Tải bản đầy đủ

Kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Mục lục
Mục
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2
2.1
2.2.
2.3.
2.3.1
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.

Nội dung
Mở đầu
Lí do chọn đề tài.
Mục đích nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu.
Nội dung sáng kiến kinh nghiệm.
. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm.
Thực trạng của việc " Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
tiểu học" tại trường tiểu học Quảng Hải trước khi áp dụng
sáng kiến kinh nghiệm.
Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.
Giải pháp 1: Thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của cấp
trên.
Giải pháp 2: Bám sát nội dung giáo dục kỹ năng sống cho
học sinh.
Giải pháp 3: Đảm bảo thực hiện tốt các nguyên tắc giáo
dục kỹ năng sống cho học sinh.
Giải pháp 4: Phát huy vai trò tác dụng và hiệu quả của hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp để giáo dục kỹ năng sống
cho học sinh.
Những kết quả đạt được qua việc "Tăng cường giáo dục kỹ
năng sống cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp"
Kết luận, kiến nghị.
Kết luận.
Kiến nghị.

Trang
2
2
3
4
4
4
4
5
7
7
7
8
8
14


3
3.1.
3.2.
3.2.1. Đối với Phòng giáo dục.

15
15
16
16

3.2.2. Đối với nhà trường.
3.2.3. Đối với giáo viên.

16
16
18

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phụ lục 1: Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học
2018 - 2019
Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm đã đạt giải các năm.

19
20

1


1. Mở đầu
1.1. Lí do chọn đề tài.
Trong những năm gần đây sự nghiệp giáo dục nước nhà đã đạt được
những thành tựu to lớn trên các mặt: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài” góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nền
kinh tế Việt Nam ta đang đứng trước những vận hội lớn, thời cơ lớn, nhưng cũng
gặp không ít khó khăn thách thức về cuộc đua tranh giữa các quốc gia, về cuộc
cách mạng khoa học kỹ thuật về công nghệ thông tin đang bùng nổ, trong đó yếu
tố con người là then chốt. Vì thế, trong chiến lược phát triển kinh tế, Đảng ta
khẳng định, chiến lược phát triển con người là quan trọng nhất con người là
động lực thúc đẩy xã hội phát triển! Ý thức được vấn đề đó Đảng ta đã khẳng
định trong Nghị quyết TW 2 khóa VIII là “ Giáo dục đào tạo phải trở thành quốc
sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”. Trong chiến lược
phát triển giáo dục từ năm 2011 - 2020 Quốc hội đã thông qua, Thủ tướng chính
phủ đã phê duyệt là: “Phải đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế”.
Mặt khác trong giai đoạn hiện nay khi thế giới đang có biến đổi mạnh mẽ
và sâu sắc, cùng với sự tiến bộ vượt bậc của nền khoa học và công nghệ trên thế
giới, đất nước ta cũng đang hòa mình vào sự biến đổi đó trên mọi lĩnh vực nên
các em học sinh nói chung và các em học sinh Tiểu học nói riêng cũng có những
chuyển biến lớn về yêu cầu tri thức, tư tưởng, tình cảm và có những thay đổi
mới về kĩ năng hoạt động, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tham gia, kỹ
năng hợp tác và kỹ năng giao tiếp. Bên canh đó ngành giáo dục
Quảng Xương dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy - Ủy ban nhân dân
huyện đã và đang thực hiện đề án mang tính đột phá đó là Đề
án 1615 " "Xây dựng trường học gắn với thực tiễn và giáo dục kỹ năng sống".
Sau hơn một năm thực hiện Đề án, bản thân tôi nhận thấy đây là một đề án có
tính thiết thực, tuy nhiên để thực hiện có hiệu quả việc giáo dục kỹ năng sống
cho các em thì nhà trường, cán bộ quản lý, thầy cô giáo phải có những đổi mới
sáng tạo.
Trong thực tế công tác, tôi nhận thấy việc giáo dục kỹ năng sống cho các em
học sinh tiểu học hầu hết được diễn ra ở các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp.
Vì như chúng ta biết, giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh tiểu học là:
- Nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục hiện nay đang tập trung hướng vào việc phát
triển tính năng động, sáng tạo và tích cực của học sinh nhằm tạo khả năng nhận
biết và giải quyết vấn đề cho các em. Việc thay đổi phương pháp dạy học theo
hướng coi trọng người học, nâng cao vai trò của hoạt động nhóm - coi học sinh
là chủ thể của hoạt động, khuyến khích các hoạt động học tập tích cực, chủ
động, sáng tạo của các em trong quá trình dạy học là rất cần thiết.

2


- Giúp học sinh hiểu hoạt động nhóm là một hoạt động mang tính tập thể.
Nhiệm vụ quan trọng của nó là hình thành năng lực về kĩ năng hoạt động, kỹ
năng tham gia, kỹ năng hợp tác, kỹ năng chia sẻ cho học sinh.
- Giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp nếu được tổ chức tốt sẽ phát huy được
tính tích cực, tính trách nhiệm, tính mạnh dạn, phát triển năng lực cộng tác làm
việc và năng lực giao tiếp của học sinh.
- Bản thân tôi phải đi sâu tìm hiểu thực tế, thực trạng việc thực hiện đề án
1615 cũng như HĐGDNGLL tại trường để xác định một số khó khăn, hạn chế
trong quá trình giáo dục kỹ năng sống cho các em, từ đó giúp học sinh phát hiện
ra các sai sót thường gặp khi thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
để đưa ra một số biện pháp tổ chức các HĐGDNGLL nhằm mục đích nâng cao
hiệu quả dạy học tại trường, để đáp ứng được yêu cầu của giáo dục trong thời
đại mới.
Với những vấn đề nêu trên và để đáp ứng yêu cầu về đổi
mới phương pháp dạy học cũng như vấn đề nâng cao chất lượng
giáo dục học sinh trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
ở trường tiểu học. Theo tôi, giáo viên cần phải có các kĩ năng tổ
chức sau:
- Thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của cấp trên.
- Bám sát nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
- Đảm bảo thực hiện tốt các nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
- Phát huy vai trò tác dụng và hiệu quả của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Đây cũng chính là vấn đề được nhiều giáo viên chúng quan tâm nhất hiện
nay. Chính vì điều đó mà tôi chọn đề tài “Các giải pháp giáo dục kỹ năng sống
cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp”, để góp
một phần nhỏ vào việc thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục kỹ năng
sống trong nhà trường và thực hiện thành công đề án 1615 của huyện ủy Quảng
Xương, từ đó góp phần vào thực hiện mục tiêu giáo dục con người phát triển
toàn diện về đức, trí, thể, mỹ trên cơ sở tiếp thu được các kỹ năng sống đầy đủ.
1.2. Mục đích nghiên cứu.
Quá trình nghiên cứu đề tài nhằm tìm hiểu tình hình thực tế thực hiện
phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đặc biệt
tìm hiểu thực tế rèn kỹ năng sống cho học sinh trong trường Tiểu học. Đề xuất
biện pháp nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng sống cho học sinh, góp phần thực hiện
tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, góp
phần nâng cao chất luợng giáo dục toàn diện.
Giúp học sinh biết vận dụng kiến thức các môn học để có kỹ năng xử lí
một số tình huống khó khăn trong thường gặp trong cuộc sống hằng ngày, thực
hiện những hành vi, thói quen giao tiếp chuẩn mực, tự tin.
Tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và
phát triển toàn diện,hài hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.
3


