Tải bản đầy đủ

Biện pháp thi công giàn giáo trượt công trình cao tầng

VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

VERTIFICATION REPORT
TC-8 PROTECTION SCREEN

BÁO CÁO THẨM TRA
HỆ GIÁO LEO BAO CHE CÔNG TRÌNH
Công trình/ Item:

CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD.

Địa điểm/ Location: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY.
I. CĂN CỨ / BASIC
I.1 Tổng quan về công trình / Overview of work

1VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

The overal bulding / Tổng thể công trình
Báo cáo thẩm tra thể hiện việc tính toán kiểm tra hệ cốp pha leo bao che cho công trình
bằng hệ (TC-8).
The vertification report shall present the checking of climbing scaffolding around of
building by (TC-8) system.
I.2 Căn cứ / Basic
 Kích thước của hệ giàn giáo leo từ bản vẽ được cung cấp bởi nhà thầu/ The
dimension of the climbing scaffolding from drawings is provided by the contractor.

II. CÁC THÔNG SỐ PHỤC VỤ TÍNH TOÁN/ CALCULATION PARAMETER
II.1. Thông số / Parameter
Công trình/ Project:
-

Công trình/ Project: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD

-

Chiều cao thi công của giàn giáo z = 134m/ Working height of scaffolding z=134m

-

Khu vực gió / Region : IIA (TCVN 2737 – 1995)

Tiêu chuẩn thiết kế/ Design Criteria:
-

Tiêu chuẩn kỹ thuật ban ACI 347 – 94: Tiêu chuẩn kỹ thuật kết cấu bê tông
Specification ACI committee 347- 94: Specification for Structural concrete.

-

Tiêu chuẩn tải và tác động/ Load and Effects Standard - TCVN 2737-1995.

-Tiêu chuẩn TCVN 4453-1995: Tiêu chuẩn kỹ thuật cho bê tông nguyên khối và
kết cấu bê tông cốt thép

2


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

Specification TCVN 4453-1995: Specification for Monolithic concrete and
reinforced concrete structure.
-

Tiêu chuẩn thi công: bê tông, kết cấu thép, cốt thép,/ Work specification: concrete,
structure steel works, reinforcement...

-

Và các tiêu chuẩn khác của Việt Nam/ and other Vietnam standards.

Phần mềm tính toán/ Software: Etabs Version 2016

II.2 Tính toán các dạng kết cấu cần kiểm tra/ Calculation of structural types

3


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

N? ? ? ? -N shape
support bar-TC8D-1705007

? ? ? ?
Connection
piece-TC8D-1705016

? ? ? ? support abutment

Mặt đứng hệ giáo leo/ Elevation of climbing scaffolding

II.1. CÁC TRƯỜNG HỢP TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN HỆ KHUNG GIÀN GIÁO
LEO/ THE LOAD CASES APPLIED ON THE CLIMBING SCAFFOLDING
SYSTEM.

4


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

Thiên về an toàn, tính toán với vận tốc gió lớn nhất/ For more safety, calculation
with maximum of wind load that have velocity is 110 kM/h.

II.3. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG KHUNG GIÀN GIÁO LEO/ DETERMINATION OF
LOAD OF SCAFFOLDING FRAME
II.3.1 SƠ ĐỒ CHẤT TẢI TRỌNG/ CHARGING DIAGRAM


Trường hợp 1/ Case 1: Trọng lượng bản thân của Flatform.
Trọng lượng bản thân của FlatformTrường hợp 2/ Case 2: Hoạt tải của Flatform/ Live load of Flatform.
Live load of Flatform/ Hoạt tải của Flatform:
Live load: 1.5kN/m2Trường hợp 3/ Case 3: Windload
Sơ đồ chất trường hợp tải trọng gió./ Diagram of charging the windload:

