Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp xây dựng thư viện tiên tiến trường THCS quảng hùng

1. MỞ ĐẦU.
1.1. Lý do chọn đề tài:
- Thư viện trường học là cơ sở vật chất trọng yếu, nó đảm bảo số lượng
và chất lượng sách giáo khoa, sách nghiệp vụ của giáo viên và sách tham khảo
dùng chung, là trung tâm sinh hoạt văn hoá khoa học của giáo viên và học sinh
trong những buổi ngoại khoá mà còn là công cụ, phương tiện góp phần thực
hiện mục tiêu giáo dục mới. Nó quyết định chất lượng và không ngừng nâng
cao năng lực giảng dạy của giáo viên, mở rộng kiến thức và xây dựng thói quen
tự học tự nghiên cứu của học sinh. Đồng thời tham gia vào bồi dưỡng tư tưởng
chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa mới trong nhà trường THCS Quảng
Hùng. Để thư viện nhà trường có đủ các điều kiện theo tiêu chuẩn đã được Bộ
GD&ĐT ban hành. Là người quản lý thư viện trong trường tôi luôn trăn trở
“Làm thế nào để trường có một thư viện có đầy đủ sách báo, tạp chí, tài liệu và
phải làm gì để thu hút đông đảo bạn đọc đến với thư viện và thực hiện tốt công
tác xã hội hóa thư viện”, như V.I.LENIN đã nói: ''Không có sách thì không có
tri thức, không có tri thức thì không có chủ nghĩa cộng sản”.
- Với nhà trường sách, báo lại có ý nghĩa quan trọng vì nó là người bạn
gần gũi nhất, là học liệu cần thiết nhất của thầy và trò. Học sinh cần có sách
giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo để học tập và luyện tập. Giáo viên cần
có sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo để giảng dạy và bồi dưỡng
chuyên môn, không ngừng nâng cao kiến thức. Ngoài ra các loại báo, tạp chí., ở

thư viện cũng là nguồn tài liệu tham khảo hết sức quan trọng đối với giáo viên
và học sinh trong nhà trường.
- Nhiệm vụ của thư viện trường học là phục vụ cho việc giảng dạy và học
tập góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. Để việc giảng dạy
và học tập được tốt, công tác phục vụ bạn đọc trong thư viện trường học phải
được thường xuyên, liên tục, phải luôn luôn thay đổi cách phục vụ để thu hút
bạn đọc đến với thư viện ngày càng nhiều.
- Năm học 2013 – 2014 thư viện trường THCS Quảng Hùng mặc dù đã
được công nhận thư viện chuẩn nhưng giáo viên và học sinh vẫn chưa có đầy
đủ các loại sách, báo phục vụ cho giảng dạy và học tập. Cơ sở vật chất của thư
viện chưa đầy đủ, và chất lượng chưa được cao. Cán bộ thư viện còn hạn chế về
nghiệp vụ, do vậy việc tổ chức các hoạt động chưa phong phú về nội dung và
hình thức.
- Xuất phát từ thực trạng của thư viện nhà trường còn chưa đáp ứng yêu
cầu của công cuộc đổi mới của ngành giáo dục và chất lượng dạy học tại nhà
trường. Về đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa và phương pháp
giảng dạy.
- Vì vậy việc xây dựng một thư viện có đầy đủ cơ sở vật chất, sách báo,
tạp chí và đạt được thư viện tiên tiến. đạt chuẩn thư viện trường học theo
QĐ01/2003/QĐ/BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT là một yêu cầu hết sức cần thiết và
cấp bách.
1


- Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục và đào tạo về
đổi mới chương trình giáo dục đào tạo theo hướng chuẩn hóa , hiện đại hóa, xã
hội hóa. Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nâng cao dân trí, đào tạo nhân
lực, bồi dưỡng nhân tài trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Với phương châm: Vừa học, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm và đã thành công tại
thư viện trường. Vậy bằng cách nào để ngày càng có nhiều biện pháp, phương
thức hoạt động nhằm xây dựng thư viện trường Trung học cơ sở Quảng Hùng
trở thành thư viện tiên tiến để nhanh chóng đưa thư viện nhà trường trở thành
thư viện xuất sắc là câu hỏi luôn ở trong tôi. Và đó chính là lý do mà tôi chọn đề
tài: “Một số biện pháp xây dựng thư viện tiên tiến tại trường THCS Quảng
Hùng ”.
1.2. Mục đích nghiên cứu:
- Nghiên cứu hoạt động tại thư viện trường THCS Quảng Hùng, trên cơ
sở đó đề xuất những giải pháp hợp lý, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của
thư viện nhà trường .
- Cùng với Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên tổng


phụ trách tuyên truyền, hướng dẫn các hoạt động của thư viện để các em học
sinh biết cách học, đọc để nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện.
- Để thu hút học sinh đến với thư viện, giúp các em học sinh biết cách
đọc sách thế nào là đúng, để gây hứng thú cho các em trong vấn đề đọc sách để
có trí thức vận dụng vào bài học.
1.3. Đối tượng nghiên cứu:
- Đối tượng đến với thư viện nhà trường chủ yếu là học sinh, cán bộ giáo
viên, nhân viên nên đây cũng chính là đối tượng nghiên cứu chủ yếu trong việc
nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện, xây dựng thư viện tiên tiến. Trong
đó chú trọng nghiên cứu các hoạt động của thư viện phù hợp đặc thù đơn vị của
nhà trường THCS Quảng Hùng như:
- Đối tượng: Hoạt động thư viện của trường THCS Quảng Hùng - Thành
phố Sầm Sơn - Tỉnh Thanh hoá.
- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu các hoạt động của thư viện tại thư viện
Trường THCS Quảng Hùng - Thành phố Sầm Sơn - Tỉnh Thanh hoá năm 2014
đến năm 2019. Đối tượng đến với thư viện chủ yếu là học sinh và cán bộ giáo
viên - nhân viên nên tôi hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng thư viện sao cho hiệu
quả.
- Tổ chức phục vụ bạn đọc trong và ngoài Thư viện ; khai thác nguồn tài
nguyên sách của thư viện nhà trường.
- Tuyền truyền giới thiệu các loại hình tài liệu.
- Hướng dẫn cách tra cứu tài liệu.
- Hướng dẫn phương pháp đọc sách.
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp quan sát, phân tích
- Phương pháp thống kê, so sánh
- Phương pháp thực nghiệm.
2


