Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 4 bài 8: Một số bài giảng hay về Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Môn: Toán 8 – Hình học

TIẾT 66
DIỆN TÍCH XUNG QUANH
CỦA HÌNH CHÓP ĐỀU


1.Công thức tính diện tích xung quanh

?1

Hãy lấy bìa đã cắt, quan sát, gấp thành hình chóp tứ giác đều và
trả lời các câu hỏi sau:
6
6

4

4

4


4

6

6

4

6

4, đều là các
1. Hình chóp tứ giác đều là có bao nhiêu mặt
bên:
2. Diện tích mỗi mặt bên ( tam giác) là: (4 x6)/2 = 12 (cm2)
3. Diện tích đáy của hình chóp là:

4 x 4 = 16 (cm2)

4. Tổng diện tích các mặt bên của hình chóp là:

12 x 4 = 48( cm2)

cân


1.Công thức tính diện tích xung quanh
Tổng diện tích các mặt bên của hình chóp được gọi là diện tích xung quanh
của hình chóp.
Ký hiệu là Sxq
d
a

d
a

1. Diện tích mỗi mặt bên ( tam giác) là: (a * d)/2
2. Tổng diện tích các mặt bên của hình chóp là:
Sxq = 4*(a*d)/2
= d*(4*a)/2Sxq = p * d

p: Nửa chu vi đáy
d: Trung đoạn


1.Công thức tính diện tích xung quanh

Diện
tích
toàn
phần
Diện
tích toàn
phần
của cáccủa
hìnhhình
thườngchóp
được tính như
thế nào ?
d

Stp = Sxq + Scác đáy

a

Tương tự hãy nêu công thức tính diện dtích toàn phần
của hình chóp?
a

Stp: Diện tích toàn phần của hình chóp

Stp = Sxq + Sđ

Sxq: Diện tích xung quanh của hình chóp
Sđ: Diện tích mặt đáy của hình chóp


2.Ví dụ :
S

Hình chóp S.ABC có bốn mặt là tam
giác đều bằng nhau .H là tâm đường
A
trong ngoại tiếp tam giác đều ABC,
bán kính HC=R= 3 (cm) .Biết rằng
AB= R 3 , tính diện tích xung
quanh của hình chóp.

d

R
H
B

I

C


2.Ví dụ
S
d

S

Giải

d

Chóp S.ABC là hình chóp đều nên Sxq = p.d

B

I

A

R
H

C

1. Tính p ( Nửa chu vi đáy)

B

Đáy là tam giác đều, bán kính đường tròn ngoại tiếp là R = 3
ta có : BC = R 3 = 3 3 = 3 (cm)
do đó p = 3.3/2 = 9/2 (cm)
2. Tính d (Trung đoạn)
Mặt bên cũng là tam giác đều nên SI

2

SI = 3 -

2

3. Tính Sxq

3
2

2

27
=
4

BC. Theo DL pitago: SI = SB

– BI

3
(cm)
Nên SI = 3
2
9 3 3 27 3 (cm2)
Vậy Sxq = p.d =
=
4
2 2

I

.Theo bài ra

2

2

2

C


2.Ví dụ
S
d
Giải

A

Đây là hình chóp có bốn mặt là những tam giác đều
bằng nhau, Vậy có cách tính khác không ?

Tính tương tự như trên được SI =

3

3

2

Diện tích một tam giác mặt bên là S =
S=

Diện tích xung quanh hình chóp là

(cm)

1
2
9

H
B

BC.SI = 12 3.3
3

4

Sxq = 3 . S = 3.
Sxq =

R

27 3
4

(cm2)

9

3

4

(cm2)

3

2

I

C


HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ
- Nắm vững công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
của hình chóp đều

- Xem lại các bài tập để hiểu rõ cách tính
- Ôn tập định lý Pitago, cách tính đường cao của tam giác đều
- Làm bài tập 41 - 43 SGK; 58 - 60 SBT
- Đọc trước bài " Tính thể tích của hình chóp đều"
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×