Tải bản đầy đủ

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ VIÊM PHẦN PHỤ BẰNG PHẪU THUẬT nội SOI tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG TRONG 3 năm 2016 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
-----***-----

NGUYỄN THỊ THU HÀ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ
VIÊM PHẦN PHỤ BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI
TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG
TRONG 3 NĂM 2016 - 2018

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC


HÀ NỘI - 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ Y TẾ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
-----***-----

NGUYỄN THỊ THU HÀ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ
VIÊM PHẦN PHỤ BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI
TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG
TRONG 3 NĂM 2016 - 2018
Chuyên ngành : Sản phụ khoa
Mã số
: 60720131

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC
Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS. LÊ THỊ THANH VÂN


HÀ NỘI - 2018
CHỮ VIẾT TẮT
AFS
BCĐNTT
BVPSTU
CDC
CTC
IVF
HPV
HSV
NKĐSS
PTNS
PTV
VPP
VTC

American Fertility Services
(Hiệp hội sinh sản Hoa Kì)
Bạch cầu đa nhân trung tính
Bệnh viện Phụ sản Trung Ương
The Centers for Disease Control and Prevention


(Trung tâm kiểm soát và phòng bệnh)
Cổ tử cung
In vitro fertilization
(Thụ tinh ống nghiệm)
Human papilloma virus
Herpes simplex virus
Nhiễm khuẩn đường sinh sản
Phẫu thuật nội soi
Phẫu thuật viên
Viêm phần phụ
Vòi tử cung


MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU.............................................................3
1.1. GIẢI PHẪU CƠ QUAN SINH DỤC NỮ..............................................3
1.1.1. Vòi tử cung:.....................................................................................3
1.1.2. Buồng trứng.....................................................................................4
1.1.3. Hệ thống dây chằng của vòi tử cung...............................................6
1.2. TỔN THƯƠNG ĐẠI THỂ CỦA VIÊM PHẦN PHỤ............................6
1.2.1. Tổn thương vòi tử cung...................................................................6
1.2.2. Tổn thương buồng trứng..................................................................7
1.2.3. Tiểu khung.......................................................................................7
1.2.4. Đánh giá tổn thương vòi tử cung qua phẫu thuật nội soi................7
1.3. CÁC TÁC NHÂN GÂY VIÊM PHẦN PHỤ.......................................10
1.4. BỆNH HỌC VIÊM PHẦN PHỤ..........................................................10
1.4.1. Định nghĩa.....................................................................................10
1.4.2. Thể cấp tính...................................................................................11
1.4.3. Thể bán cấp...................................................................................12
1.4.4. Thể mạn tính..................................................................................12
1.4.5. Viêm nhiễm tiểu khung.................................................................13
1.5. ĐIỀU TRỊ.............................................................................................15
1.5.1. Nội khoa........................................................................................15
1.5.2. Ngoại khoa....................................................................................17
1.6. PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHẦN PHỤ....18
1.6.1. Ứng dụng phẫu thuật nội soi trong sản phụ khoa..........................18
1.6.2. Những chỉ định phẫu thuật nội soi trong can thiệp viêm phần phụ....20
1.6.3. Các can thiệp trong nội soi............................................................21


Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU..............22
2.1. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU..................................................................22
2.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU..............................................................22
2.2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn......................................................................22
2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ.........................................................................22
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................................................22
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu.......................................................................22
2.3.2. Kỹ thuật thu thập số liệu...............................................................22
2.4. CÁC NỘI DUNG (BIẾN SỐ) NGHIÊN CỨU....................................23
2.5. XỬ LÝ SỐ LIỆU.................................................................................24
2.6. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU..................................................................24
Chương 3. DỰ KIẾN KẾT QUẢ.................................................................25
3.1. TỶ LỆ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHẦN PHỤ BẰNG PTNS..........................25
3.2. ĐẶC ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.........................................25
3.2.1. Yếu tố tuổi.....................................................................................25
3.2.2. Yếu tố nghề nghiệp........................................................................26
3.2.3. Đặc điểm nơi cư trú.......................................................................27
3.2.4. Tiền sử sản phụ khoa.....................................................................27
3.3. CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ...................................................................28
3.4. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG....................................................................28
3.5. ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG...........................................................29
3.5.1. Các xét nghiệm..............................................................................29
3.5.2. Đặc điểm siêu âm..........................................................................30
3.6. CÁC CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT NỘI SOI.........................................30
3.7. CÁC TỔN THƯƠNG VIÊM PHẦN PHỤ TRONG PTNS.................31
3.8. CÁC CAN THIỆP TRONG PTNS VIÊM PHẦN PHỤ.......................31
3.9. THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ, THỜI GIAN PHẪU THUẬT VÀ HẬU PHẪU. 32
3.9.1. Thời gian điều trị...........................................................................32
3.9.2. Thời gian hậu phẫu........................................................................32


