Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn

1. MỞ ĐẦU
1.1. Lí do chọn đề tài.
Đã từ lâu, sinh hoạt tổ chuyên môn đã trở thành một công việc thường xuyên
đối với các giáo viên trong nhà trường. Sinh hoạt tổ chuyên môn là một công
việc hết sức cần thiết và quan trọng. Nó không chỉ làm cho các giáo viên có cơ
hội để giải quyết các vấn đề còn khúc mắc trong công việc mà nó còn giúp giáo
viên bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Bên cạnh đó giáo viên còn
được nắm bắt những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước
cũng như các văn bản chỉ đạo của cấp trên về vấn đề giáo dục. Sinh hoạt tổ
chuyên môn còn giúp giáo viên ổn định các nền nếp, các quy định của nhà
trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ... Tuy nhiên, một số giáo viên vẫn
cho rằng, sinh hoạt tổ chuyên môn chẳng qua cũng chỉ là thực hiện các quy định
trong hội họp, trong sinh hoạt tổ của nhà trường. Nhiều giáo viên còn xem nhẹ
sinh hoạt tổ chuyên môn. Đi muộn, về sớm, trong quá trình sinh hoạt không chú
ý lắng nghe, không xây dựng ý kiến đóng góp, không tôn trọng nội dung cuộc
họp, ghi chép sơ sài... Hơn nữa, Tổ trưởng chuyên môn chưa dầu tư nhiều vào
nội dung tổ chức buổi sinh hoạt: Chuẩn bị nội dung cuộc họp chưa chu đáo,
trong quá trình triển khai còn mơ hồ về những vấn đề có liên quan, nội dung
rườm rà, không nổi bật trọng tâm, chưa có tính quyết đoán trong công việc, chưa
thực sự làm chủ trong cuộc họp, chưa gương mẫu trong quá trình hội họp....
Là một cán bộ quản lí trong nhà trường Tiểu học, bản thân tôi rất bức xúc về

những vấn đề nêu trên. Tôi thiết nghĩ, nếu buổi sinh hoạt chuyên môn tổ mà
không có chất lượng thì làm sao giúp các giáo viên thấu hiểu được công việc của
mình? Làm sao nâng cao được chất lượng giảng dạy trong nhà trường? Buổi
sinh hoạt chuyên môn mà giáo viên chưa hiểu được những ưu điểm và tồn tại
của mình, của đồng nghiệp, của khối tổ trong thời gian qua thì làm sao mà đánh
giá, rút kinh nghiệm được? Buổi sinh hoạt chuyên môn mà giáo viên chưa thấy
được những việc mà mình chưa làm được cũng như kế hoạch trong thời gian tới
thì làm sao mà hoàn thành công việc nhà trường giao cho? Làm sao nâng cao
chất lượng cho học sinh trong học tập? ... Đây cũng là mục tiêu mà xã hội đang
quan tâm. Phòng giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo vấn đề này cho các nhà
trường, các cụm chuyên môn, xong hầu như vấn đề này vẫn chưa được mọi
người chú trọng; Hai năm gần đây, PGD& ĐT đã chỉ đạo cho các nhà trường là
hai tuần sinh hoạt tổ chuyên môn một lần để giảm thiểu thời gian cho giáo viên
1


tham gia các hoạt động khác và cũng để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ.
Nhưng mặc dù vậy, nhưng các tổ chuyên môn vẫn không thay đổi được nhiều
trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, dù đã có thời gian để chuẩn bị về nội
dung hơn trước nhưng các tổ vẫn chưa có nhiều sáng kiến, phát minh trong quá
trình sinh hoạt tổ. Hơn nữa, hiện tại chưa có tài liệu nào nghiên cứu, bàn sâu về
vấn đề này. Đồng nghiệp, nhà trường chưa có kinh nghiệm để giải quyết, khắc
phục... Với những lí do trên, tôi mạnh dạn đưa ra những quan điểm chỉ đạo của
mình nhằm khắc phục những tồn tại trong buổi sinh hoạt chuyên môn tổ. Vì vậy
tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: " Một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất
lượng sinh hoạt Tổ chuyên môn". Hy vọng rằng đề tài này sẽ là một bước khởi
sắc mới cho những ai quan tâm đến chất lượng của buổi sinh hoạt tổ chuyên
môn, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.
1.2. Mục đích nghiên cứu.
Nghiên cứu đề tài: " Một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh
hoạt tổ chuyên môn" sẽ giúp các giáo viên có cái nhìn mới mẻ hơn về buổi sinh
hoạt chuyên môn tổ. Từ đó có ý thức tự giác trong việc tham gia sinh hoạt tổ .Từ
thực hiện giờ giấc; đi sinh hoạt đúng giờ; về đúng giờ, tham gia góp ý kiến xây
dựng trong buổi sinh hoạt; Tôn trọng lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp... Từ
những thực tế sinh hoạt chuyên môn ở nhà trường, cho thấy tính cấp thiết cần
phải nghiên cứu vấn đề này. Trong quá trình nghiên cứu tôi đã tìm thấy một số
giải pháp giúp cho giáo viên thực hiện tốt nội dung buổi sinh hoạt chuyên môn,
từ đó nâng cao chất lượng của buổi sinh hoạt. Giúp giáo viên thấy được những
ưu điểm, tồn tại trong thời gian qua để phát huy ưu điểm khắc phục tồn tại. Bên
cạnh đó nắm được phương hướng trong thời gian tới để có kế hoạch cho việc


giảng dạy trên lớp nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Giáo viên
nắm được đường lối chủ trương của Đảng về vấn đề giáo dục trong thời kỳ hiện
nay. Nắm được những đổi mới trong giáo dục cũng như trong phương pháp dạy.
Giáo viên thấy được tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên môn tổ: '' Sinh hoạt
chuyên môn tổ là việc làm thiết thực không thể thiếu được đối với một giáo
viên''. Nếu không sinh hoạt chuyên môn, giáo viên sẽ không tiếp cận được
những cái mới trong công tác giảng dạy, không đúc rút được kinh nghiệm trong
quá trình dạy học cũng như không thể học hỏi được đồng nghiệp qua các ý kiến
tham khảo, các buổi giao lưu về công tác chuyên môn. Vì vậy nghiên cứu đề tài
này sẽ là một vấn đề vô cùng quan trọng, giúp giáo viên trong trường tự học, tự
bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân, nhằm đưa chất
2


lượng của học sinh ngày một đi lên, xứng đáng với danh hiệu của nhà trường "
Trường chuẩn quốc gia mức độ 1''.
1.3. Đối tượng nghiên cứu.

