Tải bản đầy đủ

Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đăk nông phòng giao dịch huyện tuy đức

ðI HC ðÀ NNG
TR NG ðI HC KINH T

SANG THIÊN PHÚC

PHÂN TÍCH HOT ðNG CHO VAY H KINH DOANH
TI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ
PHÁT TRI N NÔNG THÔN TNH ðĂK NÔNG PHÒNG GIAO D


CH HUYN TUY ð
C

LU


N VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

ðà Nng – 2017ðI HC ðÀ NNG
TR NG ðI HC KINH T

SANG THIÊN PHÚC

PHÂN TÍCH HOT ðNG CHO VAY H KINH DOANH
TI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ
PHÁT TRI N NÔNG THÔN TNH ðĂK NÔNG PHÒNG GIAO D


CH HUYN TUY ð
C

LU


N VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
Mã s: 60.34.02.01

Ng i h ᄉ ng d ᄉ n khoa hc: TS. H HU TIN

ðà Nng - 2017


LI CAM ðOAN
Tôi cam ñoan ñây là công trình nghiên cu ca riêng tôi.
Các s liu, kt qu nêu trong lun văn là trung thc và chưa t


ng
ñ
c ai công b trong b


t kỳ công trình nào khác.
Tác gi

Sang Thiên PhúcMC LC
M ðU....................................................................................................................................................... 1
1. Tính cp thit ca ñ

tài............................................................................................... 1

2. Mc tiêu nghiên c
u..................................................................................................................................................... 1
3. Câu h


i nghiên c
u..................................................................................................................................................... 2
4. ð
i t ᄂ ng và phm vi nghiên c
u..................................................................................................................................................... 2
5. Phương pháp nghiên c
u..................................................................................................................................................... 2
6. Ý nghĩa khoa hc và th ᄂ c ti ᄂ n ca ñ tài............................................................. 2
7. Kt cu ca lun văn.............................................................................................................. 3
8. Tng quan tài liu nghiên c
u..................................................................................................................................................... 3
CHƯƠNG 1. CƠ S LÝ LU


N V- PHÂN TÍCH HOT ðNG CHO
VAY H KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THƯƠNG MI.................................. 7
1.1. CHO VAY H KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THƯƠNG MI............7
1.1.1. Khái nim và ñ-c ñim h

kinh doanh......................................................... 7

1.1.2. Khái nim và ñ-c ñim cho vay h
1.1.3. Phân loi cho vay h

kinh doanh....................................... 9

kinh doanh.................................................................. 10

1.1.4. Ri ro tín dng trong cho vay h

kinh doanh......................................... 13

1.1.5. Các nhân t
!nh h "ng ñn hot ñ ng cho vay h

kinh doanh.. .16

1.2. PHÂN TÍCH HOT ðNG CHO VAY H KINH DOANH CA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MI................................................................................................. 20
1.2.1. Mc tiêu phân tích hot ñ ng cho vay h

kinh doanh.......................20

1.2.2. N i dung, tiêu chí, phương pháp phân tích cho vay h kinh
doanh21
K#T LU$N CHƯƠNG 1......................................................................................................... 28
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY H KINH DOANH
TI AGRIBANK HUYN TUY ð
C............................................................................................................................................................... 29
2.1. GI%I THI&U V' AGRIBANK HUY&N TUY ð(C........................................... 29


2.1.1 Quá trình hình thành và phát trin.................................................................. 29
2.1.2. Cơ cu t ch
c qu!n lý ca Agibank huyn Tuy ð
c................................................................................................................................................... 30
2.1.3. Kt qu! hot ñ ng kinh doanh ca Agibank huyn Tuy ð
c................................................................................................................................................... 32
2.2. PHÂN TÍCH HOT ðNG CHO VAY H KINH DOANH TI
AGIBANK HUY&N TUY ð(C............................................................................................... 37
2.2.1. Phân tích môi tr )ng cho vay HKD............................................................. 37
2.2.2. Phân tích v
huyn Tuy ð


mc tiêu hot ñ ng cho vay HKD mà Agribank

ra trong th)i gian qua............................................................................ 40

2.2.3. Phân tích v công tác t ch
c qu!n lý hot ñ ng cho vay HKD ti
Agibank huyn Tuy ð
c................................................................................................................................................................. 41
2.2.4. Nh*ng bin pháp Agibank huyn Tuy ð
c trin khai cho vay
HKD....................................................................................................................................................... 44
2.2.5. Phân tích kt qu! cho vay h

kinh doanh ti Agibank huyn Tuy

ð
c................................................................................................................................................................. 48
2.3. ðÁNH GIÁ CHUNG V' HOT ðNG CHO VAY HKD TI
AGIBANK HUY&N TUY ð(C............................................................................................... 57
2.3.1. Kt qu! ñt ñ ᄂ c...................................................................................................... 57
2.3.2. Nh*ng hn ch và nguyên nhân........................................................................ 58
K#T LU$N CHƯƠNG 2......................................................................................................... 61
CHƯƠNG 3. GI I PHÁP HOÀN THIN HOT ðNG CHO VAY H
KINH DOANH TI AGIBANK HUYN TUY ð
C............................................................................................................................................................... 62