3.9.3. Thời gian phẫu thuật......................................................................32
3.10. NHẬN XÉT VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH.....................................33
3.11. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ....................................................34
3.11.1. Các triệu chứng cơ năng sau mổ.................................................34
3.11.2. Đánh giá của bệnh nhân..............................................................34
Chương 4. DỰ KIẾN BÀN LUẬN...............................................................35
4.1. TỶ LỆ MỔ NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHẦN PHỤ...........35
4.2. ĐẶC ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.........................................35
4.2.1. Về yếu tố tuổi................................................................................35
4.2.2. Về nghề nghiệp và địa dư..............................................................35
4.3. BÀN LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ........................................35
4.4. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG....................................................................35
4.5. ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG...........................................................35
4.5.1. CA125..............................................................................................35
4.5.2. Bạch cầu và bạch cầu đa nhân trung tính......................................36
4.5.3. CRP...............................................................................................36
4.5.4. Chlamydia.....................................................................................36
4.6. NHẬN XÉT CHỈ ĐỊNH TRƯỚC MỔ.................................................36
4.7. NHẬN XÉT VỀ THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ, THỜI GIAN PHẪU
THUẬT VÀ THỜI GIAN HẬU PHẪU..............................................36
4.8. ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA........................................................................36
4.9. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI SOI TRONG VPP...............36
DỰ KIẾN KẾT LUẬN..................................................................................37
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1:

Chỉ số tổn thương vòi tử cung của AFS...................................8

Bảng 1.2:

Đánh giá độ dính tiểu khung theo Hiệp hội vô sinh Mỹ........9

Bảng 1.3:

Chỉ số đánh giá tổn thương VTC theo Mage và Bruhat........9

Bảng 3.1:

Tỷ lệ phẫu thuật trong điều trị viêm phần phụ....................25

Bảng 3.2:

Tỷ lệ các nhóm tuổi.................................................................25

Bảng 3.3:

Tỷ lệ nơi sinh sống...................................................................27

Bảng 3.4:

Tỷ lệ số con...............................................................................27

Bảng 3.5:

Tỷ lệ các yếu tố nguy cơ..........................................................28

Bảng 3.6:

Tỷ lệ các triệu chứng lâm sàng..............................................28

Bảng 3.7:

Một số triệu chứng điển hình.................................................29

Bảng 3.8:

Một số xét nghiệm cận lâm sàng............................................29

Bảng 3.9:

Đặc điểm tính chất khối u trên siêu âm................................30

Bảng 3.10:

Các chỉ định trước mổ nội soi................................................30

Bảng 3.11:

Các tổn thương trong viêm phần phụ...................................31

Bảng 3.12:

Các can thiệp trong mổ nội soi...............................................31

Bảng 3.13:

Thời gian điều trị.....................................................................32

Bảng 3.14:

Thời gian hậu phẫu.................................................................32

Bảng 3.15:

Thời gian phẫu thuật..............................................................32

Bảng 3.16:

Tỷ lệ phối hợp kháng sinh......................................................33

Bảng 3.17:

Triệu chứng sau mổ.................................................................34

Bảng 3.18:

Đánh giá của bệnh nhân.........................................................34


DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ các nhóm tuổi...............................................................26
Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ các nhóm nghề nghiệp.................................................26
Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ thời gian phẫu thuật....................................................33

DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1:

Giải phẫu cơ quan sinh dục nữ..................................................3

Hình 1.2:

Tổn thương viêm dính vòi tử cung và buồng trứng.................6

Hình 1.3:

Tổn thương viêm dính trong hội chứng Fitz – Hugh – Curtis 7

Hình 1.4:

Hình ảnh vòi tử cung ứ nước trên siêu âm.............................13


1

ĐẶT VẤN ĐỀ
Viêm phần phụ là tình trạng nhiễm khuẩn vòi tử cung, buồng trứng hay
hệ thống dây chằng quanh tử cung và vòi tử cung.Tỷ lệ mắc bệnh cao, thường
hay gặp ở phụ nữ trong độ tuổi hoạt động tình dục và độ tuổi sinh đẻ.
Chẩn đoán xác định sớm viêm phần phụ khó khăn, do không có các
triệu chứng đặc hiệu, các thể bệnh đa dạng, chỉ chẩn đoán được khi bệnh ở
giai đoạn muộn, hoặc bệnh chuyển sang giai đoạn mạn tính gây những hậu
quả nặng nề cho người bệnh.
Viêm phần phụ nếu không được điều trị kịp thời và tích cực sẽ để lại
những tổn thương ở vòi tử cung, buồng trứng và các mô lân cận, dẫn tới hậu
quả và biến chứng nghiêm trọng như đau tiểu khung, tắc hai vòi tử cung, dẫn
đến vô sinh do vòi hay chửa ngoài tử cung, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản
của người phụ nữ. Theo Phạm Bá Nha [12], phụ nữ bị vô sinh do viêm phần
phụ là 20% và chửa ngoài tử cung là 9 %.
Điều trị viêm phần phụ theo quan điểm trước đây chủ yếu là điều trị nội
khoa với việc sử dụng liệu pháp kháng sinh. Thường dùng kháng sinh phối
hợp, dựa trên kết quả kháng sinh đồ. Chỉ định can thiệp ngoại khoa trong các
trường hợp mổ cấp cứu vì các biến chứng như vỡ khối áp xe vòi buồng trứng
gây viêm phúc mạc, hoặc điều trị nội không kết quả. Ngày nay, với sự phát
triển không ngừng của phẫu thuật nội soi, vai trò của nội soi không chỉ dừng ở
chẩn đoán xác định, đánh giá tổn thương mà còn góp phần quan trọng trong
việc can thiệp xử trí các tổn thương, cải thiện kết quả điều trị viêm phần phụ
cũng như làm giảm các di chứng của bệnh, hứa hẹn đem lại những kết quả
khả quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.
Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong những năm gần đây phẫu
thuật nội soi đã và đang được quan tâm đầu tư, mở rộng trong nhiều lĩnh vực


