Tải bản đầy đủ

Chinh phụ ngâm khúc đặng trần côn

Đặng Trần Côn

Chinh phụ ngâm khúc

Đặng Trần Côn

Chinh phụ ngâm khúc
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

XI
XII
XIII
XIV
XV

Đặng Trần Côn

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Đặng Trần Côn

Chinh phụ ngâm khúc
Chinh phụ ngâm khúc
I

I

天天天天

Thiên địa phong trần
天天天天
Hồng nhan đa truân
天天天天天天天天
Du du bỉ thương hề thuỳ tạo nhân
天天天天天天天
Cổ bề thanh động Trường Thành nguyệt
天天天天天天天
Phong hỏa ảnh chiếu Cam Tuyền vân
天天天天天天天
Cửu trùng án kiếm khởi đương tịch
天天天天天天天
Bán dạ phi hịch truyền tướng quân
天天天天天天天
Thanh bình tam bách niên thiên hạ
天天天天天天天
Tùng thử nhung y thuộc vũ thần


天天天天天天天
Sứ tinh thiên môn thôi hiểu phát
天天天天天天天
Hành nhân trọng pháp khinh ly biệt
天天天天天
Cung tiễn hề tại yêu
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Đặng Trần Côn

Chinh phụ ngâm khúc
天天天天天
Thê noa hề biệt khuyết
天天天天天天天天
Liệp liệp tinh kỳ hề xuất tái sầu
天天天天天天天天
Huyên huyên tiêu cổ hề từ gia oán
天天天天天
Hữu oán hề phân huề
天天天天天
Hữu sầu hề khế khoát
*

Đại ý : Đoạn trên là lời chinh phụ kể ngọn nguồn: Cơn gió bụi của trời đất khiến kẻ má hồng chịu
nỗi lao đao. Rồi tác giả mượn lời nàng mà tả cảnh giặc giã ở biên cương, sự truyền hịch, việc xuất
chinh, và cảnh biệt ly giữa vợ chồng.

Đặng Trần Côn
Chinh phụ ngâm khúc
II

II

天天天天天天天
Lương nhân nhị thập Ngô môn hào
天天天天天天天
Đầu bút nghiên hề sự cung đao
天天天天天天天
Trực bả liên thành hiến minh thánh
天天天天天天天
Nguyện tương xích kiếm trảm thiên kiêu
天天天天天天天
Trượng phu thiên lý chí mã cách

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Chinh phụ ngâm khúc

Đặng Trần Côn

天天天天天天天
Thái Sơn nhất trịch khinh hồng mao
天天天天天天天
Tiện từ khuê khổn tùng chinh chiến
天天天天天天天
Tây phong minh tiên xuất Vị kiều
天天天天天天
Vị kiều đầu thanh thuỷ câu
天天天天天天
Thanh thuỷ biên thanh thảo đồ
天天天天天天天
Tống quân xứ hề tâm du du
天天天天天天天天天
Quân đăng đồ hề thiếp hận bất như câu
天天天天天天天天天
Quân lâm lưu hề thiếp hận bất như chu
天天天天天
Thanh thanh hữu lưu thuỷ
天天天天天
Bất tẩy thiếp tâm sầu
天天天天天
Thanh thanh hữu phương thảo
天天天天天
Bất vong thiếp tâm ưu
天天天天天天天
Ngữ phục ngữ hề chấp quân thủ
天天天天天天天
Bộ nhất bộ hề khiên quân nhu
天天天天天天天
Thiếp tâm tuỳ quân tự minh nguyệt
天天天天天天天
Quân tâm vạn lý Thiên Sơn tiễn
天天天天天天天

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Đặng Trần Côn

Chinh phụ ngâm khúc
Trịch ly bôi hề vũ Long Tuyền
天天天天天天天
Hoành chinh sáo hề chỉ hổ huyệt
天天天天天天天
Vân tuỳ Giới Tử liệp Lâu Lan
天天天天天天天
Tiếu hướng Man Khê đàm Mã Viện
天天天天天天天
Quân xuyên trang phục hồng như hà
天天天天天天天
Quân kỵ kiêu mã bạch như tuyết
天天天天天
Kiêu mã hề loan linh
天天天天天
Chinh cổ hề nhân hành
天天天天天天
Tu du trung hề đối diện
天天天天天天
Khoảnh khắc lý hề phân trình

*

Đại ý : Chinh phụ tả thân thế của chồng, rồi tả nỗi lòng mình từ khi vợ chồng chia ly vì chinh chiến.

