Tải bản đầy đủ

TIẾNG ANH NHẬP MON TAI CHINH DOANH NGHIỆP

TIẾNG ANH NHẬP MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP2013 – A17783 Huyền Ngọc

Thang Long University

TIẾNG ANH NHẬP MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

AAccounts Receivable: Khoảng phải thu khách hàng
Accounts payable: Các khoản phải trả người bán
Administrative expenses: Chi phí quản lý
Avenrage collection period: Thời gian thu nợ trung bình
Avenrage payable period: Thời gian trả nợ trung bình
Avenrage cash conversion cycle: Thời gian luân chuyển vốn bằng tiền trung bình
Aggressive liability management: Chính sách quản lý nợ ngắn hạn mạo hiểm
BBenefits: Thưởng
Book value per share: Giá trị ghi sổ của 1 cổ phần thường
CCash and markettable securities: Tiền và chứng khoán khả thi
Cash conversion cycle: Thời gian quay vòng tiền
Cash: Tiền mặt
Carrying cost: Chi phí lưu kho
Current long-term debts: Nợ dài hạn đến hạn phải trả
Current ratio: Khả năng thanh toán ngắn hạn

Current assets: Tài sản ngắn hạn
Current liabilities: Nợ ngắn hạn
Common stock: Cổ phiếu thường
Cost of good sold: Giá vốn hàng bán
Conservative liability management: Chính sách quản lý nợ ngắn hạn thận trọng
Comercial paper: Thương phiếu
Current assets turnover: Hiệu suất sử dụng tài sản lưu động
DDebt ratio: Tỉ số nợ

1

@Copyright Mr_TuN-A16228


TIẾNG ANH NHẬP MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP2013 – A17783 Huyền Ngọc

Thang Long University
Dividend per share (DPS): Cổ tức trả cho 1 cổ phần thường
Dividend yield: Chỉ số tỷ suất cổ tức
EEPS: Thu nhập trên cổ phiếu thường
EAT: Lợi nhuận ròng ~ Net income
EBIT: Thu nhập trước thuế và lãi vay
FFinancing decisions : Quyết định huy động nguồn tài trợ
Financial distress cost: Chi phí do áp lực tài chính
GGeneral: Chi phí chung
Gross margin: Lãi gộp
IInventory: Hàng lưu kho
Investment decisions: Quyết định đầu tư dài hạn
Inventory conversion period: Thời gian luân chuyển hàng tồn kho trung bình
Inventory turnover: Hệ số lưu kho
Interest: Lãi vay
LLiabilities: Nợ
Long-term debts: Nợ dài hạn
Long-term asset turnover: Hiệu suất sử dụng tài sản cố định
MMarket price per share: Giá trị thị trường của 1 cổ phần

NNet sales: Doanh thu thuần
Net income: Lợi nhuận ròng ~ EAT
Net profit margin ~ ROS ~ Return on sales
Net plant and equipments: Tài sản cố định


N ~ Number of common stock: Số lượng cổ phiếu thường
OOppoturnity cost: Chi phí cơ hội
Order point: Điểm đặt hàng

2

@Copyright Mr_TuN-A16228


TIẾNG ANH NHẬP MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP2013 – A17783 Huyền Ngọc

Thang Long University
PPayable turnover: Hệ số trả nợ
Payable deferral period: Thời gian trả chậm trung bình
P/E: Price/Earnings: Tỉ số giá thị trường
Pcs: Tỉ lệ chi trả cổ tức cổ phiếu thường
QQuick ratio: Khả năng thanh toán nhanh

RRetained earings: Lợi nhuận không chia (RE)
ROS ~ Return on sales: Tỷ suất sinh lời trên doanh thu ~ Net profit margin
ROA ~ Return on total assets: Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản
ROE ~ Return on equity: Tỷ suất sinh lời trên vốn cổ phần
Receivable turnover: Hệ số thu nợ
SShort-term debts: Nợ ngắn hạn ~ Current liabilities
Stockholders’ equity: Vốn chủ sở hữu
Sales: Doanh thu
Salaries: Lương
Selling: Chi phí bán hàng
Short-term asset turnover: Hiệu suất sử dụng tài sản lưu động ~ Current asset turnover
TTaxes payble: Thuế phải trả
Term asset: Tài sản dài hạn
Treasury: Trái phiếu kho bạc
Total Assets: Tổng tài sản
Total Liabilities: Tổng nợ
Total current assets: Tổng tài sản ngắn hạn
Total assets turnover: Hiệu suất sử dụng tổng tài sản
Total current liabilities: Tổng nợ ngắn hạn
Total float: Thời gian chuyển tiền

3

@Copyright Mr_TuN-A16228


TIẾNG ANH NHẬP MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP2013 – A17783 Huyền Ngọc

Thang Long University
Time interest earned: Số lần thu nhập đạt được trên lãi vay
Transaction cost: Chi phí giao dịch
WWorking captical decisions: Quyết định về vốn lưu động

Công thức tiếng anh
(1)

Nhóm chỉ số khả năng thanh toán:

(2) Chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản

4

@Copyright Mr_TuN-A16228


TIẾNG ANH NHẬP MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP2013 – A17783 Huyền Ngọc

Thang Long University

(3) Chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ

5

@Copyright Mr_TuN-A16228


TIẾNG ANH NHẬP MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP2013 – A17783 Huyền Ngọc

Thang Long University

(4) Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

6

@Copyright Mr_TuN-A16228Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×