2

sản phụ khoa như nội soi chẩn đoán và can thiệp điều trị vô sinh, điều trị chửa
ngoài tử cung, u nang buồng trứng, bóc nhân xơ tử cung và cắt tử cung hoàn
toàn, đạt được kết quả tốt, ứng dụng nội soi điều trị viêm phần phụ đã bắt đầu
được triển khai trong những năm gần đây. Đã có nghiên cứu đánh giá kết quả
điều trị viêm phần phụ bằng phẫu thuật nội soi năm 2011, nay chúng tôi muốn
cập nhật những điểm mới trong phương pháp điều trị này tại Bệnh viện Phụ
Sản Trung Ương những năm gần đây.
Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá kết quả điều
trị viêm phần phụ bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Phụ sản Trung
ương trong 3 năm 2016 - 2018” với các mục tiêu:
1. Nhận xét các chỉ định phẫu thuật nội soi điều trị viêm phần phụ.
2. Đánh giá kết quả điều trị viêm phần phụ của phẫu thuật nội soi
trong 3 năm (2016 - 2018)


3

Chương 1
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. GIẢI PHẪU CƠ QUAN SINH DỤC NỮ
1.1.1. Vòi tử cung:

Hình 1.1: Giải phẫu cơ quan sinh dục nữ
1.1.1.1. Cấu tạo
Có hai vòi tử cung, mỗi vòi là một ống dài khoảng 10cm nằm ở một
bên tử cung, trong bờ trên của dây chằng rộng. Vòi tử cung mở ở đầu trong
của nó vào góc trên ngoài của buồng trứng bằng lỗ tử cung và ở đầu ngoài
vào ổ phúc mạc bằng lỗ bụng. Ở phụ nữ chưa đẻ, vòi tử cung đi từ tử cung ra
ngoài tới tận đầu tử cung của buồng trứng, tiếp đó đi lên dọc bờ mạc treo của
buồng trứng tới đầu vòi của buồng trứng rồi vòng quanh đầu này để đi xuống
và tận cùng trên bờ tự do và mặt trong của buồng trứng [3].
Từ ngoài vào trong, vòi tử cung được chia làm 4 đoạn là: phễu vòi,
bóng vòi, eo vòi và phần tử cung. Phễu vòi là đầu loe ra như một cái phễu của
vòi tử cung, ở giữa phễu có lỗ bụng của vòi, một lỗ rộng khoảng 3 mm khi


4

giãn. Bờ ngoại vi của phễu kéo dài 12 - 15 mỏm lồi như ngón tay gọi là các
tua vòi, tua dài nhất trong các tua này được gọi là tua buồng trứng và nó
thường gắn vào đầu vòi của buồng trứng. Các tua có tác dụng tóm bắt trứng
rụng từ buồng trứng và dẫn trứng vào lòng vòi tử cung qua lỗ bụng. Bóng vòi
là đoạn giãn rộng của vòi tạo nên hơn nửa chiều dài phía ngoài của vòi. Thành
bóng vòi mỏng và đường kính rộng nhất của lòng bóng vào khoảng 1 cm.
Bóng vòi thường là nơi diễn ra sự thụ tinh. Eo vòi là đoạn tròn, chắc, có thành
cơ dày hơn và chiếm khoảng một phần ba chiều dài của vòi tử cung. Lòng eo
vòi hẹp, đường kính 0,1 - 0,5 mm. Phần tử cung là đoạn nằm trong thành tử
cung, dài khoảng 1 cm.
1.1.1.2. Chức năng của vòi tử cung
Hứng bắt trứng rụng từ buồng trứng và dẫn vào buồng tử cung.
Hỗ trợ tinh trùng di chuyển từ buồng tử cung tới gặp trứng.
Sự thụ tinh giữa tinh trùng và trứng thường diễn ra ở đoạn bóng vòi tử
cung, vì thế vòi tử cung còn có chức năng nuôi dưỡng phôi trong giai
đoạn sớm bằng cách tiết ra các chất dinh dưỡng.

1.1.1.3. Hệ thống mạch máu của vòi tử cung
Vòi tử cung nhận máu từ nhánh vòi tử cung của động mạch buồng
trứng và nhánh vòi tử cung của động mạch tử cung [3].
1.1.2. Buồng trứng
1.1.2.1. Cấu tạo
Buồng trứng là tuyến sinh dục vừa sản sinh ra noãn vừa tiết ra các nội
tiết tố quyết định đặc điểm giới tính nữ [3]. Hình thể ngoài: buồng trứng có
hình hạt đậu dẹt dài 3 cm, rộng 2 cm, dày 1 cm với hai mặt là mặt trong và
mặt ngoài, hai đầu là đầu vòi và đầu tử cung và hai bờ là bờ tự do và mạc treo
buồng trứng.