Đặng Trần Côn
Chinh phụ ngâm khúc
III

III

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Chinh phụ ngâm khúc

Đặng Trần Côn

天天天天天
Phân trình hề hà lương
天天天天天
Bồi hồi hề lộ bàng
天天天天天天天天
Lộ bàng nhất vọng hề bái ương ương
天天天天天天
Tiền xa hề Bắc Tế Liễu
天天天天天天
Hậu kỵ hề Tây Trường Dương
天天天天天天天
Kỵ xa tương ủng quân lâm tái
天天天天天天天
Dương liễu na tri thiếp đoạn trường
天天天天天天天
Khứ khứ lạc mai thanh tiệm viễn
天天天天天天天
Hành hành chinh bái sắc hà mang
天天天天天天天
Vọng vân khứ hề lang biệt thiếp
天天天天天天天
Vọng sơn quy hề thiếp tư lang
天天天天天天天
Lang khứ trình hề mông vũ ngoại
天天天天天天天
Thiếp quy xứ hề tạc dạ phòng
天天天天天
Quy khứ lưỡng hồi cố
天天天天天
Vân thanh hề sơn thương
天天天天天天
Lang cố thiếp hề Hàm Dương

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Đặng Trần Côn

Chinh phụ ngâm khúc
天天天天天天
Thiếp cố lang hề Tiêu Tương
天天天天天天天
Tiêu Tương yên trở Hàm Dương thụ
天天天天天天天
Hàm Dương thụ cách Tiêu Tương giang
天天天天天
Tương cố bất tương kiến
天天天天天
Thanh thanh mạch thượng tang
天天天天天天
Mạch thượng tang mạch thượng tang
天天天天天天天
Thiếp ý quân tâm thuỳ đoản trường
*
Đại ý : Phút chia ly, chinh phụ ngổn ngang tâm sự và ngập tràn nhung nhớ.

Đặng Trần Côn
Chinh phụ ngâm khúc
IV

IV
天天天天天天天
Tự tùng biệt hậu phong sa lũng
天天天天天天天
Minh nguyệt tri quân hà xứ túc
天天天天天
Cổ lai chinh chiến trường
天天天天天
Vạn lý vô nhân ốc
天天天天天天天天天
Phong ngao ngao hề đả đắc nhân nhan tiều

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Chinh phụ ngâm khúc

Đặng Trần Côn

天天天天天天天天天
Thuỷ thâm thâm hề khiếp đắc mã đề súc
天天天天天天天
Thú phu chẩm cổ ngọa Long sa
天天天天天天天
Chiến sĩ bão yên miên hổ lục
天天天天天天天
Kim triêu Hán há Bạch Đăng thành
天天天天天天天
Minh nhật Hồ khuy Thanh Hải khúc
天天天天天天天天
Thanh Hải khúc thanh sơn cao phục đê
天天天天天天天天
Thanh sơn tiền thanh khê đoạn phục tục
天天天天天天
Thanh sơn thượng tuyết mông đầu
天天天天天天
Thanh khê hạ thuỷ một phúc
天天天天天天天
Khả liên đa thiểu thiết y nhân
天天天天天天天
Tư quy đương thử sầu nhan xúc
天天天天天天天
Cẩm trướng quân vương tri dã vô
天天天天天天天
Gian nan thuỳ vị họa chinh phu
天天天天天天天
Liệu tưởng lương nhân kinh lịch xứ
天天天天天天
Tiêu Quan giác hãn hải ngung
天 天 天 天天 天 天 天
Sương thôn vũ điếm, hổ lạc xà khu
天天天天天天天天

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Đặng Trần Côn

Chinh phụ ngâm khúc
Phong xan lộ túc, tuyết hĩnh băng tu
天天天天天
Đăng cao vọng vân sắc
天天天天天
An phục bất sinh sầu
*

Đại ý: Chinh phụ kể lể sự vất vả gian nan của chồng tại biên cương và nỗi nhớ nhà của chàng.