Đề tài này sẽ nghiên cứu các vấn đề sau:

- Nghiên cứu về thái độ của giáo viên khi tham gia sinh hoạt tổ.
- Nghiên cứu về nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn.
- Nghiên cứu về chất lượng của buổi sinh hoạt chuyên môn.
- Nghiên cứu về thời gian sinh hoạt tổ chuyên môn.
- Nghiên cứu về năng lực của tổ trưởng khi tham gia đóng vai trò chỉ đạo
tổ sinh hoạt chuyên môn.
- Nghiên cứu về hiệu quả của buổi sinh hoạt chuyên môn tổ...
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
Khi thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng những phương pháp sau đây:
- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế, thu tập thông tin.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp.
- Phương pháp thống kê, xử lý số liệu.
- Phương pháp thuyết trình.
- Phương pháp giảng giải.
- Phương pháp vấn đáp.
- Phương pháp trắc nghiệm.
- Phương pháp kiểm tra đánh giá.
1.5. Những điểm mới của sáng kiến.
- Tìm hiểu, cập nhật thêm về thực trạng nhà trường trong việc sinh hoạt Tổ
chuyên môn trong thời gian thực hiện đề tài.
- Từ thực trạng đó, tìm ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt
Tổ chuyên môn trong nhà trường.
3


2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm.
Thực hiện kế hoạch của phòng giáo dục và đào tạo Quảng Xương, nhà
trường ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn. Đối với một
giáo viên tiểu học, nhiệm vụ chủ yếu là dạy học để nâng cao chất lượng học
sinh. Vì vậy, muốn chất lượng học sinh luôn được đi lên, bắt buộc người giáo
viên không còn cách gì khác là phải trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, tự học, tự
bồi dưỡng, nắm bắt những chủ trương, đường lối của cấp trên, nắm bắt kế hoạch
của nhà trường tiếp cận những phương pháp đổi mới, vận dụng thiết thực vào
bài dạy. Bác hồ đã từng nói " Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm
trồng người". Nếu không vì lợi ích của học sinh thì giáo viên sẽ không cố gắng
trong quá trình giảng dạy. Kiến thức mỗi ngày mai một đi, phương pháp không
đổi mới, lúc nào cũng đi theo lối mòn cũ, dạy cho xong nhiệm vụ của mình, tối
ngày đầy công...Như vậy học sinh sẽ không tiến bộ được, không phát huy hết
khả năng của các em. Người ta thường nói " Một bác sỹ kém có thể làm chết đi
một người nhưng một cô giáo kém có thể làm dốt đi cả một thế hệ, thậm chí
nhiều thế hệ". Một trong những công việc mà hàng tuần, hàng tháng mà giáo
viên cần phải thực hiện đó là sinh hoạt tổ chuyên môn. Tham gia sinh hoạt tổ
chuyên môn đầy đủ, có chất lượng sẽ là một trong những yếu tố làm cho người
giáo viên nâng cao tay nghề, giúp cho công việc giảng dạy của giáo viên ngày
một thuận lợi hơn. Trong buổi sinh hoạt chuyên môn sẽ có rất nhiều nội dung
mà giáo viên cần phải thảo luận, xây dựng ý kiến và đi đến thống nhất. Nếu giáo
viên chỉ cần nghỉ sinh hoạt chuyên môn một buổi, điều gì sẽ sảy ra nếu không
gặp tổ trưởng nắm bắt lại những nội dung của cuộc họp? Nghỉ sinh hoạt vài
buổi, tương ứng với hàng tháng, hai tháng không nắm bắt được những công việc
cũng như không tiếp cận được với kế hoạch của tổ, của nhà trường, chưa nói đến
sự thích ứng với những điều mới mẻ trong việc đổi mới phương pháp dạy học ...
Vì thế cho nên buổi sinh hoạt chuyên môn là vô cùng quan trọng đối với các
thầy giáo, cô giáo đang trực tiếp giảng dạy trong nhà trường. Chính vì vậy nâng
cao chất lượng của buổi sinh hoạt chuyên môn tổ là một điều hết sức hợp lý và
cần thiết.
2.2. Thực trạng vấn đề khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
Năm học 2018 - 2019 là năm học tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và
các phong trào thi đua của ngành. Là năm thực hiện PTTĐ " Nền nếp- Kỉ
4


cương- Thân thiện- Chất lượng- Văn Minh" của PGD&ĐT đề ra. Là năm học
tiếp tục lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, vì thế từ đầu năm học nhà
trường đã rất cố gắng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đặc biệt là bồi
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên. Đẩy mạnh phong trào thi đua " Hai
tốt" trong nhà trường. Bên cạnh đó thì nhà trường vẫn còn tồn tại không ít những
khó khăn. Về phía giáo viên, về thực trạng học tập của học sinh... Sau đây là
những việc làm được và chưa làm được trong trường tiểu học của chúng tôi.
2.2.1. Những việc đã làm được.
+ Ngay từ đầu năm chuyên môn nhà trường đã lên kế hoạch chỉ đạo cho
các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ. Cứ hai tuần một lần, các tổ
sinh hoạt đều đặn, thậm chí nếu có công việc cần thiết cần phải giải quyết, các tổ
chuyên môn tiến hành họp tổ một lần vào chiều thứ sáu hàng tuần. Nội dung
sinh hoạt chủ yếu bàn về vấn đề dạy và học của giáo viên và học sinh nhằm
nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.
+ Tổ chức cho các tổ xây dựng kế hoạch chuyên môn, từ chỉ tiêu cho các
khối lớp đến đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
+ Tổ chức cho giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để trau dồi về
chuyên môn, nghiệp vụ. Hàng tuần, hàng tháng có kiểm tra đánh giá, rút kinh
nghiệm trong công tác tự học tự bồi dưỡng.
+ Tham gia dự sinh hoạt chuyên môn với các tổ để nắm bắt nội dung cũng
như chất lượng sinh hoạt để có biện pháp khắc phục, chỉ đạo.
+ Động viên giáo viên trong trường tham gia đầy đủ buổi sinh hoạt
chuyên môn. Giúp đỡ giáo viên có những ý kiến xác đáng để xây dựng cho buổi
sinh hoạt được nâng cao chất lượng.
+ Chuyên môn nhà trường có biện pháp giúp tổ trưởng chuyên môn tổ
chức nội dung buổi sinh hoạt chuyên môn nghiêm túc, có chất lượng.
2.2.2. Những mặt còn hạn chế.
Qua việc trực tiếp chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt , qua đi dự sinh
hoạt chuyên môn với các tổ, bản thân tôi nhận thấy tại trường chúng tôi, việc
sinh hoạt tổ chuyên môn còn tồn tại một số vấn đề sau:

