Tải bản đầy đủ

210 cau trac nghiem toan 4

��#ࡱ#�################>###�� #############


###�###########�#######����####�###�###�###�#######�#######U#######A###�###K###�
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������#q`
###�#�###############��####bjbjqPqP##################
###8�###:###:##��######
#######################��##########��##########��##################�#####�######
#�###�#######�#######�#######�#######�###############�#######�ࡱ######�ࡱ######�ࡱ#
#8####�##<###Z�##|###�#######�n##t###�##�###��######��######��######��######!
�##&###G�##


###S�######hl######jl######jl######jl######jl######jl######jl######aq##h###�s##^
###jl##=###################�#######��######################��##�
##!
�######��######��######jl##############�#######�#######��##############��##�###�

n######��######��######��######��##�###�###�###��######�#######��######hl#######
#######��######################################################��######hl#######
#######��######��##�###4I##L###�###@###�########################################
#######################DR######��######֊##


###�
%R\�#�#########�ࡱ######J�######�L##Z###########�X##�###�n##0###�n######�L##j###'
t######f�##�###'t##�###DR#######################################################
#######################'t##############�#######DR##@###[�##"###}�######��######�
�######��##�###################################[�######[�######[�######jl######j
l######################################0�##d###################################[
�######[�######[�######�n######��######��######��######��##############�#######�
#######�###ļ##��##D�##�#######�#######�#######��######�#######�#######�#######�#
######�#######�#######�#######�#######�#######����######


################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
###################T#H#I# #T#U#Y#�#N# #H#�#C# #S#I#N#H# #G#I#�#I# #C#�#P#
#T#R#�#�#N#G# # #(# #s#�# #1# #)##N###M# #H#�#C# #2#0#1#2# ## #2#0#1#3##M#�#N#
#T#H#I# #:# #T#O#�#N# #L#�#P# #4# #(# #T#h#�#i# #g#i#a#n# #3#0# #p#h#�#t# #)###
# # # # # # # # # # # # # # # # #H#�# #v#�# #t#�#n# #:# #& & & & & & & & & & & &
& & & & & & & # # #L#�#p# #:# #& & .#.## # # # # # # # # # # # # # # # #
#T#r#�#�#n#g# #:# #& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & # # ###i#�#m# #:# #&
& # # #-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-##-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-##-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-###I#.# #P#H#�#N# #T#R#�#C#
#N#G#H#I#�#M# #:# #(# #7#5# ###i#�#m# #-# #m#�#i# #c#�#u# #l#�#m# ###�#n#g#
###�#�#c# #5# ###i#�#m# #)## # # # # # # # # # # # # # # # # #H#�#y#
#k#h#o#a#n#h# #v#�#o# #c#h#�# #c#�#i# ###�#t# #t#r#�#�#c# ###�#p# #�#n#
###�#n#g# ###C#a#�#u# #1#:# # # #S#o#�# #b#o#�#n# #m#�#�#i# #l#a#�#m#
#n#g#h#�#n# #b#a# #t#r#a#�#m# #l#i#n#h# #t#a#�m ����c vie�t la�: A.
45307
B.
45308
C.


45380
D.
45038Ca�u 2: Gia� tr� cu�a
bie�u th��c: 876 � m v��i m = 432 la�: A.
444
B. 434
C.
424
D.
414Ca�u 3: T�nh chu vi h�nh vuo�ng ca�nh a v��i a = 9 cm
A. 18 cm
B.
81 cm
C.
36 cm
D.
63 cmCa�u 4:
So� be� nha�t trong ca�c so� sau: 785432; 784532; 785342; 785324 la�: A.
785432
B.
784532
C.
785342
D.
785234Ca�u
5: Ch�� so� 6 trong so� 986738 thuo�c ha�ng na�o? l��p na�o?
A.
Ha�ng
ngh�n, l��p ngh�n.
C.
Ha�ng chu�c ngh�n, l��p ngh�n.
B.
Ha�ng tra�m, l��p ngh�n.
D.
Ha�ng tra�m, l��p ��n v�.Ca�u 6 :
# EMBED Equation.3 ### phu�t = ...... gia�y . A.
15 gia�y
B.
20 gia�y
C.
25 gia�y
D.
30 gia�yCa�u 7:
6ta� 50kg =
�� kg
A.
650kg
B.
6500kg
C.
6050kg
D.
5060kg Ca�u 8:
Na�m 1459 thuo�c the� ky�
th##################################�# #m#a#�#y#?## #A#.# # # #X#I#I# # # # # #
#B#.# # # #X#I#I#I#
# # # # # # # # # # # #C#.# # # #X#I#V# # # # # # # # #
# # # # # # #D#.# # # #X#V###C#a#�#u# #9# #:# # #T#r#u#n#g# #b#�#n#h#
#c#o#�#n#g# #c#u#�#a# #c#a#�#c# #s#o#�# # #:# # #4#3# #;# #1#6#6# #;# #1#5#1# #
# #l#a# #�#:##
#A#.# # # #3#6#0# #
# # # # #B#.# # # #1#8#0#
# # # # #
# # # # # # # #C#.# # # #1#2#0# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #D#.# # #
#1#2##C#a#�#u# #1#0# #:# # #T#�#n#h#:# # #(#m# #+# #n#)# # #x# # # #p# # # #;# #
# #b#i#e�t m = 30 ; m = 40 ; p = 8 .
A.
350
B.
78
C.
560
D.
56Ca�u 11: T�m hai so� khi bie�t to�ng va� hie�u cu�a
chu�ng la�: 485 va� 45. A.
175 va� 220.
B.
265 va� 310
C.
175 va� 265
D.
220 va� 265Ca�u 12: Hai ca�nh na�o vuo�ng go�c
v###############################################################################
################################################################################
#################################################�#i# #n#h#a#u# #?########
#A#.# # # #B#C# #v#u#o#�#n#g# #g#o#�#c# #C#D#.# # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # #A# # # # # # # # # # # # # # # # # # #B## #B#.# # # #A#B#
#v#u#o#�#n#g# #g#o#�#c# #A#D#.# # # # # # # # # # # ##
#C#.# # # #A#B#
#v#u#o#�#n#g# #g#o#�#c# #B#C#.# # # # # # # # # # # # #### #D#.# # # #B#C#
#v#u#o#�#n#g# #g#o#�#c# #A#D#.# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # #
D
C#Ca�u 13:
T�nh chu vi h�nh sau :
A
4cm
B
A. 6cm
C. 10 cm
2cm
B. 8cm
D. 12cm
D
C
Ca�u 14:
Mo�t ma�nh v���n h�nh ch�� nha�t, co� chie�u ro�ng 25 m. Chie�u da�i
ga�p hai la�n chie�u ro�ng. T�nh die�n t�ch ma�nh v���n?
A. 125 m2
B.
1250 m2
C.
50 m2
D.
75 m2
Ca�u 15: Ha�y
vie�t # EMBED Equation.3 ### va� 2 tha�nh hai pha�n so� co� ma�u chung la� 5
.
A.
# EMBED Equation.3 ### va� # EMBED Equation.3 ###
B.
#


EMBED Equation.3 ### va� # EMBED Equation.3 ###
C.
# EMBED
Equation.3 ### va� # EMBED Equation.3 ###
D.
# EMBED
Equation.3 ### va� # EMBED Equation.3 ###
##I#I#.# #P#H#�#N#
#T#�# #L#U#�#N# #:# #(# #2#5# ###i#�#m# #)### # # #B#�#i# #t#o#�#n#:# # # #
#N###m# #n#a#y# #b#�#c# #H#�#i# #t#h#u# #h#o#�#c#h# ###�#�#c# #9# #t#�#n#
#7#5#0# #k#g# #c#�# #t#h#�#c# #v#�# #n#g#�# #.# #S#�# #t#h#�#c# #b#�#c#
###�#n#g# # # # ###�#�#c# #1#4#2# #b#a#o# #,# #s#�# #n#g#�# #b#�#c# ###�#n#g#
###�#�#c# #5#3# #b#a#o# #.# #H#�#i# #b#�#c# #H#�#i# #t#h#u# #h#o#�#c#h#
###�#�#c# #b#a#o# #n#h#i#�#u# #k#i# ## #l#�# ## #g#a#m# #n#g#�# #,# #b#a#o#
#n#h#i#�#u# #k#i# ## #l#�# ## #g#a#m# #t#h#�#c# #?# #(# #b#i#�#t# #r#�#n#g#
#k#h#�#i# #l#�#�#n#g# #m#�#i# #b#a#o# #n#h#�# #n#h#a#u# #)###& & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & #& & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� #########################�#P# #�#N# #B#�#I#
#T#H#I# #H#�#C# #S#I#N#H# #G#I#�#I# #C#�#P# #T#R#�#�#N#G##N###M# #H#�#C#
#2#0#1#2# ## #2#0#1#3# ##M#�#N# #T#O#�#N# #-# # #L#�#p# #4# # #(# #T#h#�#i#
#g#i#a#n# #3#0# #p#h#�#t# #)# ####P#H#�#N# #T#R#�#C# #N#G#H#I#�#M# #(# # #7#5#
###i#�#m# #)# ### # # # # # # # # # # # # # #C#�#u# #1# # #:# #B# # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #C#�#u# #6# #:#
#A# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #C#�#u#
#1#1#:# #D## # # #
C�u 2 : A
C�u 7 : C
C�u 12: B
C�u 3 : C
C�u 8 : D
C�u 13: D
C�u 4 : B
C�u 9 : C
C�u 14: B
C�u 5 : A
C�u 10 : C
C�u 15: D
PH################################################�#N# #T#�# #L#U#�#N# #(# #2#5#
###i#�#m# #)#### ##N#�#i# #d#u#n#g# ###S#�# ###i#�#m#######�#i# #9# #t#�#n#
#7#5#0#k#g# #=# #9#7#5#0# #k#g###3# ###i#�#m#####T#�#n#g# #s#�# #b#a#o#
#t#h#�#c# #v#�# #n#g#�# #l#�# #:###2# ###i#�#m#####1#4#2# #+# #5#3# #=# #1#9#5#
#(# #b#a#o#)###3# ###i#�#m# #####T#r#u#n#g# #b#�#n#h# #m#�#i# #b#a#o# #c#�#
#s#�# #k#i#-# #l#�# ## #g#a#m# #l#�# #:###2# ###i#�#m#####9#7#5#0# #:# #1#9#5#
#=# #5#0# #(# #k#g#)###3# ###i#�#m#####S#�# #t#h#�#c# #B#�#c# #H#�#i# #t#h#u#
#h#o#�#c#h# #t#r#o#n#g# #n###m# #n#a#y# #l#�# #:###2# ###i#�#m#####5#0# #x#
#1#4#2# #=# #7#1#0# #(# #k#g# #)###3# ###i#�#m#####S#�# #n#g#�# #B#�#c# #H#�#i#
#t#h#u# #h#o#�#c#h# #t#r#o#n#g# #n###m# #n#a#y# #l#�#:###2# ###i#�#m#####5#0#
#x# #5#3# #=# #2#6#5#0# #(# #k#g# #)# ###3# ###i#�#m#######�#p# #s#�# #:#
#7#1#0#0# #k#g# #t#h#�#c# ## # # # # # # # # # # # #2#6#5#0# #k#g# #n#g#�# ###2#
###i#�#m####### ###########�#P# #�#N# #B#�#I# #T#H#I# #H#�#C# #S#I#N#H#
#G#I#�#I# #C#�#P# #T#R#�#�#N#G##N###M# #H#�#C# #2#0#1#2# ## #2#0#1#3# ##M#�#N#
#T#O#�#N# #-# # #L#�#p# #4# # #(# #T#h#�#i# #g#i#a#n# #3#0# #p#h#�#t# #)# ##1#.#
###�# #s#�# #1#.## # # # # # # # # # # # # # #C#�#u# #1# # #:# #B# # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #C#�#u# #6# #:#
#A# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #C#�#u#
#1#1#:# #D## # # # # # # # # # # # # # #C#�#u# #2# # #:# #A# # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #C#�#u# #7# #:# #C# # #
# #
C�u 12: B
C�u 3 : C
C�u 8 : D
C�u 13: D
C�u 4 : B
C�u 9 : C
C�u 14: B
C�u 5 : A
C�u 10 : C
C�u 15: D
N###############################################################################
###########################################�#i# #d#u#n#g# ###S#�#
###i#�#m#######�#i# #9# #t#�#n# #7#5#0#k#g# #=# #9#7#5#0# #k#g###3#
###i#�#m#####T#�#n#g#