Tạo cơ hội cho giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp giảng dạy; phát
huy khả năng trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; phát
hiện những năng khiếu, phẩm chất, năng lực của học sinh; góp phần thực hiện
mục tiêu giáo dục tiểu học.
1.3. Đối tượng nghiên cứu.
- Học sinh trường tiểu học Quảng Hải - Quảng Xương
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
Nghiên cứu lý luận:
- Nghiên cứu tài liệu về tâm sinh lý trẻ lứa tuổi tiểu học
- Nghiển cứu tài liệu có liên quan đến việc rèn kỹ năng sống cho học sinh.
Nghiên cứu thực tế
- Khảo sát thực tế giáo viên, học sinh.
- Thực hiện phương pháp phỏng vấn, hỏi đáp, điều tra
- Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp
- Sử dụng phương pháp thực nghiệm, đối c hiếu, so sánh.
- Phương pháp trực quan
- Phương pháp đàm thoại, vấn đáp
- Phương pháp tổ chức trò chơi
- Phương pháp phân tích, tổng hợp.
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm.
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm.
"Kỹ năng sống" là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng
ứng xử phù hợp với những người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực
trước các tình huống của cuộc sống. Có thể nói kỹ năng sống chính là nhịp cầu
giúp con người biến kiến thức thành thái độ, hành vi và thói quen tích cực, lành
mạnh. Người có kỹ năng sống phù hợp sẽ luôn vững vàng trước những khó
khăn, thử thách; biết ứng ứng xử, giải quyết vấn đề một cách tích cực và phù
hợp; họ thường thành công hơn trong cuộc sống, luôn yêu đời và làm chủ cuộc
sống của chính mình. Ngược lại người thiếu kỹ năng sống thường bị vấp váp, dễ
bị thất bại trong cuộc sống.
Vì vậy có thể nói, kỹ năng sống của học sinh chỉ có thể được hình thành
thông qua hoạt động học tập và giảng dạy cũng như các hoạt động giáo dục khác
trong nhà trường. Trong đó hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một trong
những hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng trong việc rèn luyện kỹ năng sống
cho học sinh. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) tạo điều kiện
cho học sinh tiếp xúc và mở rộng ứng dụng thực tế, trải nghiệm được nhiều vấn
đề trong các hoạt động xã hội đồng thời gây hứng thú trong học tập.
Về nhiệm vụ, HĐGDNGLL có ba nhiệm vụ, đó là: củng cố tăng cường
nhận thức; bồi dưỡng thái độ, tình cảm và hình thành hệ thống kỹ năng, hành vi.
4


Về nhiệm vụ hình thành hệ thống kỹ năng, hành vi. Nhiệm vụ này nhằm rèn
cho học sinh những kỹ năng thực hiện các công việc lao động đơn giản, các kỹ
năng sáng tạo nghệ thuật, thực hiện các bài thể dục, các trò chơi, các hành vi
ứng xử đối với mọi người trong gia đình, trong nhà trường và trong xã hội.
Những kỹ năng tham gia hoạt động tập thể, kỹ năng tổ chức những hoạt động
chung cùng nhau, biết phối hợp với mọi người cùng thực hiện hoạt động chung,
nâng cao ý thức tự chủ, tự tin, chủ động và giao tiếp với mọi người. Dựa vào
những kỹ năng, hành vi này để rèn luyện những kỹ xảo, thói quen đạo đức bền
vững và tự quản trong sinh hoạt tập thể. Như vậy, chúng ta phải biết tận dụng và
phát huy nhiệm vụ này của HĐNGLL để góp phần rèn luyện kỹ năng sống cho
các em.
Việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là rất cần thiết, giúp các em rèn
luyện hành vi có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc;
giúp các em có khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống,
xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè và mọi người, sống tích cực,
chủ động, an toàn, hài hoà và lành mạnh.
2.2. Thực trạng của việc " Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học" tại
trường tiểu học Quảng Hải trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
Năm học 2018 - 2019, Trường Tiểu học Quảng Hải có 24 lớp với tổng số
874 học sinh. Trường được công nhận danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ
1 năm 2002. Từ năm 2005 đến nay luôn được công nhận cơ quan văn hoá cấp
huyện. Trong hoạt động chuyên môn dạy và học, Nhà trường thường xuyên
nghiên cứu, cải tiến nâng cao chất lượng giảng dạy theo hướng phát huy tính
tích cực của học sinh, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với
nội dung chương trình. Và đặc biệt chú trọng đến việc "Giáo dục kỹ năng
sống" cho học sinh. Nhà trường coi đây là một trong những yếu tố quan trọng
hàng đầu trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục. Chính vì thế ngay sau khi Bộ
Giáo dục đào tạo đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống lồng ghép vào các môn
học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở bậc tiểu học, nhà trường tiến hành
triển khai đồng bộ đến toàn thể cán bộ giáo viên về việc tăng cường rèn luyện kỹ
năng sống cho học sinh. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Mỗi thầy cô giáo tâm huyết, trách
nhiệm hơn trong việc giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh. Mỗi giáo viên
trong nhà trường không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, mà còn
thường xuyên quan tâm đến đời sống, tâm tư tình cảm của học sinh.
Việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường, ngoài việc lồng
ghép vào các môn học hàng ngày, chúng tôi coi hoạt động ngoài giờ lên lớp là
một trong những con đường giáo dục có hiệu quả trong việc giáo dục kỹ năng
sống cho học sinh.
Chính nhờ việc chú trọng giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường đã tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó, quan tâm
giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Học sinh nỗ lực tiếp thu bài giảng và tìm tòi
những kiến thức liên quan đến bài học để liên hệ áp dụng vào thực tiễn, qua đó
5


phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Các em cảm thấy rất vui
và biết thêm nhiều kiến thức. Nhờ đó mà học sinh biết tự chăm sóc bản thân như
là tự sắp xếp góc học tập thật ngăn nắp, tự giặt quần áo cho mình. Ngoài ra, em
còn giúp bố mẹ nhiều việc nhà. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong
việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục xem học sinh là trung tâm, góp
phần tạo điều kiện cho việc hoàn thiện nhân cách học sinh ngay từ khi còn ngồi
trên ghế nhà trường.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
trong nhà trường đang còn những vấn đề cần quan tâm và giải quyết đó là:
+ Về việc thực hiện văn bản chỉ đạo của các cấp về vấn đề.
Nhà trường đã thực hiện, triển khai đến các giáo viên, tuy nhiên vẫn còn
nhiều hạn chế. Như về tính nhanh chóng, cập nhật, việc linh hoạt phù hợp trong
triển khai văn bản chỉ đạo còn nhiều hạn chế. Cụ thể như Quyết định số
1615/QĐ- UBND ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân huyện Quảng
Xương về việc ban hành Đề án "Xây dựng trường học gắn với thực tiễn và giáo
dục kỹ năng sống". Đây là một trở ngại trong việc thực hiện giáo dục kỹ năng
sống cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
+ Về việc bám sát nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là phần cốt lõi của vấn đề. Từ
nội dung để xây dựng chương trình thực hiện dựa trên cơ sở những thuận lợi và
khó khăn của đơn vị. Tuy nhiên bám sát nội dung thực hiện để đạt được hiệu quả
cao là điều mà chúng ta cần quan tâm và có giải pháp phù hợp. Hiện nay đôi khi
chúng ta chưa quan tâm đúng mức đến tính thiết thực, tính hợp lý của nội dung.
Như việc chia ra các nội dung nhỏ lẻ, phù hợp cho các hoạt động mang tính cập
nhật của vấn đề.
+ Về việc thực hiện các nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Hiện nay trường tiểu học Quảng Hải cũng như các đơn vị khác đều thực
hiện đúng theo các nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tuy nhiên
các nguyên tắc đó đều mang tính cứng nhắc, chưa có sự linh hoạt trong thực
hiện, chưa có sự phới hợp chặt chẽ.
+ Về việc thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được nhà trường thực hiện theo nội
dung, chương trình ban hành. Tuy nhiên còn nhiều vấn đề cần quan tâm ở đây
đó là: Các hình thức tổ chức chưa thực sự sát thực tế, các hoạt động còn mang
tính áp đặt .... từ đó ảnh hường không nhỏ đến kết quả giáo dục kỹ năng sống
cho các em. Mặt khác, các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường hiện
nay còn mang tính chung chung, chưa cụ thể, rõ ràng. Chưa thực sự được giáo
viên chú ý đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc giáo dục kỹ năng sống cho các
em.
Từ những thực trạng trên đây, thì việc "Tăng cường giáo dục KNS cho học
sinh thông qua HĐGDNGLL" là một việc làm vô cùng cần thiết giúp cho các
6


em say mê, hứng thú trong học tập, các em thấy mình mạnh dạn hơn trong giao
tiếp, tự tin hơn trong việc thể hiện những năng lực của bản thân .
Trong khuôn khổ của đề tài này, tôi chỉ muốn chia sẻ cùng quý đồng nghiệp
một số giải pháp mà chúng tôi đã thực hiện có hiệu quả trong việc "Tăng cường
giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp" tại đơn vị Quảng Hải.
Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục kỹ năng sống khối 4 ở hai kỹ năng cơ
bản ( Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thực hành)
Thời điểm đánh giá: Tháng 9 năm 2018
Tổng
số HS
khối 4
155

Kỹ năng giáo tiếp
Tốt
Đạt
Chưa đạt

Kỹ năng thực hành
Tốt
Đạt
Chưa đạt

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

15

9,6

95

61,4

45

29

13

8,3

92

59,

50

32

7
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.
2.3.1. Giải pháp 1: Thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của
cấp trên.
- Các văn bản chỉ đạo về tăng cường Giáo dục kỹ năng
sống cho học sinh tiểu học từ Bộ, Sở, đến Phóng giáo dục.
- Thực hiện Quyết định số 1615/QĐ- UBND ngày 16 tháng 8 năm 2017
của Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Xương về việc ban hành Đề án "Xây dựng
trường học gắn với thực tiễn và giáo dục kỹ năng sống";
- Công văn chỉ đạo của Phòng giáo dục & đào tạo Quảng Xương về việc
thực hiện Đề án "Xây dựng trường học gắn với thực tiễn và giáo dục kỹ năng
sống".
Dựa trên cơ sở nội dung của các văn bản để đưa ra kế hoạch thực hiện phù
hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào dạy
học cũng như tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ có liên quan.
2.3.2. Giải pháp 2: Bám sát nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cũng như các quá trình hoạt động giáo
dục khác trong nhà trường đều có cấu trúc xác định. Nội dung giáo dục kỹ năng
sống cho học sinh tập trung vào các kỹ năng tâm lý - xã hội là những kỹ năng
được vận dụng trong những tình huống hàng ngày để tương tác với người khác
và giải quyết có hiệu quả những vấn đề, những tình huống của cuộc sống.
Những nội dung này hết sức đơn giản, gần gũi với trẻ em, là những kiến thức tối
thiểu để các em có thể tự lập... Và mục đích quan trọng nhất là giúp các em tự
tin hơn, tự lập hơn trong cuộc sống”. Vì vậy khi tổ chức các hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cần:
7