1.5. Những điểm mới của đề tài:
- Với đề tài này trước đây cũng đã có nhiều người nghiên cứu, nhưng họ
chưa đưa ra những giải pháp cụ thể để khắc phục do đó mà hiệu quả chưa cao.
Vì vậy bản thân đã nghiên cứu và đưa ra những điểm mới như sau.
+ Bám sát các văn bản chỉ đạo của nhà nước để thực hiện tốt các nghiệp
vụ thư viện nhà trường.
+ Tham mưu, bổ sung cơ sở vật chất cho thư viện.
+ Tham mưu, bổ sung sách báo, trang thiết bị kịp thời.
+ Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu sách.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm. (Vai trò của hoạt động thư
viện trong nhà trường).
- Thư viện là nơi tàng trữ, lưu giữ bảo quản sách báo, tạp chí, tài liệu và
tổ chức cho người đọc khai thác sử dụng.
- Thư viện trường THCS là thư viện khoa học chuyên ngành Giáo dục và
Đào tạo, nằm trong hệ thống thư viện nói chung và thực hiện nghiêm chỉnh
những văn bản quy phạm pháp luật về công tác thư viện nhà nước.
- Thư viện không những là cơ sở vật chất trọng yếu, nó đảm bảo số lượng
và chất lượng sách giáo khoa, sách nghiệp vụ của giáo viên và sách tham khảo
dùng chung mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hoá khoa học của giáo viên và
học sinh trong những buổi ngoại khoá. Hoạt động của thư viện thực sự đã góp
phần quyết định chất lượng và nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên, mở
rộng kiến thức và xây dựng thói quen tự nghiên cứu cho học sinh đồng thời
tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị, xây dựng nếp sống văn
hoá mới trong nhà trường. Ngoài ra thư viện còn giúp các em học sinh biết sử
dụng và khai thác sách báo trong thư viện phù hợp với trình độ và nhận thức
của mình. Từ đó nâng cao chất lượng dạy - học trong nhà trường.
- Nhiệm vụ của thư viện trường học là cung ứng đầy đủ các loại sách báo
nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và tự bồi dưỡng thường
xuyên của giáo viên và học sinh.
- Sưu tầm và giới thiệu sách báo cần thiết phục vụ giảng dạy, học tập
nghiên cứu khoa học, bổ sung kiến thức của các môn khoa học, góp phần nâng
cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Tổ chức thu hút toàn thể giáo viên và học sinh tham gia sinh hoạt thư
viện thông qua các hoạt động phù hợp với chương trình và kế hoạch dạy học.
- Phối hợp với thư viện trong ngành, thư viện địa phương để chủ động
khai thác, sử dụng vốn sách báo, trang thiết bị chuyên dùng phù hợp với nội
dung kho sách và tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật thư viện.
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
* Thuận lợi:

3


- Trường THCS Quảng Hùng được sự giúp đỡ của chính quyền địa
phương, với sự đóng góp cùa nhân dân luôn chăm lo quan tâm tới sự nghiệp
giáo dục. Trường THCS Quảng Hùng trong xây dựng thư viện nên đến năm
học: 2018-2019 tổng số có 08 lớp với 320 học sinh và 24 cán bộ giáo viên, nhân
viên, trong đó có 19 CBGV trình độ trên chuẩn, số còn lại đều đạt chuẩn.
- Năm học: 2013 - 2014 thư viện Trường THCS Quảng Hùng đã được
Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo cấp giấy công nhận. Thư viện trường THCS
Quảng Hùng đạt tiên tiến, ngày 15/5/2014 và từ năm 2014 đến nay thư viện nhà
trường luôn luôn phấn đấu và giữ vững danh hiệu thư viện đạt chuẩn cấp thành
phố.
- Nhà trường có phòng Thư viện và phòng đọc phục vụ cho giáo viên và
học sinh được bố trí ở nơi thoáng mát, yên tĩnh thuận lợi cho việc đọc sách.
Phòng đọc được xây dựng theo đúng chuẩn Thư viện theo QĐ 01/2003. Lãnh
đạo nhà trường luôn chú trọng quan tâm đặc biệt đến Thư viện nhà trường. Nhà
trường đã vạch kế hoạch và tham mưu với các cấp trên để có nguồn vốn bổ
sung tài liệu sách báo dồi dào phục vụ nhu cầu bạn đọc khi đến Thư viện.
- Ban giám hiệu luôn chú trọng đầu tư vào việc xây dựng công tác phục
vụ bạn đọc của Thư viện. Luôn đầu tư số lượng và chất lượng cho các kho sách
trong Thư viện.
- Cán bộ phụ trách Thư viện nhiệt tình trong công tác phục vụ bạn đọc.
- Nhà trường luôn luôn thực hiện nghiêm túc ngày hội đọc sách Việt Nam, phát
huy phong trào đọc sách cho học sinh, cán bộ giáo viên - nhân viên. Bên cạnh
đó thư viện nhà trường luôn đón nhận hàng nghìn lượt học sinh tìm tài liệu tham
khảo theo tuần, theo tháng.
* Khó khăn:
- Do nhu cầu đọc sách của học sinh ngày càng nhiều, diện tích của phòng
đọc còn hạn chế, do vậy học sinh còn không đủ chổ ngồi.
- Số lượng sách tham khảo, truyện, báo tạp chí, số lượng sách pháp luật,
sách tuyên truyền về an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và một số đầu sách
khác còn thiếu nên chưa đủ và cung cấp cho học sinh và cán bộ giáo viên, nhân
viên tham khảo.
* Thành công, hạn chế.
+ Thành công
- Sau khi áp dụng những giải pháp vào công tác Thư viện tại trường tôi
thấy số lượng bạn đọc đến với Thư viện ngày càng tăng. Các em đọc sách với
sự say mê, hứng thú lên chất lượng đọc sách cũng được nâng lên.
- Các em được các thầy, cô giáo chủ nhiệm lựa chọn những cuốn
sách phù hợp với nội dung đang học, phù hợp với trình độ của bản thân để cho
các em mượn và tham khảo. Chính vì thế gây sự hứng thú, say mê đối với việc
học. Chính vì vậy trong những năm học qua chất lượng giáo dục của nhà trường
luôn đứng tốp đầu Thành Phố.
- Các em đã biết lựa chọn sách phù hợp với lứa tuổi và ngày một nâng
cao trình độ của bản thân.
4


