Tải bản đầy đủ (.pdf) (72 trang)

Tài liệu thiết kế phần mềm ứng dụng từ điển điện thoại môn Giao Tiếp Người Máy

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.03 MB, 72 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
Khoa Công Nghệ thông Tin
----------

Đề tài: Xây Dựng Ứng Dụng Từ Điển Trên Mobile.

Môn: GIAO TIẾP NGƯỜI MÁY
GVHD: Ths. Nguyễn Thanh Phước
SVTH:
1. Hoàng Minh Nam
15130104
2. Nguyễn Thị Thúy An 15130005

Thủ Đức, Ngày........ Tháng....... Năm............


Mục Lục
Mục Lục ...........................................................................................................2
Mục lục hình ảnh .............................................................................................3
Mục lục bảng ...................................................................................................4
I.

Phát Biểu Bài Toán .................................................................................5
1.

Lời mở đầu: ........................................................................................................ 5

2.

Mục tiêu của sản phẩm: ...................................................................................... 6


3.

Chức năng của sản phẩm: .................................................................................. 7

II. Thuật Ngữ Trong Sản Shẩm..................................................................8
1.

Các control được sử dụng: ................................................................................. 8

2.

Các công cụ được sử dụng để thiết kế: .............................................................. 8

III. Sơ Đồ Màn Hình Chính ..........................................................................9
1.

Màn hình chính 1 ................................................................................................ 9

2.

Màn hình chính 2 ................................................................................................ 9

3.

Màn hình chính 3 ...............................................................................................10

4.

Màn hình chính 4 ...............................................................................................10


5.

Màn hình chính 5 ...............................................................................................11

6.

Màn hình chính 6 ...............................................................................................11

7.

Màn hình chính 7 ...............................................................................................12

8.

Màn hình chính 8 ...............................................................................................12

9.

Màn hình chính 9 ...............................................................................................13

IV. Đặc Tả Màn Hình .................................................................................14
1.

Màn Hình Trang Chủ: ........................................................................................14

2.

Màn Hình Từ Điển Tiếng Anh: ...........................................................................16

3.


Màn Hình Dịch Văn Bản.....................................................................................22

4.

Màn Hình Chơi và Học.......................................................................................28

5.

Màn Hình Đa Ngôn Ngữ ....................................................................................35

6.

Màn Hình Từ Của Bạn .......................................................................................37

7.

Màn Hình Từ Đã Tra ..........................................................................................46

8.

Màn Hình Từ Vựng Quan Trọng ........................................................................52

9.

Màn Hình Cài Đặt ..............................................................................................64


Mục lục hình ảnh
Hình 1 Sơ đồ màn hình trang chủ ....................................................................................... 9

