Tải bản đầy đủ

Bài thảo luận môn quản trị doanh nghiệp

Học Viện Ngân Hàng
Nhóm 18
Môn : Quản trị doanh
nghiệp

[TRUYỀN

HÌNH
CÁP SCTV-CHI
NHÁNH SỐ 2 HÀ
NỘI]
Lớp ca 1 sáng thứ 3- Bài thảo luận môn Quản Trị Doanh nghiệp


Danh sách thành viên
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Trần Thu Thủy
Nguyễn Minh Nhật Linh
Nguyễn Phương Thảo
Lê Nhật Linh
Nguyễn Thị Thu Hường
Đặng Thị Linh
Nguyễn Thị Thu Hiền

Mục Lục
A.Giới thiệu
B.Cơ cấu –Tổ chức bộ máy
I.
II.

Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ

C.Phân tích tổ chức bộ máy
I. Đặc điểm
II. Ưu – Nhược Điểm


III. So sánh


A. Giới thiệu
 Thành lập Ngày 27/8/1992
 SCTV là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trên cơ sở liên doanh
giữa Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Tổng Công ty Du lịch Sài
Gòn (Saigontourist)
 Ngày 08/01/2010 công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH Truyền hình
cáp Saigontourist
 SCTV cung cấp đa Dịch vụ Truyền thông - Viễn thông bao gồm: Truyền
hình cáp, Truyền hình kỹ thuật số, Internet băng thông
 Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, SCTV tự hào là mạng truyền hình
cáp đứng đầu Việt Nam với với thị phần truyền hình trả tiền đứng đầu cả
nước, diện phủ sóng rộng khắp toàn quốc đến 53/63 Tỉnh Thành tại Việt
Nam.


 CN HN 2 đc thành lập vào tháng 7/2013 được tách ra từ Chi nhánh Hà
Nội với mục tiêu phát triển mở rộng thị trường ra Hà Nội nói riêng và
miền Bắc nói chung. CN Hn 2 phụ trách 3 phòng giao dịch thuộc 3 quận
Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy. Địa chỉ: số 73 Hoàng Cầu, Quận Đống
Đa
B. Cơ cấu – tổ chức bộ máy
I. Sơ đồ tổ chức


II. Chức năng – nhiệm vụ
1. Giám đốc Chi nhánh Hà Nội 2:
Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Chi nhánh Hà Nội 2 theo đúng
quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty.
Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công ty.

• Phó giám đốc thường trực là người giúp việc cho Giám đốc trong việc quản
lý và điều hành các bộ phận, thay mặt cho giám đốc giải quyết những việc
quan trọng khi Giám đốc vắng mặt
2. Các bộ phận trực thuộc :
2.1 Bộ phận kế toán & Quản lý khách hàng :

a. Chức năng nhiệm vụ của Phụ trách bộ phận kế toán & Quản lý
khách hàng
• Giúp việc cho Giám đốc Chi nhánh Hà Nội trong công tác điều hành quản
lý hoạt động của Chi nhánh Hà nội 2.
• Trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của : Tổ kế toán , Tổ Quản lý
khách hàng.
• Chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành và các Chi nhánh khác liên
quan để hoàn thành công việc trực tiếp được giao quản lý.
• Có trách nhiệm báo cáo với Giám đốc Chi nhánh theo định kỳ hoặc khi có
công việc đột xuất.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Chi nhánh
b. Chức năng - Nhiệm vụ của tổ kế toán :
• Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, chịu trách nhiệm trước Công ty TNHH
Truyền hình cáp Saigontourist và Giám đốc về tất cả các nghiệp vụ kinh tế
phát sinh tại Chi nhánh Hà Nội.2
• Tổ chức và điều hành công tác Kế toán theo đúng qui định của pháp luật và
chế độ kế toán hiện hành.
• Mở các sổ sách theo dõi và quản lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng
các qui định của chế độ kế toán doanh nghiệp nói chung và các qui định của
công ty SCTV nói riêng


