Tải bản đầy đủ

Đáp án tự luận chứng chỉ đấu thầu

TÀI LIỆU TỰ LUẬN THAM KHẢO
Câu 1:
Tại trang bìa của hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp phát hành cho các nhà thầu chỉ có
chữ ký của Giám đốc ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh A (đại diện hợp
pháp của bên mời thầu) mà không được đóng dấu của Ban quản lý dự án chuyên ngành
giao thông tỉnh A.
Hỏi: Hồ sơ mời thầu nêu trên có hợp lệ hay không, phân tích lý do hợp lệ/không hợp
lệ?
Trả lời:
1. Căn cứ:
- Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư
- Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng
2. Nhận xét:
Theo quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, phần mẫu trang bìa của Hồ sơ mời
thầu có mục Bên mời thầu (ghi tên, đóng dấu). Như vậy là mẫu có quy định trang bìa phải
có dấu của bên mời thầu. Cũng theo quy định tại Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày
30/6/2016 của Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông trực trực thuộc
Tỉnh được thành lập theo quy định của Thông tư này có con dấu. Vì vậy, trang bìa không
có dấu của Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh A là không hợp lệ.
3. Kết luận:

Hồ sơ mời thầu nêu trên không hợp lệ.
Câu 2:
Trong phần đánh giá về tư cách hợp lệ nêu trong hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp tại
địa bàn tỉnh A có đưa ra tiêu chí đánh giá “nhà thầu tham dự thầu phải có năng lực phù
hợp và đã đăng tải trên hệ thống trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh A, hoặc
trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng” .
Hỏi: Hồ sơ mời thầu nêu trên có phù hợp hay không, phân tích lý do phù hợp/không
phù hợp?
Trả lời:
1. Căn cứ:
- Khoản 2 Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13
2. Nhận xét:
1


Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13, nội dung tư cách
hợp lệ của nhà thầu không có quy định như đã nêu tại hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp tại
địa bàn Tỉnh A nói trên. Như vậy hồ sơ mời thầu của gói thầu xây lắp này đã đưa thêm quy
định và việc này là không phù hợp. Việc đưa thêm quy định làm hạn chế các nhà thầu
tham dự thầu, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.
3. Kết luận:
Hồ sơ mời thầu nêu trên không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.
Câu 3:
Sở Xây dựng tỉnh X được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng công trình Y, trong đó
có gói thầu tư vấn, khảo sát lập hồ sơ thiết kế, dự toán công trình Y (gói thầu A). Trong số
các nhà thầu tham dự thầu gói thầu A có Trung tâm Z (là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
Giao thông vận tải tỉnh X) do UBND tỉnh X quyết định thành lập.
Hỏi: Trung tâm Z có được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh trong
đấu thầu theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP khi tham dự thầu
gói thầu A hay không. Hãy phân tích cụ thể.
Trả lời:
1. Căn cứ:
- Khoản 2 Điều 6 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13
- Tại Điểm a khoản 4 Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
2. Nhận xét:
Tại Điểm a khoản 4 Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP có quy định nhà thầu tham dự thầu
với chủ đầu tư phải đảm bảo “Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp
quản lý đối với đơn vị sự nghiệp”.
Trong trường hợp này: Chủ đầu tư là Sở Xây dựng tỉnh X, nhà thầu là Trung tâm Z đều là


đơn vị sự nghiệp, tuy nhiên Trung tâm Z trực thuộc Sở Giao thông vận tải Tỉnh X do Sở
này trực tiếp quản lý còn Sở Xây dựng tỉnh X do Uỷ ban nhân dân Tỉnh trực tiếp quản lý.
Như vậy là trong trường hợp này chủ đầu tư và nhà thầu không cùng một đơn vị trực tiếp
quản lý.
3. Kết luận:
Trung tâm Z thuộc Sở giao thông được đánh giá là đáp yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh
trong đấu thầu.
Câu 4:
Ngân hàng thương mại X có sự tham gia góp vốn của Nhà nước chiếm 95%. Ngân
hàng X đã tài trợ cho Huyện Y thực hiện dự án xây dựng trường học cho học sinh trên địa
2


