Tải bản đầy đủ

BIÊN bản xác NHẬN KHỐI LƯỢNG

Ngày:

BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ VỀ CÔNG Date:
Số tờ:
TRƯỜNG
Number of page:
Công trình/ Project :
Địa chỉ/ Address :
Chủ Đầu tư/ Owner :
Địa điểm/ Location :
Ngày/ Date :

20/11/2017

Giờ bắt đầu/ Start time :

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ PARTICIPANTS:
Họ và Tên/ Full name
Stt/ No.

Giờ kết thức/ End time :

Đơn vị/ Party

Ký Tên/ Signature

1

2

3

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC/ CONTENTS:
Stt/ No
3
5
6
7

Nội dung/ contents

Đơn vị/ Units

Khối lượng/ Q.ty

Ghi chú/ RemarksTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×