Tải bản đầy đủ

GIAY GIAO NHAN TAI LIEU

GIẤY GIAO NHẬN TÀI LIỆU
( DOCUMENT TRANSMITTAL )
CÔNG TRÌNH (PROJECT ) :
NGÀY GIAO (DATE OF DELIVERY ) :
(RECEIVED BY)

(POSITION)

TÀI LIỆU ĐƯC GIAO GỒM CÓ (DESCRIPTION) :
TÊN TÀI LIỆU
(Name)

TT
(No.)
1

SỐ LƯNG
(page)

*
*

*

NGƯỜI GIAO

NGƯỜI NHẬN

(Delivered by)

(Received by)

GHI CHÚ


44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×