Tải bản đầy đủ

BAO CAO THC TP TT NGHIP VU TRANG THU

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề tài : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU
QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG
TY FUJI ASIA

GVHD: ThS. Trần Thị Thanh Thu
Họ và tên sinh viên: Vũ Trang Thúy Vi
Lớp: 03DHNH4
MSSV: 2023120252


LỜI NÓI ĐẦU
1 Lý do chọn đề tài

Thang máy là một trong những nhu cầu thiết yếu và cẩn thiết cho xã hội ở thế kỉ mới. trên
thế giới việc sử dụng thang máy không còn xa lạ nhưng tại Việt Nam chúng ta nhìn chung
đây vẫn còn là một lĩnh vực mới mẽ.

Đất nước ngày càng phát triền, công nghiệp hóa, hiện đại hóa mang đến cho đất nước ta
một diện mạo mới với những tòa nhà cao tầng, những khu trung tâm thương mại mua sắm
cụng như những khu đô thị, khu dân cư cao cấp xuất hiện ngày càng phổ biến. Chính vì
thế mà công nghệ thang máy không thể nào không phát triển để phục vụ nhu cầu di chuyển
của khách hàng.
Nhằm giúp mọi người có cái nhìn tổng quan hơn vể lĩnh vực này, em xin chọn công ty cổ
phần thang máy Fuji Asia để nghiên cứu và mong muốn qua bài báo cáo này chúng ta sẽ
hiểu rõ hơn về quá trình phấn đấu xây dựng và phát triển của công ty và đặc biệt là các
giải pháp kinh doanh cuả công ty để giữ vững vi trí cạnh tranh trong thị trường đang ngày
càng trở nên hấp dẫn này.
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, nên em chọn đề tài “ Một số giải pháp nâng
cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thang máy FUJI
ASIA” làm luận văn để nghiên cứu


2

Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi về không gian nghiên cứu: công ty cổ phần thang máy FUJI ASIA.
Phạm vi về thời gian nghiên cứu: là qua 3 năm từ năm 2012, 2013, 2014.
Đối tượng nghiên cứu: hồ sơ năng lực của công ty, bảng báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh, các giải pháp kinh doanh của công ty

3

Phương pháp nghiên cứu
a

Phương pháp thu thập thông tin
• Sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu từ các báo cáo tài chính của công ty.
• Kết hợp các lý thuyết đã học và thực tế tại công ty.
• Tham khảo ý kiến của cán bộ nhân viên trong công ty.

Phương pháp xử lý thông tin
• Phương pháp so sánh
• Phương pháp loại trừ


Kết cấu đề tài
Nội dung của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương như sau:
b

4

Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Chương 2: Thực trạng kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của công ty Fuji Asia
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Fuji Asia
Chuyên đề này được hoàn thành với sự giúp đỡ của Thạc sĩ Trần Thị Thanh Thu
và các anh chị trong công ty Fuji Asia, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của các anh
chị trong phòng kinh doanh đã giúp em hoàn thành chuyên đề. Em xin chân thành
cám ơn sự giúp đỡ quý báu này.

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………………………
Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh…………………….


1.1 Hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đối

với các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường……………………………………………..
1.1.1 Hiệu quả của sản xuất kinh doanh……………………………………………………….
1.1.2 Đặc điểm của hiệu quả kinh tế sản xuất kinh doanh……………………………………..
1.1.3 Sự cần thiết của việc nâng cao sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp………………………………………………………………………………………….
1.2 Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp liên quan đến hiệu quả
của công ty thang máy……………………………………………………………………………
1.2.1Tiêu chuẩn hiệu quả kinh tế…………………………………………………
1.2.2 Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh tế………………………………
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp………
1.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan………………………………………………………
1.3.1.1 Lực lượng lao động…………………………………………
1.3.1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ hiện đại………………………
1.3.1.3 Hệ thống trao đổi và xử lý thông tin của doanh nghiệp…………………
1.3.1.4 Nhân tố tổ chức quản lý doanh nghiệp………………
1.3.1.5 Nhân tố toán kinh tế………………………………………………………
1.3.2 Nhóm nhân tố khách quan……………………………………………………………..
1.3.2.1 Môi trường pháp lý……………………………………………………………
1.3.2.2 Môi trường kinh tế……………………………………………………..
1.4 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp…………………………..


Chương 2: Thực trạng kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần thang máy
Fuji Asia……………………………………………………………………………………
2.1 Khái quát chung về công ty cổ phần thang máy Fuji Asia …………………………….
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển…………………………………………………….
2.1.2 Giấy phép dăng kí kinh doanh………………………………………………………
2.1.3 Sơ đồ tổ chức công ty………………………………………………………………
2.1.4 Các chứng nhận pháp lý………………………………………………………….
2.2 Thực trạng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty…………………….
2.2.1 Một số công trình tiêu biểu………………………………………………………..
2.2.2 Danh sách khách hàng đã thực hiên……………………………………………….
2.2.3 Năng lực sản xuất kinh doanh…………………………………………………….
2.2.4 Nhân lực đội ngũ kỹ thuật…………………………………………………………..
2.2.5 Báo cáo về năng lực tài chính……………………………………………………….
2.2.6 Sơ đồ tổ chức thi công…………………………………………………………
2.2.7 Biện pháp thi công thang máy……………………...........................................
2.2.8 Thiết bị thi công…………………………………………………………….
2.2.9 Chính sách chất lượng……………………………………………………………
2.3 Đánh giá………………………………………………………………….
2.3.1 Kết quả đạt được……………………………………………………………………
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân……………………………………………………………..
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công ty……………………………..
3.1 Mục tiêu, phương hướng hoạt động của công ty……………………………………….
3.2 Một số giải pháp chủ yếu……………………………………………………………….
3.2.1 Công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty………………………..
3.2.1.1 Chiến lược sản phẩm……………………………………………………..
3.2.1.2 Chiến lược giá…………………………………………………………….
3.2.1.3 Chiến lược phân phối…………………………………………………..
3.2.2 Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh………………………………
3.2.2.1 Hoàn thiện cơ chế quản lý………………………………………………..


3.2.2.2 Một số biện pháp để giảm chi phí…………………………………………
3.2.2.3 Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý và nâng cao trình động công nhân....
3.2.2.4 Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị…………………………..
PHẦN KẾT LUẬN………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×