Tải bản đầy đủ

HOÀN THIỆN kế TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI tại BỆNH VIỆN y học cổ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI
TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. GIANG THỊ XUYẾN


PHẦN MỞ ĐẦU

• Sức khỏe là vốn quý của con người. Việc chăm sóc
sức khỏe phần lớn phụ thuộc vào các BV công lập.
• Hoạt động thu chi tại các BV giai đoạn hiện nay còn
nhiều bất cập trong đó có BV YHCT Trung ương
• Xuất phát từ những vấn đề trên em tiến hành làm đề
tài “Hoàn thiện kế toán hoạt động thu - chi tại
Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương”PHẦN MỞ ĐẦU

• Đề tài được tiến hành với các mục tiêu:
 Nghiên cứu hệ thống hóa và làm rõ lý luận về kế toán
hoạt động thu và chi trong đơn vị HCSN có thu
 Đánh giá thực trạng kế toán hoạt động thu ,chi tại
Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương
 Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác
kế toán hoạt động thu chi tại Bệnh viện Y học cổ
truyền Trung Ương


PHẦN MỞ ĐẦU
• Phương pháp nghiên cứu:
 Dựa vào phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện
chứng.
 Vận d ụng phương pháp điều tra, phương pháp tổng
hợp hệ thống hóa, phân tích v.v...
• Đối tượng nghiên cứu:
 Thực trạng hoạt động thu chi tại BVYHCT TW.
• Thời gian nghiên cứu: Các giao dịch phát sinh chủ yếu
năm 2013


PHẦN MỞ ĐẦU

• Kết cấu của luận văn:
 Chương 1. Cơ sở lý luận về kế toán hoạt động thu chi
tại các đơn vị sự nghiệp có thu.
 Chương 2. Thực trạng kế toán hoạt động thu chi tại
Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương
 Chương 3. Giải pháp hoàn thiện kế toán hoạt động thu
chi tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương.


Chương 1
 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN HOẠT
ĐỘNG THU CHI TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU


 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG THU CHI TRONG ĐƠN VỊ
SỰ NGHIỆP CÓ THU
 ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ
THU
 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU CHI TRONG ĐƠN VỊ SỰ
NGHIỆP CÓ THU


Chương 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU CHI
TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG

 KHÁI QUÁT VỀ BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN
TRUNG ƯƠNG
• BV YHCT TW thành lập năm 1957 hiện nay là BV
đầu ngành về YHCT, với 470 giường bệnh, 420 cán
bộ, trong đó có trên 20 là phó giáo sư và tiến sỹ.
Hàng năm khám và chữa bệnh cho gần 100.000
lượt người.


Chương 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU CHI
TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG
 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện y
học cổ truyền Trung Ương
Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Bệnh viện y học cổ truyền TW
Trưởng phòng tài chính kế toán

Kế toán
tổng hợp

Kế toán
thanh
toán

Kế toán
lương

Kế toán
kho

Kế toán
TSCĐ

Kế toán
thuế

Kế toán
viện phí


Chương 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU CHI
TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG
 Thực trạng kế toán hoạt động thu tại BV YHCT TW
Bảng kinh phí hoạt động năm 2013 tại BV YHCT TW
Triệu đồng
Nội dung

Số tiền

Tỷ trọng (%)

Ngân sách cấp

45.900

33.03

Thu viện phí, BHYT

75.162

54.05

Thu khác

1.700

1.22

Thu DV

16.281

11.70

139.043

100

Cộng


Chương 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU CHI
TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG
 Thực trạng kế toán hoạt động thu tại BV YHCT TW
a) Chứng từ sử dụng
• Giấy giao dự toán do Bộ y tế cấp
• Phiếu tạm thu, phiếu thu
• Biên lai viện phí, hóa đơn đỏ
b) Tài khoản kế toán
• TK 461 – Nguồn kinh phí hoạt động
• TK 331 – Các khoản phải trả
• TK 511 – Các khoản thu phí, lệ phí
• TK 531 - Thu hoạt động SXKD
• TK 521 – Thu chưa qua ngân sách


Chương 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU CHI
TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG
 Thực trạng kế toán hoạt động thu tại BV YHCT TW
c) Sổ kế toán
• Sử dụng sổ theo dõi tạm ứng của kho bạc.
• Số theo dõi nguồn kinh phí NSNN cấp.
• Sổ cái TK 461.
• Sổ tổng hợp nguồn kinh phí
d) Quy trình hạch toán
• Đối với nguồn NS cấp
* Nguồn viện phí, BHYT
• Nguồn thu khác
• Nguồn viện trợ
* Nguồn thu dịch vụ


Chương 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU CHI
TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG
 Thực trạng kế toán hoạt động chi tại BV YHCT TW
ĐVT: Triệu đồng

