Tải bản đầy đủ

BAO CAO NHOM MON NGUYEN LI QUAN TRI

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
----------------------------

HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO TIỂU LUẬN
Thứ tự các trang trong khóa luận bắt buộc sắp xếp theo trình tự sau đây:
1. Trang bìa (theo mẫu)
2. Trang phụ bìa (theo mẫu)
3. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn
4. Nội dung báo cáo thực tập
5. Danh mục tài liệu tham khảo

1


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
(Bold, size 14)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG (Bold, size 16)
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


(Bold, size 16)

BÁO CÁO NHÓM MÔN NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ
(Bold, size 16)

(Tên đề tài)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
(Bold, size 18-30, tuỳ theo số chữ… của tên đề tài)

Giảng viên hướng dẫn: (học hàm –học vị GVHD, Bold, size 14, in Hoa)
Nhóm sinh viên thực hiện: Bold size 14, in hoa MSSV
1.
2.
TP HCM, THÁNG NĂM (Bold size 13)

2


3


4


. TRÌNH BÀY SLIDE (sử dụng phầm mềm Power Point):
- Font chữ: ưu tiên chọn Times New Roman 28 của Unicode
(Các tiêu đề được phép to hơn và các số trong bảng được phép nhỏ hơn)
- Màu sắc: ưu tiên chọn nền màu sáng và chữ màu đậm.
(Các hình, đồ thị nên được giữ nguyên màu sắc của nó, cố gắng rõ nét)
- Số lượng dòng chữ trên 1 slide: từ 3 đến 5
- Số lượng chữ trên một dòng: tối đa là 20 từ

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×