- Bám sát vào nội dung của giáo dục kỹ năng sống và vận dụng linh hoạt các
nội dung của giáo dục kỹ năng sống tuỳ theo từng hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp và điều kiện cụ thể.
- Xác định rõ các nội dung giáo dục kỹ năng sống (xác định rõ các kỹ năng
sống cần hình thành và phát triển cho học sinh) để tích hợp vào nội dung của
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Tạo ra động lực cho học sinh, làm cho học sinh tham gia một cách tích
cực vào quá trình hình thành kỹ năng sống nói chung và kỹ năng giải quyết vấn
đề, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tự nhận thức về bản thân, kỹ năng ứng phó
với cảm xúc...
2.3.3. Giải pháp 3: Đảm bảo thực hiện tốt các nguyên tắc giáo dục kỹ năng
sống cho học sinh.
Kỹ năng sống là những kỹ năng tâm lý – xã hội cơ bản giúp cho cá nhân
tồn tại và thích ứng trong cuộc sống, giúp cho cá nhân vững vàng trước cuộc
sống có nhiều thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội trong thực tại… Kỹ năng
sống đơn giản là tất cả điều cần thiết chúng ta phải biết để có được khả năng
thích ứng với những thay đổi diễn ra hằng ngày trong cuộc sống.
Vì thế giáo viên cần nắm chăc, nắm rõ các nguyên tắc về giáo dục kĩ năng
sống cho học sinh. :
+ Tương tác: các kĩ năng thương lượng, kĩ năng giải quyết vấn đề … được hình
thành tốt trong quá trình HS tương tác với bạn bè và những người xung quanh.
Tạo điều kiện để các em có dịp thể hiện ý kiến của mình và xem xét ý kiến của
người khác... Do vậy GV cần tổ chức các hoạt động có tính chất tương tác trong
các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để giáo dục kỹ năng sống cho các em.
+ Trải nghiệm: Cần phải có thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp cho HS được hoạt động thực, có cơ hội thể hiện ý tưởng, có cơ hội xử lí các
tình huống cũng như phản biện…Kỹ năng sống chỉ được hình thành khi người
học trải nghiệm qua thực tế và nó có kĩ năng khi các em được làm việc đó.
+ Nguyên tắc tiến trình và nguyên tắc thay đổi hành vi: Giáo viên không thể
giáo dục kỹ năng sống trong một lần mà kỹ năng sống là một quá trình từ nhận
thức- hình thành thái độ- thay đổi hành vi. Thay đổi hành vi của một con người
đặc biệt hành vi tốt là quá trình khó khăn. Do vậy giáo dục kỹ năng sống không
thể là ngày một ngày hai mà phải là một quá trình và cần duy trì nó không thể là
cú nhát, nửa vời được.
+ Thời gian và môi trường giáo dục: Giáo dục giáo dục kỹ năng sống được thực
hiện mọi lúc mọi nơi; giáo dục kỹ năng sống được giáo dục trong mọi môi
trường như gia đình, nhà trường, xã hội; cần phải tạo điều kiện tối đa cho HS
tham gia vào các tình huống thật trong cuốc sống.
Do đó trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tăng
cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phải đảm bảo thực hiện tốt các
nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống.
2.3.4.Giải pháp 4: Phát huy vai trò tác dụng và hiệu quả của hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
8


Trong nhà trường tiểu học, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là hoạt
động được tổ chức theo mục tiêu, nội dung, chương trình dưới sự hướng dẫn của
giáo viên. Bản chất của hoạt động này là thông qua các loại hình hoạt động, các
mối quan hệ nhiều mặt, nhằm giúp người học chuyển hoá một cách tự giác, tích
cực tri thức thành niềm tin, kiến thức thành hành động, biến yêu cầu của nhà
trường thành chương trình hành động của tập thể lớp học sinh và của cá nhân
học sinh,tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm tri thức, thái độ , quan điểm và
hành vi ứng xử của mình trong môi trường an toàn, thân thiện có định hướng
giáo dục.
Thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp có thể giúp học sinh sống một cách
an toàn, khoẻ mạnh có khả năng thích ứng với biến đổi của cuộc sống hàng
ngày. Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi như : kỹ
năng giao tiếp ứng xử có văn hoá; kỹ năng tổ chức quản lý và tham gia các hoạt
động tập thể với tư cách là chủ thể của hoạt động; kỹ năng tự kiểm tra, đánh giá
kết quả học tập, rèn luyện; củng cố, phát triển các hành vi, thói quen tốt trong
học tập, lao động và công tác xã hội. Bồi dưỡng thái độ tự giác tích cực tham gia
các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội; hình thành tình cảm chân thành, niềm
tin trong sáng với cuộc sống, với quê hương đất nước; có thái độ đúng đắn đối
với các hiện tượng tự nhiên và xã hội. Như vậy, hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp thực sự cần thiết và có nhiều khả năng giáo dục kỹ năng sống cho học
sinh. Do đó cần phát huy tối đa vai trò, tác dụng và hiệu quả của hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp để tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Chính vì thế ngoài việc xây dựng và hoàn thiện các quy tắc ứng xử văn
hóa trong nhà trường, bằng nhiều hình thức khác nhau nhà trường thường xuyên
tổ chức những buổi sinh hoạt ngoại khóa với các cuộc thi như "Trạng nguyên
nhỏ tuổi", "Chúng em với an toàn giao thông" trò chơi dân gian, trò chơi vận
động,… Đã có chương trình mời cựu chiến binh của xã tới trường trường kể
chuyện cho các em nghe về anh bộ đội Cụ Hồ; cho các em đi thăm quan các di
tích lịch sử ở địa phương như Đình làng Đai thôn 4 Quảng Hải, thăm quan thắng
cảnh như ( Chùa An Đông tại thôn 5 xã Quảng Hải) ; tham gia các hoạt động
dọn vệ sinh bảo vệ môi trường tại bờ biền thôn 10 Quảng Hải, dọn vệ sinh khu
tượng đài liệt sĩ, tổ chức các hoạt động quyên góp ủng hộ bạn nghèo, bạn bị
bệnh tật hiểm nghèo...Thông qua những hoạt động này đã rèn luyện cho các em
học sinh tính đoàn kết tập thể, khả năng làm việc theo nhóm. Đồng thời xây
dựng tinh thần chia sẻ, ý thức trách nhiệm cho các em.
Cụ thể một số giải pháp "Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp" ở Trường Tiểu học Quảng Hải
mµ t«i ®· vận dụng thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua như sau:
a) Thiết kế các chủ đề giáo dục kỹ năng sống phù hợp với nội dung các hoạt
động thực hiện chủ đề của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Tạo ra nội dung giáo dục mang tính trọn vẹn, thống nhất giữa nội dung
giáo dục kỹ năng sống và nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
9