• Ký các hồ sơ chứng từ trong quy định: Thu, chi, ngân hàng, vật tư, tài sản,
CCDC, công nợ, doanh thu, báo cáo tài chính... và chịu trách nhiệm về tính
đúng đắn của số liệu.
• Liên hệ với Công ty SCTV các vấn đề về tài chính kế toán, để đảm bảo sự
đồng nhất giữa Chi nhánh và công ty về hạch toán và hồ sơ chứng từ. Kiểm
tra bảng lương, BHXH,BHYT hàng tháng.
• Giữ quyền Admin của phầm mềm Bravo và phân quyền cho các user sử dụng
phù hợp công việc.
• Các công việc khác có liên quan tới công tác tài chính kế toán theo sự phân
công của Giám đốc.
• Kiểm tra, theo dõi thi công hệ thống mạng THC ,Internet tại tại : Đống đa ,
Cầu giấy & Thanh xuân.
• Kiểm tra các hợp đồng phát sinh tại chi nhánh.
• Kiểm tra tờ khai thuế hàng tháng, Kiểm tra đối chiếu thuế TNCN, và lưu trữ
các tờ khai thuế, các loại bảo hiểm và kinh phí công đoàn.
• Kiểm tra, nghiệm thu hệ thống mạng THC tại 3 quận đã đầu tư và đang đầu
tư.
• Hoàn thành hồ sơ pháp lý, hồ sơ thanh quyết toán hệ thống mạng THC
,Internet đã hoàn thành.
c. Chức năng - Nhiệm vụ của tổ Quản lý khách hàng :


Giữ quyền admin Quản lý khách hàng Cáp, Net và phân quyền sử dụng cho
từng phần hành.Theo dõi, đôn đốc, báo cáo tiến độ thu thuê bao tại địa bàn các địa bàn được
phân công quản lý.Tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm về công nợ, doanh thu trả trước và
khách hàng về Công ty phục vụ cho công tác tính thưởng. Thực hiện các
phần việc do Phụ trách bộ phận TC – KT yêu cầu.Thực hiện các nghiệp vụ Quản lý khách hàng đối với 3 Phòng Giao dịch :
Đống đa, Thanh xuân & Cầu giấy. (Gồm: Nhập dữ liệu Hợp đồng, trừ cước,
lập cước phát sinh, in giấy báo cước…)
Quyết toán các chứng từ, hoá đơn GTGT sử dụng tại địa bàn được phân
công quản lý khách hàng vào ngày 06 và chuyển dữ liệu cho Bộ phận kinh
doanh tổng hợp vào ngày 07 hàng tháng.Phối hợp với bộ phận Kinh doanh đối chiếu và xác nhận các số liệu báo cáo
từ các PGD gửi về theo các biểu mẫu đã xây dựng.

2.2 Bộ phận Tổ chức hành chính:


Xây dựng sơ đồ tổ chức của các bộ phận, cập nhật và chỉnh sửa nhằm đáp
ứng đúng nhu cầuBiên soạn, chỉnh sửa, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận cho phù hợp với
tình hình thực tế.Phối hợp các bộ phận xây dựng định mức lao động nhằm đảm bảo sử dụng
người lao động hiệu quả và hợp lý.
Chấm công, lương, thuế TNCN, mã số thuế…
Theo dõi và quản lý hồ sơ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho CB NV chi
nhánh theo chế độ và qui định hiện hànhPhúc lợi: Thưởng, nghỉ mát, các chế độ liên quan.Tuyên truyền, xây dựng văn hóa học tập trong toàn chi nhánh.Phân tích nhu cầu, lập kế hoạch đào tạo định kỳ hàng tháng, quý, năm.Kiểm soát chất lượng tuyển dụng.Quản lý hồ sơ nhân viên: cập nhật hồ sơ mới, rà soát cập nhật bổ sung định
kỳ.Xây dựng và triển khai các qui định, qui trình và hướng dẫn công việc liên
quan.Quản lý tài sản, trang thiết bị văn phòng.Quản lý công tác xây dựng cơ bản, bảo trì văn phòng, tòa nhà, …Phối hợp với bộ phận bảo vệ đảm bảo an ninh, kiểm soát ra/vào trong công
tyQuản lý hợp đồng và làm việc với bên cung cấp dịch vụ về các vấn đề liên
quanChịu trách nhiệm toàn bộ về công tác văn thư, lưu trữ, tiếp tân.