Đặng Trần Côn
Chinh phụ ngâm khúc
V

V

天天天天天天天
Tự tùng biệt hậu Ðông Nam kiếu
天天天天天天天
Đông Nam tri quân chiến hà đạo
天天天天天
Cổ lai chinh chiến nhân
天天天天天
Tính mệnh khinh như thảo
天天天天天天天天天天
Phong nhận hạ ôn ôn hiệp khoáng chủ ân thâm
天天天天天天天天天天
Thời khắc trung lịch lịch hoành qua tráng sĩ yểu
天天天天天天天
Kỳ sơn cựu trủng nguyệt mang mang
天天天天天天天
Phì thuỷ tân phần phong niểu niểu
天天天天天天天天
Phong niểu niểu không xuy tử sĩ hồn

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Chinh phụ ngâm khúc

Đặng Trần Côn

天天天天天天天天
Nguyệt mang mang tằng chiếu chinh phu mạo
天天天天天天天
Chinh phu mạo hề thuỳ đan thanh
天天天天天天天
Tử sĩ hồn hề thuỳ ai điếu
天天天天天天天
Khả lân tranh đấu cựu giang sơn
天天天天天天天
Hành nhân quá thử tình đa thiểu
天天天天天天天
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hoàn
天天天天天天天
Ban Siêu quy thời mấn dĩ ban
天天天天天天天
Liệu tưởng lương nhân trì sính ngoại
天天天天天天
Tam xích kiếm nhất nhung yên
天天天天
Thu phong sa thảo
天天天天
Minh nguyệt quan san
天天天天
Mã đầu minh đích
天天天天
Thành thượng duyên can
天天天天天
Công danh bách mang lý
天天天天天
Lao khổ vị ưng nhàn
天天天天天天
Lao dữ nhàn thuỳ dữ ngôn
天天天天天天天

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Đặng Trần Côn

Chinh phụ ngâm khúc
Quân tại thiên nhai, thiếp ỷ môn
*

Đại ý : Chinh phụ tả hoàn cảnh gian nan khôn xiết của chồng đang chinh chiến nơi biên cương.

Đặng Trần Côn
Chinh phụ ngâm khúc
VI

VI

天天天天天天天
Ỷ môn cố thiếp kim sinh phận
天天天天天天天
Thiên nhai khởi quân bình sinh hồn
天天天天天天天
Tự tín tương tuỳ ngư thuỷ bạn
天天天天天天天
Na kham tương cách thuỷ vân thôn
天天天天天天天
Thiếp thân bất tưởng vi chinh phụ
天天天天天天天
Quân thân khởi học vi vương tôn
天天天天天天天
Hà sự giang Nam dữ giang Bắc
天天天天天天天
Linh nhân sầu hiểu cánh sầu hôn
天天天天天天天天
Nhất cá thị phong lưu thiếu niên khách
天天天天天天天天
Nhất cá thị thâm khuê thiếu niên hôn
天天天天天
Khả kham lưỡng niên thiếu

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Chinh phụ ngâm khúc

Đặng Trần Côn

天天天天天
Thiên lý các hàn huyên
天天天天天天天
Ức tích dữ quân tương biệt thời
天天天天天天天
Liễu điều do vị chuyển hoàng ly
天天天天天
Vấn quân hà nhật quy
天天天天天
Quân ước đỗ quyên đề
天天天天天天天
Đỗ quyên dĩ trục hoàng ly lão
天天天天天天天
Thanh Liễu lâu tiền ngữ ý nhi
天天天天天天天
Ức tích dữ quân tương biệt trung
天天天天天天天
Tuyết mai do vị thức Ðông phong
天天天天天
Vấn quân hà nhật quy
天天天天天
Quân chỉ đào hoa hồng
天天天天天天天
Đào hoa dĩ bạn Ðông phong khứ
天天天天天天天
Lão mai giang thượng hựu phù dung
天天天天天
Dữ ngã ước hà sở
天天天天天
Nãi ước Lũng Tây sầm
天天天天天
Nhật trung hề bất lai
天天天天天

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Đặng Trần Côn

Chinh phụ ngâm khúc
Trụy diệp đâu ngã trâm
天天天天天
Trữ lập không thế khấp
天天天天天
Hoang thôn huyên ngọ cầm
天天天天天
Dữ ngã ước hà sở
天天天天天
Nãi ước Hán Dương kiều
天天天天天
Nhật vãn hề bất lai
天天天天天
Cốc phong xuy ngã bào
天天天天天
Trữ lập không thế khấp
天天天天天

Hàn giang khởi mộ trào
*
Đại ý : Chinh phụ kể lể nỗi lòng đau xót khi nàng luôn tựa cửa ngóng trông chồng nơi chiến địa xa
xôi. Và nàng mơ ước một ngày đoàn tụ sum vầy