- Việc thiết kế các chủ đề giáo dục kỹ năng sống phù hợp với chủ đề của
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được thực hiện qua các bước sau:
+ Giáo viên phải nắm vững chương trình, phân phối chương trình hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp của từng khối lớp, đặc biệt là khối lớp giảng dạy và
thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
+ Giáo viên nắm được nội dung của các kỹ năng sống cơ bản cần giáo dục cho
học sinh.
+ Phân tích chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để xác định
những chủ đề nào của chương trình có thể thiết kế được các chủ đề về giáo dục
kỹ năng sống.
+ Các chủ đề, chủ điểm, nội dung hoạt động được cụ thể hóa bằng kế hoạch cụ
thể.
( Phụ lục 1 - Trang )
b) Vận dụng linh hoạt các loại hình hoạt động, các hình thức tổ chức hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp để thực hiện mục tiêu giáo dục kỹ năng sống
cho học sinh.
- Luôn "làm mới" các hình thức thực hiện từng chủ đề của hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp để giảm sự nhàm chán cho học sinh khi phải thực hiện các hoạt
động ngoài giờ lên lớp nhiều năm trong khóa học.
- Đa dạng hoá các loại hình hoạt động của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
từ đó làm tăng tính hấp dẫn của các hoạt động đối với học sinh.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để thu hút học sinh tích cực
tham gia.
- Sự mới lạ bao giờ cũng có sức hấp dẫn đối với học sinh khiến các em say mê
khám phá. Các hoạt động mà nội dung đơn điệu, hình thức không phong phú
học sinh dễ chán nản hoặc thờ ơ. Vì vậy cần sử dụng linh hoạt các loại hình hoạt
động, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để thực hiện
mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
c. Một số hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Quảng Hải
nhằm thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Xuất phát từ nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp và nội dung, nguyên tắc
giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học tôi đã tiến hành các hoạt động cụ
thể như sau:
C1. Hoạt động văn hóa nghệ thuật:
Đây là một loại hình hoạt động quan trọng, không thể thiếu được trong
sinh hoạt tập thể của trẻ em, nhất là học sinh tiểu học. Hoạt động này bao gồm
nhiều thể loại khác nhau: Hát, múa, thơ ca, kịch ngắn, kịch câm, tấu vui, độc tấu,
nhạc cụ, thi kể chuyện… Các hoạt động này góp phần hình thành cho các em kỹ
năng mạnh dạn, tự tin trước đám đông. Đây là một trong những kỹ năng rất quan
trọng trong xu thế toàn cầu hóa. Xác định được tầm quan trọng của hoạt động
này nhà trường đã thường xuyên tổ chức các hoạt động phù hợp với chủ điểm
từng tháng.
10


Từ nhiều năm nay trường tiểu học Quảng Hải luôn xác định hoạt động văn
hóa, văn nghệ là một phần không thể thiếu trong các hoạt động của nhà trường,
cùng với nhiệm vụ giáo dục trí dục cho học sinh nhà trường không những tạo
môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh, mà còn góp phần quan trọng trong việc
giáo dục đạo đức và hình thành nhân cách, kỹ năng sống cho các em học sinh.
Hoạt động văn hóa, văn nghệ là một trong những nội dung của phương châm
giáo dục toàn diện ( đức, trí, thể, mỹ ) mà nhà trường hướng tới.
Bởi vậy ngay từ đầu năm học ngoài việc nâng cao chất lượng của việc học
văn hóa, Ban giám hiệu nhà trương đã quan tâm đúng mực tới hoạt động văn
hóa, văn nghệ đồng thời giao cho liên Đội xây dựng kế họach và tổ chức thực
hiện. Với phương châm học mà chơi - chơi mà học. Kế hoạch hoạt động xuyên
suốt theo chủ điểm các ngày lễ lớn trong năm học để tổ chức các hoạt động văn
hóa văn nghệ , thành lập các đội văn nghệ , câu lạc bộ tiếng hát Dân ca đội tuyển
thể thao nòng cốt, tạo nên sân chơi lành mạnh, là nơi giao lưu, mở rộng tình
đoàn kết, học hỏi, cũng như gắn kết tình cảm giữa các chi đội và các sao nhi
đồng với nhau.  
Chính vì vậy ngoài việc tập luyện biểu diễn, chào mừng những ngày lễ lớn
như lễ khai giảng năm học, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Đoàn
26/3 với nhiều thể loại như ca múa, nhạc, kịch.
Ngoài việc tổ chức các hội thi trong các ngày lễ lớn, phong trào còn được
duy trì hoạt động đều đặn trong cả năm, bằng các hình thức như sinh hoạt câu
lạc bộ môn học: như Câu lạc bộ em yêu dân ca, Câu lạc bộ thơ …..
C2. Hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao:
Vui chơi, giải trí là nhu cầu thiết yếu của trẻ, đồng thời là quyền lợi của các
em. Nó là một loại hoạt động có ý nghĩa giáo dục to lớn đối với học sinh ở
trường tiểu học. Hoạt động này làm thỏa mãn về tinh thần cho trẻ em sau những
giờ học căng thẳng, góp phần rèn luyện một số phẩm chất: tính tổ chức, kỉ luật,
nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái… Nói về hoạt
động này thì nhà trường đã tổ chức thực hiện có hiệu quả đạt mục tiêu đã đề ra
như:
- Tổ chức đón tết Trung thu cho các em học sinh tại trường vào dịp tết trung
thu. Đây là một hoạt động mang lại nhiều ý nghĩa đối với các em, các em vừa
được vui chơi, vừa được hiểu biết thêm một trò chơi dân gian (Múa lân) và ý
nghĩa của tết trung thu.
HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG HẢI ĐÓN TẾT TRUNG THU TẠI TRƯỜNG