Quản lý môi trường làm việc/ văn hóa doanh nghiệp
Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến các chức năng theo sự phân
công của Giám đốc CN, Phòng TC-HC Công ty.
2.3 Bộ phận Kinh doanh :Xây dựng các chính sách chung cho địa bàn 3 quận : Đống đa ,Cầu giấy &
Thanh xuân phù hợp với tình hình thực tế .Xây dựng kế hoạch truyền thông , theo dõi và quản lý kinh phí truyền
thông.Đầu mối phân bổ các công cụ về truyền thông cho Phòng Giao dịch và
theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện.Đầu mối đàm phán và lập hồ sơ trình Giám đốc phê duyệt các dự án khai
thác Chung cư/ khách sạn … và trực tiếp khai thác, quản lý việc cung cấp
dịch vụ tại các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn quản lý.Xây dựng hệ thống biểu mẫu báo cáo kết quả KD cho các Phòng Giao dịch.Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động KD và báo cáo Công ty theo qui
định.Tham gia giao dịch với các cơ quan ban nghành theo sự phân công của
Giám đốcThực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc
2.4 Bộ phận Thiết kế & kỹ thuật :
a. Chức năng - nhiệm vụ thiết kế :
Khảo sát mạng cáp mới, các vấn đề liên quan đến thiết kế tại các chung cư,
khách sạn tại địa bàn Chi nhánh quản lý .
Quản lý hạ tầng mạng cáp quang.Hỗ trợ các PGD những vấn đề về kỹ thuật chuyên môn liên quan đến thiết
kế.Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật thực hiện công tác đầu tư tại Chi
nhánh.Lập nhiệm vụ khảo sát và nhiệm vụ thiết kế phục vụ công tác tư vấn, thiết
kế các công trình truyền hình cáp.
Tổ chức triển khai các giai đoạn tư vấn thiết kế các công trình truyền hình
cáp từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến thực hiện đầu tư tại địa bàn Chi nhánh
quản lý: lập thiết kế kỹ thuật, lập thiết kế bản vẽ thi công, giám sát thi công,
tham gia Hội đồng nghiệm thu công trìnhTham gia công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong các
lĩnh vực chuyên môn liên quan và qui trình tổ chức thực hiện, quản lý chất
lượng sản phẩm tư vấn thiết kế.Huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật cho các kỹ thuật viên để phục vụ công tác
kinh doanh.
b. Chức năng nhiệm vụ tổ kỹ thuật :

• Quản lý phòng máy chủ ,tuyến quang tại những địa bản Chi nhánh quản lý.
• Hướng dẫn , đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên kỹ thuật tại các phòng GD.
• Quản lý vận hành xử lý sự cố tuyến quang .
• Phối hợp với bộ phận kỹ thuật của CNHN đề nghị hỗ trợ và xử lý tín hiệu
ngoài khả năng của CN.
• Hỗ trợ, vận hành xử lý các sự cố về Internet cấp cho các Phòng GD có dịch
vụ Internet.
 Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống điện chiếu sáng, mạng nội bộ ,quản lý cài
đặt nâng cấp hệ thống máy tính, mạng điện thoại của Chi nhánh.
2.5. Phòng Giao dịch : Đống đa ,Cầu giấy & Thanh xuân :
a. Chức năng nhiệm vụ của Trưởng phòng Giao dịch :

• Điều hành mọi hoạt động kinh doanh trên địa bàn thuộc Phòng giao dịch
quản lý.
• Quản lí và sử dụng nhân sự phù hợp ( việc chăm sóc khách hàng, bảo hành,
bảo trì mạng cáp, đảm bảo tín hiệu thông suốt 24/24. Cắt, nối thuê bao theo
yêu cầu của khách hàng, trừ việc sửa chữa lớn )
• Quản lí và nghiên cứu phát triển thuê bao theo kế hoạch do Giám đốc Chi
nhánh giao.
• Thực hiện công tác thu thuê bao và giải quyết công nợ với khách hàng.
• Quản lý vật tư, phục vụ công tác bảo hành, bảo trì, lắp đặt tại địa bàn.
• Phối hợp với bộ phận HC – TH tuyển dụng nhân sự làm việc tại phòng giao
dịch.


• Được quyền mua sắm , chi phí hành chính theo định mức Giám đốc Chi
nhánh quy định.
b. Cơ cấu tổ chức & nhân sự Phòng giao dịch:Trưởng phòng giao dịch
Giao dịch viên
Quản lý khách hàng .
Kinh doanh.
Bảo tri :
KTV kiêm phát triển khách hàng : 10 – 12 đội. Có thể tăng giảm tùy từng
thời điểm.
C. Phân tích tổ chức bộ máy
I. Đặc điểm

 Mô hình trên của CN là mô hình tổ chức bộ phận theo chức
năng. Tuy nhiên Kế toán trưởng quản lý chung bộ phận kế toán
và bộ phận Chăm sóc khách hàng vì bộ phận kế toán cần đảm
bảo tính chính xác của số liệu trong việc lắp đặt THC cho khách
hàng về: vật tư, công cụ dụng cụ và doanh thu sau khi được tổng
hợp từ bộ phận QLKH

 Đây là một chi nhánh nhỏ, cơ cấu tổ chức phải phù hợp với
những điều kiện khách quan cũng như chủ quan của công ty
như: vốn, lao động, địa điểm, ngành…

