Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

BÀI GIẢNG TOÁN 8
BÀI 8:PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ
1.ví dụ
ví dụ 1 .Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
x2 - 3x+ xy -3y.
Gợi ý :làm thế nào để xuất hiện nhân tử chung?
Giải . x2 -3x +xy -3y =(x2 -3x) +(xy -3y)
=x(x -3) + y(x – 3)
=(x – 3) (x + y)


2. áp dụng
?1 . tính nhanh 15. 64 + 25 .100 + 36.15 + 60.100
đáp án :=(15.64 + 36.15) +(25.100 +60.100)
=15(64 +36) + 100(25 +60)
=15.100 +100.85

=1500 +8500
=10000
?2 . Lời giải của An là đúng ,bạn Thái và bạn Hà
cũng làm đúng nhưng vẫn có thể phân tích được nữa.


3. Luyện tập
1.Bài 47 .phân tíchcácđa thức sau thành nhân tử:
a/ x2 –xy +x –y
b/xz+ yz -5(x +y)
c/ 3x2 -3xy – 5x +5y
đáp án: a/ =(x2 –xy) +(x – y) b/=z(x+y)- 5(x + y)
=x(x – y) +(x – y)
=(x –y)(x + 1)

=(x + y)(z -5)


c/=(3x2 -3xy) –(5x -5y)
=3x(x – y) -5(x – y)
=(x – y)(3x – 5)
Bài 49. tính nhanh:
a/37,5 .6,5 -7,5 .3,4 -6,6 .7,5 +3,5 .37,5
b/452 +402 -152 + 80.45
đáp án:a/.=(37,5.6,5 +3,5.37,5) –(7,5.3,4 +6,6.7,5)
=37,5(6,5 +3,5) -7,5(3,4 +6,6)
=37,5.10 -7,5.10
=375 -75 =300


b/=(452 +80.45 +402) -152
=(452 +2.40.45 +402) -152
=(.45 +40)2 -152
=852 -152 =(85 -15) (85+15)
=70.100 =7000
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×