Tải bản đầy đủ

Nhóm 11 st4 JD nhân viên tuyển dụng

Tài liệu số:
Lần ban hành:
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trang:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG

1/2

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG VIỆC
Chức danh công việc

Nhân viên nhân sự

Bộ phận làm việc

Phòng nhân sự

Cấp trên trực tiếp


Trưởng phòng nhân sự

Địa điểm làm việc

10000 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, tp. HCM

2.

ỤC ĐಈCH C

CÔNG VIỆC

Chịu trách nhiệm việc tìm nguồn nhân sự tốt và phù hợp cho công ty.
3. NHIỆ
TT

VỤ, TẦN SUẤT, YÊU CẦU VÀ QUYỀN HẠN TRONG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Nhiệm vụ

Lập kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu của công
1
ty và các phòng/ban/đơn vị.
Lên chương trình tuyển dụng cho mỗi đợt tuyển
2 dụng.

Tần suất

Yêu cầu về kết quả
thực hiện công việc

1 lần/tháng Kế hoạch tuyển dụng phù hợp và kịp
thời với nhu cầu của các phòng ban
và được kí duyệt.
1 lần/tháng

Chương trình tuyển dụng rõ ràng,
chi tiết và được ký duyệt.

Tổ chức tuyển dụng theo chương trình đã được


1 lần/tháng
phê duyệt, trực tiếp tham dự vào quá trình tuyển
dụng: Tìm kiếm ứng viên; Tiếp nhận đánh giá hồ
Ứng viên được chọn phải phù hợp
3 sơ, lựa chọn hồ sơ; Tổ chức thi tuyển; Tổ chức
với công việc và sẵn sàng thử việc.
phỏng vấn; Tham dự phỏng vấn ứng viên; Đề xuất
lựa chọn ứng viên; Viết thư mời ứng viên thử việc
hoặc thư từ chối tuyển dụng.
4

Triển khai, theo dõi quá trình thử việc, tập sự của 1 lần/tháng Nhân viên nghiêm túc hoàn thành
người lao động.
thời gian thử việc.

Tìm kiếm, duy trì và phát triển nguồn ứng viên
Thường
tiềm năng cho các vị trí để có nguồn ứng viên phù xuyên
5
hợp, đáp ứng yêu cầu và nhu cầu của nhà tuyển
dụng.

Có nguồn ứng viên tiềm năng chất
lượng.

Chủ động tìm kiếm để bổ sung vào cơ sở dữ liệu
6 của công ty các hồ sơ ứng viên có trình độ từ các
nguồn khác nhau.

Có cơ sở dữ liệu thông tin ứng viên
đa đạng, đồng thời phải bảo mật
thông tin cho ứng viên.

Thường
xuyên

Làm việc với các phòng ban khác để thiết lập
Thường
7 hoặc cập nhật bản mô tả công việc cho từng chức xuyên
danh.
Báo cáo các vấn đề liên quan đến ứng viên sau
8 phỏng vấn cho trưởng phòng nhân sự khi có yêu
cầu
9

Thực hiện các công việc liên quan phát sinh khi
có yêu cầu của cấp trên.

Có bản mô tả công việc kịp thời và
chính xác.

Khi có yêu
cầu
Thông tin báo cáo rõ ràng chính xác.
Khi có yêu
Hoàn thành công việc được giao.
cầu

Quyền hạn: Được yêu cầu các nhân viên khác có liên quan phối hợp trong quá trình làm việc.


Tài liệu số:
Lần ban hành:
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trang:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG

4.

ỐI QU N HỆ TRONG QUÁ TRÌNH LÀ
Cấp trên

Bên
trong

2/2

VIỆC

Ban giám đốc, trưởng phòng nhân sự, phó phòng nhân sự.
- Nhân viên tiền lương
- Nhân viên C&B
- Nhân viên đào tạo- phát triển
- ...

Ngang cấp
Cấp dưới

Bên
ngoài

Cơ quan
hành chính
nhà nước
Khác

Bộ Lao động Thương binh - Xã hội
Trường đại học Lao động - Xã hội CSII, Trường đại học Kinh Tế TP.HCM,
trường đại học Mở, trường đại học Hoa Sen,...

5. CÔNG CỤ, PHƯƠNG TIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀ
Công cụ, phương
tiện làm việc

VIỆC

Máy tính, điên thoại
Vệ sinh môi trường

Điều kiện
làm việc

- Bình thường

Cường độ, tính chất lao động
X - Bình thường

X

- Độc hại

- Nặng nhọc, nguy hiểm

- Đặc biệt độc hại

- Đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm

6. YÊU CẦU VỀ NHÂN SỰ C

CHỨC D NH CÔNG VIỆC

1

Trình độ chuyên môn

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, quản trị kinh
doanh, luật kinh tế, hoặc các chuyên ngành khác tương đương trở lên.

2

Trình độ tin học

Thành thạo tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học nâng cao.

3

Trình độ ngoại ngữ

Có chứng chỉ toeic trên 600

4

Kỹ năng chuyên môn

Hiểu rõ quy trình tuyển dụng, hiểu biết pháp luật lao động, kỹ năng
phỏng vấn, kỹ năng lập kế hoạch.

5

Kỹ năng khác

Kỹ năng nhìn nhận đánh giá con người, kỹ năng ra quyết định, kỹ
năng tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ
năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết các mâu thuẫn.

6

Kinh nghiệm công tác
chuyên môn

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Yêu cầu khác

Trên 22 tuổi, có thái độ hợp tác, trách nhiệm, tận tâm, cẩn trọng trong
công việc, công bằng trong đánh giá, tôn trọng mọi người, hòa đồng,
nhanh nhẹn, vui vẻ, quan tâm người khác, sức khỏe tốt, chịu được áp
lực công việc cao.

7

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi họ tên sau khi đã kiểm tra)

NGƯỜI KIỂM TRA
(Ký, ghi họ tên sau khi đã kiểm tra)

NGƯỜI LẬP
(Ký tên, ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×