#s#�# #b#a#o# #t#h#�#c# #v#�# #n#g#�# #l#�# #:###2# ###i#�#m#####1#4#2# #+#
#5#3# #=# #1#9#5# #(# #b#a#o#)###3# ###i#�#m# #####T#r#u#n#g# #b#�#n#h# #m#�#i#
#b#a#o# #c#�# #s#�# #k#i#-# #l#�# ## #g#a#m# #l#�# #:###2#
###i#�#m#####9#7#5#0# #:# #1#9#5# #=# #5#0# #(# #k#g#)###3# ###i#�#m#####S#�#
#t#h#�#c# #B#�#c# #H#�#i# #t#h#u# #h#o#�#c#h# #t#r#o#n#g# #n###m# #n#a#y# #l#�#
#:###2# ###i#�#m#####5#0# #x# #1#4#2# #=# #7#1#0# #(# #k#g# #)###3#
###i#�#m#####S#�# #n#g#�# #B#�#c# #H#�#i# #t#h#u# #h#o#�#c#h# #t#r#o#n#g#
#n###m# #n#a#y# #l#�#:###2# ###i#�#m#####5#0# #x# #5#3# #=# #2#6#5#0# #(# #k#g#
#)# ###3# ###i#�#m#######�#p# #s#�# #:# #7#1#0#0# #k#g# #t#h#�#c# ## # # # # # #
# # # # # #2#6#5#0# #k#g# #n#g#�# ###2# ###i#�#m####### #################T#�#
#L#U#Y#�#N# # #M#�#N# # #T#O#A#�#N# #L#�#�#P# #4# # # # #(# # #C#H#�#�#N#G# #I#
#)### # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #H#�# #v#�# #t#�#n# #:# #& & &
& & & & & & & & & & .# #& & & .# #L#�#p# #:# #& & .#.##K#h#o#a#n#h# #v#a#�#o#
#c#h#�#�# #�#a#�#t# #t#r#�#�#�#c# #c#a#�#u# #t#r#a#�# #l#�#�#i# #�#u#�#n#g#.#
#C#a#�#u# #1#:# # # #S#o#�# #b#o#�#n# #m#�#�#i# #l#a#�#m# #n#g#h#�#n# #b#a#
#t#r#a#�#m# #l#i#n#h# #t#a#�#m# #�#�#�#�#c# #v#i#e#�#t# #l#a#�#:##
#A#.# # #
#4#5#3#0#7# #B#.# # # #4#5#3#0#8#
#C#.# # # #4#5#3#8#0#
#D#.# # # #4#5#0#3#8#
#C#a#�#u# #2#:# # #T#�#m# #x# #b#i#e#�#t#:# # # # #a#)# # #x# #:# #3# #=# #1#2#
#3#2#1##
#A#.# # x = 4107 B.
x = 417
C.
x = 36963
D.
x = 36663
b) x # EMBED Equation.3 ### 5 = 21250 A.
x = 4250
B.
x = 425
C.
x = 525
D.
x = 5250#Ca�u 3: T�nh chu vi
h�nh sau:
A
4cm
B
A. 6cm
C. 10 cm
2cm
B. 8cm
D. 12cm
D
C
Ca�u 4:
Mo�t c��a ha�ng trong hai nga�y ba�n ����c 620 kg ga�o. Ho�i trong 7
nga�y c��a ha�ng ba�n ����c bao nhie�u ki-lo�-gam ga�o? (Bie�t ra�ng so� ga�o
mo�i nga�y ba�n ����c la� nh� nhau).
A.
4340 kg
B.
434 kg C.
217
kg
D.
2170 kgCa�u 5: �ie�n da�u th�ch h��p va�o o� tro�ng: a) 75032
( 75302 +12200
c ) 98763 ( 98675 - 33467
b) 100000 ( 99999 d) 87652
( 87652Ca�u 6: Gia� tr� cu�a bie�u th��c: 876 � m v��i m = 432 la�:
A.
444
B. 434
C.
424
D.
414Ca�u 7: Gia� tr� cu�a bie�u th��c 8#
EMBED Equation.3 ### a v��i =100 la�:
A. 8100
B. 800
C. 1008
D.
1800Ca�u 8: T�nh chu vi h�nh vuo�ng ca�nh a v��i a = 9 cm A. 18 cm
B.
81
cm
C.
36 cm D.
63 cmCa�u 9:
So� 870 549 �o�c la�: A. Ta�m m��i ba�y
ngh�n na�m tra�m bo�n m��i ch�n.
B. Ta�m tra�m ba�y m��i ngh�n bo�n tra�m
na�m m��i ch�n.
C. Ta�m tra�m linh ba�y ngh�n na�m tra�m bo�n m��i ch�n.
D. Ta�m tra�m ba�y m��i ngh�n na�m tra�m bo�n m��i ch�n.Ca�u 10: So� be� nha�t
trong ca�c so� sau: 785432; 784532; 785342; 785324 la�:
A.
785432
B.
784532
C.
785342
D.
785234Ca�u 11:
Ca�c so� ��
do�ng na�o ����c vie�t theo th�� t�� t�� be� �e�n l��n.
A.
567899; 567898;
567897; 567896.
B.
865742; 865842; 865942; 865043. C.
978653;
979653; 970653; 980653.
D.
754219; 764219; 774219; 775219.Ca�u 12:
�u�ng ghi �, sai ghi S va�o o� tro�ng:
a) 496857 < 497899
(
c) 545630 = 554630
(
b) 657890 > 658999
(
d)
289357 < 290000
(Ca�u 13: Ch�� so� 6 trong so� 986738 thuo�c ha�ng na�o? l��p
na�o? A.
Ha�ng ngh�n, l��p ngh�n.
C.
Ha�ng chu�c ngh�n, l��p ngh�n.
B.
Ha�ng tra�m, l��p ngh�n.
D.
Ha�ng tra�m, l��p ��n v�.Ca�u
14: So� go�m 6 tra�m ngh�n, 6 tra�m, 4 chu�c va� 3 ��n v� vie�t la�: A.
664300
B.
606430 C.
600634 D.
600643Ca�u 15: Gia� tr� cu�a ch�� so� 5
trong so� sau: 765430. A.
50000 B.
500000 C.
5000
D.
500Ca�u 16: So�
co� 6 ch�� so� l��n nha�t la�:
A.
999999 B.
666666 C.
100000 D.
900000Ca�u 17: So� ba�y tra�m trie�u co� bao nhie�u ch�� so� 0: A.
7
B.
10
C.
9
D.
8Ca�u 18: �o�c so� sau: 325600608 A.
Ba tra�m hai
m��i la�m trie�u sa�u m��i ngh�n sa�u tra�m linh ta�m.
B.
Ba tra�m hai
m��i la�m trie�u sa�u tra�m ngh�n sa�u tra�m linh ta�m.
C.
Ba tra�m hai
m��i la�m trie�u sa�u ngh�n sa�u tra�m linh ta�m.
D.
Ba tra�m hai m��i la�m
trie�u sa�u tra�m ngh�n sa�u tra�m ta�m m��i.Ca�u 19: Gia� tr� cu�a ch�� so� 8
trong so� sau: 45873246.
A.
8 000 B.
80 000 C.
800 000
D.
8
000 000Ca�u 20: No�i mo�i do�ng be�n tra�i v��i mo�i do�ng be�n pha�i �e� ����c
ke�t qua� �u�ng. A.
Ba�y tra�m trie�u. 1.
70 000.
B.
Ba�y chu�c
trie�u.
2.
700 000.
C.
Ba�y tra�m ngh�n. 3.
700 000 000.
D.
Ba�y m��i ngh�n. 4.
70 000 000 Ca�u 21: So� t�� nhie�n lie�n sau so�: 3004
la�: A.
3003. B.
3033
C.
3005
D.
3014Ca�u 22: So� t�� nhie�n


