Tải bản đầy đủ

QUẢN TRỊ tài NGUYÊN NHÂN sự QUẢN TRỊ tài NGUYÊN NHÂN sự

QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ
Human Resources Management (H.R.M)

0903783368
nguyendinhchinh@yahoo.com

Think different
QW E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M
123

Return

Tài liệu tham khảo
1. Trần Kim Dung, “Quản trị nguồn nhân lực”, Nhà sách Lộc, 2011
2. Nguyễn Hữu Thân, “QT Tài nguyên nhân sự”, Nxb Thống kê, 2011
3. Paul Falcone, “101 tình huống nhân sự nan giải”, Nxb Lao động-xh, 2011

Đánh giá
40% điểm giữa kì

60% điểm cuối khóa
(Không SD Tài liệu)

1


HỌC TRÊN CƠ SỞ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Tự học
Phân tích, tổng hợp kiến thức
Giải quyết vấn đề
Trình bày, giao tiếp, làm việc nhóm
Tập lãnh đạo nhóm

SỰ CẦN THIẾT CỦA MÔN HỌC

Quản lý nhân sự có
hiệu quả quyết định
80% sự thành công
của tổ chức
Nguyễn Đình Chính – ĐH Ngân hàng Tp.HCM

10/09/2013 22:27

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Nắm vững các kiến
thức, kỹ năng và nghệ
thuật quản trị nhân sự
trong tổ chức.
Nguyễn Đình Chính – ĐH Ngân hàng Tp.HCM

10/09/2013 22:27

2


Nội dung chính môn học
Module 1: Những vấn đề cơ bản về HRM
Module 2: Hoạch định nguồn nhân lực


Module 3: Phân tích công việc
Module 4: Tuyển dụng
Module 5: Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực
Module 6: Tạo động lực trong lao động
Module 7: Đánh giá hoàn thành công tác
Module 8: Chính sách lương bỗng và đãi ngộ
Module 9: Quan hệ lao động

Củng cố kiến thức Quản trị căn bản

1. Các khái niệm căn bản về quản trị.
2. Trình bày các quan niệm về con người và giải pháp
quản lý thông qua các lý thuyết quản trị
3. Trình bày ngắn gọn các chức năng cơ bản quản trị
(Nội dung – Vai trò và ý nghĩa).

8

Managing
Effectively

QUẢN TRỊ LÀ GÌ?
Chú ý:

Nhà QT thực hành
ở Pháp

Quản trị = Tiên liệu

Nhà QT thực hành
ở Mỹ

Quản trị = Quyết định

Jones &
Jennifer George

Robbins

Quản trị = Tiến trình: Hoạch định, Tổ chức,
Lãnh đạo, Kiểm tra các nguồn lực của tổ
chức nhằm hoàn thành các mục tiêu của
đơn vị đó một cách có hiệu quả.
Quản trị = Tiến trình làm việc với con người
và thông qua con người

3


Management in the “New” Economy21
Agrarian
Economy
(pre-1830)

Knowledge
Economy
1955–
present
Industrial
Revolution
1830–1950

Video

Các quan niệm về con người –
Quản trị nhân sự
Quan niệm thứ nhất: “… công cụ lao động”. Bản
chất đa số con người lười biếng.

GIẢI PHÁP TRONG QUẢN LÝ
Phân công lao động và chuyên môn hóa
Tập trung quyền lực cho cấp cao nhất.
Thiết lập trật tự và kỷ luật nghiêm ngặt.
Nhà quản lý phải tìm ra phương pháp tốt nhất để thực
hiện công việc, rồi huấn luyện cho công nhân.
• Kích thích bằng các phần thưởng vật chất

11

Các quan niệm về con người –
Quản trị nhân sự
Quan niệm thứ hai : “… muốn được cư xử như
những con người”.
GIẢI PHÁP TRONG QUẢN LÝ
• Phân quyền
• Nhân viên tham gia, đóng góp vào công việc chung.
• Xây dựng các mối quan hệ dựa trên lòng tin hơn là
dựa quyền lực.
• Phát triển tinh thần trách nhiệm, tự quản.
• Nhà quản lý phải hiểu người lao động nghĩ gì, cần gì,
khó khăn gì.
12

4


Các quan niệm về con người –
Quản trị nhân sự
Quan niệm thứ ba: “…có các tiềm năng cần được
khai thác và phát triển”
GIẢI PHÁP TRONG QUẢN LÝ

• Xem xét tổ chức là hệ thống mở
• Tôn trọng nhân viên
• Cải thiện điều kiện lao động, chất lượng cuộc sống cho
người lao động.
• Làm phong phú hóa công việc
• Bàn bạc, thuyết phục, thương lượng với nhân viên để đạt
được sự đổi mới
• Nhà quản lý phải có tầm nhìn chiến lược, quan tâm sâu sắc
đến nhân viên, động viên, phát huy hết tiềm năng của họ. 13

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×