Tải bản đầy đủ

So theo doi tai san

UBND huyện tam đờng cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
phòng giáo dục Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________ _________________________
sổ THEO DõI TàI SảN Cố ĐịNH

qUYểN Số:......................
từ NĂM ......... ĐếN NĂM ........................
tRƯờNG:..........................................................................................
tam đờng 2007
UBND huyện tam đờng cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
phòng giáo dục Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________ _________________________
sổ THEO DõI TàI SảN Cố ĐịNH

- Sổ này có ....... trang, đánh số trang từ trang 01 đến trang .....
- Ngày tháng ghi sổ: ........................................................................
- Ngày tháng kết thúc sổ: ...............................................................
Ngày ...... tháng ........ năm 2007
Ngời ghi sổ Kế toán Hiệu trởng
Năm: ........
Stt

Ngày
tháng
năm
ghi sổ
Ghi tăng tài sản cố định khấu
Chứng từ
Tên, đặc điểm, kí hiệu
TSCĐ
Nớc sản
xuất
Tháng,
năm đa
vào sử
dụng
Số
hiêu
TSCĐ
Nguyên
giá
TSCĐ
Khấu hao năm
Số hiệu
Ngày
tháng
năm
Tỷ lệ %
khấu
hao
Mức
khấu
hao
Trang: ........
Hao tài sản cố định Ghi giảm TSCĐ
Số KH đã
trích các
Năm Năm Năm
Năm
Năm Năm
KH đã
tính đến
Chứng từ Lý do
giảm
Giá trị
còn lại
Số hiệu
Ngày
tháng
năm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×