bàn huyện, trong đó Ngân hàng X đóng góp 25%, cán bộ, nhân viên của Ngân hàng quyên
góp, đóng góp 75% vào dự án. Huyện Y là chủ đầu tư của dự án xây dựng trường học này.
Hỏi việc lựa chọn nhà thầu thuộc dự án nêu trên có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật
Đấu thầu hay không?
Trả lời:
1. Căn cứ:
- Điểm a khoản 1 Điều 1 của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13
- Khoản 44 Điều 4 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13
2. Nhận xét:
Tại điểm a khoản 1 Điều 1 của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 có quy định “Dự án đầu tư
phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước...” thuộc phạm vi điều chỉnh của
Luật Đấu thầu. Trong trường hợp trên Huyện Y thuộc khối cơ quan nhà nước là chủ đầu tư
có dự án xây dựng trường học là dự án đầu tư phát triển và dự án này sử dụng 25 % vốn
của ngân hàng thương mại X. Theo Luật doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại X không
phải là doanh nghiệp nhà nước vì có vốn nhà nước chiếm 95%. Vì vậy, dự án trên không
thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.
3. Kết luận:
Việc lựa chọn nhà thầu thuộc dự án này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu
thầu.
Câu 5, 6: Câu hỏi liên quan đến quy định gói thầu xây lắp 5 tỷ trở xuống chỉ dành
cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
- Khoản 3 Điều 6 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Khoản 2 Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa.
(Có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng
doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng).
Câu 7:
Khi thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua máy vi tính phục vụ
công tác (là hàng hóa thông dụng, phổ biến trên thị trường), đơn vị thẩm định yêu cầu chủ
đầu tư phải cung cấp chứng thư thẩm định giá đối với mặt hàng máy vi tính để làm cơ sở
thẩm định về giá gói thầu.
Anh/chị hãy bình luận về yêu cầu nêu trên của đơn vị thẩm định.
Trả lời:
1. Căn cứ:
3


- Điểm đ Khoản 2 Điều 34 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13
- Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính
2. Nhận xét:
Tại điểm đ Khoản 2 Điều 34 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Khoản 2 Điều 11 Thông tư
số 58/2016/TT-BTC quy định thẩm định giá chỉ là một trong các căn cứ để xác định giá
gói thầu và chỉ bắt buộc thẩm định giá đối với những mặt hàng phải thẩm định theo quy
định của Luật giá. Đối với mặt hàng mua máy vi tính nêu trên là hàng hóa thông dụng, phổ
biến trên thị trường không phải là mặt hàng bắt buộc phải thẩm định giá. Vì vậy, việc đơn
vị thẩm định yêu cầu chủ đầu tư phải cung cấp chứng thư thẩm định giá là không phù hợp
với quy định của pháp luật hiện hành.
3. Kết luận:
Vì vậy, trong trường hợp trên, việc đơn vị thẩm định yêu cầu chủ đầu tư phải cung cấp
chứng thư thẩm định giá đối với mặt hàng máy vi tính (là hàng hóa thông dụng, phổ biến
trên thị trường) để làm cơ sở thẩm định giá gói thầu là không phù hợp.
Câu 8:
Chủ đầu tư X hiện đang triển khai dự án “Đầu tư mới toa xe khách” và đang trong
giai đoạn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, trong đó có gói thầu cung cấp
mới toa xe khách. Đặc tính của toa xe khách chạy trên đường sắt quốc gia phải đồng bộ từ
khâu thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp thiết bị, sản xuất, lắp ráp và kiểm
định chất lượng, an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường. Do đó, chủ đầu tư X dự kiến xây
dựng gói thầu toa xe khách thành gói thầu hỗn hợp thiết kế và cung cấp hàng hoá (EP)
nhưng trong phần cung cấp hàng hoá gói thầu chia thành nhiều phần: cung cấp thiết bị nội
thất; cung cấp thiết bị vệ sinh; cung cấp phần vỏ toa xe.
Anh/chị hãy bình luận về việc phân chia gói thầu nêu trên.
Trả lời:
1.

Căn cứ:
- Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết
kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)
- Khoản 5 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP

2. Nhận xét:
Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT có quy định “EPC được áp dụng đối
với dự án phức tạp, có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao và phải tuân thủ chặt chẽ tính đồng
bộ, thống nhất từ khâu thiết kế đến khâu cung cấp thiết bị, thi công, đào tạo chuyển giao
công nghệ, bảo hành, bảo trì dài hạn.
4