lie�n tr���c so� 10001 la�:
A.
10011. B.
10002 C.
10021 D.
10000Ca�u
23: Cho�n so� na�o �e� ����c so� t�� nhie�n lie�n tie�p 99998;........100000.
A.
99997
B.
9999
C.
99999
D.
100
001
Ca�u 24: T�m so� tro�n chu�c x, bie�t: 58 < x < 70 A.
40
B.
50
C.
60
D.
69Ca�u 25: T�m x bie�t: 6 < x < 9 va� x la� so� le� : A.
6
B.
7
C.
8
D.
9Ca�u 26: 6ta� 50kg = ? kg
A.
650kg B.
6500kg
C.
6050kg D.
5060kg Ca�u 27:
36000kg = ? ta�n
A. 36 ta�n
B. 360 ta�n
C. 600 ta�n
D.
306 ta�n Ca�u 28: Mo�t c��a
ha�ng nga�y �a�u ba�n ����c 64 ta�n ga�o, nga�y th�� hai ba�n ����c �t h�n nga�y
�a�u 4 ta�n .Ho�i ca� hai nga�y ba�n ����c bao nhie�u ki lo� gam ga�o? A. 124
kg
B. 256 kg C. 124000 kg
D.
60000 kg
Ca�u 29: 3 kg 7g = ? g.
A. 37 g
B. 307 g
C. 370 g
D. 3007 gCa�u 30: 6dag 5 g = ? g. A.
65 g B. 605 g
C. 56 g
D. 650 g
T###############################################################################
################################################################################
###�# #L#U#Y#�#N# # #M#�#N# # #T#O#A#�#N# #L#�#�#P# #4# # # # #(# #
#C#H#�#�#N#G# #I# #-# #I#I# #)### # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
#H#�# #v#�# #t#�#n# #:# #& & & & & & & & & & & & & .# #& & & .# #L#�#p# #:# #& &
.#.##K#h#o#a#n#h# #v#a#�#o# #c#h#�#�# #�#a#�#t# #t#r#�#�#�#c# #c#a#�#u#
#t#r#a#�# #l#�#�#i# #�#u#�#n#g#.##C#a#�#u# #3#1#:# # #5#0#3#g# #=# #?# #& h#g#&
g#.## #A#.# # #5#0#h#g# #3#g# #
#B#.# # #5#h#g# #3#g#
#C#.# # #5#0#0#h#g#
#3#g# #D#.# # #5#h#g# #3#0#g# ##C#a#�#u# #3#2#:# # #M#o#�i bao ga�o na�ng 3
ta� .Mo�t o� to� ch�� 9 ta�n ga�o th� ch�� ����c bao nhie�u bao nh� va�y?
A.
90 bao
B.
900 bao
C.
30 bao
D.
270 baoCa�u 33: # EMBED
Equation.3 ### phu�t = ? gia�y.
A.
15 gia�y
B.
20 gia�y
C.
25
gia�y D.
30 gia�yCa�u 34: 2500 na�m = ? the� ky�. A.
25
B.
500
C.
250
D.
50Ca�u 35: 5 phu�t 40 gia�y = ? gia�y.
A.
540
B.
340
C.
3040 D. 405Ca�u 36: Na�m 1459 thuo�c the� ky� th� ma�y? A.
XII
B.
XIII
C.
XIV
D.
XVCa�u 37: So� th�ch h��p �ie�n va�o o� tro�ng la�:
478(65 < 478165
A.
0
B.
1
C. 2 D.
326589 > (6589
A.
3
B.
2
C. 1 D.
475687( = 756873
A.
1
B.
2
C. 3 D.
4297658 < (97658 A.
0
B.
1
C. 2
D.
3Ca�u 38: Mo�t ng���i �i
xe ma�y trong # EMBED Equation.3 ### phu�t ����c 324 m. Ho�i trong mo�t gia�y
ng���i a�y �i ����c bao nhie�u me�t?
A. 27 m
B. 12 m
C. 3888 m D.
270 mCa�u 39: �u�ng ghi �, sai ghi S va�o o� tro�ng. a) 1980 la� the� ky� XX.
(
c) 84 phu�t = 1 gi�� 14 phu�t. (
b) Mo�t nga�y, 6 gi�� = 26 gi��. ( d)
# EMBED Equation.3 ### the� ky� = 20 na�m
(Ca�u 40: Trung b�nh co�ng
cu�a ca�c so�: 43 ; 166 ; 151 ; la�:
A.
360
B.
180
C.
120
D.
12Ca�u 41: So� TBC cu�a hai so� ba�ng 14. Bie�t mo�t trong hai so� �o� ba�ng
17. T�m so� kia? A.
3
B.
21
C.
11
D.
31Ca�u 42: So� trung
b�nh co�ng cu�a hai so� ba�ng 40. Bie�t ra�ng mo�t trong hai so� �o� ba�ng 58.
T�m so� kia?
A.
98
B. 18
C.
49
D.
22Ca�u 43: Mo�t �o�i
�a�p ����ng, mo�t nga�y �a�p ����c 150 m. Nga�y th�� hai �a�p ����c 100 m. nga�y
th�� ba �a�p ����c ga�p hai la�n nga�y th�� hai. Ho�i trung b�nh mo�i nga�y �o�i
�o� �a�p ����c bao nhie�u me�t ����ng?
A.
15 m
B.
150 m C.
250 m D.
500mCa�u 44: So� �o chie�u cao cu�a 5 ho�c sinh l��p Na�m la�n l���t la�: 148
cm; 146 cm ; 144 cm ; 142 cm; 140 cm. Ho�i trung b�nh so� �o chie�u cao cu�a
mo�i cm la� bao nhie�u xa�ng-ti-me�t?
A.
144 cm B.
142 cm C.
145 cm D.
146 cmCa�u 45: Da�n so� cu�a mo�t xa� trong 3 na�m ta�ng the�m la�n l���t la�:
106 ng���i ; 92 ng���i ; 81 ng���i. Ho�i trung b�nh mo�i na�m mo�i na�m da�n so�
cu�a xa� �o� ta�ng the�m bao nhie�u ng���i?
A.
96 ng���i
B.
83 ng���i
C.
93 ng���i
D.
81 ng���i.Ca�u 46: No�i phe�p toa�n v��i ke�t qua�
�u�ng.
A. (35 + 40 + 30 ) : 3. 1.
37
B. ( 45 + 22 + 34 + 31 + 53) : 5.
2.
35
C. (81 + 72 + 63) : 4. 3.
47
D. ( 41 + 45 + 27 + 75) :
4.
4.
54Ca�u 47: Ke�t qua� cu�a phe�p co�ng: 697583 +245736 =?
A.
843319
B.
942319 C.
943219 D.
943319Ca�u 48: T�m x bie�t: 549 + x =
976. A.
x = 427
B.
x = 327
C.
x = 437
D.
x = 337Ca�u 49:
Mo�t pha�n x���ng la�p xe �a�p, sa�u tha�ng �a�u la�p ����c 36900 xe �a�p, sa�u
tha�ng cuo�i na�m la�p ����c nhie�u h�n sa�u tha�ng �a�u na�m 6900 xe �a�p. Ho�i
ca� na�m pha�n x���ng la�p ����c bao nhie�u xe �a�p? A.
43800 xe �a�p.
C.
80700 xe �a�p
B.
70700 xe �a�p
D.
50700 xe �a�p
Ca�u 50: �u�ng ghi �, sai ghi S va�o o� tro�ng.
a) 32864
+5374 = 38238.
(
c) 289950 + 4761 = 284711. ( b) 6728 + 201# EMBED
Equation.3 ###2 = 13858. (
d) 532 + 31# EMBED Equation.3 ###4 = 656.


(Ca�u 51: Ke�t qua� cu�a phe�p tr��: 865847 � 376758 = ? A.
488089 B.
489089
C.
479089 D.
489189.Ca�u 52:
Na�m nay ho�c sinh cu�a mo�t
tr���ng A tro�ng
����c 325900 ca�y. Na�m ngoa�i tro�ng ����c nhie�u h�n na�m nay 91700 ca�y.
Ho�i ca� hai na�m ho�c sinh tr���ng A tro�ng ����c bao nhie�u ca�y?
A.
417600 ca�y B.
509300 ca�y C.
733500 ca�y D.
743500 ca�yCa�u 53: Qua�ng
����ng t�� Ca�n Th� �e�n Ha� No�i da�i 2340 km. Qua�ng ����ng t�� Ca�n Th� �e�n
�a� Na�ng da�i 1640 km . T�nh qua�ng ����ng t�� �a� Na�ng �e�n Ha� No�i da�i bao
nhie�u ki-lo�-me�t?
A.
700km B.
1700 km
C.
3980 km
D.
800
km.Ca�u 54: T�nh gia� tr� cu�a a+b ne�u a = 56 va� b = 29. A.
27
B.
37
C.
85
D.
75.Ca�u 55: T�nh gia� tr� cu�a m# EMBED Equation.3 ###n
ne�u m = 34 va� n = 8. A.
42
B.
262
C.
282
D.
272.Ca�u 56:
Cho�n so� th�ch h��p: 563 + 856 = 856 + ......?
A.
856
#B#.# # #
#5#6#3#
#C#.# # # #1#4#1#9#
#D#.# # # #2#9#3###T#�# #L#U#Y#�#N# #
#M#�#N# # #T#O#A#�#N# #L#�#�#P# #4# # # # #(# # #C#H#�#�#N#G# #I#I# # #-# #1#
#)### # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #H#�# #v#�# #t#�#n# #:# #& & &
& & & & & & & & & & .# #& & & .# #L#�#p# #:# #& & .#.###K#h#o#a#n#h# #v#a#�#o#
#c#h#�#�# #�#a#�#t# #t#r#�#�#�#c# #c#a#�#u# #t#r#a#�# #l#�#�#i# #�#u#�#n#g#.#
#C#a#�#u# #5#7#:# # #T#�#n#h#:# # # #a### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #
#######b### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#ion.3 ###c. Ne�u a = 12 ; b = 4 ; c = 2. A.
96
B.
50
C.
72
D.
32.Ca�u 58: T�nh: (m + n) X
p ; bie�t m
= 30 ; m = 40 ; p = 8 . A.
350
B.
78
C.
560
D.
56Ca�u 59:
Cho�n so� th�ch h��p: ( 637 + 245) +259 = (637 + 259) + ���?
A.
259
B.
931
C.
1141
D.
245Ca�u 60: Mo�t tra�i nuo�i bo� s��a la�n �a�u thu
����c m l�t s��a, la�n th�� hai thu ���� n l�t s��a. Ho�i ca� hai la�n thu ����c
bao nhie�u l�t su�a? Bie�t m = 897 ; n = 754. A. 1551 l�t
B. 1651 l�t
C. 1615 l�t
D. 1515 l�t.Ca�u 61: Mo�t c��a ha�ng ba�n ga�o nga�y
th�� nha�t ba�n ����c m kg ga�o, nga�y th�� hai ba�n ����c n kg ga�o, nga�y th��
ba ba�n ����c p kg ga�o. Ho�i ca� ba nga�y cu�a ha�ng ba�n ����c bao nhie�u kilo�-gam ga�o? Bie�t m = 587 ; n = 450 ; p = 500.
A.
1537 kg
B.
1437
kg
C.
1527 kg
D.
1427 kg.Ca�u 62: T�m hai so� khi bie�t to�ng va�
hie�u cu�a chu�ng la�: 42 va� 18. A.
24 va� 12
B.
6 va� 12
C.
12
va� 30
D.
24 va� 6.Ca�u 63: Hai �o�i co�ng nha�n cu�ng �a�o mo�t con
����ng da�i 900 m, �o�i th�� nha�t �a�o �t h�n �o�i th�� hai 164 m. Ho�i mo�i
�o�i �a�o ����c bao nhie�u me�t ����ng? A.
204 m va� 368 m
C.
386
m va� 523 m
B.
532 m va� 696 m
D.
368 mva� 532 mCa�u 64:
T�m hai so� khi bie�t to�ng va� hie�u cu�a chu�ng la�: 1200 va� 120.
A.
660
va� 780
C.
420 va� 540
B.
540 va�
660
D.
540 va� 606Ca�u 65: Tuo�i ch� va�
tuo�i em co�ng la�i ����c 45 tuo�i. ch� h�n em 11 tuo�i. Ho�i ch� bao nhie�u
tuo�i, em bao nhie�u tuo�i?
A.
28 tuo�i va� 17 tuo�i
C.
17 tuo�i va� 6 tuo�i
B.
39 tuo�i va� 28 tuo�i
D.
39 tuo�i va� 17 tuo�iCa�u 66: Ca� hai l��p 4E va� 4H tro�ng ����c 700
ca�y. L��p 4E ro�ng ����c �t h�n l��p 4H la� 150 ca�y. Ho�i mo�i l��p tro�ng
����c bao nhie�u ca�y? A.
425 ca�y va� 575 ca�y.
C.
275 ca�y va� 425 ca�y
B.
125 ca�y va� 275 ca�y.
D.
275 ca�y va� 575 ca�yCa�u 67: Thu
hoa�ch �� 2 th��a ruo�ng ����c 6 ta�n 4 ta� tho�c. Thu hoa�ch �� th��a ruo�ng
th�� nha�t ����c nhie�u h�n th��a ruo�ng th�� hai la� 10 ta� tho�c. Ho�i thu
hoa�ch �� mo�i th��a ruo�ng ����c bao nhie�u ki-lo�-gam tho�c?
A.
27kg va�
37kg C.
270kg va� 370kg
B.
2700kg va� 3700kg D.
4700kg va� 3700kgCa�u
68: T�m hai so� khi bie�t to�ng va� hie�u cu�a chu�ng la�: 485 va� 45.
A.
175 va� 220.
B.
265 va� 310 C.
175 va� 265 D.
220 va� 265Ca�u 69:
Go�c na�o sau �a�y la� go�c be�t?###
#
#
�##
O
M
N
P
A.
Go�c O
B.
Go�c M C.
Go�c N
D.
Go�c P
A#Ca�u 70: Tam gia�c be�n co� ma�y go�c nho�n?
A.
3
C.
1
B.
2
D.
O
B
CCa�u 71: Pha�t
bie�u na�o sau �a�y la� �u�ng:
A.
Go�c nho�n l��n h�n go�c vuo�ng.
C.
Go�c tu� l��n h�n go�c
vuo�ng.
B.
Go�c be�t nho� h�n go�c tu�. D.
Go�c nho�n l��n h�n go�c
tu�.Ca�u 72: Hai ca�nh na�o vuo�ng go�c nhau:###
A.
BC vuo�ng go�c CD.
A
B
B.
AB vuo�ng go�c AD.
C.
AB vuo�ng go�c


