Tải bản đầy đủ

Mẫu bàn giao chìa khóa

NAM HUNG CONSTRUCTION AND INVESTMENT
JOIN STOCK COMPANY

SCHEDURE OF ALL KEYS OF DOORS DURING HANDING OVER
(BẢNG THỐNG KÊ CHÌA KHÓA TRONG LÚC BÀN GIAO)
PROJECT (CÔNG TRÌNH
ITEM (HẠNG MỤC)
No
STT

SYMBOL
KÝ HIỆU

:
:
LOCATION
VỊ TRÍ

QUANTITY
SỐ LƯỢNG


REMARK
GHI CHÚ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TỔNG

DATE … MONTH … YEAR 201..
ON BEHALF OF OWNER
(ĐẠI DIỆN BÊN CHỦ ĐẦU TƯ)

ON BEHALF OF CONTRACTOR
(ĐẠI DIỆN BÊN NHÀ THẦU)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×