Tải bản đầy đủ

Mẫu báo cáo thời tiết

BÁO CÁO THỜI TIẾT / WEATHER RECORD

Tháng 8/ August

Tháng 7/ July

1

DAY/MONTH/YEAR

SÁNG /MORNING

CHIỀU/ AFTERNOON

01/07/2017
02/07/2017
03/07/2017
04/07/2017
05/07/2017
06/07/2017
07/07/2017

08/07/2017
09/07/2017
10/07/2017
11/07/2017
12/07/2017
13/07/2017
14/07/2017
15/07/2017
16/07/2017
17/07/2017
18/07/2017
19/07/2017
20/07/2017
21/07/2017
22/07/2017
23/07/2017
24/07/2017
25/07/2017
26/07/2017
27/07/2017
28/07/2017
29/07/2017
30/07/2017
31/07/2017
01/08/2017
02/08/2017
03/08/2017
04/08/2017
05/08/2017
06/08/2017
07/08/2017
08/08/2017
09/08/2017
10/08/2017
11/08/2017
12/08/2017
13/08/2017
14/08/2017
15/08/2017
16/08/2017


17/08/2017
18/08/2017
19/08/2017
20/08/2017
21/08/2017
22/08/2017
23/08/2017
24/08/2017
25/08/2017
26/08/2017
27/08/2017
28/08/2017
29/08/2017
30/08/2017

Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun

Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain

TỐI/ NIGHT

Mưa/ Rain

Mưa/ Rain

Mưa/ Rain
Mưa/ Rain

Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain

Mưa/ Rain

GHI CHÚ/ NOTE


Tháng 9/ September
Tháng 10/October
ovember

31/08/2017
01/09/2017
02/09/2017
03/09/2017
04/09/2017
05/09/2017
06/09/2017
07/09/2017
08/09/2017
09/09/2017
10/09/2017
11/09/2017
12/09/2017
13/09/2017
14/09/2017
15/09/2017
16/09/2017
17/09/2017
18/09/2017
19/09/2017
20/09/2017
21/09/2017
22/09/2017
23/09/2017
24/09/2017
25/09/2017
26/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
29/09/2017

Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun

Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain

30/09/2017

Nắng/ Sun

Nắng/ Sun

Mưa/ Rain

01/10/2017
02/10/2017
03/10/2017
04/10/2017
05/10/2017
06/10/2017
07/10/2017
08/10/2017
09/10/2017
10/10/2017
11/10/2017
12/10/2017
13/10/2017
14/10/2017
15/10/2017
16/10/2017
17/10/2017
18/10/2017
19/10/2017
20/10/2017
21/10/2017
22/10/2017
23/10/2017
24/10/2017
25/10/2017
26/10/2017
27/10/2017
28/10/2017
29/10/2017
30/10/2017

Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun

Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun

Mưa/ Rain

31/10/2017

Nắng/ Sun

Nắng/ Sun

Mưa/ Rain

01/11/2017
02/11/2017
03/11/2017
04/11/2017
05/11/2017
06/11/2017
07/11/2017
08/11/2017

Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun

Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain

Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain

Mưa/ Rain

Mưa/ Rain

Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain

Mưa/ Rain
Mưa/ Rain

Mưa/ Rain
Mưa/ Rain

Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain

Mưa/ Rain
Mưa/ Rain

Mưa/ Rain


Tháng 11/November
Tháng 12/December
Tháng 01/2018

09/11/2017
10/11/2017
11/11/2017
12/11/2017
13/11/2017
14/11/2017
15/11/2017
16/11/2017
17/11/2017
18/11/2017
19/11/2017
20/11/2017
21/11/2017
22/11/2017
23/11/2017
24/11/2017
25/11/2017
26/11/2017
27/11/2017
28/11/2017
29/11/2017
30/11/2017

Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun

Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun

01/12/2017
02/12/2017
03/12/2017
04/12/2017
05/12/2017
06/12/2017
07/12/2017
08/12/2017
09/12/2017
10/12/2017
11/12/2017
12/12/2017
13/12/2017
14/12/2017
15/12/2017
16/12/2017
17/12/2017
18/12/2017
19/12/2017
20/12/2017
21/12/2017
22/12/2017
23/12/2017
24/12/2017
25/12/2017
26/12/2017
27/12/2017
28/12/2017
29/12/2017
30/12/2017

Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun

Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Mưa/ Rain
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun

31/12/2017

Nắng/ Sun

Nắng/ Sun

01/01/2018
02/01/2018
03/01/2018
04/01/2018
05/01/2018
06/01/2018
07/01/2018
08/01/2018
09/01/2018
10/01/2018
11/01/2018
12/01/2018
13/01/2018
14/01/2018
15/01/2018
16/01/2018
17/01/2018
18/01/2018

Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun

Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun
Nắng/ Sun

Mưa/ Rain

Mưa/ Rain

Mưa/ Rain
Mưa/ Rain


Tháng 01/2018

19/01/2018
20/01/2018
21/01/2018
22/01/2018
23/01/2018
24/01/2018
25/01/2018
26/01/2018
27/01/2018
28/01/2018
29/01/2018
30/01/2018
31/01/2018Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×