BC.
# D.
BC vuo�ng go�c AD.
D
CCa�u 73: �u�ng ghi �, sai ghi S va�o o� tro�ng:
M
N#
a) MN va� NP vuo�ng go�c.
( b) MN va�
MQ vuo�ng go�c.
(
c) MQ va� QP vuo�ng go�c.
(
d) QP va� PN kho#�#n#g# #v#u#o#�#n#g# #g#o#�#c# # # # # # # # # # # #(# #
# # # # # # #Q# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #P###C#a#�#u#
#7#4#:# # #H#�#n#h# #s#a#u# #c#o#�# #m#a#�#y# #c#�#p# #c#a#�#n#h# #s#o#n#g#
#s#o#n#g# #v#�#i# #n#h#a#u#?# # # # # # # # # # # # # # #B####
#A#.# # # #4#
#C#.# # # #1##
#
#
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
#A# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #C###
#B#.# # # #3#
#D#.# # # #2# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # #
D##Ca�u 75: Trong h�nh sau co� hai ca�p ca�nh
na�o song song?
M
N A.
Ca�nh MN song song
v��i ca�nh QP.
B.
Ca�nh MN song song v��i ca�nh NP.
C.
Ca�nh MN song
song v��i ca�nh MQ.
D.
Ca�nh MN song song v��i ca�nh NQ.
Q
P
################################################################################
################################################################################
#########T#�# #L#U#Y#�#N# # #M#�#N# # #T#O#A#�#N# #L#�#�#P# #4# # # # #(# #
#C#H#�#�#N#G# #I#I# # #-# # #2# #)### # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# #H#�# #v#�# #t#�#n# #:# #& & & & & & & & & & & & & .# #& & & .# #L#�#p# #:# #&
& .#.##K#h#o#a#n#h# #v#a#�#o# #c#h#�#�# #�#a#�#t# #t#r#�#�#�#c# #c#a#�#u#
#t#r#a#�# #l#�#�#i# #�#u#�#n#g#.##C#a#�#u# #7#6#:# # #K#e#�#t# #q#u#a#�#
#c#u#�#a# #p#h#e#�#p# #n#h#a#�#n#:# #2#1#2#5#0#4# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # ####### #8# #=# #?##
#A#.# # # #1#6#9#0#0#32 B.
1700032
C.
1690302
D.
1700302Ca�u 77: T�m x bie�t: x : 7 = 45692
A.
319834 B.
319744 C.
319844 D.
319484Ca�u 78: Ng���i th�� may
la�y ra mo�t ta�m va�i da�i �e� ca�t may 4 bo� qua�n a�o, mo�i a�o he�t 300 cm
va� mo�i qua�n he�t 325 cm. Sau khi ca�t xong th� ta�m va�i co�n la�i da�i 2 m.
Ho�i ta�m va�i ban �a�u va�i da�i bao nhie�u cen-ti-me�t?
A.
2502cm
B.
2520cm
C.
4500cm
D.
2700cmCa�u 79: �u�ng
ghi �, sai ghi S va�o o� tro�ng:
a) 46008 # EMBED Equation.3 ### 6 � 97865 =
178183. (
b) 56930 + (14205 +34562) # EMBED Equation.3 ### 4 = 764368.(
c) 8679 # EMBED Equation.3 ###8 + 12354 # EMBED Equation.3 ### 8 =
168164.(
d) 95368 � 1325# EMBED Equation.3 ### 9 = 84443. (Ca�u 80:
Cho�n so� th�ch h��p: 695 # EMBED Equation.3 ### 7 = 7# EMBED Equation.3 ###
����? A.
4865
B.
569
C.
7
D.
695Ca�u 81: T�nh nha�m: 16#
EMBED Equation.3 ###100 = ? A.
1600
B.
160
C.
1060
D.
6000Ca�u
82: Ke�t qua� cu�a phe�p t�nh: 78# EMBED Equation.3 ### 100 : 10 = ? A.
78
B.
708
C.
7800
D.
780Ca�u 83: Cho�n so� th�ch h�p�: ( 4# EMBED
Equation.3 ### 5) # EMBED Equation.3 ### 7 = ( 7# EMBED Equation.3 ### 4) #
EMBED Equation.3 ### ��?
A.
20
B.
5
C.
7
D.
4Ca�u 84:
Cho�n phe�p toa�n �u�ng:
A.
50 = 10# EMBED Equation.3 ### 7
C.
5# EMBED Equation.3 ### 80 = 40# EMBED Equation.3 ### 10
B.
167 = 16#
EMBED Equation.3 ### 7
D.
25# EMBED Equation.3 ### 30 = 35# EMBED
Equation.3 ### 15Ca�u 85: Mo�t ca�y bu�t gia� 3500 �o�ng. Ne�u mo�i ho�c sinh
mua 2 ca�y nh� the� th� 10 em mua he�t bao nhie�u tie�n?
A.
70000 �o�ng B.
35000 �o�ng C.
7000 �o�ng
D.
3500 �o�ngCa�u 86: T�m x bie�t:
x : 200 =
3460 A.
x = 69200
B.
x = 692000
C.
x = 6920
D.
x = 692Ca�u 87:
Mo�t kho l��ng th��c, ���t 1 nha�p 40 bao ga�o, mo�i bao na�ng 70 kg. ��t hai
nha�p 65 bao mo�i bao na�ng 50 kg. Ho�i ca� hai ���t kho nha�p bao nhie�u kilo�-gam?
A.
3530
B.
3125
C.
5050
D.
6050Ca�u 88: So� th�ch h��p
�ie�n va�o cho� tro�ng:
a) 48 dm2 = �� cm2?
A.
480 cm2
B.
48 cm2 C.
4800 cm2
D.
408 cm2
b) 65000 cm2 = ���
dm2? A.
650 dm2
B.
65dm2 C.
6500dm2
D.
6050dm2
c) 36 m2 = ��� cm2
A.
36000 cm2
B.
360000 cm2
C.
3600 cm2
D.
360 cm2
d) 590 dm2 = ��� m2 ��� dm2
A.
5m2 9dm2
B.
50m2 9dm2
C.
50m2 90dm2
D.
5m2 90dm2Ca�u 89: �u�ng ghi �, sai ghi S va�o o�
tro�ng:
a)
370 m2 = 3700 dm2
(
c )
720000 cm2 = 72 m2
(
b)
25 dm2 50cm2 = 2550 cm2
(
d)
538 dm2 = 5m2 38dm2
(Ca�u 90: Cho hai h�nh sau:
8cm##
4dm
40cm
A.
Die�n t�ch h�nh ch�� nha�t nho� h�n die�n t�ch h�nh vuo�ng. B.
Die�n t�ch h�nh h�nh vuo�ng nho� h�n die�n t�ch ch�� nha�t. C.
Die�n t�ch