3.1. CĂN C( ð' XU,T GI-I PHÁP......................................................................................... 62
3.1.1. ð.nh h /ng phát trin kinh t xã h i và nhu c0u vay v
n ca các
HKD trên ñ.a bàn huyn Tuy ð
c, t1nh ðăk Nông............................................................................................................................ 62
3.1.2. ð.nh h /ng hot ñ ng cho vay HKD ca Agibank huyn Tuy
ð
c................................................................................................................................................................. 64
3.2. GI-I PHÁP HOÀN THI&N HOT ðNG CHO VAY H KINH


DOANH TI AGIBANK HUY&N TUY ð(C.................................................................... 68
3.2.1. Hoch ñ.nh mc tiêu c th trong cho vay HKD.......................................... 68
3.2.2. Cng c
, duy trì n n khách hàng hin có và ñ2y mnh phát trin
khách hàng m/i................................................................................................................................. 71
3.2.3. Vn dng chính sách cho vay phù h ᄂ p v/i ñ-c thù khách hàng
HKD trên ñ.a bàn............................................................................................................................ 74
3.2.4. Nâng cao cht l ᄂ ng công tác th2m ñ.nh tín dng................................77
3.2.5. Chú trng hơn n*a công tác kim soát ri ro tín dng............................... 83
3.2.6. Tăng c )ng các hot ñ ng qu!ng bá và truy n thông............................86
3.2.7. T ch
c ñào to nâng cao trình ñ , ño ñ
c ngh

nghip ca

CBTD..................................................................................................................................................... 88
3.2.8. Ch ñ ng ñ

xut v/i ngân hàng cp trên tip tc ñ0u tư hoàn

thin cơ s" vt cht và h th
ng công ngh thông tin.................................................................................................................... 91
3.3. KI#N NGH3........................................................................................................................... 92
3.3.1 ð
i v/i Chính ph....................................................................................................................... 92
3.3.2. ð
i v/i NHNN Vit Nam........................................................................................................ 96
3.3.3. ð
i v/i Agribank....................................................................................................................... 97
3.3.4. ð
i v/i Agribank ðăk Nông............................................................................................... 99
K#T LU$N CHƯƠNG 3....................................................................................................... 100
KT LU


N............................................................................................................................................................ 101
DANH MC TÀI LIU THAM KH
QUYT ð

O


NH GIAO ð- TÀI LU


N VĂN (Bn sao)


DANH MC CÁC CH VIT T!T
Agribank

: Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit

Nam
Agribank ðăk Nông : Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn
Vit Nam - Chi nhánh t1nh ðăk Nông
Agribank huyn Tuy ð
c: Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn
Vit Nam - Chi nhánh t1nh ðăk Nông – Phòng
CBTD
CIC
HKD
DN
NHNN
NHTM
TCTD
TMCP
RRTD
XLRRo
CBCNV
IPCAS

giao d.ch huyn Tuy ð
c
: Cán b tín dng
: Trung tâm thông tin tín dng
: H kinh doanh
: Doanh nghip
: Ngân hàng Nhà N /c
: Ngân hàng thương mi
: T ch
c tín dng
: Thương mi c ph0n
: Ri ro tín dng
: X4 lý ri ro
: Cán b công nhân viên
: IntraBank Payment and Customer Accounting System
(H th
ng thanh toán và k toán khách hàng n i b )


DANH MC CÁC B
S hi"u
bng

NG

Tên Bng

Trang

2.1.

Kt qu! hot ñ ng kinh doanh ti Agribank huyn Tuy
ð
c giai ñon 2014 – 2016

32

2.2.

Quy mô dư n ᄂ ti Agribank huyn Tuy ð
c giai ñon
2014 – 2016

49

2.3.

Cơ cu dư n ᄂ cho vay HKD ti Agribank huyn Tuy
ð
c giai ñon 2014 – 2016

51

2.4.

Cơ cu dư n ᄂ cho vay theo nhóm n ᄂ ti Agribank huyn
Tuy ð
c giai ñon 2014 – 2016

54

2.5.

D ᄂ phòng XLRR trong cho vay HKD ti Agribank
huyn Tuy ð
c giai ñon 2014 – 2016

55

2.6.

Kt qu! thu lãi cho vay HKD ti Agribank huyn Tuy
ð
c giai ñon 2014 – 2016

56


DANH MC CÁC HÌNH
S hi"u
Hình
1.1.
13
2.1.