5

Về liên quan: Mặt ngoài: áp vào phúc mạc của thành bên chậu hông
trong hố buồng trứng (hố này được giới hạn bởi động mạch chậu ngoài ở trên,
động mạch chậu trong ở sau, dây chằng rộng ở phía trước); mặt ngoài buồng
trứng và gần bờ trước có rốn buồng trứng, liên quan với thần kinh bịt. Mặt
trong: bị các tua của phễu vòi tử cung chùm lên, liên quan với ruột non. Riêng
mặt trong buồng trứng bên phải liên quan với manh tràng, bên trái liên quan
với đại tràng sigma. Đầu vòi: hướng về phía phễu vòi tử cung và có dây chằng
treo buồng trứng bám. Đầu tử cung hướng về phía tử cung có dây chằng riêng
buồng trứng bám. Bờ tự do hướng ra sau và liên quan giống mặt trong. Bờ
mạc treo hướng ra trước, có mạc treo buồng trứng bám.
Phương tiện cố định buồng trứng: dây chằng riêng buồng trứng nối đầu
tử cung của buồng trứng với sừng tử cung; dây chằng treo buồng trứng đi từ
thành bên chậu hông tới đầu vòi của buồng trứng, dây chằng này chứa các
mạch và thần kinh chạy vào và đi ra khỏi buồng trứng; mạc treo buồng trứng
là nếp phúc mạc nối lá sau của dây chằng rộng với bờ mạc treo buồng trứng
của buồng trứng; dây chằng vòi buồng trứng là một nếp phúc mạc rất nhỏ nối
phễu vòi tử cung với đầu của buồng trứng.
1.1.2.2. Hệ thống mạch máu cho buồng trứng
Buồng trứng nhận máu từ hai nguồn là:


Động mạch buồng trứng tách ra từ động mạch chủ bụng, đi theo dây
chằng treo buồng trứng đến đầu vòi của buồng trứng thì chia làm hai
nhánh là nhánh vòi tử cung và nhánh buồng trứng, tiếp nối với các nhánh
cùng tên của động mạch buồng trứng.Động mạch tử cung: tách ra từ động mạch chậu trong, đi qua ba đoạn là
thành bên chậu hông, trong nền dây chằng rộng và bờ bên của tử cung,
khi tới sừng tử cung thì tận hết bởi hai nhánh là nhánh buồng trứng và
nhánh vòi tử cung.


6

1.1.3. Hệ thống dây chằng của vòi tử cung


Dây chằng rộng: bao bọc vòi tử cung, nếp phúc mạc thõng xuống được
gọi là mạc treo vòi. Giữa hai lá của mạc treo, dọc theo bờ dưới của vòi
có các nhánh vòi của động mạch tử cung và động mạch buồng trứng.
Dây chằng vòi buồng trứng: là một nếp phúc mạc nhỏ nối phễu vòi tửcung với đầu vòi của buồng trứng.
1.2. TỔN THƯƠNG ĐẠI THỂ CỦA VIÊM PHẦN PHỤ
1.2.1. Tổn thương vòi tử cung


Vòi tử cung viêm đỏ, phù nề.
Viêm dính các tua vòi: các mức độ từ nhẹ đến nặng [20].
Gây chít hẹp một phần vòi tử cung.
Dính hoàn toàn tạo thành túi bịt.
Dính vào thành chậu hoặc cùng đồ sau.
Dính với các tạng trong tiểu khung như buồng trứng, mạc nối, ruột.
Giãn to ứ nước.
Giãn to ứ mủ.
Tạo thành khối áp xe vòi buồng trứng.

Hình 1.2: Tổn thương viêm dính vòi tử cung và buồng trứng

1.2.2. Tổn thương buồng trứng
 Bị các dải dính bao bọc kín.
 Viêm dính với vòi tử cung.
 Viêm dính với các tạng trong tiểu khung như ruột, mạc nối lớn.


7
 Viêm dính tạo thành các nang tồn dư, nang không phóng noãn [20].
 Buồng trứng xơ hóa.
1.2.3. Tiểu khung
Khi các tác nhân lan từ buồng tử cung qua vòi tử cung ra phúc mạc sẽ
gây ra những tổn thương dính, tùy mức độ lan rộng mà các triệu chứng có thể
từ dính tử cung, vòi tử cung, buồng trứng, dính ruột và mạc nối. Khi tổn
thương dính lan tới bề mặt gan có thể gây ra hội chứng Fitz - Hugh - Curtis.
Các tổn thương dính thường gây đau tiểu khung, gây vô sinh hoặc chửa ngoài
tử cung [20].

Hình 1.3: Tổn thương viêm dính trong hội chứng Fitz – Hugh – Curtis
1.2.4. Đánh giá tổn thương vòi tử cung qua phẫu thuật nội soi
Hiệp hội vô sinh Hoa Kỳ đã đưa ra một bảng tiêu chuẩn đánh giá tổn
thương VTC dựa trên sự kết hợp cả dấu hiệu thực thể ở VTC và tổn thương
dính quanh VTC. Bảng phân loại này đã được nhiều quốc gia chấp nhận và sử
dụng trong phẫu thuật nội soi VS do VTC.


