Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÔNG HÀ


GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ DỰ THI
Tiết 42

Người thực hiện

NGUYỄN THỊ DUNG

TỔ TOÁN – TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ


HS 1

Tập nghiệm của một phương trình là gì?
Cho biết ký hiệu?Làm bt1 trang6
Tập hợp tất cả các nghiệm của một phương trình
đươcgọi là tập nghiệm của một phương trình.
Tập nghiệm ký hiệu là S
x = -1 là nghiệm của phương trình

a) 4x - 1= 3x - 2
c) 2(x+1)+3 = 2 - x


HS 2

Thế nào là hai phương trình tương đương ?
Cho biết ký hiệu ? Phương trình x = 1 và pt
x(x – 1) = 0 có tương đương không ? Vì sao ?

Hai phương trình có cùng một tập hợp nghiệm được
gọi là hai phương trình tương đương ; ký hiệu 
Hai phương trình: x = 0 và x(x – 1) = 0 là không
tương đương vì pt x(x – 1) = 0 có nghiệm x = 0 không
phải là nghiệm của pt x = 1


BÀI MỚI

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ
CÁCH GIẢI

1-Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn:

Phương trình dạng ax + b = 0 , với a và b
là hai số đã cho, a ≠ 0 được gọi là
phương trình bậc nhất một ẩn
2-Hai quy tắc biến đổi phương trình

Trong các phương trình
sau phương trình nào là
pt bậc nhất một ẩn số:
a) 3x + 5 = 0
b) 3x2 – 2 = 0
c) 2x – 5y = 0
d) -6 + 2y = 0
a) 3x + 5 = 0
d) -6 + 2y = 0BÀI MỚI

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ
CÁCH GIẢI

1-Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn:
2-Hai quy tắc biến đổi phương trình
a) Quy tắc chuyển vế
Trong một phương trình , ta có thể
chuyển một hạng tử từ vế này sang vế
kia và đổi dấu hạng tử đó
b) Quy tắc nhân với một số
Trong một phương trình ta có thể
nhân hay chia hai vế với cùng một số
khác 0

?1 Giải các phương trình sau
a) x – 5 = 0
b) 1,7 – x = 0
a) x – 5 = 0  x = 5
b) 1,7 – x = 0 -x=-1,7 x=1,7

?2

Giải các phương trình sau

a) 5x = 10  5x : 5 = 10:5  x = 2

a) 5x = 10

b) 0,5x =3 0,5x .2 = 3.2  x = 6

b) 0,5x = 3


PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ
CÁCH GIẢI
1-Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn:
2-Hai quy tắc biến đổi phương trình:
a) Quy tắc chuyển vế
b) Quy tắc nhân với một số
3-Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn
Sử dụng hai quy tắc biến đổi phương trình là: Quy t ắc chuyển vế và quy
tắc nhân với một số để giải phương trình
Ví dụ 1: giải phương trình 2x – 6 = 0
2x-6 = 0  2x = 6(Chuyển -6 sang phải và đổi dấu)
x = 2 (Chia cả hai vế cho 3)
Phương trình có nghiệm duy nhất x = 2
3
x0
Ví dụ 2 : giải phương trình 1 
10
3
3
3
10
1  x  0 �  x  1 � x  (1) : ( ) � x 
10
10
10
3
10 �

Vậy phương trình có tập hợp nghiệm: S  � �
�3


PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ
CÁCH GIẢI
Tổng quát :
Phương trình ax + b = 0(a ≠ 0) được giải như sau:
b
ax  b  0 � ax  b � x  
a
Phương trình ax + b = 0 luôn có nghiệm duy nhất x = -b/a
Giải các phương trình sau :

a )2,5 x  5  0
2
4
b) x   0
3
3
4 2
c)   x  0
5 7

5
 2
2, 5
2
4
2
4
4 2
b) x   0 � x  � x  :  2
3
3
3
3
3 3
4 2
2
4
4 2 14
c)   x  0 � x  � x  : 
5 7
7
5
5 7
5
a )2, 5 x  5  0 � 2, 5 x  5 � x 


PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ
CÁCH GIẢI
Phương trình nào là bậc nhất một ẩn
a) 3x -5=0
2

b) -2,4x – 3=0
c) 2y-5x=0

Ta xử dụng quy tắc nào để giải phương trình
bậc nhất một ẩn ?
-Quy tắc chuyển vế
-Quy tắc nhân với một số

d) 0x- 1=0
Giải các phương trình
a) 5x -20 = 0

5x=20x=20:5=4

b) 2x+12+x=0

3x = -12x= -12:3=-4

c) x -14 = 1 -2x

x+2x=1+143x=15x=5


PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ
CÁCH GIẢI
Giải các phương trình sau:
x-5 = 0

x=5

2x+6 = x-7

2x -x= -7-6x=-13

1,5x+4,5= 0

1,5x=-4,5x=(-4,5):(-1,5)=3

3
3
x 0
5
5

3
3
x   x  1
5
5

2
2 x  2,5  0
3

2
2 15
2 x  2,5  x  2,5 : 2 
3
3 16


Dặn do

Nắm vững hai quy tắc biến đổi phương trình và
giải phương trình bậc nhất một ẩn

Bài tập về nhà Bài 6 ; 8 ; 9(Tr 9-10sgk)
Bài 11 ; 12 ; 17 (SBT)


KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO MẠNH KHOẺ
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×