Đặng Trần Côn
Chinh phụ ngâm khúc
VII

VII

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Chinh phụ ngâm khúc

Đặng Trần Côn

天天天天天天天
Tích niên ký tín khuyến quân hồi
天天天天天天天
Kim niên ký tín khuyến quân lai
天天天天天
Tín lai nhân vị lai
天天天天天天天
Dương hoa linh lạc ủy thương đài
天天天天天天天
Thương đài thương đài hựu thương đài
天天天天天天天
Nhất bộ nhàn đình bách cảm thôi
天天天天天天天
Tích niên hồi thư đính thiếp kỳ
天天天天天天天
Kim niên hồi thư đính thiếp quy
天天天天天
Thư quy nhân vị quy
天天天天天天天
Sa song tịch mịch chuyển tà huy
天天天天天天天
Tà huy tà huy hựu tà huy
天天天天天天天
Thập ước giai kỳ cửu độ vi
天天天天天天天
Thí tương khứ nhật tùng đầu sổ
天天天天天天天
Bất giác hà tiền dĩ tam chú
天天天天天天天天
Tối khổ thị liên niên tử tái nhân
天天天天天天天天
Tối khổ thị thiên lý hoàng hoa thú

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Chinh phụ ngâm khúc

Đặng Trần Côn

天天天天天天天天
Hoàng hoa thú thuỳ vô đường thượng thân
天天天天天天天天
Tử tái nhân thuỳ vô khuê trung phụ
天天天天天天天
Hữu thân an khả tạm tương ly
天天天天天天天
Hữu phụ an năng cửu tương phụ
天天天天天天天
Quân hữu lão thân mấn như sương
天天天天天天天
Quân hữu anh nhi niên thả nhụ
天天天天天
Lão thân hề ỷ môn
天天天天天
Anh nhi hề đãi bộ
天天天天天天天
Cung thân xan hề thiếp vi nam
天天天天天天天
Khóa tử thư hề thiếp vi phụ
天天天天天天天
Cung thân khóa tử thử nhất thân
天天天天天天天
Thương thiếp tư quân kim kỷ độ
天天天天天天天
Tư quân tạc nhật hề dĩ quá
天天天天天天天
Tư quân kim niên hề hựu mộ
天天天天天天天天天天
Quân yêm lưu nhị niên tam niên cánh tứ niên
天天天天天天天天天天
Thiếp tình hoài bách lũ thiên lũ hoàn vạn lũ
天天天天天

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Chinh phụ ngâm khúc

Đặng Trần Côn

An đắc tại quân biên
天天天天天
Tố thiếp trung trường khổ
天天天天天
Thiếp hữu Hán cung thoa
天天天天天天天
Tằng thị giá thời tương tống lai
天天天天天
Bằng thuỳ ký quân tử
天天天天天
Biểu thiếp tương tư hoài
天天天天天
Thiếp hữu Tần lâu kính
天天天天天天天
Tằng dữ lang sơ tương đối ảnh
天天天天天
Bằng thùy ký quân tử
天天天天天
Chiếu thiếp kim cô lánh
天天天天天
Thiếp hữu câu chỉ ngân
天天天天天
Thủ trung thời tương thân
天天天天天
Bằng thuỳ ký quân tử
天天天天天
Vi vật ngụ ân cần
天天天天天
Thiếp hữu tao đầu ngọc
天天天天天
Anh nhi niên sở lộng
天天天天天
Bằng thuỳ ký quân tử

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Đặng Trần Côn

Chinh phụ ngâm khúc
天天天天天
Tha hương hạnh trân trọng
*

Đại ý : Nàng vẫn kể lể nỗi lòng khi chia ly, thư gởi cho chồng mà chẳng có hồi âm. Vắng chồng,
nàng đảm đương mọi việc trong nhà, phụng dưỡng mẹ và dạy con, đồng thời nàng mong gởi những
vật thân quý đến chồng để bày tỏ tình nhớ thương.