5


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

Wind load X working

6


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

Wind load XX working

7


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

Wind load X Max

8


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

Wind load XX Max
Tổ hợp nội lực/ Internal force combination
Theo tiêu chuẩn Việt Nam tổ hợp nội lực theo 2 trường hợp như sau/
According to Viet Nam Standard, internal force combination follows 2 cases, as below:
Load combination 1 : COMBO 1= 1.1DL + 1.2LL of platform + WIND LOAD
Load combination 2 : COMBO BAO= ENVELOPE (COMBO 1, COMBO 2)
TÍNH TOÁN VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP KHUNG (TC-8) NHƯ SAU:

9


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

N? ? ? ? -N shape
support bar-TC8D-1705007

? ? ? ?
Connection
piece-TC8D-1705016

? ? ? ? support abutment

Mô hình tính toán như sau/ Calculation model is as below:

10


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

Mô hình tính toán/ Calculation model

11


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

Mô hình tính toán/ Calculation model
Sau khi phân tích nội lực, xác định tải trọng lớn nhất tác dụng vào hệ dàn giáo leo
lần lượt các trường hợp tổ hợp nội lực/ After analyzing internal force, we have:
FOR CONFIGURATION 1
Displacement of (TC-8) frame/ Chuyển vị của khung (TC-8)

12


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

The maximum of displacement/ Chuyển vị lớn nhất của hệ khung

13


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

The Axial force/ Biểu đồ bao lực dọc

14


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

The shear force/ Biểu đồ bao lực cắt

15


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

The moment force/ Biểu đồ bao moment

16


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

The maximum of reaction force / Phản lực lớn nhất
III. KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA HỆ KHUNG/ CHECKING LOAD
BEARING CAPACITY OF FRAME
III.1 KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA HỆ KHUNG / CHECKING LOAD
BEARING CAPACITY OF FRAME
III.1.1 FOR CONFIGURATION 1
Moment lớn nhất trong thanh thép chịu lực khung/ Maximum moment of the 2D48
17


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

steel (kNm)

The shear force/ Biểu đồ bao lực cắt

18


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

The moment force/ Biểu đồ bao moment
Bảng tính toán kiểm tra khả năng chịu lực của thanh thép D/ Calculation sheet for
checking the load bearing capacity of 2D48 (kNm)

19


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CƠNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY
PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ITEM: (TC-8) PROTECTION SCREEN
ADDRESS: BINH THANH - HCMC

KIỂM TRA DẦM THÉP HÌNH O
Các thông số về thép
1,470 kG/cm 2

2

(m3)

(T.m)

(T)

-

0.048 0.003 7.7E-08 3.0E-06 4.0E-06 0.05 0.68

1

(T.m)

2

0.03

(kG/cm2 ) (kG/cm2 )

833

2,100 OK 2.52

f.g c

(m3)

Ứng suất

(m4)

trong thanh

(m)

FS

Hệ số
an toàn

(m)

Check

Sx

f.g c

Wx

Ứng suất

Jx

trong thanh

tf

toán

d

KIỂM TRA LỰC CẮT

592

1,397

lực.
Result: TRƯỜNG HỢP 1: The 2 steel frame 2D48 are OK

III.1.2 FOR CONFIGURATION 2
Moment lớn nhất trong thanh thép chịu lực khung/ Maximum moment of the [] steel

20

OK

2.36

(kG/cm2 ) (kG/cm2)

Kết quả: CONFIGURATION 1: Hệ 2 thanh thép 2D48 đảm bảo khả năng chịu

[]40x80x3.0 (kNm)

FS

2D48


thanh

KIỂM TRA MOMEN

Check

1

Tên thanh

Lực cắt

SST

NỘI LỰC
Momen

ĐĂC TÍNH THANH

Momen tính

kG/cm

số thanh

2,100

Rs =


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

The shear force/ Biểu đồ bao lực cắt

21


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

The moment force/ Biểu đồ bao moment
Bảng tính toán kiểm tra khả năng chịu lực của thanh thép []/ Calculation sheet for
checking the load bearing capacity of [] steel []40x80x3.0 (kNm)

22


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CƠNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY
PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ITEM: (TC-8) PROTECTION SCREEN
ADDRESS: BINH THANH - HCMC

KIỂM TRA DẦM THÉP HÌNH []
Các thông số về thép
1,470 kG/cm2

1

(m4)