31

Tên hình

Trang

Phân loi r

i ro tín
dng

Sơ ñ5 cơ cu t ch
cc

a
Agribank
huyn
Tuy ð
c


1

M ðU
1. Tính c#p thi$t c%a ñ' tài
N n kinh t Vit Nam ñang trong th)i kỳ ñi m/i, ñ ᄂ c s ᄂ quan tâm h7 tr
ᄂ ca ð!ng và Nhà n /c nên các h kinh doanh (HKD) cũng t9 ñó b:t ñ0u phát
trin mnh m;. Nhưng trong quá trình phát trin ñã g-p không ít khó khăn, ñ-c
bit là vn ñ thiu v
n. Chính vì th, HKD c0n ñn ngu5n v
n vay ca các ngân hàng.
Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) là m
t trong nh*ng ngân hàng thương mi (NHTM) l/n nht Vit Nam, ñ ᄂ c thành lp
t9 năm 1988 cho ñn nay, song hành v/i ng )i dân trong công cu c ñi m/i ñt
n /c, to ngu5n l ᄂ c v*ng ch:c cho các thành ph0n kinh t phát trin. Nh*ng
năm sau khi Vit Nam gia nhp WTO, Agribank vñ0u tư cho “Tam nông”, tr /c tiên là các h gia ñình s!n xut, kinh doanh và
các DN v9a và nh


ñ

ñáp

ng ñ ᄂ c yêu c0u chuyn d.ch cơ cu ñ0u tư cho s!n xut nông nghip, nông
thôn.
Xut phát t9 mc tiêu chung ca h th
ng Agribank, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam –
Chi nhánh t1nh
c

(sau

ñây

ðăk Nông – Phòng giao d.ch huyn Tuy

ñc

gi

t:tAgribank

huyn

Tuy

ð
ð

c) trong nh*ng năm g0n ñây ñã tp trung ñ2y mnh công tác phát trin cho vay
ñ
i v/i các HKD trên ñ.a bàn.
Nhn

th

c ñ ᄂ c nh*ng vn ñ trên và xut phát t9 th ᄂ c ti ᄂ n hot ñ ng cho vay HKD ti
Agribank

huyn

Tuy

ð

c, nên tôi chn ñ tài “Phân tích ho t ñng cho vay h kinh doanh t i chi
nhánh ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn tnh ðăk Nông Phòng giao d ch huyn Tuy ðc”

làm lun văn t
t nghip ca mình.
2. M(c tiêu nghiên c)u
- Nghiên c
u và h th
ng hoá các vn ñ

lý lun cơ b!n v

phân tích


2
hot ñ ng cho vay HKD ca NHTM.
- Phân tích, ñánh giá th ᄂ c trng cho vay HKD ti Agribank huyn Tuy ð
c
- Trên cơ s" kt qu! phân tích, ñ xut gi!i pháp hoàn thin hot ñ ng cho

vay HKD ti Agribank huyn Tuy ð
c trong th)i gian t9 nay ñn 2020
3. Câu h*i nghiên c)u
- N i dung phân tích hot ñ ng cho vay HKD bao g5m nh*ng vn ñ gì?
- Hot ñ ng cho vay HKD ti Agribank huyn Tuy ð
c ñã di ᄂ n bin như th nào và kt qu! ra sao?
- Agribank huyn Tuy ð
c c0n làm gì ñ hoàn thin hot ñ ng cho vay HKD ca mình?
4. ð i tư+ng và ph,m vi nghiên c)u
ð
it

ng

nghiên

c

u: Nh*ng vn ñ lý lun v hot ñ ng cho vay HKD ca NHTM và th ᄂ c ti ᄂ n hot ñ
ng cho vay ñ
i

v/i

HKD

ti

Agribank

huyn

Tuy

ð

c
Phm vi nghiên c
u:
- V n i dung: ð tài tp trung phân tích hot ñ ng cho vay HKD ti Agribank
huyn Tuy ð
c.
- V m-t không gian: ð tài nghiên c
u ti Agribank huyn Tuy ð
c.
- V m-t th)i gian: Nghiên c
u th ᄂ c trng t9 năm 2014 ñn năm 2016.
5. Phương pháp nghiên c)u


Trong quá trình nghiên c
u tác gi! ñã s4 dng phương pháp l.ch s4,
xem xét ñánh giá trong b
i c!nh hin th)i, ñ5ng th)i kt h ᄂ p s4 dng phương pháp th
ng kê, so sánh, phân tích, tng h ᄂ p cùng v/i các phương pháp nghiên c
u kinh t khác ñ tìm hiu v th ᄂ c trng hot ñ ng cho vay HKD ti Agribank huyn
Tuy
c, t9 ñó ñ xut gi!i pháp ñ hoàn thin hot ñ ng cho vay này.

ð


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×