Thông qua các hoạt động các em cảm thấy được vui chơi, giải trí sau những
giờ học căn thẳng. Vì vậy, các em yêu mến mái trường, thầy cô, bè bạn.
Với việc tổ chức tốt các hoạt động trên đã góp phần lớn vào việc hưởng ứng,
thực hiện cuộc vận động xây dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”
của đơn vị.
11


C3. Hoạt động xã hội:
Bước đầu đưa học sinh vào các hoạt động xã hội để giúp các em nâng cao
hiểu biết về con người, đất nước, xã hội. Đây là một hoạt động tuy khó nhưng nó
mang một ý nghĩa vô cùng to lớn. Thông qua hoạt động này, giáo dục cho các
em tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và giáo dục các em có tinh
thần trách nhiệm, có nghĩa vụ đối với cộng đồng; các em sẽ được bồi dưỡng
thêm về nhân cách, đặc biệt là tình người. Trong thực tế, hoạt động này đã được
nhà trường tiến hành tương đối tốt. Hoạt động này phải được khai thác một cách
triệt để nhằm phát triển tối đa nhân cách ở các em.
HOẠT ĐỘNG QUYÊN GÓP GIÚP ĐỠ NHỮNG HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
NHÂN DỊP TẾT KỶ HỢI 2019

C4. .Hoạt động lao động công ích:
Đây là một loại hình đặc trưng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Thông qua lao động công ích sẽ giúp các em gắn bó với đời sống xã hội, với
công cuộc xây dựng đất nước. Ngoài ra lao động công ích còn góp phần làm cho
trẻ hiểu thêm về giá trị lao động, từ đó giúp trẻ có ý thức lao động lành mạnh.
Lao động công ích giúp trẻ vận dụng kiến thức vào đời sống như: Trực nhật, vệ
sinh lớp học, sân trường, làm đẹp bồn hoa, cây cảnh cho đẹp trường, lớp. Đây là
hoạt động thật sự cần thiết giúp các em thích nghi với cuộc sống xung quanh.
Sau này dù có rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt nào thì các em vẫn có thể tồn tại
được. Đó là nhờ các em biết lao động. Hoạt động này được tiến hành thường
xuyên trong nhà trường.
HỌC SINH THAM GIA THỰC HÀNH TẠI VƯỜN THỰC HÀNH CỦA NHÀ TRƯỜNG

Bên canh đó còn tổ chức các hoạt động như lao động làm vệ sinh trong
khuôn viên nhà trường, trồng hoa, cây cảnh, tạo cảnh quang xanh - sạch - đẹp
trong khuôn viên nhà trường.
HỌC SINH CHĂM SÓC BỒN HOA CÂY CẢNH TẠI TRƯỜNG

C5. Hoạt động tiếp cận khoa học - kĩ thuật:
Đây là hoạt động giúp các em tiếp cận được những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của nhân loại, của đất nước, của địa phương. Điều đó sẽ tạo
cho các em niềm tin, kích thích học tập và mong muốn đạt được kết quả tốt hơn.
Những hoạt động này có thể là sưu tầm những bài toán vui, sưu tầm các loại cây
thuốc quý; thi hỏi đáp về các hiện tượng của tự nhiên và xã hội, tìm hiểu các
danh nhân, các nhà bác học, đố vui có thưởng… Đây là một hoạt động nhằm tạo
điều kiện cho các em làm quen với việc nghiên cứu khoa học và tự khẳng định
mình. Có thể nói đây là hoạt động mà nhà trường đang chú trọng.
2.4. Những kết quả đạt được qua việc "Tăng cường giáo dục kỹ năng sống
cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp"
12


Qua phân tích trên cho ta thấy, hoạt động ngoài giờ lên lớp có ý nghĩa hết
sức to lớn đối với việc hình thành kỹ năng sống cho học sinh. Do đó, các nhà
quản lý giáo dục cần tạo mọi điều kiện thật tốt cho những giáo viên phụ trách
công tác này để sao cho việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh đạt kết quả
cáo nhất.
Sau khi vận dụng các giải pháp vào thực tế tại đơn vị trong việc tổ chức
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp "Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho
học sinh", ở mỗi lớp trong nhà trường tôi đã tiến hành nhận xét và đánh giá
những yêu cầu đã đặt ra, đồng thời rút kinh nghiệm trong cách tổ chức hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp:
Kết quả giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh tại trường tiểu học
Quảng Hải được thể hiện như sau:
Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục kỹ năng sống khối 4 ở hai kỹ năng cơ
bản ( Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thực hành)
Thời điểm đánh giá: Tháng 4 năm 2019
Tổng
số HS
khối 4
155

Kỹ năng giáo tiếp
Tốt
Đạt
Chưa đạt

Kỹ năng thực hành
Tốt
Đạt
Chưa đạt

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

66

42,

89

57,

0

0

60

39

95

61

0

0

5

5

- Qua bảng tổng hợp kết quả khảo sát hai kỹ năng cơ bản của học sinh cho ta
thấy dấu hiệu tích cực mà các giải pháp đã mang lại cho việc giải quyết vấn đề
của đề tài. 100% học sinh đạt yêu cầu cơ bản về hai kỹ năng (Kỹ năng giao tiếp
và kỹ năng thực hành)
- Về thực tế, bản thân tôi sau khi vận dụng các giải pháp để nâng cao hiệu quả
giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp tôi nhận thấy như sau:
- Thông qua các lần tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp đã tạo điều kiện cho
học sinh rèn luyện được năng lực, phẩm chất, phát huy tính tích cực, chủ động,
sáng tạo của các em, các em cũng đã cảm thấy tự tin, mạnh dạn hơn. Bên cạnh
đó còn có ý nghĩa rất tích cực khác là các em đã cũng cố, khắc sâu được những
kiến thức đã học ở trên lớp, phát triển thêm kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp của
các em.
- Khi tham gia những hoạt động ngoài giờ lên lớp các em được bồi dưỡng,
ôn tập lại và phát triển thêm những kiến thức, kỹ năng từ các môn học, từ đó các
em có thể vận dụng những kiến thức, kĩ năng ấy vào thực tế cuộc sống của
mình.
- 100% học sinh của trường rất hào hứng và thích thú với hoạt động này. Nó
đã cuốn hút các em; khuyến khích các em cố gắng vươn lên, tạo điều kiện cho
tất cả học sinh cùng tham gia và có cơ hội trình bày, trao đổi và nhận xét lẫn
13


