Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

Tiết 42:

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI .
MÔN : ĐẠI SỐ 8
Giáo viên : Đặng Thị Ngọc Tuyên
Đơn vị : Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Tiến


Kiểm tra bài cũ
Câu 1 : Thế nào là hai phương trình tương đương ? Cho biết hai phương trình sau có tương đương với
nhau không ? : 0x = 0 (1)
và 2x = 6 (2 )
Câu 2 : Điền tiếp vào dấu ( ... ) để có các khẳng định đúng :
a) Khi chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia của một đẳng thức , ta phải..........
b) Trong một đẳng thức ta có thể nhân cả hai vế với ..........cùng một số .

đổi dấu hạng tử đó.


Cho các phương trình :

3x + 1 = 0 ;

- 2,5 x + 3 = 0 ;

x8- 7 = 0 ;

3

x4

7
= 0 ; 4x + 0 = 0
12


Định nghĩa :
Phương trình dạng ax + b = 0 , với a và b là hai số đã cho và a ≠ 0 , được gọi
là phương trình bậc nhất một ẩn .


Hãy chỉ ra phương trình bậc nhất một ẩn trong các phương trình sau :
a)

2x - 3,1 = 0

b)

0,5 x + 2y = 0

c)

5x2 - x

d)

0.t + 10 = 0

e)
g)


5z
1 - 5x

= 0

= 0
= 0


Quy tắc chuyển vế :
Trong một phương trình , ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và
đổi dấu hạng tử đó .


?1

Giải các phương trình sau :

a) x - 4

=0

3
b)
+ x=0
4

c ) 0, 5 - x = 0


Quy tắc nhân :
-Trong một phương trình , ta có thể nhân cả hai vế với cùng một số khác 0 .
-Trong một phương trình , ta có thể chia cả hai vế cho cùng một số khác 0 .


?2

Giải các phương trình :
a)

x
= -1
2

b ) 0,1 .x = 1,5
c ) - 2,5 .x = 10


Ví dụ 1 :

Giải phương trình : 3x - 6 = 0


Ví dụ 2 : Giải phương trình : 1 -

4
x=0
5


Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn : ax + b = 0 ( a ≠ 0 )
ax + b = 0


ax = - bx=-

b
a

Vậy tập nghiệm của phương trình là : S =

-

b
a


?3

Giải phương trình : - 0,5x + 2,4 = 0


Bài 1
Cho biết phương trình với ẩn x sau có là phương trình bậc nhất một ẩn không ? Vì sao ?
mx + 3 = 0

( với m ≠ 0 )


Bài 2
Tìm điều kiện của m để phương trình ẩn x sau là phương trình bậc nhất một ẩn :

(1 - m) x - 9 = 0


Bài 3
Giải các phương trình ẩn x sau :

3x - 2,5 = 1- x
a)
Giải phương
5 trình ẩn x 2sau :
b ) ( m - 3)x + 2 = 0

( với m ≠ 3)


Giải phương trình ẩn x : ( m - 3)x + 2 = 0
Bài giải
- Với m - 3 = 0 hay m = 3 ta có phương trình :
0x + 2 = 0
⇔0x = - 2

Vậy phương trình vô nghiệm .
- Với m - 3 ≠ 0 hay m ≠ 3 ta có :
( m - 3)x + 2 = 0
⇔( m -3 ) x

=

-2

⇔( m - 3).x : ( m -3 ) = -2 : ( m - 3)
−2
⇔ x=
m−3

Vậy tập nghiệm của phương trình là : S =

−2
m−3


Hướng dẫn về nhà
- Nắm vững định nghĩa ,số nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn và hai quy tắc
biến đổi phương trình .
- Bài tập về nhà : 6,8,9 ( SGK) và các bài 17 ,18 ( SBT ) .
- Chuẩn bị bài : Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 .


TIẾT HỌC KẾT THÚC.
XIN CHÀO VÀ HẸN
GẶP LẠI.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×