5


+ Việc xác định nhiệm vụ sinh hoạt tổ chuyên môn của một số giáo viên
còn hời hợt, còn xem nhẹ công tác chuyên môn. Có giáo viên cho rằng đấy chỉ
là công việc phụ, sinh hoạt cũng được, không sinh hoạt cũng chẳng sao. Miễn
sao dạy tốt là được. Vì vậy có một vài giáo viên lấy lý do này lý do nọ, để xin
nghỉ sinh hoạt chuyên môn, thậm chí nghỉ còn vô lý do, không xin phép, nếu
ban giám hiệu có nhắc nhở thì nói là quên...
+ Một số giáo viên tác phong lề mề trong việc tham gia sinh hoạt tổ, có
giáo viên đi chậm 5 phút, có những giáo viên đi chậm 10 phút, thậm chí 15 phút
khi đến trường rồi, vào họp không để ý, lơ là trong sinh hoạt.
+ Một số giáo viên đến sinh hoạt cho có mặt, trong buổi sinh hoạt thường
làm việc riêng. Nói chuyện hoặc sử dụng điện thoại... không tập chung chú ý
vào nội dung sinh hoạt.
+ Một số đồng chí ngồi nghe ghi chép nhưng không nhập tâm, xong buổi
sinh hoạt không nhắc lại được công việc nên làm, hỏi thì mơ hồ không nắm bắt
được chủ trương, kế hoạch của nhà trường, của cấp trên. Vì vậy khi thực hiện
nhiệm vụ trong tuần rối tung lên, không hoàn thành hoặc rất vất vả và hiệu quả
không cao, mất thời gian đi hỏi lại đồng nghiệp. Hoặc khi chuyên môn nhà
trường duyệt kế hoạch thì không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc thực hiện lệch với
chỉ đạo của nhà trường.
+ Một số đồng chí chưa đầu tư vào việc phát biểu ý kiến đóng góp xây
dựng nội dung buổi sinh hoạt chuyên môn. Thông thường là ngồi nghe cho
xong, hoặc một số đồng chí phát biểu ý kiến thì bi quan không có tinh thần xây
dựng , hoặc gây những khó khăn cho chuyên môn, có thể là cố tình, có thể là
không cố ý, có thể thực tế là như vậy. Có đồng chí lại dông dài, không đúng
trọng tâm, không tìm ra được giải pháp để nâng cao hiệu quả công việc thường
là ỷ lại cho tổ, cho nhà trường, chỉ đâu đánh đấy.
+ Tổ trưởng chuyên môn chưa có nhiều năng lực trong công tác chỉ đạo
tổ. chuẩn bị nội dung sinh hoạt chưa chu đáo, chưa khoa học. Chưa xắp xếp nội
dung hợp lí: Cái gì cần nêu trước, cái gì cần triển khai sau, cần thảo luận vấn đề
gì? Thảo luận như thế nào thì có hiệu quả? Gọi ai phát biểu ý kiến? Ai cần rút
kinh nghiệm?... Đôi khi tổ trưởng chưa tự tin trong công tác chỉ đạo. Có thể là
chưa nắm vững công việc cần làm, có thể do tâm lí, do năng lực, do ý thức... Có
những tổ trưởng có năng lực chỉ đạo chuyên môn, xong lại do nhiều yếu tố khác
6


khiến cho buổi sinh hoạt chưa được hoàn hảo. Ví dụ: Không muốn thể hiện vì sợ
đồng nghiệp không thích, hoặc bị chế nhạo; Không muốn thể hiện vì cho rằng có
làm tốt cũng vậy thôi; Không muốn thể hiện vì còn xem nhẹ buổi sinh hoạt
chuyên môn, cho là công việc phụ...
+ Do nền giáo dục phát triển, đặc thù công việc mỗi ngày một nhiều. Việc
này chồng chéo việc kia. Vì vậy đôi khi tổ chuyên môn không sắp xếp được thời
gian dể sinh hoạt tổ. Tổ trưởng chưa biết cách sắp xếp công việc để bố trí thời
gian cho tổ sinh hoạt đều đặn làm cho công việc sinh hoạt chuyên môn tổ đôi
khi bị dán đoạn ở một số tuần. Đó cũng chính là lí do làm cho việc giảng dạy
của giáo viên bị hạn chế. Việc nắm bắt thông tin chưa kịp thời sẽ làm ảnh hưởng
đến công tác dạy và học của giáo viên và học sinh.
Ngay từ đầu năm tôi đã khảo sát tình hình thực tế về tham gia sinh hoạt
chuyên môn cũng như chất lượng giảng dạy trong nhà trường. Kết quả thu được
như sau:
* Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn:
Tổng số giáo viên của hai tổ trong trường là: 20
Tham gia đầy đủ, có
chất lượng
SL
TL
10
50

Tham gia đầy đủ, chất
lượng chưa cao
SL
TL
7
35

Tham gia không đầy
đủ, chất lượng chưa cao
SL
TL
3
15

* Tham gia các hoạt động giáo dục:
Tổng số giáo viên của hai tổ trong trường là: 20
Tham gia đầy đủ, có
chất lượng
SL
TL
11
55

Tham gia đầy đủ, chất
lượng chưa cao
SL
TL
7
35

Tham gia không đầy
đủ, chất lượng chưa cao
SL
TL
2
10

* Về giờ dạy:
Tổng số giáo viên của hai tổ trong trường là: 20
Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu
7