(m3)

(m3)

(T.m)

(T)

-

0.04

0.003 4.6E-07 1.1E-05 6.7E-06 0.09 0.63

1

(T.m)

1

0.09

(kG/cm2 ) (kG/cm2 )

787

2,100 OK 2.67

f.g c

(m)

Ứng suất
trong thanh

(m)

FS

Sx

Check

Wx

f.g c

Jx

Ứng suất
trong thanh

tf

KIỂM TRA LỰC CẮT

FS

[]40x80x3

d

KIỂM TRA MOMEN

Check

1


thanh

Hệ số
an toàn

Tên thanh

Lực cắt

SST

NỘI LỰC

Momen

ĐĂC TÍNH THANH

Momen tính
toán

kG/cm

số thanh

2,100

Rs =

OK

4.56

(kG/cm2 ) (kG/cm2 )

307

1,397

Kết quả: CONFIGURATION 2: Hệ thanh thép hộp []40x80x3.0 khơng đảm bảo
khả năng chịu lực.
Result: TRƯỜNG HỢP 2: The 2 steel frame []40x80x3.0 OK
III.4.2 KIỂM TRA TÍNH TỐN KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA BU LƠNG D27 SET/
CALCULATION THE LOAD BEARING CAPACITY OF BOLT D16 SETCấu tạo liên kết bu lơng neo vào bê tơng: Số bu lơng neo tại mỗi chân là n = 1 , cấp độ
bền tương đương 4.8. Đường kính bu lơng là d = 27 (mm). Chiều dài neo của bu lơng
neo trong bê tơng là Lneo = 400 (mm).
23


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

Structure of connection bolt with concrete: Number of cone bolt at each bridge
column is n = 1 bolt, ≈ grade 4.8. Bolt diameter is d = 27 (mm). Bolt length of cone
bolt in concrete is Lbolt = 400 (mm).
Lực bu lông neo lớn nhất / The maximum load of cone bolt

 Lực kéo lớn nhất tác dụng lên 1 bu lông neo là/ Maximum tensile force applied on 1
bolts is: Nkéo-max = 8.6(kN),
 Lực cắt lớn nhất tác dụng lên 1 bu lông neo là/ Maximum shear force applied on 1
bolts is: Ncắt-max = 22.2(kN),
 Khả năng chịu kéo theo vật liệu của 1 bu lông neo là/ Tensile resistance according to
material of 1 cone bolt is:
24


VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO
CHE CÔNG TRÌNH
PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD
ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY

 Ntb =Abn ×ftb =4.59×16=73(kN)
Trong đó/ In which, Abn là tiết diện thu hẹp của cone neo/ is vena contract of cone bolt
(cm2), ftb là cường độ chịu kéo của bu lông neo/ is tensile strength of cone bolt (kN/cm2)
 Khả năng chịu cắt theo vật liệu của 1 bu lông neo là/ Shearing resistance according to
material of 1 cone bolt is:

 N cb =R cb ×g cb ×Abl ×n c =16×0.9×

 x 2.72
4

×1=82(kN)

Trong đó/ In which, Abl là tiết diện thu hẹp của cone neo/ is vena contract of cone bolt
(cm2),
Rcb là cường độ chịu cắt của bu lông neo cấp độ bền 4.8/ is
tensile strength of cone bolt grade 4.8 (T/cm2)
γcb là hệ số điều kiện làm việc/ is working condition ratio
IV. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ/ CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
IV. 1. KẾT LUẬN / CONCLUSIONS
-

Hệ khung thép hình đảm bảo khả năng chịu lực trong quá trình thi công/ Steel
frame system ensures the bearing capacity during the construction process.

-

Hệ bu lông neo đảm bảo khả năng chịu lực/ Cone system ensures the bearing
capacity.

V. 2. KIẾN NGHỊ / RECOMMENDATIONS
-

Kiến nghị đơn vị nhà thầu thi công thi công đúng với kích thước liên kết đã được
đệ trình/ Recommendation the Constructor carries out the construction correctly
the submitted connection system.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×