Tải bản đầy đủ

Bai giang mon quan tri chien luoc

MÔN

Trình bày: Thạc sĩ TRẦN HOA PHÚC CHÂN


GIỚI THIỆU

1. Đối tượng nghiên cứu .
“CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA DN”
2. Phạm vi nghiên cứu
XÂY DỰNG – THỰC THI – ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC
3. Phương pháp
+ Lý thuyết và thực tiễn
+ Sinh viên thực hành mỗi người 2 bài tập.
4. Đánh giá
+ Bài tập cá nhân – thi giữa kỳ
+ Bài tập nhóm
+ Thi

NỘI DUNG CHÍNH

BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
BÀI 2: NGHIÊN CỨU & PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
BÀI 3: XÁC ĐỊNH SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU
BÀI 4: XÂY DỰNG & LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC CÔNG
TY
BÀI 5: THỰC THI CHIẾN LƯỢC
BÀI 6: ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC


TÀI LIỆU THAM KHẢO :
1. KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC – Fred R.
David – NXB Thống kê - 1995
2. CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH – Michael E. Porter –
NXB KH&KTh – 1996.
3. CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH KINH DOANH - TS
Nguyễn Thị Liên Diệp; ThS Nguyễn Văn Nam - NXB LĐXH – 2008
4. TƯ DUY LẠI TƯƠNG LAI - Rowan Gibson biên tập –
NXB Trẻ TPHCM – 2002.
5. THỊ TRƯỜNG, CHIẾN LƯỢC, CƠ CẤU: cạnh tranh về
giá trị gia tăng, định vị và phát triển doanh nghiệp –
GSTS Tôn Thất Nguyễn Thiêm – 2004
6. CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH – W. Chan Kim &
Reneé Mauborgne NXB Tri thức - 2007Khái niệm
Định nghĩa:
Fred R. David
“QTCL là một khoa học và nghệ thuật trong việc thiết lập,
thực hiện và đánh giá các quyết định liên quan nhiều chức
năng cho phép một tổ chức đạt được những mục tiêu đề
ra”
 ?


Khái niệm


 Quá trình QTCL có 3 giai đoạn:
Thiết lập
chiến lược

Thực thi
chiến lược

Đánh giá
chiến lược


QUY TRÌNH QTCL :
Hình thành Thực hiện
chiến lược nghiên cứu

Hợp nhất
trực giác và
p tích

Đưa ra
quyết định

Thực thi
các chiến
lược

Thiết lập mục
tiêu ngắn hạn

Đề ra các
chính sách

Phân phối
tài nguyên

Xem xét lại
Đánh giá
chiến lược các yếu tố bên
trong & bên
ngoài

So sánh kết
quả với tiêu
chuẩn

Thực hiện
điều
chỉnh


VIỆC HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC:
Các điểm mạnh,
yếu của cty
Nội bộ
Các giá trị cá
nhân của nhà
quản trị

Kết hợp

Chiến lược

Cơ hội và đe
dọa của môi
trường
Bên ngoài
Các mong đợi
xã hội

Kết hợp


Khái niệm
•Chiến lược?
•Mục đích của chiến lược?


VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
• Cho thấy rõ mục đích, hướng đi của DN


CÁC CẤP CHIẾN LƯỢC


SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN
LƯỢC


CÁC MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC
1/ CHIẾN LƯỢC CĂN BẢN CỦA NHẬT?
“Chất lượng” => TQM:
+ Chất lượng là số 1,
+


2/ MA TRẬN DANH MỤC ĐẦU TƯ CÓ THỂ
THAY THẾ - Michael Portter
Mục
tiêu
rộng
Lợi
thế
cạnh
tranh

Dẫn đầu về chi phí

Khác biệt hóa

Tập trung vào chi phí

Tập trung vào khác
biệt hóa

Mục
tiêu hẹp

Rộng

Hẹp

Khuôn Khổ cạnh tranh


CC Mễ HèNH CHIN LC
3- CC CHIN LC THEO FRED R. DAVID:
3.1- Nhúm chin lc kt hp:
C. LệễẽC
Keỏt hụùp ve
phớa trửụực
Keỏt hụùp theo
chieu ngang
Keỏt hụùp ve
phớa sau

ẹềNH NGHểA


CÁC MƠ HÌNH CHIẾN LƯỢC
3.2- Nhóm chiến lựợc phát triển
C. LƯC
Thâm nhập
thò trường
Phát triển thò
trường
Phát triển
sản phẩm

ĐỊNH NGHĨA


CÁC MƠ HÌNH CHIẾN LƯỢC
3.3 Nhóm chiến lựợc đa dạng hóa
C. LƯC
Đa dạng hóa
HĐ đồng tâm
Đa dạng hóa
HĐ chiều ngang
Đa dạng hóa
HĐ kết khối
Liên doanh

ĐỊNH NGHĨA


CÁC MƠ HÌNH CHIẾN LƯỢC
3.4- Nhóm chiến lựợc thu hẹp
C. LƯC
Thu hẹp hoạt
động
Cắt bỏ bớt
hoạt động
Thanh lý

ĐỊNH NGHĨA


TÓM TẮT:
NHỮNG ĐIỂM GHI NHỚ:
-Mục tiêu chiến lược là
-Phân tích lưu ý stakeholder =>
-Lựa chọn chiến lược
-Thực hiện CL phải
-Đánh giá chiến lược =

=> Thứ nhất tư duy – thứ nhì tốc độ


MỘT SỐ HẠN CHẾ CẦN LƯU Ý


CÁC YÊU CẦU KHI XÂY DỰNG VÀ
THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC


CÁC YÊU CẦU KHI XÂY DỰNG VÀ
THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC


ĐẠO LÝ KINH DOANH VÀ
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
- ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
- ĐẠO LÝ KINH DOANH

- Managing legal and moral responsibility:

manage new

product risk and potential liabilities.

- Managing product and service responsibility :
corporate governance and leadership respect stakeholder’s interests;
brand name and reputation are related dimensions of profitability

- Competitive advantage : reputation, successful social
investment portfolios and ability to attract quality employees.


KIỂM TRA 15 PHÚT
Câu hỏi: Ai là các chiến lược gia trong Công ty? Các
thứ tự ưu tiên về công việc của các chiến lược gia?
Họ cần những hiểu biết, kỹ năng và tố chất gì?
* YÊU CẦU THÊM:
A/C hãy nêu tên bài tập cá nhân của mình (sau bài làm
kiểm tra)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×