8

Bảng 1.1: Chỉ số tổn thương vòi tử cung của AFS []
Độ giãn VTC
T
P
Độ dày VTC
T
P
Nếp gấp VTC
T
P
Diện tích dính
T
P
Loại dính
T
P

*

<3 cm
1
1
Bình thường/mỏng
1
1
Bình thường/còn >75%
1
1
Không dính/hẹp
1
1
Không dính/mỏng
1
1

3-5 cm
4
4
Dày trung bình/phù nề
4
4
35 – 75%
4
4
Dính trung bình
4
4
Dính vừa
4
4

>5 cm
6
6
Dày và cứng
6
6
<35%
6
6
Dính rộng
6
6
Nặng
6
6

Kết quả tổn thương vòi tử cung được đánh giá như sau:
 Mức độ nhẹ: 1 – 8 điểm
 Mức độ vừa: 9 – 10 điểm
 Mức độ nặng: > 10 điểm

*

Bảng điểm đánh giá tổn thương tắc VTC của AFS đánh giá dựa trên 5 yếu

tố tổn thương thường gặp của VTC:
 Độ giãn VTC: VTC không giãn hoặc giãn nhẹ với đường kính < 3 cm; VTC
giãn trung bình khi đường kính từ 3-5 cm; giãn nặng khi đường kính > 5cm.
 Độ dày thành VTC: thành VTC bình thường hoặc mỏng; thành VTC dày
phù nề: thành VTC dày, xơ cứng.
 Mức độ tổn thương niêm mạc VTC: niêm mạc bình thường hoặc còn >
75% nếp gấp; nếp gấp còn từ 35 - 75%; nếp gấp giảm > 75%.
 Diện tích dính: VTC không dính hoặc dính hẹp; dính trung bình và dính
rộng.
 Mức độ dính: VTC không dính hoặc dính mỏng; dính trung bình, và dính dày.
Bảng 1.2: Đánh giá độ dính tiểu khung theo Hiệp hội vô sinh Mỹ


9

Tổ chức

Diện tích tổ chức dính
1/3
2/3
3/3
1
2
4

Loại dính
Màng mỏng

Buồng trứng
Vòi tử cung đoạn xa
Vòi tử cung đoạn gần

Màng dày
Màng mỏng

4
1

8
2

16
4

Màng dày
Màng mỏng

2
1

5
1

10
4

Màng dày

5

10

10

Bảng 1.3: Chỉ số đánh giá tổn thương VTC theo Mage và Bruhat (1986)
Điểm
Yếu tố
Độ thông vòi tử cung
Thành vòi tử cung

0

2

5

Thông
Chít hẹp ứ dịch
Bình thường
Mỏng
Nếp gấp
Niêm mạc vòi tử cung Bình thường
giảm

10
Dày hoặc xơ cứng
Không còn nếp
gấp hoặc teo

* Kết quả tổn thương vòi tử cung được đánh giá như sau:


Mức độ I: 2 – 5 điểm.Mức độ II: 6 – 10 điểm.Mức độ III: 11- 15 điểm.Mức độ IV: > 15 điểm.

* Dựa vào thang điểm đánh giá ngay trong mổ các PTV sẽ đưa ra quyết định
mức độ can thiệp và xử trí các tổn thương cho phù hợp.


Mức độ I: Gỡ dính.Mức độ IV: Không xử trí, chuyển BN sang làm IVF.Mức độ II, III: Tạo hình loa vòi hoặc tùy thuộc vào nhận định của PTV.

1.3. CÁC TÁC NHÂN GÂY VIÊM PHẦN PHỤ
 Neisseria gonorrhoeae [30].


10
 Chlamydia trachomatis [35].
 Cytomegalovirus (CMV).
 Endogenous microflora.
 Gardnerella vaginalis [36].
 Haemophilus influenza.
 Enteric gram-negative organisms (Escherichia coli).
 Peptococcus species.
 Streptococcus agalactiae.
 Bacteroides fragilis.
 Mycoplasma genitalium.
*

Theo tác giả Phạm Bá Nha [11], các tác nhân hay gặp trong viêm đường

sinh dục ở Việt Nam đó là: Chlamydia trachomatis, lậu cầu, nấm Candida,
Trichomonas vaginalis, Bacterial vaginosis, giang mai, HPV, HSP.
1.4. BỆNH HỌC VIÊM PHẦN PHỤ
1.4.1. Định nghĩa
Viêm phần phụ là tình trạng nhiễm khuẩn vòi tử cung, buồng trứng hay
hệ thống dây chằng quanh tử cung và vòi tử cung [1]. Dựa vào lâm sàng
người ta chia thành hai thể chính là viêm phần phụ cấp và viêm phần phụ mạn
tính. Có thể trung gian đó là thể bán cấp.
1.4.2. Thể cấp tính
1.4.2.1. Triệu chứng
Trong trường hợp điển hình: thường gặp ở phụ nữ trẻ, bệnh diễn biến
đột ngột và rầm rộ với các triệu chứng cơ năng:
 Đau bụng: thường là đau bụng dưới, đau xuất hiện đột ngột.
 Kèm theo sốt trên 38 độ, một số trường hợp sốt cao tới 39 - 40 độ C.
 Ra khí hư âm đạo hôi, bẩn.