+ Hạn chế:
- Cán bộ Thư viện đôi lúc còn hạn chế trong việc nghiên cứu phát hiện
nhu cầu hứng thú bạn đọc nên việc phục vụ bạn đọc chưa đạt hiệu quả cao nhất.
- Cán bộ Thư viện còn hạn chế trong việc đổi mới các hình thức phục vụ
bạn đọc nên sách chưa được luân chuyển nhiều.
* Các nguyên nhân, các yếu tố tác động.
- Do đặc điểm của trường là học sinh vùng khó khăn các gia đình chưa
tạo điều kiện nhiều cho các em trong vấn đề học tập.
- Do bản thân một số em chưa có ý thức trong học tập vẫn còn sức ỳ.
Chưa chủ động tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu.
2.3. Các biện pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.
2.3.1. Bám sát các văn bản chỉ đạo của nhà nước để thực hiện tốt các
nghiệp vụ Thư viện nhà trường theo tiêu chuẩn số 01 theo quy định của Bộ
giáo dục và đào tạo.
* Tiêu chuẩn thứ nhất: Về sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng
đĩa giáo khoa.
+ Về sách:
Thư viện nhà trường đã có đủ ba bộ phận: Sách giáo khoa, sách nghiệp vụ của
giáo viên, sách tham khảo. Thư viện bổ sung đúng chủng loại, số lượng như
sau:
+ Sách giáo khoa:
- Đối với học sinh: Trước ngày khai giảng năm học mới, nhà trường phải
có “Tủ sách giáo khoa dùng chung” để phục vụ số học sinh không đủ điều kiện
mua sách, đảm bảo cho mỗi em có một bộ sách giáo khoa (bằng hình thức cho
mượn) tạo điều kiện thuận lợi cho các em trong quá trình học tập.
- Đối với giáo viên: Cung cấp cho giáo viên trực tiếp đứng lớp có đủ sách
giáo khoa để soạn giảng theo bộ môn hiện đang trực tiếp giảng dạy. Thư viện đã
dự trữ mỗi tên sách có một bản cho giáo viên dạy bộ môn đó.
+ Sách nghiệp vụ của giáo viên:
- Có đủ các văn bản, nghị quyết của Đảng; văn bản quy phạm pháp luật
của Nhà nước, tài liệu hướng dẫn của ngành phù hợp với cấp học, bậc học và
nghiệp vụ quản lí giáo dục phổ thông.
- Mỗi tên sách nghiệp vụ của giáo viên, đặc biệt các loại sách được biên
soạn theo chương trình mới phải có đủ cho mỗi giáo viên 01 bản. Giáo viên
trung học tính theo bộ môn hiện đang trực tiếp giảng dạy.
Ngoài ra: - Đủ 3 bản lưu tại kho đối với thư viện đạt mức chuẩn
- Đủ 4 bản lưu tại kho đồi với thư viện đạt mức tiên tiến và xuất sắc.
+ Sách tham khảo:
- Thư viện bổ sung theo “Danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện
trường phổ thông” do Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trong dịp đầu năm
học và 2 năm liền kề trước đó. Ngoài ra, thư viện cần bổ sung những sách khác
phù hợp với yêu cầu nghiên cứu của giáo viên của mỗi trường (Ví dụ: Tủ sách “

5


Giáo dục đạo đức”, “Tủ sách pháp luật” “ sách những mẫu chuyện về Bác Hồ,
ma tuý trong học đường …
- Thư viện tiến hành bổ sung các sách tham khảo trên theo khả năng kinh
phí của trường. Đối với trường kinh phí còn hạn hẹp, ưu tiên bổ sung các loại
sách, báo, tạp chí có nội dung sát với chương trình giảng dạy, học tập của nhà
trường.
- Thư viện đạt tiêu chuẩn về sách tham khảo, có đủ tên sách và số lượng
bản theo danh mục do Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, được tính bằng quân
số bản/ học sinh như sau:
Các mức đạt
Loại trường
Trung học Cơ
sở Quảng
Thành phố, đồng bằng
Hùng

Đạt chuẩn

Tiên tiến

Xuất sắc

3

3.5

4

- Số bản sách mới bổ sung trong 5 năm (tính đến thời điểm kiểm tra) phải
chiếm tỉ lệ đa số so với sách cũ. Riêng các sách công cụ, tra cứu như: Từ điển,
tác phẩm kinh điển là loại sách đắt tiền thì với tiêu chuẩn đạt chuẩn, mỗi tên
sách có 2 bản; thư viện xuất sắc có 3 bản.
* Về báo, tạp chí, át lát, bản đồ, và tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa, sách
điện tử.
- Xác định cụ thể tên báo, tạp trí, tập san của địa phương để được bổ sung
vào thư viện hành năm.
- Các loại báo chí khác phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu học tập của học
sinh và yêu cầu tham khảo của giáo viên (Ví dụ: Chuyên san “Sách giáo dục và
thư viện trường học”, Tạp chí “Toán tuổi thơ”, Tạp chí “Văn học và tuổi trẻ”,
“Toán học và tuổi trẻ” của Nhà xuất bản Giáo dục.
- Bám sát vào tiêu chí trên. CBTV tham mưu với Ban giám hiệu nhà
trường lập kế hoạch và bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị còn thiếu như bàn ghế,
giá tủ, máy tính kết nối mạng để cập nhật thông tin thường xuyên và liên tục
thuận lợi cho công việc tra cứu tài liệu được thuận lợi hơn.
- Vốn tài liệu cán bộ thư viện phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và
được phân chia theo từng kho riêng biệt (sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách
tham khảo, sách pháp luật, báo tạp chí, truyện, thơ…)
- Việc tổ chức kho sách hợp lí đã giúp cho cán bộ thư viện, giáo viên và
học sinh tìm kiếm tài liệu một cách nhanh chóng đáp ứng yêu cầu thông tin
chính xác với bạn đọc.
- Trong tình hình thực tế hiện nay trường THCS Quảng Hùng, hàng năm
tiến hành khảo sát, điều tra, thống kê thư viện ngay từ đầu năm học.

