Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 4 bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

GD

TIẾT 60: §5. DIỆN TÍCH XUNG QUANH
CỦA HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG


Câu hỏi: Cho hình lăng trụ đứng ABC.DEF (Hình vẽ)
Em hãy chỉ rõ các mặt đáy, các mặt bên, chiều cao của
hình lăng trụ đứng đó ?
A

B

C

- Hai mặt đáy ABC và DEF là các tam giác bằng nhau.
- Các mặt bên: ABED, BEFC, CFDA là những hình chữ nhật.
- Chiều cao: AD

D


E
F


50cm

50cm
80cm

Tính diện tích tất cả các tấm thủy tinh cần thiết để ghép được
bể cá (không có nắp) ?


TIẾT 60: §5. DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH
LĂNG TRỤ ĐỨNG


Hình lăng trụ đứng tam giác
2,7cm
1,5cm

2cm

3cm

2,7cm

Hình khai triển của hình lăng
trụ đứng tam giác


? Quan sát hình khai triển của một hình lăng trụ đứng tam giác.
- Độ dài các cạnh của hai đáy
là bao nhiêu ?

- Tổng diện tích của cả ba
hình chữ nhật là bao nhiêu ?

3cm


- Diện tích của mỗi hình chữ
nhật là bao nhiêu ?

Đáy
2,7cm

1,5cm

Các

mặt

Đáy

2cm

bên


Cách khác:
Diện tích xung quanh của hình lăng trụ
đứng tam giác đó bằng:

1,5cm

3cm

2,7cm

(2,7 + 1,5 + 2). 3 = 6,2 . 3 = 18,6 (cm2)
Chu vi đáy
Chiều cao

2cm


6
D'

5

A'

4
C'
B' 3

6

Chiều cao

6

10

D
A

3

4

10

C
B

Chu vi đáy
Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tứ giác đó là:
(3 + 4 + 5 + 6).10 = 180 (cm2)

5


1. Công thức tính diện tích xung quanh:
*Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng chu vi đáy nhân với chiều
cao.
p là nửa chu vi đáy

Sxq = 2p.h

h là chiều cao

*Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích xung quanh và
diện tích hai đáy

Stp = Sxq + 2Sđáy


2. Ví dụ:
Tính diện tích toàn phần của một hình lăng trụ đứng, đáy
là tam giác vuông, theo các kích thước ở hình 101.
C'

B'
A'

9
C

3

A

4

Hình 101

B


Bài tập 24 (Sgk). Điền số thích hợp vào các ô trống.
c

Các trường hợp

(1)

(2)

(3)

(4)

a (cm)

5

3

12

7

b (cm)

6

2

15

c (cm)

7

4

13

6

h (cm)

10

5

2

3

Kích thước

Chu vi đáy (cm)
Sxq (cm2)

18
180

9

40
80

45

h

8

21
63

a

b


50cm

50cm
80cm

Tính diện tích tất cả các tấm thủy tinh cần thiết để ghép được
bể cá (không có nắp) ?
- Diện tích xung quanh:
- Diện tích đáy:

Sxq = 2(0,8 + 0,5).0,5 = 1,3 (m2)

Sđ = 0,8. 0,5 = 0,4 (m2)

- Diện tích tất cả các tấm thủy tinh cần thiết để ghép được bể cá là:
S = 1,3 + 0,4 = 1,7 (m2)


Bài tập 1: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng có các
kích thước ghi trên hình là:

A : 36 cm2
B : 42 cm2
C : 60 cm2
D : Cả A, B, C đều sai.


Bài tập 2:
Cho hình lăng trụ đứng ABCD.EFGH có diện tích xung quanh bằng
140cm2, trong đó đáy ABCD là hình thang cân (AB // CD) và các kích thước
cho trên hình sau đây.
Em hãy tính diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng tứ giác đó ?
D

D

3

8cm

A

C

2cm

A

7cm

2

N

3

C

2

B

E

M

B

5

7

H

H

G
F

E

G
F


Ghi nhớ:
- Công thức tính diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng là:
Sxq = 2p . h ( p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao)
- Công thức tính diện tích toàn phần hình lăng trụ đứng là:
Stp = Sxq + 2.S1đáy


- Về nhà học lý thuyết theo vở ghi và sách giáo khoa.
- Làm các bài tập: 23, 25, 26 (SGK).
- Đọc trước “Thể tích của hình lăng trụ đứng” để chuẩn bị
cho tiết học sau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×