11
 Một số trường hợp có thể ra máu âm đạo bất thường, hoặc có những biểu
hiện rối loạn kinh nguyệt.
 Người bệnh có thể nôn và buồn nôn.
Thăm khám thực thể
 Có phản ứng thành bụng ở vùng hạ vị.
 Đặt mỏ vịt có thể thấy khí hư bẩn hôi, có thể quan sát thấy khí hư chảy từ
buồng tử cung ra (loại trừ các trường hợp chỉ là viêm đường sinh dục
dưới).
 Thăm âm đạo cùng đồ đau, có thể tổn thương thành khối nề cạnh tử cung,
ranh giới không rõ ràng, ấn đau. Đôi khi không nắn thấy khối gì đặc biệt ở
hai phần phụ do viêm lan tỏa thành đám nề lớn làm cho bệnh nhân rất đau
khi di động tử cung. Thường đau cả 2 bên.
Các xét nghiệm cho thấy đang có phản ứng viêm:
 Công thức máu bạch cầu tăng.
 Tốc độ máu lắng tăng.
 Định lượng CRP tăng cao.
 Siêu âm thường ít có giá trị chẩn đoán trong các trường hợp cấp tính, chủ
yếu có vai trò giúp chẩn đoán phân biệt với các cấp cứu ngoại khoa hoặc
sản khoa như chửa ngoài tử cung, u buồng trứng xoắn hay viêm ruột thừa.
1.4.2.2. Chẩn đoán:
Chẩn đoán xác định dựa và triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng.
Chẩn đoán phân biệt:
 Chửa ngoài tử cung.
 U buồng trứng xoắn.
 Viêm ruột thừa.
 Viêm manh tràng.
1.4.3. Thể bán cấp
Các triệu chứng thường không rầm rộ, có thể đau bụng mức độ vừa, sốt
nhẹ. Có khi chỉ đau một bên, một số trường hợp có thể nhầm với các triệu
chứng của sảy thai hoặc chửa ngoài tử cung.


12

1.4.4. Thể mạn tính
1.4.4.1. Triệu chứng
Thường là hậu quả của viêm phần phụ cấp tính không được điều trị tích
cực. Trên một bệnh nhân có tiền sử viêm nhiễm phụ khoa hoặc tiền sử có các
triệu chứng như thể cấp tính.
Xuất hiện các triệu chứng đau bụng, thường là đau âm ỉ, đau ở sâu và
kéo dài. Có thể có rối loạn kinh nguyệt hoặc ra khí hư bất thường. ít khi sốt, các
bệnh nhân thường tới viện bởi các lý do mà chủ yếu là hậu quả của viêm phần
phụ cấp tính không được điều trị như là: đi khám vô sinh, nghi ngờ u buồng
trứng, u phần phụ hoặc một số trường hợp biểu hiện đau mạn tính tiểu khung.
Thăm khám lâm sàng có thể thấy:
 Bụng có phản ứng nhẹ, một hoặc hai bên.
 Âm đạo có khí hư.
 Di động tử cung đau, di động hạn chế.
 Có thể phát hiện khối ở 1 hoặc 2 bên phần phụ.
Các xét nghiệm:
Công thức máu và tốc độ máu lắng tăng ít hoặc bình thường.
Chẩn đoán hình ảnh rất có giá trị:
 Trên phim chụp tử cung vòi trứng có thể có hình ảnh giãn tắc vòi trứng
một hoặc hai bên. Hoặc trên siêu âm có thể thấy hình ảnh giãn vòi tử
cung.
 Nội soi chẩn đoán có thể cho chẩn đoán xác định vì có thể quan sát được
tổn thương giãn tắc vòi trứng hoặc viêm dính tiểu khung.

Hình 1.4: Hình ảnh vòi tử cung ứ nước trên siêu âm


13

1.4.4.2. Chẩn đoán:
Chẩn đoán xác định dựa và lâm sàng và cận lâm sàng.
Chẩn đoán phân biệt: thể mạn tính thường hay nhầm với
 U buồng trứng.
 U phần phụ.
 Ung thư buồng trứng.
 Chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang.
1.4.5. Viêm nhiễm tiểu khung
Định nghĩa: Viêm tiểu khung là tình trạng nhiễm khuẩn các cơ quan
nằm trong tiểu khung của người phụ nữ, các cơ quan đó bao gồm: tử cung,
vòi tử cung, buồng trứng, thậm chí là cổ tử cung và các tạng ở phía trên ổ
bụng như gan [21], [31], [41].
Biểu hiện viêm tiểu khung có thể là: viêm lỗ trong cổ tử cung, viêm nội
mạc tử cung, viêm vòi trứng, viêm buồng trứng, viêm phần phụ và viêm màng
bụng hoặc viêm quanh gan. Bất cứ cấu trúc nào cũng có thể bị viêm, bị tổn
thương một mình hoặc kết hợp. Mức độ tổn thương có thể từ nhẹ đến nặng.
Trong đó vấn đề quan trọng nhất là những tổn thương vòi tử cung, có thể dẫn
tới vô sinh, chửa ngoài tử cung hoặc đau tiểu khung. Một số trường hợp viêm
tiểu khung cấp có thể dẫn tới áp xe buồng - vòi trứng, nếu vỡ khối áp xe có
thể nguy hiểm tới tính mạng bệnh nhân.
Các vi khuẩn gây viêm tiểu khung có thể do lan từ âm đạo hoặc cổ tử
cung lên các cơ quan sinh dục trên. Bởi vậy tất cả các vi khuẩn gây viêm
nhiễm đường sinh dục dưới đều có thể là nguyên nhân gây viêm tiểu khung.
Trong đó 2 loại thường gặp nhất là lậu cầu và Chlamydia [30], [35], [43].
Các trường hợp viêm tiểu khung thường diễn ra qua hai giai đoạn. Giai
đoạn đầu liên quan với nhiễm khuẩn ở âm đạo và cổ tử cung. Các bệnh lây
truyền qua đường tình dục có thể không biểu hiện triệu chứng. Có khoảng 10
- 20% có trường hợp nhiễm Chlamydia hoặc lậu cầu trở thành viêm tiểu


