Tải bản đầy đủ

Mẫu biên bản hiện trường

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG
SITE INSPECTION MINUTES

Ngày :
Date :
Số :
No :....

Công trình/ Project :
Địa chỉ/ Address :
Chủ Đầu tư/ Owner :

Đơn vị thi công/ Contractor :

I. NỘI DUNG/ CONTENTS:

II. Ý KIẾN CỦA NHÀ THẦU / THE COMMENT :

Đại diện chủ đầu tư
( Ký ghi rõ họ tên )


Đại diện TVGS
( Ký ghi rõ họ tên )

Đại diện đơn vị thi công
( Ký ghi rõ họ tên )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×