Trong trường hợp trên, đặc tính của toa xe khách chạy trên đường sắt quốc gia phải
đồng bộ từ khâu thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp thiết bị, sản xuất, lắp
ráp và kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường. Vì vậy, việc chủ đầu tư
X dự kiến xây dựng gói thầu toa xe khách thành gói thầu hỗn hợp thiết kế và cung cấp
hàng hoá (EP) là phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu. Nhưng việc chủ đầu tư
chia gói thầu thành nhiều phần: cung cấp thiết bị nội thất; cung cấp thiết bị vệ sinh; cung
cấp phần vỏ toa xe là không phù hợp vì làm mất tính đồng bộ của dự án.
3. Kết luận:
Việc áp dụng gói EP là phù hợp nhưng việc phân chia phần P thành nhiều phần độc lập là
không phù hợp.
Câu 9:
Gói thầu xây lắp được thực hiện theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Khi
tham dự thầu, nhà thầu M đã sơ suất đóng gói phong bì đựng thư bảo lãnh dự thầu vào
chung túi hồ sơ đựng đề xuất về tài chính nên khi mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật không có
thư bảo lãnh dự thầu của nhà thầu.
Các thông tin trong lễ mở thầu được ghi vào biên bản mở thầu, bao gồm cả việc đại
diện nhà thầu M xác nhận không có bảo lãnh dự thầu trong túi hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và
khẳng định bảo lãnh dự thầu được đóng trong túi hồ sơ đề xuất về tài chính.
Hỏi: Bên mời thầu cần xử lý như thế nào đối với trường hợp đóng nhầm thư bảo lãnh
dự thầu trong túi hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu M?
Trả lời:
1.

Căn cứ:

- Mục 30 Chương I Chỉ dẫn nhà thầu trong Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi
tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2. Nhận xét:
Việc nhà thầu M sơ suất đóng gói phong bì đựng thư bảo lãnh dự thầu vào chung túi hồ sơ
đựng đề xuất về tài chính là sai sót nhưng không vì thế mà loại bỏ hồ sơ dự thầu của nhà
thầu. Đây có thể coi là sai sót không nghiêm trọng theo mục 30 Chương I Chỉ dẫn nhà thầu
trong Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT. Để đảm bảo tính cạnh tranh và minh bạch trong
đấu thầu, bên mời thầu xử lý tình huống trên như phần kết luận dưới đây.
3. Kết luận:
Bên mời thầu xử lý như sau:
Cho phép nhà thầu tự tìm bảo lãnh dự thầu trong hồ sơ đề xuất tài chính và tự niêm phong lại.
Việc cho nhà thầu tự tìm và tự niêm phong là để đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ đề xuất về
tài chính. Đối với phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, đề xuất về tài chính của nhà thầu
phải được bảo mật cho đến lễ mở hồ sơ đề xuất về tài chính. Nếu nhà thầu không tìm được
5


bảo lãnh dự thầu trong hồ sơ đề xuất về tài chính thì xác nhận trong biên bản mở thầu là nhà
thầu không nộp bảo lãnh dự thầu. Nếu nhà thầu tìm được bảo lãnh dự thầu và niêm phong lại
hồ sơ đề xuất tài chính thì xác nhận trong biên bản mở thầu là nhà thầu có nộp bảo lãnh dự
thầu. Các công việc tiếp theo tiến hành như bình thường.
Câu 10:
Nhà thầu A đã đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và được cấp
chứng thư số theo quy định từ tháng 3 năm 2015. Tuy nhiên, tại thời điểm tháng 7 năm
2017 khi nhà thầu A tham dự thầu gói thầu xây lắp Y thì chứng thư số của nhà thầu hết
hiệu lực trước thời điểm đóng thầu do nhà thầu A chưa nộp phí duy trì.
Hỏi: Nhà thầu A có đáp ứng yêu cầu về tư cách hợp lệ hay không?
Trả lời:
1.Căn cứ:
- Khoản 1 Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13
2. Nhận xét:
Tại Điều 5 của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 có quy định nhà thầu phải đã đăng ký thông
tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Ở tình huống này, nhà thầu đã đăng ký thông tin
trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nên được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về đăng ký
thông tin trên Hệ thống. Nếu đáp ứng các nội dung khác về tư cách hợp lệ thì được đánh
giá là đáp ứng yêu cầu về tư cách hợp lệ.
3. Kết luận:
Nhà thầu A đáp ứng yêu cầu về đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Nhà thầu A sẽ được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về tư cách hợp lệ.
Trường hợp nhà thầu A được xếp hạng thứ nhất và được mời vào thương thảo hợp đồng thì
bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu nộp phí duy trì trước thời điểm phê duyệt kết quả lựa
chọn nhà thầu. Nhà thầu chỉ được phê duyệt trúng thầu khi đã nộp phí duy trì.
Câu 11:
Trong quá trình tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phát hiện trong hồ sơ
dự thầu của nhà thầu A có đính kèm theo 01 thư giảm giá với tỷ lệ giảm giá là 5% giá dự
thầu của nhà thầu này. Thư giảm giá và nội dung giảm giá của nhà thầu A không được
công khai trong lễ mở thầu. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu A đã được đánh giá đáp ứng yêu
cầu về kỹ thuật. Bên mời thầu đã báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định xử lý tình huống
theo hướng chấp nhận thư giảm giá của nhà thầu A với lý do mang lại hiệu quả kinh tế cho
gói thầu.
Hỏi: việc chấp nhận thư giảm giá của nhà thầu A như nêu trên có phù hợp với quy
định của pháp luật về đấu thầu hay không?
Trả lời:
6