14

khung. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn nhiễm khuẩn đường sinh dục trên xảy ra
trực tiếp bởi sự lan lên của các vi khuẩn từ âm đạo và cổ tử cung. Mặc dù cơ
chế chính xác của sự xâm nhập chưa rõ ràng, các nghiên cứu chỉ ra rằng có
một vài yếu tố nguy cơ. Chất nhày cổ tử cung là một hàng rào chức năng
chống lại sự xâm nhập, mặc dù vậy hiệu quả của cơ chế này có thể suy giảm
bởi sự thay đổi của hóc môn diễn ra khi hành kinh hay khi phóng noãn. Sử
dụng kháng sinh làm thay đổi môi trường âm đạo cổ tử cung và các bệnh lây
truyền qua đường tình dục làm thay đổi sự cân bằng của môi trường nội sinh,
là nguyên nhân để các vi khuẩn không gây bệnh phát triển quá mức và lan
lên. Cổ tử cung mở trong khi hành kinh và sự giảm dần dòng chảy máu kinh
tạo điều kiện thuận lợi để vi khuẩn lan lên. Quan hệ tình dục cũng đóng góp
vào cơ chế sinh học bởi tạo ra các cơn co tử cung. Vi khuẩn có thể được mang
đi rất xa nhờ tinh trùng vào tử cung và vòi tử cung [26], [33], [45].
Viêm tiểu khung có triệu chứng lâm sàng rất phong phú, từ những
trường hợp không biểu hiện triệu chứng, bệnh nhân vô tình phát hiện bệnh tới
những trường hợp mà các triệu chứng rầm rộ, điều này làm cho việc chẩn
đoán xác định là một thách thức. Ngay cả trong tay nhà chuyên khoa lâm
sàng, chẩn đoán chỉ được thực hiện một cách đúng đắn trong 2/3 các trường
hợp. Các triệu chứng gồm có đau quặn vùng bụng dưới, khí hư, xuất huyết âm
đạo bất thường, ăn không ngon, nôn mửa, sốt, tiểu khó, và giao hợp đau.
Chẩn đoán xác định và chính xác nhất là khi nội soi ổ bụng trực tiếp
quan sát được tình trạng viêm của tiểu khung, đồng thời đánh giá được mức
độ tổn thương, mức độ dính các cơ quan trong tiểu khung, cũng như lấy được
bệnh phẩm phân lập tìm vi khuẩn và nuôi cấy làm kháng sinh đồ.
Với khái niệm như trên viêm tiểu khung đã bao hàm cả viêm phần phụ,
người ta thường dùng thuật ngữ viêm tiểu khung để chỉ tình trạng viêm nhiễm
nói chung các cơ quan sinh dục trên ở người phụ nữ. Thái độ xử trí của viêm


15

phần phụ cũng như viêm tiểu khung là giống nhau.
1.5. ĐIỀU TRỊ
Điều trị viêm phần phụ thường là nội khoa, điều trị càng sớm càng tốt
để tránh các biến chứng và di chứng.
1.5.1. Nội khoa
Nguyên tắc điều trị nội khoa là:
 Kháng sinh mạnh, đường tiêm truyền, dựa trên kháng sinh đồ.
 Phối hợp các thuốc chống viêm.
 Kết hợp nghỉ ngơi và lý liệu pháp (điều trị sóng ngắn vùng tiểu khung).
1.5.1.1. Tại bệnh viện Phụ Sản Trung ương
Phần lớn các trường hợp được chẩn đoán viêm phần phụ tại Bệnh viện
Phụ Sản Trung ương thường sử dụng phác đồ phối hợp 3 loại kháng sinh:
nhóm Cephalosporin + Quinolon + Metronidazol, đường tiêm truyền tĩnh
mạch. Chống viêm Anphachymotrypsin và giảm đau không steroid.
Những trường hợp có kết quả Chlamydia dương tính thì thường sử
dụng Doxycyclin hoặc Azithromycin (hoặc Clindamycin), đường uống
hoặc tiêm.
1.5.1.2. Theo khuyến cáo của CDC Mỹ (2006)
* Phác đồ điều trị nội trú
Phác đồ A [22]:
 Cefotetan (Cefotan) 2g tiêm tĩnh mạch 12 tiếng/1 lần.
 Hoặc Cefoxitin (Mefoxin) 2g tiêm tĩnh mạch 6 tiếng/1 lần.
 Phối hợp với Doxycycline (Vibramycin) 100mg đường uống hoặc tiêm
tĩnh mạch 12 tiếng/1 lần.
Phác đồ B:
 Clindamycin (Cleocin) 900mg tiêm tĩnh mạch 8 giờ /lần.
 Phối hợp Gentamicin tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp (2mg/kg cân nặng)
tiếp theo là liều duy trì (1,5mg/kg cân nặng) 8 tiếng/lần (có thể thay thế
bằng liều duy nhất trong ngày).
Hoặc có thể dùng phác đồ:
 Ofloxacin (Floxin) 400mg tĩnh mạch 12 giờ/lần.


