Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức


KIỂM TRA BÀI CŨ
HS1: Viết tiếp vào vế phải để được hằng đẳng thức đúng
2

(A  B)
2
(A  B)
2,
A2 – 2AB + B2 =
(A  B)(A  B)
3,
A2 - B2 =
3
3
2
2
3
(A  B)
4 , A + 3A B + 3AB + B =
3

3
2
2
3
(A - B)
5 , A – 3A B + 3AB - B =
2
2
(A  B)(A  AB  B )
6 , A3 + B3 =
2
2
3
3
(A - B)(A  AB  B )
7, A - B =
1,

A + 2AB + B =
2

2

HS2 : Viết các đa thức sau dưới dạng tích hoặc luỹ thừa
2
2
2
2
1.
9x – 16y (3 x)  ( 4 y ) = ( 3x + 4y)( 3x - 4y)
2
2.
x2 – 4x + 4 (x - 2)


Bài7:

1. Ví dụ:
2


Phân tích đa thức thành nhân tử

a) x - 4x  4

2

 x - 2x . 2  2

b) x2 - 2  x2 

2

(x - 2)

2

 2  x  2  x  2 
2

c) 1 - 8x3 = 1 - (2x)3 = (1 - 2x)( 1+2x+4x2 )
Cách làm như các ví dụ trên gọi là phân tích đa thức
thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng
thức


1. Ví dụ:

?1
a , x3 + 3x2 + 3x + 1

= ( x + 1 )3

b , ( x + y )2 – 9x2 = ( x + y )2 – ( 3x )2 = ( x + y – 3x )( x + y + 3x)
= ( y – 2x)( 4x + y )

?2

Tính nhanh : 1052 – 25
= 1052 – 52
= ( 105 – 5 )( 105 + 5)
= 100 . 110 = 11000


 BÀI 43 / 20 SGK
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

= ( x + 3 )2

a , x2 + 6x + 9

b , 10x – 25 – x2 = - ( x2 – 10x + 25 ) = - ( x – 5 )2
1

c , 8x3 -

= ( 2x )3 – (

2

8
d,

1
25

x – 64y
2

1

2

= (

1
5

)3 = (2x -

1
2

x – ( 8y )2 = (

)( 4x2 + x +
1
5

+ 8y )(

1
4
1
5

)
- 8y )


2. Áp dụng:
Ví dụ: Chứng minh rằng (2n+5)2 - 25 chia hết cho 4 với mọi
số nguyên n.
Giải :
(2n+5)2 - 25 = (2n +5)2 - 52 = (2n+5-5) (2n+5+5)
= 2n (2n + 10)
Do

4n 4

= 4n (n +5)

 (4n)(n  5)4

nên (2n+5)2 - 25 chia hết cho 4 với mọi số nguyên n.


Luật chơi: Có 3 hộp quà khác nhau, trong mỗi hộp quà
chứa một câu hỏi và một phần quà hấp dẫn. Nếu trả lời
đúng câu hỏi thì món quà hiện ra. Nếu trả lời sai câu hỏi
thì món quà không hiện ra. Thời gian suy nghĩ cho mỗi
câu là 15 giây.


Hướng dẫn về nhà:
*Làm bài tập 26, 27, 28 trang 6 sách bài tập.
*Chuẩn bị tiết “Phân tích đa thức thành nhân tử
bằng phương pháp nhóm hạng tử”
Bài tập nâng cao
1, Phân tích đa thức thành nhân tử
4

a) x - 64
4
b) 16x - 81
2.Chứng minh rằng nếu:
a+b+c=0 thì a3+b3+c3=3abcHỘP QUÀ MÀU VÀNG
Khẳng định sau đúng hay sai?
-3x2 +3x - 1 + x3=0
Thì x=2

Đúng

Sai

22
24
21
20
14
13
12
15
17
16
23
27
26
25
29
10
18
28
30
11
4956712380
19


HỘP QUÀ MÀU XANH
x + x3=0 => x=-1
Đố em bạn đó làm như vậy đúng hay sai?

Đúng

Sai

24
14
13
12
15
17
16
19
23
22
21
27
29
10
18
20
28
30
11
4956712380
26
25


HỘP QUÀ MÀU TÍM
Khẳng định sau đúng hay sai?
16 – 16x + 4x2=(2x-4)2

Đúng

Sai

14
24
13
12
15
17
16
19
23
22
27
26
29
10
18
20
30
21
25
28
11
4956712380


Phần thưởng là một điểm 10


Phần thưởng là một tràng pháo tay
của cả lớp!


Phần thưởng là một số hình ảnh để “giải
trí”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×