SL
7

TL
35

SL
7

TL
35

SL
5

TL
25

SL
1`

TL
5

* Về chất lượng học sinh:
Tổng số học sinh toàn trường là 528 em. Qua khảo sát chất lượng học sinh
toàn trường hai môn Toán và Tiếng Việt. Kết quả như sau:
Điểm 9-10
SL
TL
158
29,9

Điểm 7-8
SL
TL
163
30,8

Điểm 5-6
SL
TL
179
34,0

Điểm dưới 5
SL
TL
28
5,3

Với việc khảo sát tình hình thực tế như vậy, nên tôi đã nghiên cứu và đưa ra
một số giải pháp như sau.
2.3. Các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.
2.3.1. Giúp giáo viên hiểu được tầm quan trọng của buổi sinh hoạt chuyên
môn.
+ Trước hết tôi điều tra, khảo sát thực tế, thu thập thông tin, hỏi ý kiến giáo viên
về thể hiện quan điểm của mình đối với công việc sinh hoạt tổ chuyên môn. Đa
số các giáo viên đều nói: " Sinh hoạt chuyên môn tổ cũng là điều tốt cho công
tác giảng dạy, xong nó cũng không phải là công việc quan trọng đối với giáo
viên". Mặt khác, hiện nay có quá nhiều công việc phải làm, không có nhiều thời
gian cho sinh hoạt tổ chuyên môn, để thời gian đó giáo viên có thể làm hồ sơ sổ
sách....
+ Tôi đành phải dành một buổi thuyết trình, giảng giải, nói về tầm quan trọng
của buổi sinh hoạt tổ chuyên môn. Lấy ví dụ xác thực liên quan đến công việc
của giáo viên để cho giáo viên nhận thấy rằng không thể thiếu được sinh hoạt
chuyên môn trong khối tổ.
Ví dụ: Nhà trường triển khai việc xếp loại, đánh giá học sinh theo Thông tư
22/BGD&ĐT, các giáo viên về nghiên cứu Thông tư, đến chiều thứ sáu có buổi
sinh hoạt chuyên môn tổ, giáo viên phải nêu ra được những khó khăn, vướng
mắc khi thực hiện thông tư 22, đưa ra những vấn đề còn chưa thấu hiểu, vận
dụng vào điều kiện thực tế của địa phương, của trường mình, giúp phụ huynh
hiểu được cách đánh giá mới, ủng hộ giáo viên trong việc phối hợp với nhà
8


trường để giáo dục con em mình. Nếu giáo viên không đi dự sinh hoạt chuyên
môn, hoặc đi dự nhưng không nghiên cứu kĩ thông tư thì làm sao giáo viên có
thể đánh giá việc học tập và rèn luyện của học sinh theo đúng tinh thần của
thông tư được. Không những vậy, mà trong quá trình dạy học cũng sẽ gặp khó
khăn trong việc rèn luyện học sinh.
Nêu câu hỏi ngược lại cho giáo viên, để giáo viên xác định rõ mục tiêu của
buổi sinh hoạt chuyên môn tổ, thấy được tầm quan trọng không thể thiếu được
của buổi sinh hoạt chuyên môn. Sinh hoạt chuyên môn tổ là việc làm thường
xuyên chứ không phải là công việc phụ như giáo viên từng nghĩ, từ đó giúp giáo
viên có ý thức tham gia sinh hoạt tổ đều đặn và thực hiện nghiêm túc các quy
định của buổi sinh hoạt chuyên môn.
2.3.2. Giúp giáo viên đóng góp ý kiến, xây dựng nội dung của buổi sinh hoạt
tổ chuyên môn có chất lượng.
Sau khi các giáo viên đã hiểu được tầm quan trọng của buổi sinh hoạt chuyên
môn tổ, tôi từ từ giúp giáo viên thực hiện tốt nội dung của buổi sinh hoạt. Trước
tiên là giúp tổ trưởng xây dựng kế hoạch của nội dung buổi sinh hoạt tổ. Sau đấy
giúp tổ trưởng có cách điều hành buổi sinh hoạt làm sao để có chất lượng, thực
hiện nghiêm túc, khoa học, nổi bật trọng tâm. Sau đấy giúp các giáo viên tham
gia sinh hoạt tổ sao cho nghiêm túc, có chất lượng. Giúp giáo viên đóng góp ý
kiến xây dựng vào các văn bản, kế hoạch của nhà trường, của tổ cũng như rút
kinh nghiệm trong công việc của mình. Ý kiến tham gia phải hết sức xây dựng,
trọng tâm, mang lại hiệu quả cho công tác giảng dạy.
Ví dụ: Tham gia ý kiến đóng góp xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn. Nhà
trường đưa ra chỉ tiêu cho tổ là phải có 50 em học sinh cuối năm phải đạt danh
hiệu " Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện" tương đương với
25,6% và 60 em đạt danh hiệu " Có thành tích vượt trội" tương đương với 32,7%
trong tổ. Vậy các giáo viên trong khối phải có ý kiến đóng góp xây dựng chỉ tiêu
cho các khối nói chung và khối mình phụ trách nói riêng. Khối nào ít học sinh
thì tương đương với tỉ lệ đó, số học sinh được khen thường phải ít đi, khối nào
nhiều học sinh thì số học sinh đạt danh hiệu đó phải nhiều lên. Từ đó suy ra, đối
với lớp cũng vậy. Bên cạnh đó còn tùy thuộc vào chất lượng năm trước, tùy
thuộc vào đặc thù của từng lớp, từng thôn... để xác định chỉ tiêu cho hợp lí.
Không được tị nạnh về chỉ tiêu, không ỷ lại cho bạn, không mạnh ai người đấy
9