Hiǹ h 2 Sơ đồ màn hình Từ Điển Tiếng Anh....................................................................... 9
Hình 3 Sơ đồ màn hình Dịch Văn Bản ............................................................................. 10
Hiǹ h 4 Sơ đồ màn hình Học Và Chơi ............................................................................... 10
Hình 5 Sơ đồ màn hình Đa Ngôn Ngữ.............................................................................. 11
Hình 6 Sơ đồ màn hình Từ Của bạn ................................................................................. 11
Hiǹ h 7 Sơ đồ màn hình Từ Đã Tra ................................................................................... 12
Hình 8 Sơ đồ màn hình Từ Vựng Quan Trong ................................................................. 12
Hiǹ h 9 Sơ đồ màn hình Cài Đặt ........................................................................................ 13
Hình 10 Màn Hình Trang Chủ .......................................................................................... 14
Hiǹ h 11 Màn hình Từ Điển Anh-Việt ............................................................................... 16
Hình 12 Màn hình Tìm Kiếm............................................................................................ 18
Hiǹ h 13 Màn hình tra Từ Điển Việt-Anh ......................................................................... 20
Hình 14 Màn hình Dịch Văn Bản ..................................................................................... 22
Hiǹ h 15 Màn hình Dịch bằng Camera .............................................................................. 24
Hiǹ h 16 Màn hình Dịch bằng Giọng Nói.......................................................................... 26
Hình 17Màn hình Chơi và Học ......................................................................................... 28
Hiǹ h 18 Màn hình Hướng D ẫn Trò Chơi......................................................................... 30
Hình 19 Màn hình chơi Hoàn Thành Câu Chữ ................................................................. 31
Hiǹ h 20 Màn hình chơi Phát Âm Chuẩn........................................................................... 33
Hình 21Màn Hình Đa Ngôn Ngữ ...................................................................................... 35
Hiǹ h 22 Màn Hình Từ Của Bạn ....................................................................................... 37
Hình 23 Màn hình Thao tác Từ Của bạn .......................................................................... 39
Hiǹ h 24 Màn Hình Thêm Từ Vựng .................................................................................. 41
Hiǹ h 25 Màn Hình xóa từ vựng Từ Của Bạn ................................................................... 42
Hình 26 Màn hình Văn Bản đã lưu ................................................................................... 44
Hiǹ h 27 Màn hình Từ Đã Tra ........................................................................................... 46
Hình 28 Màn hình thao tác Từ đã tra ................................................................................ 48
Hiǹ h 29 Màn hình xóa từ vựng Từ đã tra ......................................................................... 50
Hình 30 Màn hình Từ Vựng Quan trọng .......................................................................... 52
Hiǹ h 31 Màn hình Động Từ bất quy tắc ........................................................................... 54

Hình 32 Màn hình Từ vựng TOEIC.................................................................................. 56
Hiǹ h 33 Màn hình từ vựng IELTS .................................................................................... 58
Hình 34 Màn hình Từ vựng TOEFL ................................................................................. 60
Hiǹ h 35 Màn hình Từ vựng Oxford .................................................................................. 62
Hiǹ h 36 Màn hình Cài Đặt ................................................................................................ 64
Hình 37 Màn hình nhắc nhở ............................................................................................. 66
Hiǹ h 38 Màn hình Phát Âm .............................................................................................. 68
Hình 39 Màn hình xóa lịch sử tra từ ................................................................................. 69
Hiǹ h 40 Màn hình Góp ý .................................................................................................. 70
Hình 41 Màn hình Khôi Phục ........................................................................................... 71
Hiǹ h 42 Màn Hình Thông tin Ứng Dụng.......................................................................... 72


Mục lục bảng
Bảng 1 Thuật Ngữ ............................................................................................................... 8
Bảng 2 Đặc tả chi tiết Màn hình Trang Chủ ..................................................................... 15
Bảng 3 Đặc tả chi tiết Màn hình Từ Điển anh-Việt ......................................................... 17
Bảng 4 Đặc tả chi tiết Màn hình Tìm Kiếm ...................................................................... 19
Bảng 5 Đặc tả chi tiết màn hình Từ Điển Việt-Anh ......................................................... 21
Bảng 6 Đặc tả chi tiết màn hình Dịch Văn Bản ................................................................ 23
Bảng 7 Đặc tả chi tiết màn hình Dịch bằng Camera ......................................................... 25
Bảng 8 Đặc tả chi tiết màn hình Dịch bằng Giọng Nói .................................................... 27
Bảng 9 Đặc tả chi tiết màn hình Chơi và Học .................................................................. 29
Bảng 10 Đặc tả chi tiết màn hình Hướng dẫn trò chơi ..................................................... 30
Bảng 11 Đặc tả chi tiết Màn hình chơi Hoàn Thành Câu Chữ ......................................... 32
Bảng 12 Đặc tả chi tiết Màn hình chơi Phát Âm Chuẩn ................................................... 34
Bảng 13 Đặc tả chi tiết Màn Hình Đa Ngôn Ngữ ............................................................ 36
Bảng 14 Đặc tả chi tiết Màn Hình Từ Của Bạn ............................................................... 38
Bảng 15 Đặc tả chi tiết Màn hình Thao tác Từ Của bạn ................................................... 40
Bảng 16 Đặc tả chi tiết Màn Hình Thêm Từ Vựng .......................................................... 41

