Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 8
Bài 1:
NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC


BÀI 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC

Chẳng khác gì quy tắc nhân một số
với một tổng!
A.(B + C) = A.B + A.C


1.

Quy tắc: (SGK/4)
A.(B + C) = A.B + A.C
VD:

?1 - Hãy viết một đơn thức và một đa thức

tuỳ ý.


- Nhân đơn thức đó với từng hạng tử vừa
viết
- Cộng các tích vừa tìm được.


5x.(3x2 − 4x +1)
2
= 5 x.3 x +5 x.(−4 x) + 5 x.1

?1

= 15 x − 20 x + 5 x
3

2

Muốn nhân 1 đơn thức với 1 đa thức ta làm thế nào?


Muốn nhân
một đơn thức với một đa
thức, ta nhân đơn thức với
từng hạng tử của đa thức
rồi cộng các tích với nhau.
QUY TẮC:


2. Áp dụng:
?2

Làm tính nhân:

1 2 1 
 3
3
 3 x y − x + xy ÷.6 xy
2
5 1 2
1
3
3
= 3x y.6 xy − x .6 xy + xy.6 xy
2
5
3

3

6 2 4
= 18 x y − 3 x y + x y
5
4

4

3

3


?3 Một mảnh vườn hình thang có đáy
lớn bằng (5x + 3) mét, đáy nhỏ bằng
(3x + y) mét, chiều cao bằng
2y mét.
- Hãy viết biểu thức tính diện tích
mảnh vườn nói trên theo x và y.
- Tính diện tích mảnh vườn nếu cho x
= 3 mét và y = 2 mét.


- Diện tích mảnh vườn:
( 5 x + 3 + 3x + y ) .2 y = 8 x + 3 + y y
(
)
2
2
2
= 8 xy + 3 y + y (m ).
- Thay x = 3 m và y = 2 m vào đa thức
trên, ta được:

8.3.2 + 3.2 + 2 = 48 + 6 + 4 = 58( m )
2

2


Bài tập củng cố
• 1. Bài 1c trang 5 Làm phép nhân

(4 x − 5 xy + 2 x).(− xy )
3

= 4 x .(− xy ) +(−5 xy).(− xy) +2 x.(− xy )
3

= −2x y + x y − x y
4

2

2

2


• 1.Bài 1c trang 5

(4 x − 5 xy + 2 x).(− xy )
3

= 4 x .(− xy ) +(−5 xy ).(− xy ) +2 x.(− xy )
3

= −2x y + x y − x y
4

2

2

2


2.Bài 2a trang 5: Rút gọn rồi tính
2

2

2

x(x - y) + y(x + y) = x - xy + xy + y = x - y
Thay x = - 6 , y = 8
⇒ x - y = (-6) - 8 = 36 - 64 = -28
2

2

2

2

• 3.Bài 3b trang 5: Tìm x, biết :


x(5 - 2x) + 2x(x - 1) = 15
2

2

5x - 2x + 2x - 2x = 15
3x

= 15

x

=5

2


Về nhà:
- Làm bài 1a,b ; 2b ; 3a trang 5.
- Nắm chắc quy tắc.

Bài tập làm thêm
1
3
1/ xy.(x - 2x - 6)
2
2
3/ x.(x + 3x - 5)

3

; 2/ -1.(x - 2x - 6)
2

; 4/ 3.(x + 3x - 5)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×