hai h�nh ba�ng nhau.
D.
Die�n t�ch h�nh ch�� nha�t ga�p �o�i die�n t�ch
h�nh vuo�ng.Ca�u 91: Mo�t ma�nh v���n h�nh ch�� nha�t, co� chie�u ro�ng 25 m.
Chie�u da�i ga�p hai la�n chie�u ro�ng. T�nh die�n t�ch ma�nh v���n?
A. 125
m2
B. 1250 m2 C.
50 m2 D.
75 m2 Ca�u 92: Ke�t qua� cu�a phe�p t�nh:
a) 8
x ( 7 + 3 ) = ?
b)
368
x ( 40 � 5 ) = ? A.
59
C.
31
A. 12880
C.
14715 B.
80
D. 800
B. 11880
D.
2944
c) 80 # EMBED Equation.3 ###11 = ?
d)
(51 # EMBED Equation.3 ###11) # EMBED Equation.3 ###215 = ?
A.
88
C.
811
A.
4488
C.
120615 B.
808
D.
880
B.
9537
D.
126015Ca�u 93: So� th�ch h��p
�ie�n va�o cho� tro�ng:
9# EMBED Equation.3 ### 6 + 9 # EMBED Equation.3
### 5 = (6 + 5) # EMBED Equation.3 ### ���?
A.
6
B.
5
C.
9
D.
99Ca�u 94: Lan mua 25 quye�n v��, Ha�ng mua 20 quye�n v��. Ho�i ca�
hai ba�n mua he�t bao nhie�u tie�n? Bie�t ra�ng mo�i quye�n v�� gia� 2500 �o�ng.
A.
112500 �o�ng B.
11250 �o�ng C.
22500 �o�ng D.
2250 �o�ng.Ca�u
95: Mo�t c��a ha�ng co� 318 thu�ng da�u, mo�i thu�ng co� 60 l�t. C��a ha�ng �a�
ba�n �i 250 thu�ng. Ho�i c��a ha�ng co�n la�i bao nhie�u l�t da�u?
A. 408
l�t
B. 4080 l�t C. 4008 l�t D. 4800 l�tCa�u 96: So� th�ch h��p �ie�n va�o
cho� cha�m : 85# EMBED Equation.3 ### 6 � 85# EMBED Equation.3 ### 3 = (6 -3)
# EMBED Equation.3 ### ���? A.
3
B.
6
C.
85
D.
255Ca�u
97: �u�ng ghi �, sai ghi S va�o o� tro�ng.8 # EMBED Equation.3 ### (6 -2) = 8
# EMBED Equation.3 ### 6 � 16.(
d) 48 : (2# EMBED Equation.3 ### 4) = 48 :
8.
(5# EMBED Equation.3 ### (3 + 4) = 5 # EMBED Equation.3 ### 3
+ 9. (
g) (15 # EMBED Equation.3 ### 6) : 3 = 15 : 3# EMBED Equation.3
### 6 : 3
(32 : ( 5 + 3) = 32 :5 + 35.(
h) (14# EMBED Equation.3
### 5) : 7 = 5 # EMBED Equation.3 ### (14 : 7).
(Ca�u 98: T�m x bie�t:
x : 98 = 76 A.
x = 6764.
B.
x = 1157
C.
x = 7764#
#D#.# # # #x#
#=# #6#7#7#4##C#a#�#u# #9#9#:# # #M#o#�#t# #q#u#y#e#�#n# #v#�#�# #c#o#�# #6#4#
#t#r#a#n#g# #.# #H#o#�#i# #1#1# #q#u#y#e#�#n# #v#�#�# #c#u#�#n#g# #l#o#a#�#i#
#c#o#�# #b#a#o# #n#h#i#e#�#u# #t#r#a#n#g# #g#i#a#�#y#?##
#A#.# # # #1#1#0#
#t#r#a#n#g#.#
#B#.# # # #7#0#4# #t#r#a#n#g#.# # # # # # # # #C#.# # #
#7#4#0# #t#r#a#n#g#.# # # # # # # # # # # # #D#.# # # #6#0#4# #t#r#a#n#g#.##T#�#
#L#U#Y#�#N# # #M#�#N# # #T#O#A#�#N# #L#�#�#P# #4# # # # #(# # #C#H#�#�#N#G#
#I#I# #-# #3# #)### # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #H#�# #v#�#
#t#�#n# #:# #& & & & & & & & & & & & & .# #& & & .# #L#�#p# #:# #& & .#.##
#K#h#o#a#n#h# #v#a#�#o# #c#h#�#�# #�#a#�#t# #t#r#�#�#�#c# #c#a#�#u# #t#r#a#�#
#l#�#�#i# #�#u#�#n#g#.##C#a#�#u# #1#0#0#:# # #K#e#�#t# #q#u#a#�# #p#h#e#�#p#
#n#h#a#�#n#:# #6#0#8### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # ####### #4#6#7# #=#?
##
#A#.# # # #2#8#4#9#3#6# #B#.# # # #5#5#0#5#6#
#C#.# # # #2#8#3#9#3#6#
#D#.# # # #6#5#0#5#6##C#a#�#u# #1#0#1#:# # #C#o#�# #h#a#i# #d#a#�#y#
#g#h#e#�#,# da�y th�� nha�t co� 48 ca�i, ����c xe�p tha�nh ca�c ha�ng, mo�i
ha�ng co� 6 ca�i. Ho�i co� ta�t ca� bao nhie�u ha�ng?
A.
8 ha�ng
B.
12
ha�ng C.
14 ha�ng
D.
16 ha�ngCa�u 102: Ke�t qua� cu�a phe�p chia:
97875 : 9 = ?
A.
10875 B.
1875
C.
18075 D.
1785Ca�u 103:
Co� 15 ba�n cu�ng mua mo�t loa�i v�� nh� nhau he�t 75000 �o�ng. T�nh tie�n mo�i
quye�n v��, bie�t ra�ng mo�i ba�n mua 2 quye�n. A.
3750 quye�n B.
2500
quye�n
C.
5000 quye�n D.
3000 quye�n Ca�u 104: Ke�t qua� cu�a phe�p
chia:
9800 : 200 = ? A.
4900
B.
409
C.
49
D.
490Ca�u 105:
T�m x bie�t:
x # EMBED Equation.3 ### 900 = 341000 + 235000 A.
x = 64 B.
x = 6400
C.
x = 6040
D.
x = 640Ca�u 106: Mo�t ng���i �i xe ma�y 1
gi�� 35 phu�t �i ����c 47 km 500m. Ho�i trung b�nh mo�i phu�t xe ma�y �i ����c
bao nhie�u me�t? A.
500 m B.
50 m
C.
475 m D.
4750 mCa�u 107:
68503 chia cho 52 ����c so� d� la�: A.
29
B.
19
C.
9
D.
20
Ca�u 108: T�m x bie�t:
5280 : x = 24
A.
x = 126720
B.
x = 12672
C.
x = 220
D.
x = 22Ca�u 109: Mua 25 ca�y bu�t bi he�t 37500
�o�ng. Ho�i ca�n bao nhie�u tie�n �e� mua ����c 64 ca�y bu�t bi nh� the�?
A.
25000 �o�ng B.
64000 �o�ng C.
89000 �o�ng D.
96000 �o�ngCa�u 110: Mo�t
vo�i n���c trong 1 gi�� 15 phu�t cha�y ����c 9750 l�t n���c va�o be�. Ho�i trung
b�nh mo�i phu�t vo�i �o� cha�y ����c bao nhie�u l�t n���c? A.
130 l�t
B.
1300 l�t
C.
103 l�t
D.
1030 l�tCa�u 111: Ke�t qua� cu�a phe�p chia:
3144 : 262 = ?
A.
22
B.
12
C.
20
D.
17Ca�u 112: T�m x
bie�t:
56475 : x = 251
A.
x = 252
B.
x = 522
C.
x =
225
D.
x = 215Ca�u 113: Mo�t o�to� trong 4 gi�� �i ����c 280 km, mo�t xe


ma�y trong 3 gi�� �i ����c 105km. Ho�i trung b�nh mo�i gi�� o�to� �i ����c nhanh
ga�p ma�y la�n xe ma�y? A.
3 la�n
B.
4 la�n
C.
5 la�n D.
2
la�nCa�u 114: �ie�n so� th�ch h��p va�o o� tro�ng:9045 : 45 = ������.
c)
12550 : 25 = �������..59885 : 295 = ������.
d) 2970 : 135 = �������.
B�i 1: #########################�#t# #t#�#n#h# #r#�#i# #t#�#n#h## # # # # # # #
# # # # # #5#1#5#0# # #:# # #4#9# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # #7#6#8#0# # #:# # #2#1#3# # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #1#2#3# #x# #5#0#7##& & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
�����������������������������������������.......................................
................................................................................
................................................................................
............................................................. B�i 2: C� m�t
l��ng s�a ��ng v�o 120 h�p, m�i h�p ch�a 145 g s�a b�t. H�i v�i l��ng s�a �� �em
��ng v�o c�c h�p to, m�i h�p ch�a 435 g s�a b�t th� c� t�t c� bao nhi�u h�p ��?
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������B�i 3: T�nh theo hai c�ch:a) 1035 : (23 x
5)
b) 3500
:
25 :
4
������������������������������������������������������������������.�������������
�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������.������������
��������������������������������������������������������������������������������
..�B�i 4: T�nh bang c�ch h�p l�:a) 234 x 45 + 54
x 234 + 234
b) 50 x 8 x 125
x 20
��������������������������������������������������������������������������������
��������& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & .#.#& & & & & & & & & & & & .###T#�# #L#U#Y#�#N# #
#M#�#N# # #T#O#A#�#N# #-# #L#�#�#P# #4# # # # #(# # #C#H#�#�#N#G# #I#I#I# # #)##
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #H#�# #v#�# #t#�#n# #:# #& & & & &
& & & & & & & & .# #& & & .# #L#�#p# #:# #& & .#.###K#h#o#a#n#h# #v#a#�#o#
#c#h#�#�# #�#a#�#t# #t#r#�#�#�#c# #c#a#�#u# #t#r#a#�# #l#�#�#i# #�#u#�#n#g#.#
#C#a#�#u# #1#1#5#:# # #S#o#�# #n#a#�#o# sau �a�y chia he�t cho 2 A.
57460 B.
63247 C.
49325 D.
47539Ca�u 116: So� chia he�t cho 2 co� ch�� so� ta�n
cu�ng la� nh��ng so� na�o? 0 ; 2 ; 5 ; 6 ; 8
C.
0 ; 2
; 4; 6 ; 9 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8
D.
2 ; 7 ; 3; 6 ; 8Ca�u
117: Khoanh va�o tr���c ca�u tra� l��i �u�ng: So� chia he�t cho 2 co� so� ta�n
cu�ng la� so� 9.
B. So� chia he�t cho 2 la� so� le�. So� chia he�t
cho 2 la� so� cha�n.
C. Ca�u A va� B �u�ng.Ca�u
118: So� na�o sau �a�y chia he�t cho 5? A.
65478 B.
79684 C.
68326 D.
4975Ca�u 119: So� chia he�t cho 5 co� so� ta�n cu�ng la� nh��ng so� na�o?
A.
0 ; 5 B.
0 ; 7 C.
5 ; 9 D.
5 ; 4Ca�u 120: So� v��a chia he�t cho 2,
v��a chia he�t cho 5 co� ch�� so� ta�n cu�ng la�:
A.
5
B.
0
C.
4
D.
7Ca�u 121: So� na�o sau �a�y chia he�t cho 9. A.
66
B. 1249
C.
567
D.
467Ca�u 122: Ch�� so� na�o �ie�n va�o o� tro�ng �e�
����c so� chia he�t cho 9.
5 ( 1
A.
2
B.
4
C.
1
D.
3Ca�u 123: Khoanh va�o ch�� �a�t tr���c ca�u tra� l��i �u�ng. So� co� to�ng
ch�� so� chia he�t cho 9 th� chia he�t cho 9.
B. So� chia he�t cho 9 la�
so� le�. So� chia he�t cho 9 co� so� ta�n cu�ng la� so� 9.
C. Ca� ca�u B va� C �e�u �u�ng.
Ca�u 124: So� na�o sau �a�y
kho�ng chia he�t cho 9. A.
64746 B.
43769 C.
278964 D.
53253Ca�u 125:
�ie�n so� th�ch h��p va�o o� tro�ng �e� ����c so� chia he�t cho 9.40(35.
c) 579(.
b)
(248.
d) 68(5.Ca�u 126: So�
na�o sau �a�y kho�ng chia he�t cho 3.
A.
4032
B.
6780
C.
2453
D.
1005Ca�u 127: So� v��a chia he�t cho 3 v��a chia he�t cho 5 la�:
A.
6800
B.
571
C.
940
D.
2685Ca�u 128: �ie�n ch�� so� th�ch h��p va�o
o� tro�ng �e� ����c so� chia he�t cho 3 :
50( A.
1
B.
2
C.