nhau. Từ đó giúp cho các em nắm những kỹ năng sống cơ bản như khả năng
nhanh nhẹn, khéo léo, mạnh dạn, tự tin và tạo không khí thi đua lành mạnh.
- Thông qua hoạt động này, đã giúp các em tự điều chỉnh, bổ sung trao đổi,
hợp tác tốt hơn để góp phần giáo dục cho các em những kỹ năng thực hiện các
công việc lao động đơn giản, các kỹ năng sáng tạo nghệ thuật, thực hiện các bài
thể dục, các trò chơi, các hành vi ứng xử đối với mọi người trong gia đình, trong
nhà trường và trong xã hội. Những kỹ năng tham gia hoạt động tập thể, kỹ năng
tổ chức những hoạt động chung cùng nhau, biết phối hợp với mọi người cùng
thực hiện hoạt động chung, nâng cao ý thức tự chủ, tự tin, chủ động và giao tiếp
với mọi người. Dựa vào những kỹ năng, hành vi này để rèn luyện những kỹ xảo,
thói quen đạo đức bền vững và tự quản trong sinh hoạt tập thể.
3. Kết luận, kiến nghị.
3.1. Kết luận.
Từ thực tiễn tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm"Tăng
cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh " ở trường Tiểu học Quảng Hải bản
thân tôi đã có thể rút ra một số kết luận sau đây:
+ Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động, để học sinh tự
cảm nhận, đánh giá, nhận xét qua các hành vi và từ đó hình thành các kỹ năng;
thực hiện sự phối hợp trong và ngoài nhà trường làm tốt công tác xã hội hoá
trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
+ Giáo dục kỹ năng sống trong trường học góp phần rèn luyện, hình thành cho
học sinh sống có trách nhiệm hơn và biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp, ứng
phó các sức ép, thách thức trong cuộc sống; thúc đẩy hành vi mang tính xã hội,
giảm bớt tỷ lệ phạm pháp.
+ Giáo dục kỹ năng sống còn tạo mối quan hệ thân thiện, cởi mở giữa thầy, trò,
sự hứng thú tự tin, chủ động sáng tạo trong học tập, nâng cao chất lượng, hiệu
quả giáo dục. Học sinh được giáo dục kỹ năng sống xác định được bổn phận và
nghĩa vụ của mình đối với bản thân, gia đình và xã hội.
+ Giáo dục kỹ năng sống còn cần đến vốn sống, tình thương và nhân cách của
người thầy. Học sinh học kiến thức ở thầy trước hết là ở tấm gương sống của
người thầy. Vì vậy, để học sinh không thất vọng vì thầy thì trước hết “mỗi thầy
cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” mà ngành Giáo dục đang
vận động.
+ Giáo dục kỹ năng sống cần cho suốt cả cuộc đời và luôn luôn được bổ sung,
nâng cấp để phù hợp với sự thay đổi của cuộc sống biến động. Người trưởng
thành cũng vẫn cần học kỹ năng sống.
+ Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh không phải là công việc “một sớm, một
chiều” mà đòi hỏi phải có quá trình, kiên nhẫn và bằng cả tâm huyết và ở mọi
lúc, mọi nơi, thực hiện càng sớm càng tốt đối với trẻ em. Kỹ năng sống rất đa
dạng và mang đặc trưng vùng, miền đòi hỏi người giáo viên phải vận dụng một
cách linh hoạt, sáng tạo cho phù hợp với nhu cầu, trình độ của học sinh và đặc
điểm, hoàn cảnh của nhà trường, địa phương.
14


+ Giáo dục kỹ năng sống không phải chỉ là công việc của giáo viên, nhà trường
mà của cả xã hội, cộng đồng, có như vậy mới mong đào tạo ra được những thế
hệ trẻ phát triển toàn diện, chuẩn bị tốt cho việc thực hiện công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
3.2. Kiến nghị.
3.2.1. Đối với Phòng giáo dục.
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về giáo dục kỹ năng sống cho các em
học sinh tiểu học thông qua tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
cho giáo viên và cán bộ quản lý ở các nhà trường. Như thông qua các lớp tập
huấn, chuyên đề.
- Cung cấp thêm các tài liệu có liên quan đến giáo dục kỹ năng sống cho học
sinh, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
3.2.2. Đối với nhà trường.
- Lãnh đạo nhà trường phải năng động, sáng tạo trong việc vận dụng các biện
pháp quản lý công tác chỉ đạo đưa ra các giải pháp giáo dục kỹ năng sống cho
học sinh tiểu học thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
3.2.3. Đối với giáo viên.
Mỗi giáo viên phải không ngừng học tập, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho
mình để chiếm được lòng tin của học sinh, của nhân dân từ đó nâng cao hiệu quả
giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trên đây là một số giải pháp được rút ra từ thực tiễn quá trình tổ chức thực
hiện "Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp" ở trường tiểu học Quảng Hải mà tôi đưa ra. Chắc
chắn đề tài còn những hạn chế nhất định. Để công tác quản lý đạt kết quả cao,
đòi hỏi phải có sự cộng tác giúp đỡ của các ngành, đoàn thể, địa phương và sự
nhiệt tình ủng hộ cùng từng giáo viên trong hội đồng nhà trường. Mỗi giáo viên
phải không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cũng như
nghiệp vụ sư phạm để trở thành những con người mẫu mực, là tấm gương sáng
cho học sinh noi theo. Bản thân mỗi giáo viên phải thực sự chiếm được lòng tin
của các em học sinh và các bậc phụ huynh. Với người làm công tác quản lý phải
thực sự năng động, sáng tạo để chỉ đạo thành công đổi mới dạy học của giáo
viên.
Để hoàn thành đề tài này bản thân tôi đã nhận được sự giúp đỡ, cộng tác của
các cấp lãnh đạo, bạn bè, đồng nghiệp trong và ngoài đơn vị.
Tôi xin chân thành cảm ơn và mong được sự tham gia đóng góp ý kiến để
khắc phục được những khuyết điểm và hạn chế của đề tài
Xin chân thành cảm ơn!
Quảng Xương, ngày 19 tháng 4 năm 2019
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,
không sao chép nội dung của người khác.
15


