ng giáo d c. Quy

nh s
công nh

t chu n qu

chu n b
ch c các ho

ng giáo d c m m non.

Các tiêu chí ph n ánh
ng l p nhà tr m u giáo
ng

-S

ng h c sinh m m non

-S

ng h c sinh / l p

- Di n tí

th
n

nh ch

B giáo d

-T l l

v i vi c

c bi t là công

nhi u. Trong tiêu chí xây d

-S

ng b

c có tính ch t h

i vi c

b o cho vi c t

trang thi t b

v t ch t, công c , trang thi t b d y h

tr

u ki n h

o ra
giáo

c sinh

- Trang thi t b theo tiêu chu n c
- H th ng cung c

c sinh ho

- H th ng nhà v

t tiêu chu n.

ng.
t chu n.

m
-

ng m m non
u ki n h t

m


15

1.2.2. Phát tri n d ch v giáo d c m m non

Tính

-

-

h

Tính


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×