thắng... Ý kiến phải hết sức xây dựng trên tinh thần vì trách nhiệm chung, không
mang tính cá nhân, bè phái, ấu trĩ...
2.3.3. Đưa nội dung sinh hoạt chuyên môn vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi
đua.
Sau khi giáo viên đã biết đóng góp ý kiến xây dựng nội dung buổi sinh hoạt
chuyên môn, tôi đưa ra quy định về giờ giấc sinh hoạt. Giờ đi, giờ về. Đưa tác
phong, giờ giấc vào trong tiêu chí đánh giá, xếp loại giáo viên. Mặt khác đưa ra
các quy định trong nội dung cuộc họp: Như ý thức trong khi tham gia sinh hoạt;
Trí tuệ thể hiện trong buổi sinh hoạt; Năng lực tiếp thu ý kiến; Tiếp thu tinh thần
chỉ đạo cuộc họp; Tinh thần xây dựng nội dung buổi sinh hoạt; Tinh thần tương
thân, tương ái, giúp đỡ đồng nghiệp trong chuyên môn; Sự phối hợp với đồng
nghiệp trong công việc; Tinh thần nhận nhiệm vụ khi được giao phó... Hàng
tháng chuyên môn nhà trường họp có đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm. Bên
cạnh đó cũng đánh giá, xếp loại giáo viên trong tháng.
Ví dụ: Đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại giáo viên những mục như:
+ Đạt giáo viên giỏi cấp trường: 10 điểm- Hệ số 2.
+ Thực hiện đủ ngày công: 10 điểm- Hệ số 1.
+ Tham gia sinh hoạt chuyên môn đầy đủ, có chất lượng: 10 điểm- Hệ số 2...
Mỗi ngày một tiến bộ, các giáo viên quen dần với phong thái và cách làm việc
của nhà trường, của tổ chuyên môn. Dần dần chuyển biến trong tư tưởng giáo
viên cũng như chuyển biến về việc làm, về ý thức trách nhiệm trong công việc.
Tôi luôn tranh thủ, sắp xếp công việc của mình để dự sinh hoạt tổ, góp ý về
tinh thần, trách nhiệm của mỗi giáo viên. Đưa ra các quy định về công việc, về
thi đua của mỗi cá nhân trong tổ. Nếu tổ viên nào mà không cố gắng hoặc chấp
hành không tốt thì trừ vào điểm thi đua. Xong, bên cạnh những hình thức về thi
đua, tôi lại động viên, khích lệ tinh thần tự giác của các giáo viên trong từng tổ.
Gặp gỡ, nói chuyện, tâm sự về những vấn đề có liên quan đến chuyên môn, giúp
họ vững vàng trong chuyên môn và thêm tự tin trong công việc. Qua một thời
gian làm việc tôi nhận thấy có sự chuyển biến rõ rệt của từng thành viên trong tổ
khối.

10


Đều đều 2 tuần/ 1 lần tôi đều dự sinh hoạt chuyên môn tổ để nắm bắt tình hình
nội dung sinh hoạt tổ: Về thời gian đã đảm bảo chưa? Chất lượng sinh hoạt như
thế nào? Việc xây dựng, đóng góp ý kiến của các thành viên trong tổ ra sao?...
Sau buổi sinh hoạt tôi đều đóng góp ý kiến xây dựng tổ. Hướng dẫn cho tổ quy
trình và nội dung sinh hoạt sao cho hợp lí mà vẫn khoa học. Hướng dẫn tổ
trưởng đưa ra kế hoạch, nội dung cho buổi sinh hoạt chuyên môn. Sau một thời
gian giúp đỡ, chất lượng sinh hoạt của tổ chuyên môn chuyển biến rõ rệt hẳn
lên. Có những thời gian Ban giám hiệu bận công việc , không cùng dự buổi sinh
hoạt chuyên môn với tổ được, xong tổ vẫn tự giác sinh hoạt đều đặn, nội dung
sinh hoạt luôn đa dạng và phong phú.
2.3.4. Bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ đạo nội dung sinh oạt tổ cho Tổ trưởng
chuyên môn.
Trước hết tôi bồi dưỡng công tác nghiệp vụ cho đồng chí tổ trưởng như: Tổ
trưởng phải có tính cương quyết, phải gương mẫu trong mọi hoạt động, phải
luôn là người tiên phong trong các phong trào. Thường xuyên trau dồi về chuyên
môn, nghiệp vụ, học hỏi đồng nghiệp... để mình luôn là người có chuyên môn
vững vàng. Phải nhanh nhảu, tinh ý, nhạy bén, hoạt bát...trong mọi lúc, mọi nơi.
Phải biết hi sinh cho công việc dạy và học của nhà trường. Song song với sự
động viên, tôi cũng đã giúp tổ trưởng trong quá trình soạn thảo nội dung buổi
sinh hoạt. Phân tích cho tổ trưởng hiểu những vấn đề nào là quan trọng trong
buổi sinh hoạt hôm nay. Cách đánh giá, đưa ra từng vấn đề như thế nào cho hợp
lí. Thái độ điều hành tổ như thế nào? Tác phong của tổ trưởng ra sao? Tinh thần,
ý thức chỉ đạo tổ làm sao để có hiệu quả? Làm sao để khích lệ được giáo viên
tham gia sinh hoạt có chất lượng? Trách nhiệm của tổ trưởng là phải điều hành
được buổi sinh hoạt tổ mang lại hiệu quả cao, mục đích để giáo viên áp dụng
được những điều tiếp thu được vào trong giảng dạy. Nếu qua một năm theo dõi,
tổ trưởng mà không làm được điều đó, không cố gắng hoàn thiện năng lực của
mình, không có tinh thần trách nhiệm cao thì tôi sẽ đề xuất với Hiệu trưởng thay
tổ trưởng khác. Ngược lại, nếu tổ trưởng mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của
mình, tôi đề xuất với nhà trường làm hồ sơ khen thưởng.
2.3.5. Sắp xếp công việc hợp lí, giúp các tổ có thời gian sinh hoạt chuyên
môn đúng theo quy định.