6


- Thống kê rà soát tổng số các loại sách báo tranh ảnh, bản đồ, băng đĩa
có trong kho.
- Tham mưu thanh lý các đầu sách đã cũ, nát và không còn phù hợp.( Có
tham khảo ý kiến của hai tổ trưởng chuyên môn nhà trường).
- Dự kiến số lượng sách cần bổ sung theo từng chủng loại để đạt được số
lượng quy định và dự trù kinh phí thực hiện, tham mưu với nhà trường để bổ
sung.
- Đặt mua các loại sách theo quy định, quyết định được nhà trường phê
duyệt.
- Xử lý về nghiệp vụ trước khi trưng bày lên giá sách.
2.3.2. Tham mưu, bổ sung cơ sở vật chất cho thư viện.
*Tiêu chuẩn thứ hai: Về cơ sơ vật chất:
+ Phòng thư viện
- Mỗi thư viện cần đảm bảo diện tích tối thiểu 50 m2 để làm phòng đọc
và kho sách (có thể 1 hoặc một số phần) có đủ điều kiện cho thư viện hoạt động.
Thư viện đựơc tính thêm diện tích phòng chứa bản đồ, tranh ảnh vào diện tích
chung. Nhà trường căn cứ vào số lượng học sinh được bố trí phòng đọc cho
giáo viên và học sinh hợp lí.
- Trong một số trường hợp cần thiết nhà trường tận dụng phòng giáo viên.
Phòng nghe nhìn tổ chức liên thông với thư viện để kết hợp làm phòng đọc cho
giáo viên, học sinh và tăng diện tích sử dụng.
+ Trang thiết bị chuyên dùng:
- Có đủ giá, tủ chuyên dùng trong thư viện để sắp xếp sách, báo, tạp chí,
bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa.
- Thư viện nhà trường đạt chuẩn quốc gia, có nơi để sách, nơi làm việc
cho cán bộ thư viện, phòng đọc cho giáo viên và học sinh với số chỗ ngồi đạt
tiêu chuẩn sau:
Các mức

Đạt chuẩn

Tiên tiến

Xuất sắc

Giáo viên

20

25

30

Học sinh

25

30

35

Số chỗ ngồi

+ Thư viện có nối mạng Internet để tăng cường cập nhật thông tư liệu, hỗ
trợ cho việc dạy và học được cộng thêm điểm khi xét công nhận danh hiệu thư
viện tiên tiến, thư viện xuất sắc.
- Trong những năm qua nhà trường đã tham mưu với địa phương đầu tư
nâng cấp phòng thư viện đảm bảo kho sách và phòng đọc cho giáo viên và học
sinh, mỗi phòng có đủ ánh sáng, thoáng về mùa hè, ấm về mùa đông. Các trang
thiết bị đều được đóng mới và nâng cấp.
7


- Phòng đọc được trang trí đúng quy định có bảng hướng dẫn sử dụng mục
lục thư viện. Đầu tư một bảng từ để giới thiệu sách mới với bạn đọc. Xếp lịch
cho giáo viên và học sinh đến đọc sách và mượn sách tại thư viện.
* Các quy trình thực hiện như sau:
1. Báo cáo với lãnh đạo địa phương về kế hoạch xây dựng thư viện đạt chuẩn
theo QĐ số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT.
2. Đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp, đóng mới các hạng mục và các trang
thiết bị, xin ý kiến chỉ đạo.
3. Dự trù kinh phí, huy động nhân lực cho việc thực thi các công việc.
4. Chỉ đạo thực hiện từng công đoạn.
- Như vậy từ tháng 8/2018 đến tháng đến 15 tháng 5 năm 2019 dưới sự
chỉ đạo trực tiếp của Ban giám hiệu nhà trường, công tác xây dựng cơ sở vật
chất đã thực hiện đúng thời gian quy định.
2.3.3. Về nghiệp vụ .
*Tiêu chuẩn thứ ba: Về nghiệp vụ
+ Nghiệp vụ
- Thư viện nhà trường đã làm bản mục lục treo tường, mục lục chủ đề
phục vụ chuyên sâu một số nội dung dạy và học thuận lợi cho cán bộ giáo nhân viên, học sinh tiện tra cứu.
+ Hướng dẫn sử dụng thư viện
- Có thêm biểu đồ phát triển kho sách, biểu đồ theo dõi tình hình bạn
đọc. Các bảng phiếu, chuẩn bị chu đáo, khoa học, phản ánh đúng tình hình phát
triển thư viện.
- Hàng năm cán bộ thư viện tham mưu cho ban giám hiệu, chuyên môn
bổ sung sách báo thường xuyên liên tục. Dựa vào danh mục sách tham khảo mà
Bộ GD - ĐT ban hành, căn cứ vào các phiếu yêu cầu đọc của học sinh, giáo
viên, từ đó mà bổ sung sách báo, trang thiết bị cho phù hợp với cấp học, chương
trình giảng dạy của thầy, trình độ học tập của trò trong từng năm học.
- Việc bổ sung vốn tài liệu, trang thiết bị cho thư viện luôn được quan
tâm. Thư viện luôn tranh thủ sự ủng hộ của nhà trường để thường xuyên điều tra
nhu cầu sách, thiết bị trong giáo viên, học sinh. Đây là cơ sở để bổ sung sách,
báo và trang thiết bị cho thư viện, dự trù kinh phí và huy động kinh phí từ nhiều
nguồn khác nhau: từ nguồn của Sở GD - ĐT, Phòng GD - ĐT, do nhà trường tự
mua theo kế hoạch đã định hoặc huy động sách báo từ học sinh.
- Hàng năm, ngay từ trong hè, các tổ chuyên môn họp bàn, đăng kí các
danh mục sách cần mua để tổ thư viện lập danh sách đề nghị Ban giám hiệu xét
duyệt. Sau khi được sự đồng ý của Ban giám hiệu, nhân viên thư viện cùng tổ
chuyên môn, nhân viên tài vụ đi mua. Để tránh mua sách ngoài luồng, sách in
thiếu, hỏng...thư viện thường mua sách ở các hiệu sách của Công ty Sách- Thiết
bị trường học Thành phố, nhà sách hay siêu thị sách.
- Ngoài ra, cán bộ thư viện còn theo dõi nhu cầu đọc và nhu cầu thiết bị
dạy học của giáo viên ở nhà trường để đề xuất với nhà trường mua một số báo,