0
D.
3Ca�u 129: �u�ng ghi �, sai ghi S va�o o� tro�ng.So� 2562 chia he�t
cho 3 va� 2.
(So� co� so� ta�n cu�ng ba�ng 5 th� chia
he�t cho 3.
(So� na�o chia he�t cho 9 th� chia he�t cho 3.
(So� na�o
chia he�t cho 3 th� co� so� ta�n cu�ng
la� 0. (Ca�u 130: So� th�ch h��p �ie�n va�o cho� cha�m. 6 km2 = ��? m2A.
6000 m2B.
6000000 m2
C.
60000 m2
D.
600000 m2
b)
32 m2 25 dm2 = ���? dm2 A.
32025 dm2
B.
320025 dm2
C.
3225 dm2
C.
32250 dm2
c) 408 cm2 = ��� dm2 ���� cm2.
A.
40dm2 8cm2
C.
4dm2 80cm2
B.
4 dm2 8 cm2
D.
4 dm2
800 cm2
d) 4700 cm2 = ��� dm2. A.
470000 dm2
B.
47000 dm2
C.
470 dm2
D.
47 dm2Ca�u 131: Cho�n pha�t bie�u �u�ng. H�nh b�nh
ha�nh la� h�nh co� mo�t go�c ba�ng 90o. H�nh b�nh ha�nh la� h�nh co� hai ca�p
ca�nh �o�i song song va� ba�ng nhau. H�nh b�nh ha�nh la� h�nh co� mo�t ca�p song
song. H�nh b�nh ha�nh la� h�nh co� 4 go�c ba�ng nhau.##Ca�u 132: Die�n t�ch
h�nh b�nh ha�nh ABCD la�:
A
B 9 cm2 C. 18 cm2 3
cm2
D. 36 cm2
D
6cm
CCa�u 133: Cho h�nh b�nh ha�nh
co� die�n t�ch la� 312 m2, �a�y la� 24 m. chie�u cao h�nh b�nh ha�nh �o� la�:
A.
17m
B. 30m
C.
37m
D.
13mCa�u 134: Cho hai h�nh ve�
be�n. Cho�n ca�u tra� l��i �u�ng.###
A
12cm
B
M
12cm
N
6cm
D
C
Q
P
A.
Die�n t�ch h�nh
ch�� nha�t MNPQ ba�ng die�n t�ch h�nh thoi ABCD.
B.
Die�n t�ch h�nh ch��
nha�t MNPQ nho� h�n die�n t�ch h�nh t#h#o#i# #A#B#C#D#.## #C#.# # # #D#i#e#�#n#
#t#�#c#h# #h#�#n#h# #t#h#o#i# #A#B#C#D# #n#h#o#�# #h#�#n# #d#i#e#�#n# #t#�#c#h#
#h#�#n#h# #c#h#�#�# #n#h#a#�#t# #M#N#P#Q#.##
#D#.# # # #D#i#e#�#n# #t#�#c#h#
#h#�#n#h# #c#h#�#�# #n#h#a#�#t# #M#N#P#Q# #g#a#�#p# #h#a#i# #l#a#�#n#
#d#i#e#�#n# #t#�#c#h# #h#�#n#h# #t#h#o#i# #A#B#C#D#.## # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # #T#�# #L#U#Y#�#N# # #M#�#N# # #T#O#A#�#N# #L#�#�#P# #4# # # #
#(# # #C#H#�#�#N#G# #I#V# # #-# #1# #)### # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # #H#�# #v#�# #t#�#n# #:# #& & & & & & & & & & & & & .# #& & & .# #L#�#p#
#:# #& & .#.### # # # # # # # # # # # # # #K#h#o#a#n#h# #v#a#�#o# #c#h#�#�#
#�#a#�#t# #t#r#�#�#�#c# #c#a#�#u# #t#r#a#�# #l#�#�#i# #�#u#�#n#g#.##C#a#�#u#
#1#3#5#:# # #V#i#e#�#t# #p#h#e#�#p# #c#h#i#a# #s#a#u# #d#�#�#�#i# #d#a#�#n#g#
#p#h#a#�#n# #s#o#�#:# # # # #8# #:# #1#5##
#A#.# # # ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # #######
#B#.# # # ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # #######
#C#.# # # ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#tion.3
###
D.
# EMBED Equation.3 ###Ca�u 136: Co� 4 pha�n so�, pha�n so� na�o
bie�u die�n pha�n to� �a�m cu�a h�nh sau:#######
A.
# EMBED Equation.3
###
C.
# EMBED Equation.3 ###
###
B.
# EMBED
Equation.3 ###
D.
# EMBED Equation.3 ###Ca�u 137: Cho�n ca�u tra� l��i
�u�ng:
A.
# EMBED Equation.3 ### > 1
B.
# EMBED
Equation.3 ### < 1
C.
# EMBED Equation.3 ### = 1
D.
# EMBED Equation.3 ### = 1Ca�u 138: Cho�n pha�n so� ba�ng pha�n so� #
EMBED Equation.3 ### va� ��ng v��i t� le� pha�n to� �a�m trong h�nh ve�.
##################
A.
# EMBED Equation.3 ### C.
# EMBED Equation.3
#########
B.
# EMBED Equation.3 ### D.
# EMBED Equation.3 ###Ca�u
139: �ie�n pha�n so� th�ch h��p va�o ch o� tro�ng.
# EMBED Equation.3
### ���.
A.
# EMBED Equation.3 ### B.
# EMBED Equation.3 ### C.
#
EMBED Equation.3 ###
D.
# EMBED Equation.3 ###Ca�u 140: Ru�t go�n pha�n
so� sau: # EMBED Equation.3 ### A.
# EMBED Equation.3 ### B.
# EMBED
Equation.3 ###
C.
# EMBED Equation.3 ### D.
# EMBED Equation.3 ###Ca�u
141: Pha�n so� na�o sau �a�y to�i gia�n? A.
# EMBED Equation.3 ### B.
#
EMBED Equation.3 ###
C.
# EMBED Equation.3 ### D.
# EMBED Equation.3
###Ca�u 142: Pha�n so� na�o sau �a�y ba�ng pha�n so� # EMBED Equation.3 ###
A.
# EMBED Equation.3 ### B.
# EMBED Equation.3 ### C.
# EMBED
Equation.3 ###
D.
# EMBED Equation.3 ###Ca�u 143: �u�ng ghi �, sai ghi S
va�o o� tro�ng:
a) # EMBED Equation.3 ###
(
c) # EMBED Equation.3 ###
(
b) # EMBED Equation.3 ###
(
d) # EMBED
Equation.3 ###
(Ca�u 144: Quy �o�ng ma�u so� hai pha�n so� sau:
#
EMBED Equation.3 ### va� # EMBED Equation.3 ###
A.
# EMBED Equation.3
### va� # EMBED Equation.3 ###
B.
# EMBED Equation.3 ### va� # EMBED
Equation.3 ###
C.
# EMBED Equation.3 ### va� # EMBED Equation.3 ###
D.
# EMBED Equation.3 ### va�# EMBED Equation.3 ###Ca�u 145: Ha�y vie�t # EMBED
Equation.3 ### va� 2 tha�nh hai pha�n so� co� ma�u chung la� 5
A.
#