11


Cùng với chuyên môn nhà trường, chúng tôi đã nghiên cứu, xắp xếp công việc
hợp lí để các giáo viên trong tổ khối có thời gian sinh hoạt chuyên môn đúng
quy định.
Ví dụ: Ban lao động của nhà trường đề xuất trong tuần này cần phải tổng dọn
vệ sinh toàn trường vào chiều thứ sáu. Vậy nếu Ban giám hiệu đồng ý với kế
hoạch lao động và thời gian như vậy thì các tổ lại không sinh hoạt chuyên môn
trong tuần này được, nếu để đến tuần sau thì công việc lại bị đình trệ, ách tắc,
hoặc nếu có sinh hoạt lại phải tranh thủ một trong hai việc: Sinh hoạt chuyên
môn và lao động dọn vệ sinh. Vì vậy chất lượng các công việc sẽ không có hiệu
quả. Những việc làm tranh thủ này sẽ được thực hiện qua loa cho có lệ như là
đối phó vậy. Vì thế Ban giám hiệu nhà trường lại phải sắp xếp công việc lao
động dọn vệ sinh vào chiều thứ năm để chiều thứ sáu các giáo viên có thời gian
dự sinh hoạt chuyên môn đầy đủ. Có như thế buổi sinh hoạt chuyên môn mới có
chất lượng. Các giáo viên sẽ có thời gian thảo luận về những vấn đề có liên quan
về chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên và học
sinh.
Hoặc có những thời điểm có lịch làm việc quan trọng vào chiều thứ sáu, ví
như có cuộc phỏng vấn của đoàn khảo sát về vệ sinh môi trường, về sức khỏe
cộng đồng chẳng hặn. Nhà trường phải phụ thuộc vào thời gian của họ, như vậy
chiều thứ sáu tuần này các tổ lại không sinh hoạt chuyên môn được. Vậy phải
làm thế nào? Hay lại để cho các tổ tranh thủ một lúc vào cuối buổi? Như vậy thì
buổi sinh hoạt chuyên môn có còn đúng nghĩa không? Hay chỉ gọi là hội ý giáo
viên trong tổ khối? ... Vì vậy, tôi lại phải đề xuất với nhà trường là chuyển sinh
hoạt chuyên môn vào buổi khác. Có hai cách chuyển: Một là chuyển vào chiều
thứ năm, hai là chuyển vào sáng thứ bảy. Nếu chuyển vào chiều thứ năm thì phải
tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh vào hôm khác, nếu chuyển vào sáng
thứ bảy thì phải động viên giáo viên đi thêm buổi. Cách nào cũng được, miễn là
buổi sinh hoạt chuyên môn thực sự có hiệu quả. Biết rằng thời gian và công việc
cho một người giáo viên có quy định theo các văn bản của cấp trên, tuy vậy đã
là một giáo viên yêu nghề đôi khi chúng ta phải biết hi sinh. Hi sinh cả về thời
gian, về trí tuệ và về công sức... Vì tương lai con em chúng ta; " Vì lợi ích mười
năm trồng cây- Vì lợi ích trăm năm trồng người" như Bác Hồ kính yêu của
chúng ta đã từng nói.

12


2.3.6. Chỉ đạo giáo viên tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn đều đặn, có
chất lượng.
Song song với việc chỉ đạo tổ chuyên môn tham gia sinh hoạt tại trường, thì
bản thân tôi đã chỉ đạo các giáo viên, tổ chuyên môn phải tham gia sinh hoạt
chuyên môn cụm đều đặn, có chất lượng. Thực hiện đúng các yêu cầu của cụm
đề ra như: Đăng kí nội dung sinh hoạt; Nghiên cứu bài học để góp ý giờ dạy cho
trường bạn; Tham gia góp ý xây dựng nội dung buổi sinh hoạt; Thực hiện
nghiêm túc việc tham gia đúng đối tượng theo yêu cầu của cụm; Thực hiện
nghiêm túc nội quy của cụm... Không những vậy, tôi còn chỉ đạo cho các giáo
viên tham quan, học tập những kinh nghiệm của các trường bạn trong dạy và
học; Áp dụng vào điều kiện thực tế của trường mình để nâng cao chất lượng
giảng dạy. Bên cạnh đó tôi còn chỉ đạo cho các giáo viên đi tham quan thực tế
một số trường bạn trong dịa bàn huyện, tham gia đầy đủ các buổi chuyên đề do
Phòng giáo dục và Đào tạo tổ chức. Kết quả, trường Tiểu học Quảng Trạch đã
được đánh giá là một trong những trường thực hiện nghiêm túc việc tham gia
sinh hoạt chuyên đề; sinh hoạt cụm chuyên môn cũng như thực hiện quy chế
chuyên môn nâng cao chất lượng dạy học. Cụm chuyên môn số 1, Phòng giáo
dục và Đào tạo cũng đã đánh giá cao về việc thực hiện nghiêm túc chuyên môn,
chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng học sinh đều đứng tốp đầu của huyện.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với
bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.
2.4.1. Hiệu quả của sáng kiến đối với hoạt động giáo dục.
Từ việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn đã dẫn đến chất lượng
các hoạt động giáo dục cũng được đi lên. Chính vì các giáo viên có nhận thức
sâu sắc các công việc của mình, hiểu rõ về bản chất và ý nghĩa của công việc
nên từ đó khi phân công công việc cho các giáo viên trong các hoạt động giáo
dục, hầu như mọi người đều hoàn thành một cách xuất sắc. Các giáo viên trong
tổ cũng như các tổ chuyên môn, tổ hành chính đều bắt nhịp công việc với nhau
một cách hài hòa. Bên cạnh đó các giáo viên chủ nhiệm cũng bắt nhịp được với
các giáo viên bộ môn khác hay với các đoàn thể trong nhà trường cũng rất tốt.
Ví dụ: Khi phân công phụ trách các công việc cho ngày khai giảng năm học
mới, mọi giáo viên trong các khối tổ đều làm tốt công việc của mình được phân
công, bên cạnh đó còn biết phối hợp với các giáo viên dặc thù cũng như các tổ
13


