Tải bản đầy đủ

Mẫu bàn giao công trình xây dựng handover

HANDED OVER CERTIFICATE
(BIÊN BẢN BÀN GIAO HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH)
PROJECT (CÔNG TRÌNH):
ITEM (HẠNG MỤC):
DATE (NGÀY): ....................................................

I. REPRESENTATIVE OF INVESTOR
(ĐẠI DIỆN BÊN CHỦ ĐẦU TƯ):
MR.( ÔNG):
CHỨC VỤ: GS CĐT
II. REPRESENTATIVE OF CONSULTANT
(ĐẠI DIỆN BÊN TƯ VẤN GIÁM SÁT):
MR.( ÔNG) :
CHỨC VỤ: TVGS
III. REPRESENTATIVE OF CONTRACTOR:
( ĐẠI DIỆN BÊN NHÀ THẦU )
MR.( ÔNG) :

CHỨC VỤ: CHT/CT

MR.( ÔNG) :


CHỨC VỤ: GSKT

MR.( ÔNG) :

CHỨC VỤ: GSKT

III. REMARK: ( NHẬN XÉT)
1. COMPLETED WORK FOR ROOM INSIDE FACTORY (%):
( CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH BÊN TRONG NHÀ MÁY)

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..
2. MAINTENANCE AND REPAIRING:

……………..

(BẢO DƯỠNG VÀ SỮA CHỮA)

……………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....
ON BEHALF OF (ĐẠI DIỆN):
CONTRACTOR

CONSULTANT

INVESTORTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×