8


tạp chí, truyện đọc, thiết bị, băng đĩa giáo khoa...phù hợp với giáo viên và học
sinh.
+ Xây dựng phong trào quyên góp sách từ các em học sinh, cán bộ
giáo viên - nhân viên nhà trường .
- Để xây dựng “ tủ sách dùng chung” theo phương châm “ Góp một cuốn
sách để được đọc một trăm cuốn sách”. Một số học sinh của nhà trường có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn, được cán bộ thư viện và nhà trường tạo điều kiện cho
các em được mượn sách giáo khoa, sách tham khảo...để các em có đầy đủ sách
phục vụ tốt cho công việc học tập của các em.
- Đây là một phong trào do thư viện kết hợp với công đoàn trường - Đoàn
- Đội phát động, được tổ chức hàng năm, nhằm cổ vũ sự tham gia đóng góp
sách và làm phong phú đầu sách vào tủ sách dùng chung của các thầy cô, học
sinh. Hình thức phát động phong trào được thông báo qua những cuộc họp hội
đồng, họp công đoàn trường và được thông báo trong kế hoạch công tác của
trường. Tuy số lượng sách đóng góp còn khiêm tốn, song đã thể hiện sự quan
tâm của các thầy cô vào phong trào hoạt động chung của nhà trường, đặc biệt là
phong trào hoạt động của thư viện để thư viện trường ngày càng phát triển và
phục vụ tốt hơn.
- Để tổ chức tốt được phong trào này ngay từ đầu năm thư viện đã lên kế
hoạch cụ thể, chi tiết. Đây thực sự là một phong trào có ý nghĩa thiết thực phục
vụ cho chính việc học tập của các em. Những cuốn sách do các em đóng góp có
thể là mới hoặc đã được sử dụng, nhưng nó thực sự cần thiết cho các em có
hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện để mua. Chính vì vậy, những cuốn sách
đó được các em rất coi trọng và gìn giữ khi mượn. Với số lượng đầu sách của
từng loại không nhiều chỉ 1 đến 2 cuốn nhưng loại sách thì rất đa dạng và phong
phú. Có nhiều em sau khi góp sách tâm sự: “Em muốn sau khi ra trường có một
cái gì đó làm kỉ niệm cho trường. Vì vậy em có một chút đóng góp nhỏ để lại
cho những khoá học sinh tiếp bước sau em”.
2.3.4. Về tổ chức và hoạt động
*Tiêu chuẩn thứ tư: Về tổ chức và hoạt động.
+ Tổ chức, quản lí
- Nhà trường Phân công đồng chí hiệu trưởng, hiệu phó, tổ trưởng chuyên
môn và một số đồng chí phụ trách cơ sở vật chất trực tiếp phụ trách công tác thư
viện nhà trường.
- Phân công đồng chí Đặng Thị Quế cán bộ thư viện tiếp thu các lớp bồi
dưỡng nghiệp vụ thư viện để nâng cao trình độ chuyên môn.
+Kế hoạch, kinh phí hoạt động .
- Hàng năm, bổ sung kinh phí từ 5.000.000 đến 10.000.000đ mua sắm
trang thiết bị đồ dùng dạy học, và các loại tài liệu cần thiết phục vụ cho dạy và
học.
- Các loại sách, báo của thư viện phải phù hợp với các hoạt động sư
phạm, giáo dục của nhà trường. Ngoài công tác tổ chức trên nhà trường tổ chức
thêm một số hoạt động như sau:
9