Bảng 17 Đặc tả chi tiết Màn Hình xóa từ vựng Từ Của Bạn ............................................ 43
Bảng 18 Đặc tả chi tiết Màn hình Văn Bản đã lưu ........................................................... 45
Bảng 19 Đặc tả chi tiết Màn hình Từ Đã Tra ................................................................... 47
Bảng 20 Đặc tả chi tiết Màn hình thao tác Từ đã tra ........................................................ 49
Bảng 21 Đặc tả chi tiết Màn hình xóa từ vựng Từ đã tra ................................................. 51
Bảng 22 Đặc tả chi tiết Màn hình Từ Vựng Quan trọng................................................... 53
Bảng 23 Đặc tả chi tiết Màn hình Động Từ bất quy tắc ................................................... 55
Bảng 24 Đặc tả chi tiết Màn hình Từ vựng TOEIC .......................................................... 57
Bảng 25 Đặc tả chi tiết Màn hình từ vựng IELTS ............................................................ 59
Bảng 26 Đặc tả chi tiết Màn hình Từ vựng TOEFL ......................................................... 61
Bảng 27 Đặc tả chi tiết Màn hình Từ vựng Oxford .......................................................... 63
Bảng 28 Đặc tả chi tiết Màn hình Cài Đặt ........................................................................ 65
Bảng 29 Đặc tả chi tiết Màn hình nhắc nhở ...................................................................... 67
Bảng 30 Đặc tả chi tiết Màn hình Phát Âm ...................................................................... 68
Bảng 31 Đặc tả chi tiết Màn hình xóa lịch sử tra từ ......................................................... 69
Bảng 32 Đặc tả chi tiết Màn hình Góp ý .......................................................................... 70
Bảng 33 Đặc tả chi tiết Màn hình Khôi Phục ................................................................... 71
Bảng 34 Đặc tả chi tiết Màn Hình Thông tin Ứng Dụng .................................................. 72


I. Phát Biểu Bài Toán
1. Lời mở đầu:
Trong cuộc sống hiện nay, tiếng Anh đang là ngôn ngữ quốc tế phổ
biến nhất và không thể thiếu cho việc phát triển sự nghiệp, lẫn cả trong đời
sống giao tiếp thường ngày. Hầu như tất cả trường học ở khắp thế giới đều
đưa tiếng Anh vào chương trình học, là ngôn thứ hai sau tiếng quốc ngữ.
Với mức độ phổ biến như thế, nhưng tiếng Anh là một ngôn ngữ khó, đòi
hỏi một sự đầu tư rất lớn về thời gian lẫn công sức. Yêu cầu thiết thực nhất
là phải khiến việc học tiếng Anh trở nên thuận tiện.
Thật may mắn là vì chúng ta đang sống ở thời đại công nghệ thông tin

với vô số thiết bị di động sử dụng vô cùng tiện lợi, và đang ngày càng được
cải tiến. Số lượng thiết bị như Smartphone đang ngày càng phổ biến và
việc tích hợp các ứng dụng hỗ trợ học tiếng Anh trở thành xu thế tất yếu vì
nó gọn nhẹ hơn từ điển truyền thống và có thể sử dụng bất cứ khi nào, tại
bất cứ nơi nào. Nắm rõ xu thế này rất nhiều nhà phát triển đã cho ra rất
nhiều phần mềm, ứng dụng hỗ trợ học tiếng Anh như từ điển, ứng dụng học
tiếng Anh, trò chơi tiếng Anh cho trẻ em,… và cả cho những ngôn ngữ
khác.
Tuy nhiên các ứng dụng trên thường chỉ tập trung cho các chức năng
chính của chúng. Để có thể sử dụng được nhiều tiện ích thì ta lại phải về
nhiều ứng dụng với mỗi ứng dụng có thể đáp ứng một nhu cầu học tiếng
Anh riêng. Điều này có thể khiến cho thiết bị tốn bộ nhớ, giảm hiệu năng
thiết bị, tốn thời làm từng ứng dụng, khó quản lý nhiều ứng dụng, đôi khiến
ta mở nhầm một ứng dụng khác. Với ứng dụng từ điển 3 trong 1 HCI
Dictionary, các vấn đề trên sẽ được giải quyết với nhiều tiện ích thông
dụng được kết hợp vào một ứng dụng duy nhất rất tiện do việc sử dụng và
quản lý.


