Tải bản đầy đủ

Đề thi lại môn Hóa 8

Họ và tên:.................................... Bài THI LạI
Lớp:....................... Môn Hoá học lớp 8
Thời gian: 45 phút.
Điểm Lời nhận xét của giáo viên:
Đề I
A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Câu1. Đánh dấu nhân (x) vào ô vào câu em cho là đúng:
1. Trong những chất dới đây chất nào làm quỳ tím hoá đỏ:
a. CO
2
b. K
2
CO
3
c. H
3
PO
4
d. Pb(OH)
2
2. Trong những chất dới đây chất nào làm quỳ tím hoá xanh:

a. NaCl
b. CuO
e. H
2
S
d. NaOH
Câu 2: Điền từ thích hợp vào ô trống:
A xít là hợp chất mà các phân tử gồm một hay nhiều ...................................... liên
kết với ...................................., các nguyên tử ............................ này có thể thay
bằng .................................
Câu 3: Trong những chất sau đây chất nào là a xít, chất nào là muối:
BaO, HCl, ZnCl
2
, H
2
SO
4
, CaCO
3
, Ba(OH)
2
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ..
........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
B. Phần tự luận:(7 điểm)
Câu 4: Cho các sơ đồ phản ứng sau:
a. CaO + H
2
O Ba(OH)
2
b. Al(OH)
3


Al
2
O
3
+ H
2
O
c. Al + HCl AlCl
3
+ H
2
d. Fe
2
O
3
+ CO Fe + CO
2
- Hảy lập các PƯHH trên.
- Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng gì?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Câu 5: Cho 5.6g Sắt phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl 1M.
a. Hãy viết phơng trình phản ứng xãy ra.
b. Tính thể tích chất khí Hi đrô thu đợc ở đktc.
c. Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã dùng.
(Biết: H = 1, Cl = 35.5, Fe = 56 )
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.............................................................................................................
Họ và tên:.................................... Bài THI LạI
Lớp:....................... Môn Hoá học lớp 8
Thời gian: 45 phút.
Điểm Lời nhận xét của giáo viên:
Đề II
A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Câu1. Đánh dấu nhân (x) vào ô vào câu em cho là đúng:
1. Trong những chất dới đây chất nào làm quỳ tím hoá xanh:
a. NaOH
b. H
2
S
c. CuO
d. NaCl
2. Trong những chất dới đây chất nào làm quỳ tím hoá đỏ:
a. CO
2
b. H
3
PO
4

c. K
2
CO
3
d. Pb(OH)
2
Câu 2: Trong những chất sau đây chất nào là a xít, chất nào là muối:
BaO, HCl, ZnCl
2
, H
2
SO
4
, CaCO
3
, Ba(OH)
2
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ..
........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 3: Điền từ thích hợp vào ô trống:
A xít là hợp chất mà các phân tử gồm một hay nhiều ................................... liên
kết với ..................................., các nguyên tử ..................................... này có thể thay
bằng ......................
B. Phần tự luận:(7 điểm)
Câu 4: Cho các sơ đồ phản ứng sau:
a. CaO + H
2
O Ba(OH)
2
b. Al(OH)
3
Al
2
O
3
+ H
2
O
c. Al + HCl AlCl
3
+ H
2
d. Fe
2
O
3
+ CO Fe + CO
2
- Hảy lập các PƯHH trên.
- Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng gì?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Câu 5: Cho 5.6g Sắt phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl 1M.
d. Hãy viết phơng trình phản ứng xãy ra.
e. Tính thể tích chất khí Hi đrô thu đợc ở đktc.
f. Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã dùng.
(Biết: H = 1, Cl = 35.5, Fe = 56 )
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.............................................................................................................

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×