+ Tuyên truyền giới thiệu bằng miệng: trong các buổi chào cờ đầu tuần,
trong các buổi sinh hoạt tập thể, các cuộc họp của tổ chuyên môn, sinh hoạt
chuyên đề...Gợi mở hướng dẫn bạn đọc tìm sách, phân tích nội dung từng cuốn
sách, nói rõ tác dụng nghệ thuật cũng như tác dụng giáo dục đạo đức... nhằm
mục đích gây hứng thú trong độc giả, khơi dậy sự tò mò cho người đọc, để độc
giả tích cực tìm tài liệu đọc sách báo ở thư viện nhà trường.
+ Tuyên truyền trực quan: Triển lãm sách, tổ chức cho các em sưu tầm
những câu danh ngôn lời hay ý đẹp về thư viện; sưu tầm tranh ảnh dưới dạng
báo tường, báo ảnh kiểu album; dán theo từng chủ đề để trưng bày trong những
ngày sinh hoạt tập thể, treo trong lớp học, phòng đọc, phòng họp hội đồng...
nhằm mục đích lôi cuốn sự chú ý của thầy giáo và học sinh tới sách báo.
+ Ngoài ra, thư viện còn có một hình thức tuyên truyền, giới thiệu
khác như:
- Tổ chức ngày hội đọc sách ( 22/4 hàng năm); tổ chức các cuộc thi :
+ Kể chuyện theo sách( Học sinh kể lại bằng lời sáng tạo một câu chuyện
mà em đọc được từ sách có trong thư viện nhà trường, có thể kể bằng lời; bằng
hoàn cảnh, bằng diễn tiểu phẩm trên sân khấu...
+ Thi xếp sách nghệ thuật
+ Thi giới thiệu một cuốn sách mà em yêu thích
+ Thi tra cứu nhanh theo thư mục sách thư viện., luân chuyển sách làm
phong phú kho “Tài nguyên sách của thư viện nhà trường”.
+ Giới thiệu thư viện điện tử; sách điện tử.
+ Cuộc thi “ Em là thủ thư”
- Liên kết với thư viện trường bạn, Thư viện thành phố, thư viện tỉnh.
Đầu năm học mới bố trí cho các em học sinh lớp 6 vào tham quan thư
viện nhà trường. Giới thiệu đến thư viện, để đăng ký làm thẻ bạn đọc...
- Tất cả những hình thức tuyên truyền giới thiệu trên giúp cho các loại
sách báo có trong thư viện. Thư viện đã duy trì được nề nếp đọc sách báo trong
giáo viên và học sinh, quy định cụ thể lịch mượn, đọc cho mỗi khối lớp, cho
giáo viên trong trường. Lịch mượn, đọc luôn được điều chỉnh vào cuối học kì
hoặc vào thời gian ôn thi.
+ Tranh thủ sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức và đoàn thể.
Ban giám hiệu nhà trường, Chi bộ Đảng, Đoàn thanh niên, Ban phụ trách Đội,
Hội phụ huynh học sinh...để phát huy vị trí, vai trò của mình, phục vụ tốt việc
giảng dạy cũng như học tập.
- Hưởng ứng cuộc phát động của ngành về phong trào sử dụng sách giáo
khoa cũ, nhà trường đã vận động học sinh hiến sách giáo khoa cũ vào cuối năm
học và đầu năm học mới hằng năm.
+ Mở rộng các thành viên trong tổ thư viện.
- Ngay từ đầu năm học, tổ thư viện trường học được thành lập gồm: một
đồng chí hiệu phó (làm tổ trưởng), cán bộ thư viện, bí thư chi đoàn, ban phụ
trách đội cùng với 4 đồng chí tổ trưởng chuyên môn. Năm học vừa qua, tổ thư
viện đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, giới thiệu sách rất thành công, tổ chức
10


nhiều cuộc thi với các hình thức đa dạng, phong phú. Một trong những sáng tạo
độc đáo của thư viện là tổ chức cuộc thi kể chuyện theo sách, giới thiệu sách
mới theo chủ đề. Điểm đáng chú ý là việc giới thiệu sách mới theo chủ đề đã
thu hút được toàn thể giáo viên và học sinh tham gia, góp phần không nhỏ vào
việc đẩy mạnh các hoạt động của thư viện trong nhà trường. Hoạt động này còn
có tác dụng giáo dục cho học sinh tinh thần yêu nước, yêu hoà bình.
- Ngoài việc giúp thư viện làm chuyên đề, tổ thư viện còn tuyên truyền
sách một cách tích cực. Tổ thư viện phân công nhau đọc trước những cuốn sách
mới, sau đó giới thiệu cho người khác. Cứ như vậy, lượng sách được luân
chuyển nhiều hơn, số bạn đọc tăng lên nhanh chóng.
Tổ công tác thư viện còn là nơi tư vấn tin cậy cho bạn đọc mỗi khi mượn đọc
sách và cho cán bộ thư viện mỗi khi bổ sung sách mới. Đây là công việc không
đơn giản chút nào vì nó luôn đòi hỏi ở người cán bộ thư viện không ngừng học
tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, cũng như cập nhật
thường xuyên những tin tức hàng ngày.
+ Xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện trong năm học một cách
khoa học, cụ thể, phù hợp kế hoạch năm học của nhà trường.
Để công tác thư viện thực sự có hiệu quả thì việc xây dựng kế hoạch là
khâu đầu tiên phải được đặc biệt quan tâm bởi nó giúp ta trả lời được các câu
hỏi: Làm gì? Làm thế nào? Vào thời gian nào? Ai làm? Kết quả cần đạt đến
đâu?
+ Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất thư viện:
- Lập kế hoạch bổ sung vốn sách báo; mua bổ sung sách báo theo danh
mục hàng năm.
- Xã hội hoá hoạt động thư viện, tuyên truyền vận động các cơ quan đoàn
thể và quần chúng nhân dân, giáo viên, học sinh tham gia xây dựng cơ sở vật
chất, đóng góp tiền của để xây dựng tủ sách, giá sách, sách báo tài liệu tham
khảo.
+ Công tác nghiệp vụ chung hàng tháng:
- Cán bộ phụ trách thư viện phải tiến hành: Xử lý kĩ thuật sách báo nhập
kho; hàng tuần tổ chức giới thiệu sách hoặc điểm sách mới, sách theo chủ đề...;
tổng kết hoạt động trong tháng, công bố kết quả các cuộc thi có tuyên dương
khen thưởng.
- Thư viện cần có sự phối hợp với các đoàn thể, như hội cha mẹ học sinh,
liên chi Đội, các thầy cô giáo trong nhà trường trong công tác xã hội hóa thư
viện. Công tác xã hội hóa trường học thư viện trường học cần được thực hiện và
triển khai dưới nhiều góc độ.
- Hiện nay công tác xã hội hóa thư viện trường học là hình thức vận động
cha mẹ học sinh ủng hộ cho thư viện, tuy nhiên công tác xã hội hóa này không
hẳn là không tốt phần lớn sách hỗ trợ này là truyện tranh....không theo chủ đề.
Công tác này có kế hoạch có dự án và phương pháp mới để làm nổi bật ý nghĩa
của phương pháp này.