2. Mục tiêu của sản phẩm:
2.1. Khi bạn không có vốn tiếng anh , việc giao tiếp sẽ trở nên khó khăn,
bạn ngày càng tự ti thì việc thành công trong công việc sẽ phần nào bị
cản trở. Do đó việc tra từ điển sẽ trở nên hi hữu giúp bạn có thể có
thêm vốn kiến thức về tiếng anh, cũng như ứng phó được sự bí bách
khi gặp phải từ ngữ mình không biết.
2.2. Ngoài các từ ngữ, ứng dụng còn giúp dịch đoạn văn, bài văn. Người
sử dụng có thể nhập bằng cách viết truyền thống, bằng giọng nói,
bằng hình ảnh, rất tiện lợi và tuyệt vời.
2.3. Để việc học tiếng anh không còn là vấn đề nhàm chán hay khó khăn
nữa, ứng dụng chúng tôi đã đưa vào các trò chơi hỗ trợ học tiếng anh

để người dùng có thể học tiếng anh một cách hứng thú và dễ dàng
hơn.
2.4. Ngoài tiếng anh ra, thì các ngôn ngữ khác cũng được hỗ trợ . Người
dùng hoàn toàn yên tâm vì ứng dụng của chúng tôi là một ứng dụng
đa ngôn ngữ.
2.5. Những từ ngữ thông dụng, đặc biệt, quan trọng… sẽ được đánh dấu
lại một cách dễ dàng, vì ứng dụng có hỗ trợ chức năng đánh dấu.
2.6. Ngoài ra, không cần đánh dấu thì các từ ngữ mà các bạn đã tra cũng
không bị mất đi, do ứng dụng tự động lưu lại các từ ngữ mà người
dùng đã tra.
2.7. Không dừng lại ở việc giúp người dùng có thể sử dụng tiếng anh
một cách thông thường. Ứng dụng còn hỗ trợ việc học các văn bằng
quốc tế như TOEIC,IELTS,TOEFL ….


3. Chức năng của sản phẩm:
3.1. Tra từ Anh Việt và Việt Anh.
3.2. Dịch văn bản.
3.3. Các trò chơi tiếng Anh để vừa học vừa giải trí.
3.4. Tra từ các ngôn ngữ khác như Nhật Việt và Việt Nhật, Hàn Việt và
Việt Hàn,…
3.5. Đánh dấu các từ quan trọng.
3.6. Xem lại tất cả các từ đã tra.
3.7. Các từ quan trọng hay sử dụng trong các kỳ thi tiếng anh TOEIC,
IELTS, TOEFL, …


II. Thuật Ngữ Trong Sản Shẩm
1. Các control được sử dụng:
Tên

Accordion Menu

Button
Camera screen
Edit Box

Icon
Image
Label
List Menu
Menu Panel
Online
Offline
Panel
Tab

TextField

Mô tả
Danh sách các lựa chọn có thể xổ xuống
để hiển thị thông tin bên trong.
Các nút chọn
Cửa sổ hiển thị hình ảnh được máy ảnh quay.
Vùng nhập dữ liệu nhỏ có viền bao quanh
thường dùng nhập nội dung tìm kiếm.
Các biểu tượng
Hình ảnh
Các nhãn
Bảng lựa được sắp xếp theo dạng danh sách.
Bảng các lựa chọn có sẵn