Đặng Trần Côn
Chinh phụ ngâm khúc
VIII

VIII

天天天天天天天
Tích niên âm tín hữu lai thời
天天天天天天天
Kim niên âm hy tín diệc hy
天天天天天天天
Kiến nhạn uổng nhiên tư tái bạch
天天天天天天天
Văn sương mạn tự chế miên y
天天天天天天天
Tây phong dục ký vô hồng tiện
天天天天天天天
Thiên ngoại liên y tuyết vũ thuỳ
天天天天天天
Tuyết hàn y hề hổ trướng
天天天天天天
Vũ lãnh y hề lang vi
天天天天天
Hàn lãnh ban ban khổ

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Chinh phụ ngâm khúc

Đặng Trần Côn

天天天天天
Thiên ngoại khả lân y
天天天天天天天
Cẩm tự đề thi phong cánh triển
天天天天天天天
Kim tiền vấn bốc tín hoàn nghi
天天天天天
Kỷ độ hoàng hôn thời
天天天天天
Trùng hiên nhân độc lập
天天天天天
Kỷ hồi minh nguyệt dạ
天天天天天
Đơn chẩm mấn tà khi
天天天天天
Bất quan trầm dữ hàm
天天天天天
Hôn hôn nhân tự tuý
天天天天天
Bất quan ngu dữ nọa
天天天天天
Mộng mộng ý như si
天天天天天天天
Trâm tà uỷ đoả bồng vô nại
天天天天天天天
Quần thối nhu yêu sấu bất chi
天天天天天天天天
Trú trầm trầm ngọ viện hành như truỵ
天天天天天天天天
Tịch tiêu tiêu tương liêm quyển hựu thuỳ
天天天天天天天天天天
Liêm ngoại khuy nhật xuất chi đầu vô thước báo
天天天天天天天天天天

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Chinh phụ ngâm khúc

Đặng Trần Côn

Liêm trung tọa dạ lai tâm sự chỉ đăng tri
天天天天天
Đăng tri nhược vô tri
天天天天天
Thiếp bi chỉ tự bi
天天天天天天天
Bi hựu bi hề cánh vô ngôn
天天天天天天天
Đăng hoa nhân ảnh tổng kham lân
天天天天天天天
Y ốc kê thanh thông ngũ dạ
天天天天天天天
Phi phất hòe âm độ bát chuyên
天天天天天天
Sầu tự hải, khắc như niên
天天天天天天天天天
Cưỡng nhiên hương hoa hồn tiêu đàn chú hạ
天天天天天天天天天
Cưỡng lâm kính ngọc cân trụy lăng hoa tiền
天天天天天天天天天天
Cưỡng viện cầm chỉ hạ kinh đình loan phượng trụ
天天天天天天天天天天
Cưỡng điều sắt khúc trung bi yết uyên ương huyền
天天天天天天天
Thử ý xuân phong nhược khẳng truyền
天天天天天天天
Thiên kim tá lực ký Yên Nhiên
天天天天天
Yên Nhiên vị năng truyền
天天天天天天天天
Ức quân thiều thiều hề lộ như thiên
*
Đại ý : Chinh phụ than thở niềm cô đơn khi cách xa chồng và không có tin tức gì của chàng. Chàng

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Đặng Trần Côn

Chinh phụ ngâm khúc

dãi dầu sương tuyết lạnh giá nơi biên cương, còn nàng thì khuê phòng quạnh quẽ. Nàng muốn gởi
thư và áo lạnh cho chồng nhưng không biết gởi đi đâu.

Đặng Trần Côn
Chinh phụ ngâm khúc
IX

IX

天天天天天
Thiên viễn vị dị thông
天天天天天天天天
Ức quân du du hề tứ hà cùng
天天天天天天
Hoài nhân xứ thương tâm hung
天天天天天
Thụ diệp thanh sương lý
天天天天天
Cùng thanh tế vũ trung
天天天天天天
Sương phủ tàn hề dương liễu
天天天天天天
Vũ cứ tổn hề ngô đồng
天天天天
Điểu phản cao thung
天天天天
Lộ há đê tùng
天天天天
Hàn viên hậu trùng
天天天天

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Chinh phụ ngâm khúc

Đặng Trần Côn

Viễn tự hiểu chung
天天天天天
Tất suất sổ thanh vũ
天天天天天
Ba tiêu nhất viện phong
天天天天天天天
Phong liệt chỉ song xuyên trướng khích
天天天天天天天
Nguyệt di hoa ảnh thướng liêm lung
天天天天天天天
Hoa tiền nguyệt chiếu nguyệt tự bạch
天天天天天天天
Nguyệt hạ hoa khai hoa tự hồng
天天天天天天天天
Nguyệt hoa hoa nguyệt hề ảnh trùng trùng
天天天天天天天天
Hoa tiền nguyệt hạ hề tâm xung xung
天天天天天天
Thiên ban lãn, vạn sự dung
天天天天天天天天天天
Dung nữ công cẩm trục sỉ phao uyên đối ngẫu
天天天天天天天天天天
Dung phụ xảo kim châm tu thích điệp thư hùng
天天天天天天天
Dung trang đối hiểu không thi phấn
天天天天天天天天天
Dung ngữ chung triêu muộn ỷ song
天天天天天
Ỷ song ỷ song phục ỷ song
天天天天天天天
Lang quân khứ hề thuỳ vi dung
天天天天天天天
Thuỳ vi dung hề không bàn hoàn

