Tải bản đầy đủ

BÀI tập NHÓM ke toan quan tri

BÀI TẬP NHÓM
MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Nhóm học viên lớp CH 24L thực hiện
Phan Hương Giang
Đinh Thanh Hoa
Trần Thị Hồng
Bùi Thị Hồng Minh
Nguyễn Hồng Hoa
Phan Thị Hương


Quy trình bán sản phẩm tại công ty
Midwest
Đặt mua hàng

Nhập kho, đưa hàng vào khu vực
lưu trữ quy định cho đến khi
khách hàng yêu cầu
Nhập đơn hàng (Nhập liệu)
• Nhập liệu bằng tay
• Nhập liệu điện tử thông qua hệ thống EDI


Lái xe đi xung quanh kho để lấy
hộp chuẩn bị giao hàng
Xuất kho và Giao hàng
• Giao hàng bằng xe tải thương mại
• Giao hàng trực tiếp tại bàn


Nội dung chi phí theo hoạt động
và thông tin có liên quan trong
năm 2003
Chi phí mua hàng
*Đơn giá một thùng hàng là 500 $/thùng
-> Tiêu thức phân bổ chi phí là theo giá
mua từng thùng hàng
Chi phí xử lý thùng hàng
*Chi phí không gian kho bãi và chi phí xử lý hàng
hóa có tỉ lệ thuận với số lượng thùng hàng
-> Tiêu thức phân bổ chi phí là theo số lượng
thùng hàng


Chi phí nhập đơn hàng

Số lượng nhân viên nhập liệu: 16 người
Số giờ làm việc của mỗi nhân viên trong một năm:
1750h/năm
Thời gian nhập liệu bằng tay cho một đơn hàng: 0,225 h
• Thời gian nhập thông tin cơ bản: 0.15h
• Thời gian nhập từng hạng mục trên đơn hàng: 0.075h

Thời gian cho nhập liệu điện tử cho một đơn hàng: 0.1h

Tiêu thức phân bổ chi phí : theo thời gian


Chi phí xử lý thùng hàng
Chi phí xử lý hàng hóa có tỉ lệ thuận với số lượng thùng hàng
-> Tiêu thức phân bổ chi phí là theo số lượng thùng hàng
Chi phí giao hàng


* Giao hàng bằng xe tải thương mại: Mỗi hộp hàng vận chuyển bằng xe tải thương mại
có chi phí gần như nhau, cho dù nặng hay nhẹ, xa hay gần
-> Tiêu thức phân bổ chi phí là theo số thùng hàng
* Giao hàng trực tiếp tại bàn:
-> Tiêu thức phân bổ chi phí giao hàng tại bàn là theo thời gian giao hàng.
* Thông tin về giao hàng:
- Thời gian làm việc cho dịch vụ giao hàng tại bàn : 1.500h/ năm/lái xe.
- Thời gian giao hàng trung bình cho một lần giao hàng là 3h/chuyến
-Tổng số thùng hàng được giao : 80.000 thùng, trong đó:
+75.000 thùng giao bằng xe tải
+5.000 thùng giao trực tiếp tại bàn (tương ứng với 2.000 chuyến)

Chi phí khác
* Chi phí chung và chi phí bán hàng:
->Tiêu thức phân bổ là theo số thùng hàng
* Chi phí lãi vay:
-> Phân bổ trực tiếp cho từng đơn hàng trả chậmPHÂN BỔ
Phân bổ ABC
Chỉ tiêu

Tổng

Tiêu chí

Đơn vị

CP xử lý thùng hàng

4,570,000

80,000 (thùng)

57.125

CP thuê vận chuyển

450,000

75,000 (thùng)

6

CP/ giờ giao tại bàn

75

CP nhập đơn hàng

840,000

 

300

28000 (giờ)

30

Thủ công

 

0.225

7

điện tử

 

0.1

3

CP chung và bán hàng

1,600,000

80,000

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×