• Tính tối ưu: phải đảm bảo giữa các khâu và các cấp quản lý đều đc thiết lập
các mối quan hệ hợp lý, mang tinh năng động cao, đi sát và phục vụ cho mục
đích của công ty.
• Tính linh hoạt: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý phải đảm bảo khả năng thich
ứng linh hoạt với bất kỳ tình huống nào xảy ra trong và ngoài hệ thống.
• Tính tin cậy: Phải đảm baor tính chính xác của thông tin được xử lý trong hệ
thống => đảm bảo đc sự nhip nhàng trong hoạt động
• Tính kinh tế: tổ chức sao cho chi phí trong quá trình xây dựng và sử dụng
thấp nhất nhưng lại đạt hiệu quả cao nhất


• Tính bảo mật: đảm bảo kiểm soát đc hệ thống thông tin,thông tin không đc rò
rỉ ra bên ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.
• Là 1 DN nhỏ nên sẽ rút gọn các phòng ban tới mức tối giản nhất để tiết kiệm
nhân lực, chi phí cũng như dễ quản lý.
• Là 1 chi nhánh nên chịu sự giám sát của trụ sở chính cũng như có mối liên hệ
với các chi nhánh khác.

II. Ưu- nhược điểm
a. Ưu điểm:

 Đội ngũ cán bộ trong chi nhánh đều có trình độ cao, đảm nhiệm
đúng chuyên ngành được đào tạo. Đây là một nguồn nhân lực
mạnh có ý nghĩa trong việc phát triển chi nhánh.
∙ Chế độ một thủ trưởng được thực hiện nghiêm túc trong mọi
công việc tại chi nhánh. Mọi đầu mối đều quy về một người lãnh
đạo duy nhất nên mệnh lệnh từ cấp trên đưa xuống chính xác,
được tiến hành nhanh chóng và không chồng chéo.
∙ Các phòng ban trong chi nhánh được quy định những chức
năng, quyền hạn và nhiệm vụ rõ ràng để tham mưu cho ban giám
đốc về nghiệp vụ, chuyên môn và triển khai thực hiện tốt các
nhiệm vụ được đặt ra.
∙ Mọi cán bộ, nhân viên trong công ty đều làm việc với một
tinh thần trách nhiệm cao. Đây cũng là điểm mạnh trong việc tổ
chức cơ cấu bộ máy quản lý tại chi nhánh SCTV- Hà Nội 2.
∙ Công ty đề cao việc trang bị máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện
đại cho nhân viên, cán bộ làm việc cho từng chi nhánh, đảm bảo
năng suất lao động và sự làm việc tốt nhất cho người lao động.
∙ Chi nhánh Hà Nội 2- SCTV đảm bảo chế độ, quyền lợi của
cán bộ, nhân viên trong công ty cũng như thực hiện nghiêm chỉnh
các chế độ chính sách của Đảng và Nhà Nước.
b. Nhược điểm:


 Vẫn còn tình trạng kiêm nhiệm quản lý các phòng ban ( kế toán trưởng
quản lý tổ kế toán và tổ quản lý khách hàng …) về lâu dài sẽ gây chồng
chéo trách nhiệm của người quản lý, làm giảm hiện quả hoạt động của chi
nhánh.
Khối lượng công việc của giám đốc chi nhánh, phó giám đốc thường
trực khá nhiều, lâu dài cũng làm giảm hiệu quả công việc cũng như làm
ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
Khó khăn trong hợp tác và thông tin giữa các bộ phận chức năng
 Giám đốc hoặc PGĐ mất nhiều thời gian giải quyết những xung đột.
 Khó khăn, phức tạp trong việc kiểm soát và đánh giá kết quả
III. So sánh
a. Đài truyền hình Việt Nam
Sơ đồ tổ chức

 Đài truyền hình là nơi sản xuất các kênh hoặc chương trình truyển hình
phục vụ nhu cầu thông tin, giải trí của khán giả xem đài nên có đầy đủ
các phòng ban với các chức năng đầy đủ hơn SCTV như: ban thời sự,
ban khoa giáo, ban văn nghệ,…


Trong đó, Chi nhánh HN 2 chỉ là một đơn vị nhỏ cung cấp các dịch vụ
truyền hình và internet liên quan đến kỹ thuật lắp đặt truyền hình các nên
chỉ có các bộ phận : kỹ thuật, chăm sóc khách hàng…
b. Ngân hàng Vietin
_Sơ đồ tổ chức của Sở giao dịch, Chi nhánh cấp 1, Chi nhánh cấp 2

_Đối với 1 ngân hàng thì sẽ chú trọng vào các bộ phận liên quan đến tài chính
hơn là các bộ phận kỹ thuật như CNHN2 SCTV như: kế toán, quĩ tiết kiệm, tín
dụng,…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×