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Đặng Trần Côn

Chinh phụ ngâm khúc
天天天天天天天
Lang quân khứ hề cách trùng quan
天天天天天
Hà thí Thiên đế tôn
天天天天天
lãnh lạc khấp Ngân Chử
天天天天天
Hà thí Hằng Nga phụ
天天天天天
thê lương tọa Quảng Hàn
天天天天天
Tạ sầu hề vi chẩm
天天天天天
Chử muộn hề vi xan
天天天天天
Dục tương tửu chế sầu
天天天天天
Sầu trọng tửu vô lực
天天天天天
Dục tương hoa giải muộn
天天天天天
Muộn áp hoa vô nhan
天天天天天天天
Sầu muộn tổng vi sầu muộn ngộ
天天天天天天天
Muộn sầu hóa tác cửu tuyền than
*
Đại ý : Vẫn là nỗi sầu muộn và nhớ nhung của chinh phụ.

Đặng Trần Côn
Chinh phụ ngâm khúc
X

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Chinh phụ ngâm khúc

Đặng Trần Côn

X

天天天天天天天
Thí quỳnh sanh hề bất thành hưởng
天天天天天天天
Bão ngân tranh hề bất nhẫn đàn
天天天天天天天
Tư viễn tái hề hành lộ nan
天天天天天天天
Niệm chinh phu hề nang tác đơn
天天天天天天天
Quyên thanh đề lạc quan tình lệ
天天天天天天天
Tiều cổ xao tàn đái bại can
天天天天天天天
Bất thăng tiều tụy hình hài nhuyễn
天天天天天天天
Thủy giác khuê ly tư vị toan
天天天天天天天
Tư vị toan hề toan cánh tân
天天天天天天天
Toan tân đoan đích vị lương nhân
天天天天天天天
Vị lương nhân hề song thiếp lệ
天天天天天天天
Vị lương nhân hề chích thiếp thân
天天天天天天天
Thiếp thân bất đáo quân chinh trướng
天天天天天天天
Thiếp lệ bất đáo quân chinh cân
天天天天天天天
Duy hữu mộng hồn vô bất đáo
天天天天天天天
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Chinh phụ ngâm khúc

Đặng Trần Côn

Tầm quân dạ dạ đáo giang tân
天天天天天天
Tầm quân hề Dương Đài lộ
天天天天天天
Hội quân hề Tương thuỷ tân
天天天天天天天
Ký đắc kỷ phiên hoan hội xứ
天天天天天天天
Vô phi nhất chẩm mộng trung xuân
天天天天天天天
Thử thân phản hận bất như mộng
天天天天天天天
Lũng Thuỷ, Hàm Quan dữ tử thân
天天天天天天天
Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
天天天天天天天
Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân
天天天天天天天
Duy hữu thốn tâm chân bất đoạn
天天天天天天天
Vị thường khoảnh khắc thiểu ly quân
天天天天天天天
Tâm bất ly quân vị kiến quân
天天天天天天天
Bằng cao kỷ độ vọng chinh luân
天天天天天
Vọng quân hà sở kiến
天天天天天
Giang châu mãn bạch tần
天天天天天
Yên thảo phi thanh lũ
天天天天天
Tần tang nhiễm lục vân

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Đặng Trần Côn

Chinh phụ ngâm khúc
天天天天天天天
Nam lai tỉnh ấp bán binh trần
天天天天天天天
Lạc nhật bình sa lộ nhất quần
天天天天天
Vọng quân hà sở kiến
天天天天天
Quan lộ đoản trường đình
天天天天天
Vân gian Ngô thọ ám
天天天天天

Thiên tế Thục sơn thanh
天天天天天天天
Bắc lai hoà thử bán hoang thành
天天天天天天天
Vi vũ giang lâu địch nhất thanh
*
Đại ý : Nàng vẫn cô đơn và nhung nhớ; trông ngoại cảnh càng thêm buồn; chỉ biết tìm chàng trong
giấc mộng.

Đặng Trần Côn
Chinh phụ ngâm khúc
XI

XI

天天天天天

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×