Nội dung

Số tiền

Tỷ trọng (%)

NS cấp

43.500

34.11

Viện phí, BHYT

75.162

58.95

Nguồn DV khác

8.833

6.94

127.495

100

Cộng


Chương 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU CHI
TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG
 Thực trạng kế toán hoạt động chi tại BV YHCT TW
a) Chứng từ sử dụng
• Giấy rút dự toán, chuyển khoản, giấy đề nghị thanh toán,
bảng kê chứng từ thanh toán.
• Các hóa đơn mua thuốc, hóa chất, bảng chi ăn trưa, chi
thu nhập tăng thêm.
• Các phiếu chi, hóa đơn mua hàng v.v....
b) Tài khoản kế toán
• TK 661 – Chi hoạt động
• TK 312 – Chi tạm ứng
• TK 631 – Chi hoạt động SXKD


Chương 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU CHI
TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG
 Thực trạng kế toán hoạt động chi tại BV YHCT TW
c) Sổ kế toán
• Sổ theo dõi tạm ứng kho bạc.
• Sổ theo dõi nguồn kinh phí nhà nước cấp.
• Sổ TK 461, sổ cái TK 008, 009, sổ chi tiết hoạt động.
• Sổ chi tiết TK 331, TK 511, TK 661.
• Sổ chi tiết TK 531, TK 631
d) Quy trình hạch toán
e) Các thức ghi sổ: Sử dụng phần mềm kế toán Misa.
g) Kết quả ghi sổ:
• Qua báo cáo quyết toán, lãnh đạo BV nắm được tài
chính của BV.
• Nhìn rõ các khoản thu, chi và lãi lỗ.


Chương 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU CHI
TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG
 Thực trạng kế toán chênh lệch thu, chi
• Sử dụng TK 421 – Chênh lệch thu, chi chưa xử lý.
• Hiện nay BV YHCT TW thực hiện cơ chế tự chủ tài
chính theo nghị định 43/2006/NĐ-CP.
 Thực trạng lập báo cáo kế toán hoạt động thu chi:
• Gồm 8 báo cáo.


Chương 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU CHI
TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG
 Đánh giá thực trạng kế toán hoạt động thu chi tại
BV YHCT TW
1. Những ưu điểm:
2. Những hạn chế:
• Về chứng từ
• Hệ thống TK
• Sổ kế toán
• Quy trình hạch toán
• Hệ thống báo cáo


Chương 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN
HOẠT ĐỘNG THU CHI TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ
TRUYỀN TRUNG ƯƠNG
 Nội dung hoàn thiện
• Hoàn thiện chứng từ
• Hoàn thiện tài khoản kế toán
• Hoàn thiện sổ kế toán
• Hoàn thiện quy trình hạch toán
• Hoạn thiện việc lập báo cáo hoạt động thu chi


Chương 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN
HOẠT ĐỘNG THU CHI TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ
TRUYỀN TRUNG ƯƠNG
 Các giải pháp hoàn thiện
• Hoàn thiện quy định quản lý hoạt động thu chi.
o Mở rộng dịch vụ y tế, thực hiện xã hội hóa y tế.
o Tăng cường sự đóng góp của ND dưới hình thức viện
phí, BHYT.
o Phát huy nội lực của BV.
o Xây dựng BV về phía khách hàng
• Hoàn thiện việc lập dự toán, báo cáo quyết toán


Chương 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN
HOẠT ĐỘNG THU CHI TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ
TRUYỀN TRUNG ƯƠNG
 Điều kiện để thực hiện giải pháp
• Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
• Về phía nhà nước
o Nhà nước cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, tạo
hành lang pháp lý thông thoáng cho BV hoạt động có
hiệu quả.
o Cần đổi mới hoạt động từ lập dự toán đến chấp hành và
quyết toán ngân sách có tính khoa học và phù hợp với
thực tế.
o Tăng cường kiểm toán


Chương 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN
HOẠT ĐỘNG THU CHI TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ
TRUYỀN TRUNG ƯƠNG
 Về phía BV
• Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kế toán hoạt
động thu chi.
• Đề xuất với NN những điểm chưa phù hợp để ngày
càng hoàn thiện chính sách, chế độ v.v....
• Tăng cường sử dụng NS có hiệu quả.
• Tăng cường tính chủ động về tài chính của đơn vị


KẾT LUẬN
• Hoạt động thu chi là nội dung quan trọng đối với các
BV nói chung, BV YHCT TW nói riêng.
• Trong giai đoạn hiện nay hoạt động này còn có một số
bất cập.
• Các giải pháp:
o Nâng cao nguồn nhân lực, tăng thu, tiết kiêm chi phí
không hợp lý.
o Ban hành các chế độ, chính sách phù hợp.


XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×