16Hoặc Levofloxacin (Levaquin) 500mg tĩnh mạch ngày 1 lần.
Phối hợp hoặc không với Metronidazole (Flagyl) 500mg tiêm tĩnh mạch 8

giờ/lần.
Hoặc
 Ampicillin/sulbactam (Unasyn) 3g tĩnh mạch mỗi 6 tiếng.
 Kết hợp Doxycycline 100mg uống hoặc tiêm tĩnh mạch mỗi 12 tiếng.
* Phác đồ điều trị ngoại trú
Phác đồ A:
 Ofloxacin 400mg uống 2 lần mỗi ngày trong 14 ngày.
 Hoặc Levofloxacin 500mg uống 2 lần mỗi ngày trong 14 ngày.
 Phối hợp hoặc không với Metronidazole 500mg đường uống 2 lần ngày
trong 14 ngày.
Phác đồ B:
 Ceftriaxone (Rocephin) 250mg tiêm bắp một liều.
 Hoặc Cefoxitin 2g tiêm bắp 1 liều duy nhất phối hợp song song với
Probenecid (Benemid) 1g đường uống 1 lần hoặc các Cephalosporin thế


hệ 3 đường tiêm truyền.
Kết hợp Doxycycline 100mg đường uống 2 lần mỗi ngày trong 14 ngày,
có hoặc không dùng Metronidazole 500mg đường uống 2 lẫn mỗi ngày
trong 14 ngày.

1.5.2. Ngoại khoa
Hiện nay trong các trường hợp viêm phần phụ cấp tính có mủ, như viêm
phúc mạc tiểu khung, vòi tử cung ứ mủ, áp xe túi cùng Douglas, điều trị
nội khoa không kết quả được khuyến cáo mổ nội soi, rửa ổ bụng. Mổ cắt
khối viêm khu trú hoặc hoặc cả phần phụ hoặc cả tử cung và hai phần
phụ, tùy thuộc tuổi sẽ làm tiến triển bệnh tốt và giảm các biến chứng về
sau [12].
*

Các phương pháp phẫu thuật trong viêm phần phụ

 Dẫn lưu qua cùng đồ có sự định hướng của siêu âm hoặc cắt lớp vi tính.


17
 Phẫu thuật mở ổ bụng, xử trí theo tổn thương cụ thể: mở thông vòi, làm
sạch mủ, lấy hết tổn thương, dẫn lưu. Cắt vòi và cắt phần phụ, thậm chí có
thể cắt tử cung [28], [29].
 Nội soi ổ bụng: vừa có giá trị chẩn đoán, đồng thời có thể tiến hành can
thiệp xử trí các tổn thương [18], [19].
1.6. PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHẦN PHỤ
1.6.1. Ứng dụng phẫu thuật nội soi trong sản phụ khoa
1.6.1.1. Trên thế giới
Phẫu thuật nội soi, trong mấy thập niên qua đã phát triển nhanh chóng,
từ Pháp, Châu Âu, sau đó phát triển nhanh chóng ở Hoa Kỳ và đang tiếp tục
phát triển ở các nước khác. Ngày nay hầu hết các phẫu thuật bụng đều có thể
thực hiện qua nội soi như cắt đại tràng, dạ dày, cắt lách, cắt tử cung, u nang
buồng trứng [38].
Phẫu thuật nội soi nói chung:
 Năm 1979 Buchat (Pháp) đã thực hiện phẫu thuật nội soi đầu tiên trong
chửa ngoài tử cung [8].
 Năm 1977 Dekok đã tiến hành cắt ruột thừa có nội soi hỗ trợ [15].
 Năm 1982 Ger đã báo cáo ca phục hồi thoát vị bẹn đầu tiên qua nội soi [15].
 Năm 1987 Philippe Mouret (Lyon - Pháp) lần đầu tiên cắt túi mật qua
nội soi [32].
 Năm 1990 Bailey và Zacker (Hoa Kỳ) đã thực hiện phẫu thuật nội soi
cắt siêu chọn lọc dây X [2].
Phẫu thuật nội soi trong phụ khoa:
 Năm 1941, Power và Barnes đã thực hiện ca triệt sản nữ đầu tiên qua
PTNS, phẫu thuật này càng phát triển với sự ra đời của dao điện [15].
 Năm 1974 Seem (Đức) đã thực hiện nội soi mở thông vòi tử cung, cắt
vòi tử cung và buồng trứng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×