chức đoàn đội để hoàn tất công việc của mình một cách nhanh nhất, hiệu quả
nhất.
Hay khi nhà trường tổ chức một buổi giao lưu Câu lạc bộ Trí tuệ tuổi thơ,
chính vì buổi sinh hoạt chuyên môn có chất lượng nên các giáo viên trong khối
tổ đã chuẩn bị rất chu đáo từ nội dung sinh hoạt cho đến cách tổ chức sinh hoạt.
Nhìn chung, nhờ có hiệu quả của buổi sinh hoạt chuyên môn tổ mà các hoạt
động giáo dục của nhà trường ngày một có chất lượng hơn. Như các hoạt động
ngoài giờ lên lớp; Tổ chức buổi tuyên truyền về An toàn giao thông hay phòng
chống Ma túy; Tổ chức têm phòng cho học sinh cũng như Lao động dọn vệ sinh
sân trường, lớp học; Hay là một buổi tham quan ngoại khóa...
2.4.2. Hiệu quả của sáng kiến đối với bản thân.
Nhờ có việc chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt có chất lượng mà bản thân
cũng đã rút ra được bài học bổ ích. Như hiểu rõ hơn về tâm tư tình cảm của các
giáo viên; Hiểu rõ hơn về nhu cầu của các giáo viên trong tổ; Hiểu rõ hơn về
trình độ, năng lực, tay nghề, về phẩm chất đạo đức cũng như tính cách mỗi con
người; Hiểu rõ hơn về sở trường cũng như là những khó khăn đối với từng giáo
viên. Từ đó bản thân đã có những thông cảm, những sẻ chia cũng như tìm ra
những giải pháp hữu hiệu để giúp các tổ chuyên môn sinh hoạt đều đặn hơn, có
chất lượng hơn. Tạo cho giáo viên không khí vui vẻ trong việc tự học tự bồi
dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, tạo cho giáo viên tinh thần tự giác, có trách
nhiệm cao trong nghề nghiệp hơn. Bên cạnh đó bản thân cũng đã nâng cao kinh
nghiệm hơn trong công tác quản lí, nhằm tháo gỡ những khó khăn đang còn tồn
đọng trong nhà trường. Mục đích cuối cùng cũng chỉ vì nâng cao chất lượng dạy
và học trong nhà trường, nhằm giáo dục toàn diện học sinh có hiệu quả.
2.4.3. Hiệu quả của sáng kiến đối với đồng nghiệp.
Trong quá trình tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn, bước đầu các đồng nghiệp
của tôi rất khó chịu về cách quản lí, chỉ đạo của tôi. Họ thể hiện không đồng tình
bằng việc làm, bằng thái độ. Họ đã gây khó khăn cho bản thân tôi rất nhiều
trong công việc. Mặc dù vậy, tôi vẫn không nản lòng. Tôi biết những việc làm
của mình là đúng, chỉ có điều đồng nghiệp của tôi chưa hiểu thôi. Chính vì vậy,
tôi đã không giận, không xa cách mà ngược lại tôi thông cảm cho họ, đặt mình
vào vị trí của họ. Vì thế tôi đã gần gũi, động viên, kiên trì nhẫn nại trong công
việc. Phân tích cho họ hiểu, chỉ cho họ thấy, giúp họ trong các việc làm, cho họ
14


tham gia các hoạt động giáo dục. Chỉ ra được nguyên nhân của việc làm này tại
sao có kết quả, nguyên nhân của việc làm kia tại sao thất bại, hiệu quả chưa cao?
Những việc làm thành công thì nó sẽ mang lợi ích gì cho học sinh, cho giáo viên
và cho cả nhà trường? Những việc làm chưa thành công thì thì nó có những thiệt
hại gì cho chính bản thân các đồng chí? Từ những việc làm của tôi, dần dần các
giáo viên đã hiểu. Họ làm việc say xưa không quản thời gian, không mệt nhọc.
Họ tự giác làm việc và hiểu ra mọi việc làm của mình muốn thành công bắt
nguồn từ nội dung buổi sinh hoạt chuyên môn. Chỉ có buổi sinh hoạt chuyên
môn tổ mới có được tay nghề vững vàng, mới trau dồi về chuyên môn, nghiệp
vụ. Những gì chưa biết họ đưa ra bàn bạc tìm giải pháp hoặc hoặc chuyên môn
nhà trường. Họ không dấu dốt nữa, không tị nạnh nữa và cũng không thờ ơ với
công việc nữa. Vì vậy, qua dự giờ thăm lớp, khảo sát chất lượng học sinh và theo
dõi những việc làm của giáo viên, tôi thấy chất lượng dạy học của giáo viên và
chất lượng học tập của học sinh ngày một đi lên.
2.4.4. Hiệu quả của sáng kiến đối với nhà trường.
Một năm qua, với sự nhiệt tình trong công tác, với sự trăn trở đối với công
việc trong quá trình quản lí, chỉ đạo chuyên môn, đặc biệt là công tác chỉ đạo
các tổ khối sinh hoạt tổ chuyên môn. Không những bản thân đã học hỏi, rút ra
được rất nhiều kinh nghiệm trong công tác mà còn mang lại hiệu quả cho nhà
trường trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Vì vậy, qua dự giờ thăm lớp,
khảo sát chất lượng học sinh và theo dõi những việc làm của giáo viên, cuối năm
học tôi đã thu lại được kết quả như sau:
* Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn:
Tổng số giáo viên của hai tổ trong trường là: 20
Tham gia đầy đủ, có
chất lượng
SL
TL
15
75

Tham gia đầy đủ, chất
lượng chưa cao
SL
TL
5
25

Không tham gia
SL
0

TL
0

* Tham gia các hoạt động giáo dục:
Tổng số giáo viên của hai tổ trong trường là: 20
Tham gia đầy đủ, có

Tham gia đầy đủ, chất

Không tham gia
15


chất lượng
SL
TL
14
70

lượng chưa cao
SL
TL
6
30

SL
0

TL
0

* Về giờ dạy:
Tổng số giáo viên của hai tổ trong trường là: 20
Giỏi
SL
13

Khá
TL
65

SL
5

TL
25

Trung bình
SL
TL
2
10

Yếu
SL
0

TL
0

* Về chất lượng học sinh:
Tổng số học sinh toàn trường là 528 em. Qua khảo sát chất lượng học sinh
toàn trường hai môn Toán và Tiếng Việt. Kết quả như sau:
Điểm 9-10
SL
TL
214
40,5

