Tải bản đầy đủ

Chống SPAM với postfix và spamassassin trần quang hoàng

Trần Quang Hoàng

Chống SPAM với Postfix và SpamAssassin

Trần Quang Hoàng

Chống SPAM với Postfix và
SpamAssassin
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chống SPAM với Postfix và SpamAssassin

Trần Quang Hoàng
Chống SPAM với Postfix và SpamAssassin

Nếu bạn đang tìm cách để lọc bỏ các e-mail quấy rối tại máy chủ e-mail thì đây là các bước để thực
hiện chúng trên mạng của mình:
Giới thiệu
Cài đặt SpamAssassin

Tham khảo
----------------------Giới thiệu
=================
Chúng ta đều biết Postfix UCE có nhiều tính năng mạnh và SpamAssassin là một công cụ rất hiệu
quả để chặn, bắt các thư rác. Hướng dẫn này giả định rằng Postfix đã và đang hoạt động trên một
máy chủ sử dụng hệ điều hành FreeBSD.
Cài đặt SpamAssassin
=================
Cài đặt SpamAssassin từ các ports collection.
# cd /usr/ports/mail/p5-Mail-SpamAssassin

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Trần Quang Hoàng

Chống SPAM với Postfix và SpamAssassin
# make install clean
Bổ sung 1 user và group filter để chạy SpamAssassin. Ví dụ :

/etc/passwd: filter:*:23:23::0:0:Postfix Filter Daemon:/var/empty:/sbin/nologin
/etc/group: filter:*:23:
Tạo một shell script để chạy client SpamAssassin từ Postfix, nội dung như sau:
/usr/local/sbin/filter.sh:
#!/bin/sh
/usr/local/bin/spamc | /usr/sbin/sendmail -i "$@"
exit $?
Bật chế độ cho phép chạy script này:
# chmod +x /usr/local/sbin/filter.sh
Tạo một script để khởi động máy chủ SpamAssassin khi khởi động với các tham số như autowitelisst, daemonize, sử dụng bộ lọc người dùng và cho phép tối đa 10 tiến trình con:
/usr/local/etc/rc.d/spamd.sh:
/usr/local/bin/spamd -a -d -u filter -m 10 &
Bật chế độ cho chạy script:
# chmod +x /usr/local/etc/rc.d/spamd.sh
Khởi động SpamAssassin:
# /usr/local/etc/rc.d/spamd.sh
SpamAssassin client and server are ready to go. Lets plug it into Postfix:
SpamAssassin client và server đã sẵn sàng để hoạt động. Hãy gắn nó vào Postfix bằng cách thêm các


thông số sau vào file /usr/local/etc/postfix/master.cf :
-o content_filter=spamfilter:
spamfilter unix - n n - - pipe
flags=Rq user=filter argv=/usr/local/sbin/filter.sh -f ${sender} -- ${recipient}
Kết quả cuối cùng trông sẽ giống như sau :
#
========================================================================
==
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (yes) (never) (50)
#
========================================================================
==
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Chống SPAM với Postfix và SpamAssassin

Trần Quang Hoàng

smtp inet n - n - - smtpd -o content_filter=spamfilter:
spamfilter unix - n n - - pipe
flags=Rq user=filter argv=/usr/local/sbin/filter.sh -f ${sender} -- ${recipient}
Bây giờ, bạn hãy khởi động lai Postfix:
# postfix reload
Mỗi email đi qua Postfix và SpamAssassin sẽ chứa một thông số X-Spam-Status trong phần tiêu đề:
Yes nếu nó là thư rác. Người dùng có thể lọc bỏ nó và qui định các hành động thích hợp cho email
này trong chương trình e-mail yêu thích của mình.
Tham khảo
================
SpamAssassin
http://spamassassin.org
Postfix
http://www.postfix.org
Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Nguồn: www.quantrimang.com.vn
Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 5 tháng 12 năm 2004

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×