11


2.3.5. Quản lý thư viện:
* Tiêu chuẩn thứ năm: Báo quản - kiểm kê và thanh lý.
+ Bảo quản: Hướng dẫn, vận động học sinh giữ gìn, bảo quản SGK để
dùng nhiều năm và mua đủ SGK để học tập.
- Phối hợp với giáo viên tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng SGK trong
học sinh vào đầu năm học, đầu học kỳ để có biện pháp bảo đảm 100% học sinh
có sách
- Bên cạnh đó nhà trường đã trường đã có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách
theo đúng quy định như sau:
- Sổ đăng ký tổng quát, sổ đăng ký sách giáo khoa, sổ đăng ký cá biệt, sổ
mượn sách của giáo viên - học sinh, sổ thống kê bạn đọc...Để thuận lợi cho nhà
trường và cán bộ thư viện tiện theo dõi và quản lý.
+ Kiểm kê và thanh lý:
- Hàng năm nhà trường đã tiến hành thành lập ban kiểm kê, thống kê số
lượng sách, báo hư hỏng rách nát, mối mọt và sách thất thoát trong quá trình sử
dụng để làm thủ tục thanh lý theo quy định, và có kế hoạch bổ sung trong năm
học mới.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với
bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.
- Để công tác bảo quản sách, và một số đồ dùng được sử dụng lâu dài,
nhà trường cũng đã có biện pháp như sau:
Ví dụ: Về mùa mưa, mùa ẩm: nhà trường đã dùng quạt sấy nóng, quạt thông
gió, và một số thuốc phòng chống mối, mọt để không bị ảnh hưởng tới tài liệu
và một số đồ dùng trong phòng thư viện của nhà trường. Vì vậy thu hút được
CBGV- NV và học sinh đến phòng thư viện ngày càng hiệu quả hơn.
* Đối với học sinh: 80% học sinh đã đến thư viện mượn và đọc sách tại
chỗ. Nhờ đó, kết quả học tập văn hoá và rèn luyện đạo đức của học sinh ngày
càng tiến bộ.
- Ngoài ra thư viện nhà trường đã phối kết hợp với lãnh đạo nhà trường
cùng các tổ chuyên môn, tổ chức văn hoá đọc ngoài trời, sân trường rộng rãi,
cây xanh nhiều, tạo một không gian thoải mái, thoáng mát nên nhu cầu của học
sinh đọc sách ngày càng cao, nhờ vào văn hóa đọc của học sinh thường xuyên
được thực hiện. Chính vì vậy mà kiến thức của học sinh hiểu biết về pháp luật,
phòng chống ma tuý, bạo lực học đường, giáo dục kỹ năng sống, phòng chống
dịch bệnh, các em đã vận dụng những kiến thức đã học, đọc áp dụng vào cuộc
sống hàng ngày càng đựơc nâng cao và chất lượng giáo dục của nhà trường
ngày một đi lên.
* Đối với giáo viên:
- Tất cả giáo viên trong trường đã đến thư viện mượn sách đọc. Nhiều
giáo viên mượn hàng chục lượt sách, thậm chí có người mượn cả trăm lượt sách
mỗi năm. Việc đọc đã có tác dụng tốt trong công tác giảng dạy, nâng cao trình
độ chuyên môn của mình. Qua hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố các năm,
nhiều giáo viên của trường đã đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp cơ sở.
12


* Đối với cán bộ thư viện:
- Thường xuyên tham mưu với lãnh đạo nhà trường để đầu tư cơ sở,
vật chất, mở rộng tầm quan trọng của Thư viện đối với cán bộ, giáo viên, học
sinh trong nhà trường.
- Các loại sách, báo mới nhập về thì cán bộ Thư viện phải xử lý vào sổ,
hoàn tất các công đoạn kịp thời sau đó giới thiệu đến bạn đọc để bạn đọc tiếp
cận một cách nhanh chóng.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động sôi nổi nhằm tạo được sự hiểu biết
và nâng cao về trình độ chuyên môn của giáo viên và học sinh như thi kể
chuyện, viết cảm nghĩ về sách, về anh bộ đội cụ Hồ...
- Tạo được thói quen trong giáo viên và học sinh coi Thư viện là người
thầy thứ hai của mình.
- Luôn hiểu được tâm lý của mọi lứa tuổi học sinh để phục vụ các em tìm
đọc các loại sách tốt hơn.
Dẫn liệu theo năm
học
STT
1
2
3
4

Nội dung

Chưa áp
dụng kinh
nghiệm
2015-2016

Tỉ lệ học sinh đến thư viện
Tỉ lệ giáo viên giỏi
Tỉ lệ học sinh khá giỏi
Tỉ lệ học sinh hạnh kiểm tốt

60%
10%
35%
50%

Đã áp dụng kinh nghiệm
20162017
82%
20%
42%
70%

20172018
88%
25%
45%
75%

20182019
95%
30%
46%
90%

- Trong những năm học qua, thư viện nhà trường tiếp tục bổ sung khoảng
300 bản sách các loại; tiếp tục bổ sung thêm kệ, giá tủ đựng tài liệu…
- Về công tác tổ chức, thư viện tiếp tục thực hiện các biện pháp nói trên
với tinh thần học và làm theo sách; tổng kết một năm xây dựng tủ sách giáo dục
đạo đức, giáo dục pháp luật ở nhà trường; đề xuất nhà trường khen thưởng
những học sinh tích cực học tập rèn luyện và tham gia vào hoạt động thư viện
nhà trường trong nhiều năm qua. Hi vọng, những hoạt động này sẽ tạo tinh thần
thi đua mới, nhanh chóng đưa thư viện nhà trường trở thành thư viện xuất sắc.
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ.
3.1. Kết luận:
- Với những biện pháp mà hiệu trưởng chỉ đạo và cán bộ Thư viện áp
dụng trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả rất cao trong công việc hoạt động
thư viện nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Để đạt được những
kết quả trên, ban chỉ đạo hoạt động thư viện phải làm việc nhiệt tình, say mê
trong công việc. Người cán bộ thư viện phải có trình độ chuyên môn về nghiệp
vụ thư viện, luôn luôn có tính sáng tạo, thường xuyên giới thiệu sách và làm tốt
công tác phục vụ bạn đọc.
13