Có kết nối internet
Không kết nối internet
Bảng nền.
Thẻ được mở để hiển thị nội dung khác mà không mở
cửa sổ mới.
Vùng nhập dữ liệu lớn thường dùng để nhập văn bản
Bảng 1 Thuật Ngữ

2. Các công cụ được sử dụng để thiết kế:
-

GUI Design Studio.
Microsoft Paint.
Microsoft Word 2010.
Dia


III. Sơ Đồ Màn Hình Chính
1. Màn hình chính 1
 Trang chủ:

Hình 1 Sơ đồ màn hình trang chủ

2. Màn hình chính 2
 Màn Hình Từ Điển Tiếng Anh:

Hình 2 Sơ đồ màn hình Từ Điển Tiếng Anh


3. Màn hình chính 3

 Màn Hình Dịch Văn Bản:

Hình 3 Sơ đồ màn hình Dịch Văn Bản

4. Màn hình chính 4
 Màn Hình Học Và Chơi:

Hình 4 Sơ đồ màn hình Học Và Chơi


5. Màn hình chính 5
 Màn Hình Đa Ngôn Ngữ

Hình 5 Sơ đồ màn hình Đa Ngôn Ngữ

6. Màn hình chính 6
 Màn Hình Từ Của Bạn:

Hình 6 Sơ đồ màn hình Từ Của bạn


7. Màn hình chính 7
 Màn Hình Từ Đã Tra:

Hình 7 Sơ đồ màn hình Từ Đã Tra

8. Màn hình chính 8
 Màn Hình Từ Vựng Quan Trọng:

Hình 8 Sơ đồ màn hình Từ Vựng Quan Trong9. Màn hình chính 9
 Màn Hình Cài Đặt

Hình 9 Sơ đồ màn hình Cài Đặt


IV. Đặc Tả Màn Hình
1. Màn Hình Trang Chủ:

Hình 10 Màn Hình Trang Chủ

Người thực hiện : Hoàng Minh Nam


Nguồn
dữ
Kiểu
liệu

Tên

Mặc
định

Form
Màn hình chính

Panel+

image
Button
Button
Button
Button
Button
Button

Mô tả
Màn hình đầu
tiên khi bỏ ứng
dụng. Chứa các
tiện ích để sử
dụng.
Tên của ứng
dụng tiếng Anh.
Mở màn hình Từ
điển tiếng Anh.
Mở màn hình
Dịch văn bản.
Mở màn hình
Học và chơi.
Mở màn hình Đa
ngôn ngữ.
Mở màn hình Từ
của bạn.
Mở màn hình Từ
đã tra.

Button


Mở màn hình Từ
vựng quan trọng.

Button

Mở màn hình Cài
đặt.

Bảng 2 Đặc tả chi tiết Màn hình Trang Chủ


2. Màn Hình Từ Điển Tiếng Anh:

Hình 11 Màn hình Từ Điển Anh-Việt

Người thực hiện : Hoàng Minh Nam


Kiểu

Tên
Màn hình tra tiếng
Anh

Nguồn
dữ
liệu

Mặc

định

Form

Mô tả
Tên màn hình
ứng dụng.
Khi nhấn vào sẽ
trở về màn hình
ứng dụng chính.
Nhập từ tiếng
Anh cần tra.
Chuyển qua trang
dịch từ Anh –
Việt, khi đang
mở sẽ ẩn đi.
Chuyển về trang
dịch từ Việt Anh, khi đang
mở sẽ ẩn đi.
Phát âm tiếng
Anh
Chỉnh sửa, ghi
chú từ đã dịch
Cho biết đoạn
văn bản đã đươc
lưu lại.

Icon/
Button
Edit Box

Tab

Tab

Icon
Button
Icon
Button
Icon
Button

Bảng 3 Đặc tả chi tiết Màn hình Từ Điển anh-Việt

2.1.

Khi nhấn vào

sẽ hiện ra bảng:


2.2.