EMBED Equation.3 ### va� # EMBED Equation.3 ###
B.
# EMBED Equation.3
### va� # EMBED Equation.3 ###
C.
# EMBED Equation.3 ### va� # EMBED
Equation.3 ###
D.
# EMBED Equation.3 ### va� # EMBED Equation.3 ###Ca�u
146: Quy �o�ng ma�u so� ca�c pha�n so� sau: # EMBED Equation.3 ### A.
#
EMBED Equation.3 ###
B.
# EMBED Equation.3 ### C.
# EMBED Equation.3
###
D.
# EMBED Equation.3 ####
Ca�u 147: So� th�ch h��p �ie�n va�o cho� tro�ng:
# EMBED Equation.3 ### A.
27
B.
9
C.
3
D.
7Ca�u 148: Pha�n so� na�o sau �a�y ba�ng 2 ?
A. # EMBED Equation.3 ###
B. # EMBED Equation.3 ###
C.
# EMBED
Equation.3 ###
D.
# EMBED Equation.3 ###Ca�u 149: Cho�n ca�u tra� l��i
�u�ng.
A.
# EMBED Equation.3 ### B.
# EMBED Equation.3 ### C.
#
EMBED Equation.3 ###
D.
# EMBED Equation.3 ### = 2#Ca�u 150: �ie�n so�
th�ch h��p va�o o� tro�ng: # EMBED Equation.3 ###
A.
3
B.
2
C.
1
D.
4Ca�u 151: �u�ng ghi �, sai ghi S va�o o� vuo�ng: 3 cm =# EMBED
Equation.3 ###dm
( c)
1367 mm= # EMBED Equation.3 ### m
( #
EMBED Equation.3 ### m = 312 cm ( d)
25 dm = # EMBED Equation.3 ### m
(
Ca�u 152: Pha�n so� na�o sau �a�y nho� h�n pha�n so� # EMBED Equation.3
###
A.
# EMBED Equation.3 ### B.
# EMBED Equation.3 ### C.
# EMBED
Equation.3 ###
D.
# EMBED Equation.3 ###Ca�u 153: Khoanh va�o tr���c ca�u
tra� l��i �u�ng: A.
# EMBED Equation.3 ### B.
# EMBED Equation.3 ### C.
# EMBED Equation.3 ### D.
# EMBED Equation.3 ###Ca�u 154: Ke�t qua� cu�a
phe�p toa�n: # EMBED Equation.3 ### + 4 =?
A.
# EMBED Equation.3 ### B.
# EMBED Equation.3 ### C.
# EMBED Equation.3 ### D.
# EMBED Equation.3
###Ca�u 155: Mo�t h�nh ch�� nha�t co� chie�u ro�ng la� # EMBED Equation.3
###m, chie�u da�i h�n chie�u ro�ng la� 1m. T�nh n��a chu vi h�nh ch�� nha�t. A.
# EMBED Equation.3 ###m
B.
# EMBED Equation.3 ###m C.
# EMBED
Equation.3 ###m D.
# EMBED Equation.3 ###mCa�u 156: Ke�t qua� cu�a phe�p
t�nh:
# EMBED Equation.3 ### - 1 =?
A.
# EMBED Equation.3 ### B.
2
C.
# EMBED Equation.3 ### D.
# EMBED Equation.3 ###
################################################################################
################################################################################
################################T#�# #L#U#Y#�#N# # #M#�#N# #T#O#A#�#N# #L#�#�#P#
#4# # # # #(# # #C#H#�#�#N#G# #I#V# # #-# #2# #)### # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # #H#�# #v#�# #t#�#n# #:# #& & & & & & & & & & & & & .# #& & & .#
#L#�#p# #:# #& & .#.###C#a#�#u# #1#5#7#:# # #T#�#m# #x#,# #b#i#e#�#t#:# # # ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # ########
#A#.# # # #x# #=# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # #######
#B#.# # # #x# #=### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # #######
#C#.# # # #x# #=# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#tion.3 ###
D.
x = # EMBED Equation.3 ### Ca�u 158: Mo�t trang
tra�i nuo�i ga�, ba�n # EMBED Equation.3 ### so� ga� trong hai nga�y. Nga�y
�a�u ba�n ����c # EMBED Equation.3 ### so� ga� cu�a tra�i. Ho�i nga�y th�� hai
ba�n ����c ma�y pha�n cu�a to�ng so� ga� ma� tra�i co�?
A.
# EMBED
Equation.3 ### to�ng so� ga�
C.
# EMBED Equation.3 ### to�ng so� ga�
B.
# EMBED Equation.3 ### to�ng so� ga�
D.
# EMBED Equation.3 ###
to�ng so� ga�Ca�u 159: Ke�t qua� cu�a phe�p nha�n:
# EMBED Equation.3 ### =?
A.
# EMBED Equation.3 ### B.
# EMBED Equation.3 ### C. # EMBED
Equation.3 ###
D.
# EMBED Equation.3 ###Ca�u 160: T�nh die�n t�ch h�nh
ch�� nha�t, bie�t chie�u da�i la� # EMBED Equation.3 ###m va� chie�u ro�ng la�
# EMBED Equation.3 ###m.
A.
# EMBED Equation.3 ### m2
B.
# EMBED
Equation.3 ### m2
C.
# EMBED Equation.3 ###m2
D.
# EMBED
Equation.3 ### m2Ca�u161 :
�u�ng ghi �, sai ghi S va�o o� tro�ng:a) # EMBED
Equation.3 ###(
c) # EMBED Equation.3 ###. (
b) # EMBED Equation.3
###(
d) # EMBED Equation.3 ###= 1
(Ca�u 162 :
# EMBED Equation.3 ###
cu�a 21 =? A.
1
B.
9
C.
49
D.
19Ca�u 163 : Qua�ng ����ng
t�� nha� �e�n tra�m xe buy�t da�i 75 m. Ba�n An �a� �i ����c # EMBED Equation.3
###qua�ng ����ng. Ho�i An pha�i �i bao nhie�u me�t n��am��i �e�n tra�m xe buy�t?
A.
15 m
B.
35 m
C.
25 m
D.
50 mCa�u 164: Mo�t l��p ho�c co�
36 ho�c sinh trong �o� # EMBED Equation.3 ### so� ho�c sinh ����c xe�p loa�i
kha�. T�nh so� ho�c sinh ����c xe�p loa�i kha�. 9 ho�c sinh kha�.
C.
5
ho�c sinh kha�. 14 ho�c sinh kha�. D.
20 ho�c sinh kha�.Ca�u 165 : Ke�t qua�
cu�a phe�p chia:
# EMBED Equation.3 ### =? A.
# EMBED Equation.3 ### B.
# EMBED Equation.3 ### C.
# EMBED Equation.3 ### D.
# EMBED Equation.3
###Ca�u 166: T�m x, bie�t: # EMBED Equation.3 ### A.
x = # EMBED Equation.3
###
B.
x = # EMBED Equation.3 ###
C.
x = # EMBED


Equation.3 ###
D.
x = # EMBED Equation.3 ###Ca�u 167 : Mo�t
l��p ho�c co� 30 ho�c sinh chia la�m 3 to�. Ho�i hai to� chie�m ma�y pha�n ho�c
sinh
cu�a l��p?
A.
10
B.
# EMBED Equation.3 ###
C.
# EMBED Equation.3 ###
D.
# EMBED Equation.3 ###
Ca�u 168: No�i phe�p t�nh v��i
ke�t qua� �u�ng. A. # EMBED Equation.3 ###
1.
# EMBED Equation.3 ### B.
# EMBED Equation.3 ### 2.
# EMBED Equation.3 ### C. # EMBED Equation.3 ###
3.
0
D. 0# EMBED Equation.3 ###
4.
10Ca�u 169: Cho�n pha�t
bie�u �u�ng. H�nh thoi la� h�nh co� bo�n go�c ba�ng nhau. H�nh thoi la� h�nh co�
mo�t ca�p ca�nh song song. H�nh thoi la� h�nh co� mo�t go�c ba�ng 450. H�nh thoi
la� h�nh co� hai ca�p ca�nh �o�i die�n song song va� bo�n ca�nh ba�ng nhau.####
BCa�u 170: Die�n t�ch h�nh thoi ABCD la�: ###10 cm2 C. 9 cm2
4cm A
C##
D20 cm2 D.
5 cm2.
5cmCa�u 171: H�nh thoi co�
die�n t�ch la� 60 m2, �o� da�i mo�t ����ng che�o la� 4m. T�nh �o� da�i ����ng
che�o th�� hai?
A.
15 me�t
B.
30 me�t
C. 64 me�t D.
460 me�t.
Ca�u 172: Cho�n ca�u tra� l��i �u�ng. ########
Cho hai h�nh ve�
A
M
6cm
N
#####
D
B 3cm
3cm#
#
C
Q
P#
6cm
Die�n
t�ch h�nh thoi ABCD ga�p 2 la�n die�n t�ch h�nh ch�� nha�t MNPQ.Die�n t�ch h�nh
h�nh ch�� nha�t MNPQ ga�p 2 la�n die�n t�ch thoi ABCD.Die�n t�ch h�nh thoi ABCD
ba�ng die�n t�ch h�nh ch�� nha�t MNPQ.Die�n t�ch h�nh h�nh ch�� nha�t MNPQ ga�p
4 la�n die�n t�ch thoi ABCD.
# # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ##T#�# #L#U#Y#�#N# # #M#�#N# #
#T#O#A#�#N# #L#�#�#P# #4# # # # #(# # #C#H#�#�#N#G# #V# # #)### # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # #H#�# #v#�# #t#�#n# #:# #& & & & & & & & & & & &
& .# #& & & .# #L#�#p# #:# #& & .#.### # # # # # # # # # # # # # #K#h#o#a#n#h#
#v#a#�#o# #c#h#�#�# #�#a#�#t# #t#r#�#�#�#c# #c#a#�#u# #t#r#a#�# #l#�#�#i#
#�#u#�#n#g#.###C#a#�#u# #1#7#3#:# # #V#i#e#�#t# #t#�# #s#o#�# #c#u#�#a# #a#
#v#a#�# #b# bie�t: a = 7 ; b = 4. A.
# EMBED Equation.3 ### B.
# EMBED
Equation.3 ###
C.
# EMBED Equation.3 ###
D.
# EMBED
Equation.3 ###Ca�u 174: Mo�t v���n ca�y co� 35 ca�y chanh, 48 ca�y cam. T�nh
t� so� ca�y chanh so v��i ca�y cam? A.
# EMBED Equation.3 ### B.
# EMBED
Equation.3 ###
C.
# EMBED Equation.3 ### D.
# EMBED Equation.3 ###Ca�u
175: T�m hai so� khi bie�t to�ng la� 63 va� t� so� cu�a hai so� �o� la� # EMBED
Equation.3 ###
A.
45 va� 81
B.
18 va� 45
C.
18 va� 81
D.
18
va� 54Ca�u 176: Mo�t �oa�n da�y da�i 20 me�t ����c chia la�m hai pha�n, pha�n
th�� nha�t ga�p 4 la�n pha�n th�� hai. Ho�i mo�i pha�n da�i bao nhie�u me�t? 4m
va� 24m
C.
4m va� 16m 4m va� 20m
D.
5m va� 15mCa�u 177:
Mo�t h�nh ch�� nha�t co� chu vi la� 60 me�t. Chie�u da�i ga�p 3 la�n chie�u
ro�ng. T�nh chie�u da�i va� chie�u ro�ng? 60m va� 3m
C. 40m va� 20m180m
va� 60m
D. 45m va� 15mCa�u 178: T�m hai so� hie�t hie�u la� 80 va� t�
so� �o� la� # EMBED Equation.3 ###.
A.
128 va� 48
B.
48
va� 32
C.
64 va� 16
D.
50 va� 130Ca�u 179: Bo�
h�n con 28 tuo�i, tuo�i bo� ga�p 5 la�n tuo�i con. T�nh tuo�i bo�, tuo�i con. 28
tuo�i va� 5 tuo�i.
C.
21 tuo�i va� 7 tuo�i. 35 tuo�i va� 7 tuo�i.
D.
25 tuo�i va� 5 tuo�i.Ca�u 180:
So� th�� hai h�n so� th��
nha�t la� 40. Ne�u ga�p hai la�n so� th�� nha�t le�n th� ����c so� th�� hai. T�m
hai so� �o�.
A.
6 va� 40
B.
6 va� 48
C.
8 va� 48
D.
40
va� 48Ca�u 181: Hie�u cu�a hai so� ba�ng so� be� nha�t co� ba ch�� so�. T� so�
cu�a hai so� �o� la� # EMBED Equation.3 ###. T�m hai so� �o�.
A.
180 va� 80
B.
180 va� 100 C.
100 va� 80
D.
180 va� 280Ca�u 182: Hie�u cu�a
hai so� la� 657. T�m hai so� �o� bie�t ra�ng so� th�� nha�t gia�m 10 la�n th�
����c so� th�� hai.
A.
584 va� 73
B.
730 va� 73
C.
657 va� 73
D.
657 va� 10Ca�u 183: Na�m nay tuo�i me� nhie�u h�n tuo�i con la� 30 tuo�i va�
ba�ng # EMBED Equation.3 ### tuo�i con. Ho�i na�m nay me� bao nhie�u tuo�i? Con
bao nhie�u tuo�i? 80 tuo�i va� 30 tuo�i. C.
80 tuo�i va� 50 tuo�i. 50 tuo�i
va� 30 tuo�i.
D.
80 tuo�i va� 110 tuo�i.Ca�u 184: Mo�t ba�n �o� ve� theo
t� le� 1:1000. Ho�i �o� da�i 1 cm tre�n ba�n �o� ��ng v��i �o� da�i tha�t la�
bao nhie�u cm?
A.
10cm
B.
100 cm C.
999 cm
D. 1000 cm Ca�u 185:
Ba�n �o� khu �a�t h�nh ch�� nha�t theo t� le� 1: 8000. Nh�n tre�n ba�n �o� �o�
da�i cu�a mo�t �oa�n AB la� 1 dm. Ho�i �o� da�i tha�t cu�a �oa�n AB la� bao