- Công tác phục vụ bạn đọc là một công tác quan trọng trong hoạt động
của Thư viện nhằm phục vụ yêu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học
sinh góp phần nâng cao chất lượng toàn diện từ đó xây dựng thói quen đọc sách
cho bạn đọc.
- Nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của công tác nâng cao chất
lượng công tác phục vụ bạn đọc trong nhà trường và thấy hết trách nhiệm của
mình trong việc vận động, tổ chức và hướng dẫn nhu cầu đọc sách, báo trong
nhà trường.
- Việc đọc sách, báo trong nhà trường có tác dụng trau dồi, nâng cao kiến
thức cho học sinh và giáo viên. Rèn luyện tính tự học, tự tìm tòi của học sinh.
- Ngược lại người cán bộ Thư viện phải ra sức rèn luyện, tu dưỡng về
mọi mặt, phải là một tấm gương tốt về việc tự học, tự bồi dưỡng. Nhanh nhạy,
kịp thời phát hiện ra nhiều sách, báo mới hay phục vụ bạn đọc xứng đáng là linh
hồn Thư viện. Có như vậy thì Thư viện mới có khả năng thỏa mãn nhu cầu
ngày càng cao của giáo viên và học sinh. Thư viện mới phát huy được tác dụng,
mới thực sự là một phương tiện giáo dục không thể thiếu được trong nhà
trường.
- Từ khi áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng thư viện thì tỷ lệ bạn
đọc đến Thư viện ngày càng cao, chất lượng hoạt động thư viện được đẩy mạnh
rõ rệt. Công tác chỉ đạo thư viện phải kịp thời, thường góp ý những thiếu sót
trong quá trình xử lý nghiệp vụ. Từ việc chỉ đạo tốt công tác thư viện, thư viện
trường THCS Quảng Hùng luôn luôn mở cửa, bạn đọc đến thường xuyên. Các
hoạt động hội thi như kể chuyện theo sách, hội thi trưng bày đồ dùng dạy học,
hội thi giáo viên tự làm và sưu tầm đồ dùng dạy học được học sinh, giáo viên
phụ huynh đồng tình, ủng hộ tích cực.
* Bài học kinh nghiệm:
- Dù phục vụ qua hình thức tuyên truyền nào, ta cũng phải chú trọng
nhiều hơn về tâm lí các em vì lứa tuổi này còn hiếu động, thích ham chơi hơn là
đọc sách. Vì vậy ta phải uốn nắn các em từ lúc vào các lớp đầu cấp.
- Tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho những học sinh trong đội tuyên truyền.
- Duy trì thường xuyên các hình thức phục vụ nhằm mở rộng thêm công
tác bạn đọc.
- Thư viện nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo
viên, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học. Chính vì vậy,
người làm công tác quản lý xem thư viện là một trung tâm văn hoá của nhà
trường luôn cung ứng cho giáo viên và học sinh đầy đủ các sách, báo. Chỉ đạo
tốt việc giới thiệu sách báo cần thiết của Đảng và Nhà nước. Thu hút toàn thể
giáo viên và học sinh tham gia sinh hoạt thư viện thông qua các hoạt động thư
viện phù hợp với chương trình về kế hoạch dạy và học.
- Chú trọng khâu bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ thư viện để họ có đủ
kiến thức phục vụ thư viện trường học.
- Làm tốt công tác kiểm tra, kiểm kê, thanh lý và bổ sung ấn phẩm vào
thư viện.
14


- Tranh thủ huy động nguồn vốn từ các tổ chức và mọi cá nhân có thể
đóng góp xây dựng thư viện vững mạnh.
3.2. Kiến nghị
- Các trường cần được biên chế cán bộ thư viện chuyên trách.
- Cán bộ thư viện kiêm nhiệm được bồi dưỡng thường xuyên về nghiệp
vụ.
- Bổ sung thêm nguồn kinh phí cho việc đầu tư thư viện Tiên tiến theo
quyết định của Bộ giáo dục.
- Dành nguồn kinh phí 20% ưu tiên cho việc mua sách tham khảo và giáo
dục pháp luật...
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu học tập mô hình thư viện
các trường bạn.
- Tổ chức tham quan học tập thư viện các tỉnh có thư viện đạt thư viện
xuất sắc
- Đề nghị các cấp các nghành đặc biệt quan tâm tới cán bộ thư viện
trường học.
- Trên đây là một kinh nghiệm nhỏ của tôi trong quá trình xây dựng thư
viện chuẩn. Việc tôi làm bắt nguồn từ tinh thần trách nhiệm, những thành công
tôi đạt được là do sự nỗ lực của bản thân không ngừng học hỏi và nâng cao trình
độ trong chuyên môn, được sự động viên khích lệ của Ban giám hiệu nhà
trường. Công trình nghiên cứu của tôi cũng đã đạt được kết quả đáng ghi nhận
nhưng chắc chắn cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy rất mong nhận
được sự góp ý chân thành cùng các cấp lãnh đạo cũng như các bạn đồng
nghiệp để sáng kiến của tôi ngày càng hoàn thiện hơn.
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

Sầm Sơn, ngày 12 tháng 04 năm 2019
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
viết, không sao chép nội dung của người khác.
( Ký, ghi rõ họ tên)

Đặng Thị Quế

15


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ GD&ĐT: Quy chế về tổ chức và hoạt động của thư viện trường phổ
thông, THCS.
2. Bộ GD&ĐT: Quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông, THCS.
3. Nguyễn Thế Tuấn, Nguyễn Tiến Toàn: Nghiệp vụ thư viện trường học. NXB
Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2000.
4. Sở GD&ĐT Thanh Hóa: Biên bản kiểm tra công tác thư viện trường học theo
chuẩn số 01/Bộ GD&ĐT.
5. Sở GD&ĐT Thanh Hóa: Tài liệu giảng dạy, Chương trình bồi dưỡng công tác
quản lý thiết bị, thư viện, tài chính và kiểm tra nội bộ trường THCS.

16


PHẦN PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Trường THCS Quảng Hùng

17


*Phụ lục 2: Học sinh đọc sách theo kiểu thư viện xanh (thư viện mở) trong giờ
ra chơi.

18


*Phụ lục 3: Học sinh đọc sách theo kiểu thư viện xanh (thư viện mở) trong giờ
ra chơi.

19


Phụ lục 4: Lịch đọc sách – Bảng giới thiệu sách mới

20


Phụ lục 5:

21


Phụ lục 6: Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

22


Phụ lục 7: Cán bộ thư viện hướng dẫn học sinh đọc sách

23


Phụ lục 8: Công tác phục vụ bạn đọc tại phòng đọc

24


Phụ lục 9: Công tác phục vụ bạn đọc tại phòng đọc

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×