Khi nhấn vào

sẽ hiện ra màn hình:

Hình 12 Màn hình Tìm Kiếm

Người thực hiện : Nguyễn Thị Thúy AnTên
Màn hình

Kiểu

Nguồn
dữ liệu

Mặc
định

Form
Icon/
Button

List
Menu

Key
Board

Bảng 4 Đặc tả chi tiết Màn hình Tìm Kiếm

Mô tả
Tên màn
hình ứng
dụng.
Khi nhấn
vào sẽ trở

về màn
hình ứng
dụng
chính.
Chọn các
kết
quả
tìm kiếm
từ đã hiện
ra.
Bàn phím
để nhập từ.


2.3.

Khi nhấn vào

sẽ hiện ra màn hình:

Hình 13 Màn hình tra Từ Điển Việt-Anh

Người thực hiện : Nguyễn Thị Thúy An


Tên
Màn hình tra từ
tiếng Anh

Kiểu


Nguồn
dữ liệu

Mặc
định

Mô tả

Form

Tên màn hình
ứng dụng.

Icon/
Button

Khi nhấn vào sẽ
trở về màn hình
ứng dụng chính.
Nhập từ tiếng
Việt cần tra.
Chuyển
qua
trang dịch từ
Anh – Việt, khi
đang mở sẽ ẩn
đi.
Chuyển về trang
dịch từ Việt Anh, khi đang

mở sẽ ẩn đi.
Cho biết đoạn
văn bản đã đươc
lưu lại.

Edit
Box
Tab

Tab

Icon
Button

Bảng 5 Đặc tả chi tiết màn hình Từ Điển Việt-Anh


3. Màn Hình Dịch Văn Bản

Hình 14 Màn hình Dịch Văn Bản

Người thực hiện : Hoàng Minh Nam


Nguồn
Mặc
dữ
Kiểu
liệu định


Tên

Form

Tên màn hình
ứng dụng.

Label

Tên màn hình
ứng dụng.
Ví dụ về chức
năng dịch.
Khi nhấn vào sẽ
trở về màn hình
ứng dụng chính.
Khi nhấn vào sẽ
phát âm đoạn
văn bản.
Cho biết đoạn
văn bản đã được
lưu lại.
Dịch đoạn văn
bản từ tiếng Việt
sang tiếng Anh.
Dịch đoạn văn
bản từ tiếng Anh
sang tiếng Việt.
Sẽ chuyển giao
diện có camera.

Có chức năng
chuyển
đoạn
văn bản trên
giấy vào ứng
dụng để dịch.
Chuyển giọng
nói thành một
câu hoặc một
đoạn văn bản
ngắn.

Màn hình dịch văn bản
Dịch văn bản
Hai bài dịch mình họa

Mô tả

TextField

Tự nhập

Icon/
Button
Icon/
Button
Icon

Button


Button

Icon/
Button

Icon/
Button

Bảng 6 Đặc tả chi tiết màn hình Dịch Văn Bản


3.1.

Khi chọn

sẽ hiển thị giao diện:

Hình 15 Màn hình Dịch bằng Camera

Người thực hiện : Hoàng Minh Nam


Tên

Kiểu
Form

Màn hình

Icon

Button
+Lable
Camera
Screen

Nguồn Mặc
dữ liệu định

Mô tả
Giao diện dùng để
chụp và chuyển
nội dung thành
văn ản vào trong
ứng dụng.
Quay lại mà hình
dịch văn bản.
Hiển thị nội dung
đang được camera
thu lại.

Camera
Focus

Vùng nhận diện và
phân tích chữ.

Text Field

Chứa văn bản đã
được camera phân

tích thu lại.

Icon
Button
+ Label
Icon
Button
+ Label

Dịch văn bản đã
được camera thu
lại
Bắt đầu quá trình
phân tích.

Icon
Button
+ Label

Phóng to, thu nhỏ
nội dung đang
hiển thị trên màn
hình Camera.

Bảng 7 Đặc tả chi tiết màn hình Dịch bằng Camera


Xem Thêm

×