Người thực hiện

Nguyễn Văn Phất

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nghị quyết TW 2 khoá 8 của Đảng cộng sản Việt Nam
2. Điều lệ trường tiểu học
Bộ GD&ĐT năm 2010
3. Chuyên đề giáo dục tiểu học số 43/2018
Nhà xuất bản giáo dục
4. Chuyên đề giáo dục TH số 24/20017
Nhà xuất bản giáo dục
16


5. Dạy và học ngày nay
Tạp chí TW hội văn học VN số 2/ 2011
6. Tạp chí giáo dục Số 34
Nhà xuất bản Giáo dục
7. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho GV tiểu học chu kỳ 2003 - 2007
Tập 1 + 2

Nhà xuất bản giáo dục

11. Cẩm nang xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực
Nhà xuất bản giáo dục năm 2009
12. Tµi liÖu Båi dìng TX Ho¹t ®éng GDNGLL - Nhµ xuÊt b¶n gi¸o
dôc - 2005
13. Chuyên đề giáo dục TH số 24/20018
Nhà xuất bản giáo dục

Phụ lục 1
Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2018 - 2019
Thời
Chủ
Nội dung và hình thức hoạt động
Chủ đề
gian
điểm
GDKNS
- Nghe nói chuyện về nhà trường (Ngôi -Kỹ năng lắng
trường của em )
nghe tích cực
- Tháng Em yêu
- Kỹ năng đảm nhận
9/2018 trường
trách nhiệm
em
- Tổ chức hội thi “ Tìm hiểu luật An toàn giao - Kĩ năng hoạt động đội,
thông đường bộ”
nhóm
-Kĩ năng hợp tác...
17


- Thỏng
10/2018

Thỏng
11/2018

Thỏng
12/2018

Giỏo dc
truyn
thng
nh
trng
Kớnh yờu
thy cụ
giỏo
Ung
nc nh
ngun

Giỏo dc
Thỏng
truyn
1,2/2019 thng
dõn tc

Thỏng
3/2019

Thỏng
4/2019
Thỏng
5/2019

Kớnh yờu
m v cụ

Hũa bỡnh
hu ngh

Kớnh yờu
Bỏc H

- Phát động phong trào quyên góp
tập vở, quần áo, tặng học sinh, các
bạn có hoàn cảnh khó khăn
- T chc hi thi K chuyn ó nghe, ó
c
- Phỏt ng phong tro Cho mng ngy
Nh giỏo Vit Nam
-Lm bỏo nh ch v thy cụ, mỏi trng.
- Sinh hot tp th k nim ngy 20/11
-T chc hi thi vn ngh : Ting hỏt mng
thy cụ.
- Tỡm hiu v truyn thng quõn i, nghe núi
chuyn v anh b i C H
- Tp hỏt nhng bi hỏt v anh b i.
- T chc cho hc sinh tỡm hiu v truyn
thng a phng
- Sinh hot tp th k nim ngy 3/2, nghe
núi chuyn v truyn thng quờ hng, t
nc, ng.
- Tổ chức hội thi: Hội vui học tập
- Thi k chuyn v b, m, cỏc v n anh hựng
dõn tc
- Thi v ch v ngy 8/3
- Giao lu vn ngh- trũ chi dõn gian
- T chc hi thi: Hoa Trng nguyờn.
- T chc cuc thi su tm tranh nh, t liu
v cuc sng ca thiu nhi cỏc nc trờn th
gii.
- T chc hi thi: Nh s hc nh tui.
- Sinh hot tp th k nim ngy sinh nht
Bỏc: Nghe k chuyn v Bỏc H. Tỡm hiu v
Bỏc H vi thiu nhi Vit Nam.
- T chc hi thi: Chỳng em k chuyn Bỏc
H.

- K nng th hin s
cm thụng.
- K nng lm ch bn
thõn.
- KN th hin s t tin.
- K nng m nhn
trỏch nhim
-K nng hot ng i,
nhúm
-K nng hp tỏc
- K nng vn ngh
-K nng lng
nghe tớch cc
- K nng vn ngh.
-K nng lng
nghe tớch cc
-K nng giao tip
-K nng iu
khin cỏc hot
ng tp th
-KN xỏc nh giỏ tr
-K nng sỏng to
- KN vn ngh, vui chi
-K nng gii quyt vn
...
-K nng xỏc nh giỏ
tr
-K nng th hin s t
tin...
-K nng lng
nghe tớch cc
-K nng th hin s t
tin.
Mu 1 (2)

DANH MC
SNG KIN KINH NGHIM C HI NG SNG KIN KINH
NGHIM NGNH GIO DC V O TO HUYN, TNH V CC
CP CAO HN XP LOI T C TR LấN
H v tờn tỏc gi:
Nguyn Vn Pht
Chc v v n v cụng tỏc: Trng tiu hc Qung Hi
18


TT

Tên đề tài SKKN

Cấp đánh giá
xếp loại

Kết quả
đánh giá
xếp loại

Năm học
đánh giá
xếp loại

(Ngành GD cấp
huyện/tỉnh; Tỉnh...)

(A, B, hoặc C)

Cấp huyện

C

2009 - 2010

Cấp huyện

C

2011 - 2012

tác bồi dưỡng học sinh giỏi

Cấp huyện

C

2012 - 2013

môn toán lớp 3 "
4 Kinh nghiệm tổ chức dạy học
theo nhóm mô hình trường
học mới VNEN.
5 Biện pháp chỉ đạo nâng cao

Cấp huyện

C

2014 - 2015

chất lượng dạy học tập đọc

Cấp huyện

B

2015 - 2016

1 Kinh nghiệm chỉ đạo công
tác bồi dưỡng chuyên môn
nhằm nâng cao chất lượng
giảng dạy ở trường tiểu học.
2 "Biện pháp quản lý công tác
chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu
học"
3 " Kinh nghiệm chỉ đạo công

cho học sinh lớp 1
* Liệt kê tên đề tài theo thứ tự năm học, kể từ khi tác giả được tuyển dụng vào
Ngành cho đến thời điểm hiện tại.

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×