Điểm 7-8
SL
TL
195
36,9

Điểm 5-6
SL
TL
119
32,6

Điểm dưới 5
SL
TL
0
0

3. Kết luận, kiến nghị.
3.1. kết luận.
Như chúng ta đã biết, để nâng cao giáo dục toàn diện trong nhà trường, ngoài
tri thức, bằng cấp sẵn có của giáo viên, các giáo viên còn phải chau dồi về
chuyên môn, nghiệp vụ; Liên tục cập nhật những thông tin liên quan đến vấn đề
giảng dạy; Luôn phải tìm tòi, khám phá những kiến thức mới, những phương
pháp đổi mới; Tham gia dự chuyên đề và dạy chuyên đề đổi mới phương pháp;
Luôn tự giác cao trong mọi hoạt động; Luôn phải nâng cao tầm hiểu biết của
mình về lĩnh vực giáo dục trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
Luôn luôn phải đổi mới mình để phù hợp với xu thế phát triển của đất nước.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà giáo viên phải làm đó là tham gia
sinh hoạt tổ chuyên môn đều đặn, có chất lượng. Sinh hoạt tổ chuyên môn là
một việc làm vô cùng quan trọng mà không thể thiếu được trong nhiệm vụ của
người giáo viên. Trước đây, bây giờ và sau này Phòng giáo dục và đào tạo
Quảng Xương luôn chỉ đạo ít nhất hai tuần một lần, hàng tháng đều phải sinh
16


hoạt tổ chuyên môn. Không những sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường mà
còn phải tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp liên trường( SHCM cụm). Nắm bắt
được điều quan trọng đó, trước thực trạng của nhà trường tôi, tôi đã nhanh
chóng chỉ đạo giáo viên trong tổ khối tham gia sinh hoạt chuyên môn đều dặn,
có chất lượng. Chỉ trong một năm đổi mới về cách sinh hoạt chuyên môn mà ý
thức của các giáo viên đều chuyển biến rõ rệt. Chất lượng dạy và học trong nhà
trường ngày một đi lên. Sự nhiệt tình trong công tác của giáo viên cũng được
khẳng định; Chuyên môn nghiệp vụ cũng như tay nghề; Sự nhanh nhạy, nắm bắt
công việc, sự sáng tạo trong mỗi giáo viên đều được thể hiện qua hiệu quả của
công việc trong nhà trường. Kết quả khảo sát nội dung của BDTX cấp huyện rất
tốt; Các giáo viên dự khảo sát đều đạt điểm rất cao; Vì vậy, có những giáo viên
hợp đồng như cô Nguyễn Thị Dung đã đạt giờ dạy giỏi trong quá trình dạy
chuyên đề cụm. Từ chất lượng giảng dạy của giáo viên rất tốt dẫn đến chất
lượng học tập của học sinh cũng được đi lên.
Không những chất lượng đại trà được nâng cao mà chất lượng học sinh năng
khiếu cũng được khẳng định. Đội tuyển học sinh năng khiếu khối 5 tham gia
giao lưu cấp huyện đạt 17 giải; Đội tuyển học sinh năng khiếu khối 4 tham gia
giao lưu cấp huyện đạt 19 giải; Đội tuyển học sinh năng khiếu khối 3 tham gia
giao lưu cấp huyện đạt 15 giải; Đội tuyển học sinh năng khiếu TDTT tham gia
giao lưu cấp huyện đạt 5 giải; Đội tuyển CLB Tiếng Anh giao lưu cấp huyện đạt
14 giải; Học sinh tham gia thi ATGT cấp huyện đạt giải ba toàn đoàn. Bên cạnh
đó các hoạt động giáo dục cũng mang lại hiệu quả cao như: Hoạt động ngoài giờ
lên lớp, ca múa hát tập thể trên sân trường; Các hoạt động ngoại khóa; Công tác
tuyên truyền; Công tác xã hội hóa; Công tác chủ nhiệm; Tham gia triển lãm
VSCĐ... Kết quả giao lưu Câu lạc bộ cấp huyện đội tuyển nào cũng đạt giải. Vì
thế bản thân tôi đã khẳng định rằng: Sinh hoạt chuyên môn Tổ là nền tảng cho
việc nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường. Tham gia sinh hoạt
chuyên môn tốt sẽ làm cho chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh
ngày một đi lên. Chính vì vậy để nâng cao chất lượng toàn diện trong nhà
trường, cần phải chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn là điều rất
cần thiết.

3.2. Kiến nghị.
* Cấp nhà trường.
17


- Đề nghị nhà trường cần tạo điều kiện hơn nữa cho các tổ khối tham gia sinh
hoạt chuyên môn đều đặn, đầy đủ và có chất lượng.
- Nhà trường cần có phần thưởng hoặc cộng điểm thi đua cho những giáo viên,
tổ khối tham gia sinh hoạt chuyên môn đều đặn, đầy đủ và có chất lượng.
* Đối với Phòng giáo dục và Đào tạo.
- Hằng năm mở các lớp chuyên đề về nghiên cứu và áp dụng đề tài sáng kiến
kinh nghiệm cấp quản lí để chúng tôi có cơ hội học hỏi lẫn nhau, tạo điều kiện
cho chúng tôi thực hiện tốt các đề tài cho năm sau.
- Mong muốn Phòng giáo dục và Đào tạo mở thêm các lớp chuyên đề về tổ chức
sinh hoạt tổ chuyên môn để các nhà trường được học hỏi lẫn nhau và cũng là
nâng cao nghiệp vụ quản lí tổ cho các tổ trưởng chuyên môn.
* Đối với Trung ương.
- Tiếp tục nâng cao đời sống cho cán bộ- giáo viên để họ có điều kiện bám
trường, bám lớp.
- Kinh phí phụ cấp cho các Phó hiệu trưởng, các Tổ trưởng, tổ phó CM cần được
nâng cao hơn.
Trên đây là một số giải pháp chỉ đạo của tôi nhằm nâng cao chất lượng sinh
hoạt tổ chuyên môn. Trong quá trình thực hiện đề tài cũng không thể tránh khỏi
những khó khăn, vướng mắc. Với kinh nghiệm ít ỏi của mình, đề tài mới chỉ là
bước đầu khởi sắc. Vì thế cho nên đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót
nhất định. Rất mong được sự góp ý chân tình của bạn bè, đồng nghiệp, của Hiệu
trưởng nhà trường, của các cấp lãnh đạo... để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn
nữa.
Xin chân thành cảm ơn.

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

Quảng Xương, ngày 10 tháng 4 năm 2019
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
18


viết, không sao chép nội dung của người
khác.
( Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Thị Thắm

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×