nhie�u me�t?
A.
800 me�t
B.
8000 me�t
C.
7999 me�t
D.
80
me�t.Ca�u 186: �u�ng ghi �, sai ghi S va�o o� tro�ng:
Tre�n ba�n �o� t� le�
1: 300 000, qua�ng ����ng t�� A �e�n B �o ����c 1 cm. Nh� va�y �o� da�i tha�t
t�� A �e�n B la�:300 000m
(
C.
30 000 dm (3 km
(
D.
3000 hm
(Ca�u 187: Tre�n s� �o� ve� theo t� le� 1: 200,
chie�u da�i cu�a ca�i ba�n em �o ����c 1 cm. Ho�i chie�u da�i tha�t cu�a ca�i
ba�n la� bao nhie�u me�t?
A.
20 me�t
B.
2 me�t C.
200 me�t
D.
1 99 me�tCa�u 188: Qua�ng ����ng t�� nha� �e�n tr���ng la� 750 m. Tre�n ba�n
�o� t� le� 1: 50 000, qua�ng ����ng da�i bao nhie�u mi-li-me�t? A.
750mm B.
50 000mm
C.
15mm
D.
150mm
Ca�u 189:
So� 5 thuo�c ha�ng
na�o, l��p na�o cu�a so�: 957638 Ha�ng ngh�n, l��p ngh�n. C.
Ha�ng tra�m
ngh�n ,l��p ngh�n. Ha�ng tra�m, l��p ��n v�. D.
Ha�ng chu�c ngh�n ,l��p
ngh�n.Ca�u 190: To�ng sau tha�nh so�:
40000 + 300 + 70 + 6 = ?
A.
40376 B.
4376
C.
43706 D.
43076Ca�u 191: So� na�o chia he�t cho 5
nh�ng kho�ng chia he�t cho 2? A.
3570
B.
3765
C.
6890
D.
79850Ca�u
192: Da�y so� na�o xe�p theo th�� t�� t�� l��n xuo�ng be�: 32146 ; 31257 ;
31458 ; 43210 ; 23467 7546 ; 7545 ; 7543 ; 7642 ; 7641 57894 ; 57799 ; 57490 ;
57398 ; 9989 632 ; 540 ; 345 ; 218 ; 417Ca�u 193: �u�ng ghi �, sai ghi S va�o
o� tro�ng.975 chia he�t cho 3
(6894 kho�ng chia he�t cho 9 (345
chia he�t cho 2 va� 5
(675 chia he�t cho 5 va� 9
(Ca�u 194: Ke�t qua�
cu�a phe�p t�nh:74596 � 43285 + 13460 =?A.
17851
B.
44717 C. # #
#4#7#4#7#1# #D#.# # # #4#4#7#7#1##6#7### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #
#######4#5# ## #5#7### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # #######4#5# #=#?#
#A#.# # # #4#5#6# #B#.# # # #5#6#7# #C#.# # # #4#5#0# #D#.# # # #4#5#7##C#a#�#u#
#1#9#5#:# # #T# #�#n#h# #g#i#a#�# #t#r#�# #b#i#e#�#u# #t#h#�#�#c#:# # # #a#+#b#
#v#�#�#i# #a#=# #4#3#5# #;# #b#=# #7#4#.##
#A#.# # # #4#7#8#5#
#B#.# # #
#4#7#5#8#
#C#.# # # #3#2#1#0#9#
#D#.# # # #3#2#1#9#0##T#�# #L#U#Y#�#N# #
#M#�#N# # #T#O#A#�#N# #L#�#�#P# #4# # # # #(# # #C#H#�#�#N#G# #V#I# #-#
#P#H#A#�#N# #O#�#N# #T#A#�#P# # #)### # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# #H#�# #v#�# #t#�#n# #:# #& & & & & & & & & & & & & .# #& & & .# #L#�#p# #:# #&
& .#.###C#a#�#u# #1#9#6#:# # #H#a#i# #�#o#�#i# #c#o#�#n#g# #n#h#a#�#n#
#c#u#�#n#g# #s#�#�#a# #m#o#�#t# #q#u#a#�#n#g# #�#�#�#�#n#g# #d#a#�#i# #7# #k#m#
#�#o#�#i# #t#h#�#�# #n#h#a#�#t# #s#�#�#a# #�#�#�#�#c# #3# #k#m# #4#7#0# #m#.#
#�#o#�#i# #t#h#�#�# #h#a#i# #s#�#�#a# #�#�#�#�#c# #�#t# #h#�#n# #�#o#�#i#
#t#h#�#�# #n#ha�t 800m. Ho�i ca� hai �o�i co�n pha�i s��a bao nhie�u me�t ����ng
n��a? A.
840 m B.
4430 m C.
2730 m D.
740 mCa�u 197: Ke�t qua� cu�a
phe�p t�nh: a) # EMBED Equation.3 ###
A.
# EMBED Equation.3 ### B.
#
EMBED Equation.3 ###
C.
# EMBED Equation.3 ### D.
# EMBED Equation.3
###
b) # EMBED Equation.3 ###=? A.
# EMBED Equation.3 ### B.
# EMBED
Equation.3 ###
C.
# EMBED Equation.3 ### D.
# EMBED Equation.3 ###Ca�u
198: �u�ng ghi �, sai ghi S va�o o� tro�ng:1 ye�n 35kg = 135 kg.(
d) 3
gi�� 50 phu�t = 230 phu�t.
( 30 ta�n = 3 ta�.
(
e) # EMBED
Equation.3 ### the� ky� = 50 na�m. (3m2 4 dm2 = 34 dm2.(
f)
5km 4hm = 54 hm.
(Ca�u 199: Mo�t th��a ruo�ng h�nh ch�� nha�t co� chie�u da�i 96 m va�
chie�u ro�ng ba�ng # EMBED Equation.3 ### chie�u da�i. T�nh die�n t�ch th��a
ruo�ng.
A.
384 m2 B.
2304 m2
C.
360 m2 D.
240 m2Ca�u 200: T�m
trung b�nh co�ng cu�a so� sau:
350 ; 470 ; 653
A.
349
B.
394
C.
493
D.
439Ca�u 201: Co� hai vo�i n���c cu�ng cha�y va�o be�. Vo�i th��
nha�t cha�y trong mo�t gi�� ����c 735 l�t, vo�i th�� hai h�n vo�i th�� nha�t 20
l�t. Ho�i trung b�nh mo�i vo�i cha�y ����c bao nhie�u l�t n���c va�o be�?
A.
754 l�t
B.
755 l�t
C. 715 l�t D.
745 l�tCa�u 202: T�m hai so� khi
bie�t to�ng la� 5735 va� hie�u la� 651A.
2542 va� 3193. C.
2542 va� 3913
B.
2452 va� 3193
D.
2452 va� 3319Ca�u 203: Hai �o�i co�ng nha�n
cu�ng �a�o mo�t con m��ng da�i 1786 m, �o�i th�� nha�t �a�o ����c nhie�u h�n
�o�i th�� hai 468 m. Ho�i mo�i �o�i �a�o ����c bao nhie�u me�t m��ng?
A.
1217m va� 659 m.
C. 1127m va� 695m
B. 1127m va� 659 m.
D. 1217m va�
695mCa�u 204:
T�m hai so� khi bie�t to�ng va� t� cu�a hai so� �o� la� 45 va�#
EMBED Equation.3 ### ? A.
10 va� 7
B.
7 va� 45
C.
10 va� 35
D.
10 va� 45Ca�u 205: Co� 14 tu�i ga�o ne�p va� 16 tu�i ga�o te� ca�n na�ng ta�t
ca� la� 300 kg. Bie�t ra�ng trong mo�i tu�i �e�u ca�n na�ng ba�ng nhau. Ho�i co�
bao nhie�u kg ga�o mo�i loa�i? 300 kg ga�o te�
va####<###>###D###N###P###X###Z###\###^###�###�###�###�###�###�###�###�###�###<
##@
##V
##^
##r
##x
##���îÙ���t�_�O?OtOtO?
O####hVM�#B*#CJ##OJ##QJ##aJ##ph######h�###B*#CJ##OJ##QJ##aJ##ph####(#h�####h�###


5#�B*#CJ #OJ##QJ##aJ #ph#####
%#h�####h�###B*#CJ##OJ##QJ##aJ##ph####"#h�###5#�B*#CJ #OJ##QJ##aJ
#ph#####(#h�tࡱ##h�###5#�B*#CJ##OJ##QJ##aJ##ph#####(#h�tࡱ##h�tࡱ#5#�B*#CJ##OJ##QJ#
#aJ##ph#####"#h�tࡱ#5#�B*#CJ##OJ##QJ##aJ##ph#####+#h�####h�###5#�B*#CJ##OJ##QJ##a
J##o(#ph####(#h�####h�###5#�B*#CJ##OJ##QJ##aJ##ph#########Z###�###�###�###V ##�
##�
##�
######�###�####


##W


##�


##�


##
##K##�##�
##�############�############�############�############�############�############
�############�############�############�############�############�############�#
###########�############�############�############�############�############�###
################�###�#@#�# #####gd�C�###�###�#@#�# #����gd�C�#####�###�#@#�#�#
#���#�gd�C�###�###�#@#�# #����gd�C�#####gd�######@&#gd�###
###$#@&#a$#gd�########$#
�###�#�###@&#a$#gd�C�#######R�##l�##��##���#####################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
########################################################x ##|
##~
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
######


###########<###j###l###v###�����?
�{����������kV@V####+#h�####h�###6#�B*#CJ##OJ##QJ##aJ##o(#ph####(#h�####h�###6#�
B*#CJ##OJ##QJ##aJ##ph#######h�###B*#CJ##OJ##QJ##aJ##ph####+#h�ZZ##h�###5#�>*#B*#
CJ##OJ##QJ##aJ##ph####"#h�C�#5#�B*#CJ #OJ##QJ##aJ #ph#####"#hVM�#5#�B*#CJ
#OJ##QJ##aJ #ph#####"#h�###5#�B*#CJ #OJ##QJ##aJ
#ph#######h�s�#B*#CJ##OJ##QJ##aJ##ph####(#h�####h�###B*#CJ##OJ##QJ##aJ##o(#ph###
##
%#h�####h�###B*#CJ##OJ##QJ##aJ##ph######v###x###~###�###�###�###�###�###�###�###
#


##


##$


##/


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×