Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp


HOẠT ĐỘNG 1
KIỂM TRA BÀI CŨ
HỌC SINH LÊN BẢNG
LÀM BÀI TẬP 64b
SÁCH GIÁO KHOA


Bài giải 64b

1
3
2
2 :(
x)
(x -2x y+3xy )
2

=-2x +4xy-6y
2


21.Phép chia hết
• Để chia đa thức (2x413x3+15x2+11x-3) cho đa
thức (x2-4x-3)
ta làm
như sau:


Đặt phép chia

2x
-13x
+15x
+11x-3
+11x-3
x
-4x-3
4
3
2
2x -8x -6x
2
2x -5x+1
3
2
0 - -5x +21x
Dư thứ
3
2
-5x +20x +15x
nhất
2
0
x
-4x
-3
2


2
Lấy

Chia
hạng
tử
bậc
cao
nhất
của

thứ
Nhân 2x với có
đa bậc
thức
cao
chia
nhất
x
-4x-3
của
đa
rồi
2
-4x
x
-3
thứ
nhất
trừ
đi
tích
của
với
đanhất
thức
nhất
cho
hạng
tử
bậc
cao
nhất
của
đa
thứcđa
lấy
bịthức
chia
bị
cho
chia
hạng
trừ
tử
đi-5x
bậc
tích
cao
nhận
0
3
2
4 2
2
chia
ta
được

thứ
hai
thức
chia:
của
được
đa
thức
chia
:
5x
:x
=5x
2x
=2x
Tiếp
tụccùng
thực
hiện
tương
được
Dư cuối
bằng
0 và
thươngtự,ta
là 2x:x
-5x+1
4

3

2

2

2


Khi đó ta có :
(2x4-13x3+15x2+11x-3):(x2-4x-3)
= 2x2-5x+1

Và phép chia có số dư
bằng 0 như vậy được gọi là
phép chia hết


Học sinh thực hiện ? để kiểm tra
lại tích (x2-4x-3)(2x2-5x+1) có
4
3
2
bằng (2x -13x +15x +11x-3) hay
không

• Gợi ý : Nhân đa thức đã
sắp xếp


x -4x-3
2
X 2x -5x+1
2
x - 4x -3
-3
3
22
-5x +20x
+20x +15x
+15x
4
2
3
3
2
2x -8x
6x
-8x -- 6x
3 +15x2 +11x
-13x
2


2. Phép chia có dư
• Tương tự học sinh thử
thực hiện phép chia đa
thức : (5x3-3x2+7) cho đa
thức (x2+1)


x +1
5x -3x
+7
- 5x3 +5x
5x -3
22
0 -3x
-3x -5x +7
- -3x2 -3
-5x +10
3

2

2

Ta
đatrong
-5x+10
bậc1
hơn
Phép
trường
hợpcó
này
gọinhỏ
là phép
Vàthấy
tachia

:thức dư
bậc của
đa ,thức
chia2gọi
( bằng
) nên phép
chia
có3 dư
là dư2 thức
2-5x+10
5x
-3x
+7=(x
+1)(5x-3)-5x+10
chia không thể tiếp tục được


Học sinh đọc chú ý trong sách

A=B.Q+R
Đ.T bị chia

Đ.Tchia ThươngR =0 hoặc bậc của R nhỏ hơn bậc
của B , khi R=0 phép chia A cho B
là phép chia hếtHỌC SINH HOẠT
ĐỘNG NHÓM BÀI 67
(Trên bảng phụ)

•Tổ 1-2 Bài 67a
•Tổ 3-4 Bài 76b


67a ( x3 -7x +3 -x2):(x-3)

x
x
-7x+3
x-3
x
- x -3x2
2 +2x
x
-1
2
2x
-7x
+3
- 2
2x -6x
-x
+3
- -x+3
0
3
3

2


67b)

x
-2
2x
-3x
-3x
+6x-2
- 4
2
2
2x
-4x
2x -3x+1
3
2
-3x
+
x
+6x-2
- -3x3
+6x
4

3

2

2

x
x
-x

22
2

-2
-2
0


Hướng dẫn bài 68c

(x -2xy+y ):(y-x)
2
=(y-x) :(y-x)
=
y-x
Dùng
hằng
đẳng
thức
viết
x
Chú ý :
(x2xy+y thành bình phươngcủa một
2 65 trang
2 29
Xem lạiy)bài
=(y-x)
hiệu
2

2

2

2


Học theo dõi bài
giải 69


x
+1
3x
+x
+6x-5
- 4
2
2 +x
3x +3x
3x
-3
3
2
x
-3x
+6x-5
-A3
.
Q
+
R
=
B
x
+x
2 2+1)(3x2-x-3)+5x-2
3x4+x3+6x-5=(x
-3x
+5x-5
--3x2
-3
5x -2
4

3

2


Hoạt động 4


•Làm bài tập
68a,b
•Soạn phần
luyện tập
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×