1. Căn cứ:
- Khoản 1 Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Khoản 4 Điều 14 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP
2. Nhận xét:
Theo quy định tại khoản 4 Điều 14 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì trong lễ mở thầu
bên mời thầu cần phải “Yêu cầu đại diện từng nhà thầu tham dự mở thầu xác nhận việc có
hoặc không có thư giảm giá kèm theo hồ sơ dự thầu của mình” để ghi thông tin vào biên
bản mở thầu. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của bên mời thầu và
các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Trong tình huống nêu trên, thư giảm giá và nội dung
giảm giá của nhà thầu A không được công khai trong lễ mở thầu. Do vậy, khi đánh giá hồ
sơ dự thầu mà phát hiện ra có thư giảm giá thì thư giảm giá cũng không được xem xét.
3. Kết luận:
Việc bên mời thầu chấp nhận thư giảm giá của nhà thầu A trong quá trình đánh giá hồ sơ
dự thầu khi mà thư giảm giá không được công khai trong lễ mở thầu là không phù hợp với
quy định của pháp luật về đấu thầu.
Câu 12:
Trong thỏa thuận liên danh giữa Công ty A và Công ty B, các thành viên đã thống
nhất tên gọi của liên danh là “Liên danh A-B” và thành viên đứng đầu liên danh là Công ty
A đại diện liên danh ký đơn dự thầu.
Tuy nhiên, trong đơn dự thầu lại chỉ thể hiện tên nhà thầu tham dự thầu là “Nhà
thầu A”. Tổ chuyên gia kết luận đơn dự thầu không hợp lệ do không ghi đúng tên nhà thầu
(Liên danh A-B) và nhà thầu bị loại.
Hỏi: Việc đánh giá như nêu trên của tổ chuyên gia có phù hợp với quy định của pháp
luật đấu thầu hay không?
Trả lời:
1.Căn cứ
- Khoản 1 Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
2. Nhận xét:
Đối với trường hợp trên, nhà thầu dự thầu là Liên danh A-B trong khi đơn dự thầu lại chỉ
thể hiện tên nhà thầu tham dự thầu là Công ty A. Như vậy là đơn dự thầu của nhà thầu là
không hợp lệ do không thể hiện được cam kết của liên danh như đã nêu trong thỏa thuận
liên danh. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu bị loại do đơn dự thầu không hợp lệ.
3. Kết luận:
Việc đánh giá của tổ chuyên gia là phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.
7


Câu 13:
Trong đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu ghi:
“Cùng với Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, chúng tôi gửi kèm đơn này đề xuất về tài chính với
tổng số tiền là 38.415.888.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ, bốn trăm mười lăm triệu,
tám trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn)”.
Giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu là: 38.415.888.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba
mươi tám tỷ, bốn trăm mươi lăm triệu tám trăm tám mươi tám nghìn đồng chẵn).
Hỏi: Đơn dự thầu trong hồ sơ đề xuất tài chính như nêu trên có được coi là hợp lệ hay
không, tại sao?
Trả lời:
1. Căn cứ:
- Khoản 1 điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Mục 30 Chương I Chỉ dẫn nhà thầu trong Thông tư hướng dẫn mẫu hồ sơ mời thầu
2. Nhận xét:
Giá trị ghi bằng số 38.415.888.000 đồng trong đơn dự thầu phù hợp với phần số và chữ
của giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu. Do vậy phần số đã được viết đúng.
Phần chữ bị viết sai do lỗi chính tả và là sai sai sót không nghiêm trọng như đã nêu tại
Mục 30 Chương I Chỉ dẫn nhà thầu trong Thông tư hướng dẫn mẫu hồ sơ mời thầu. Vì vậy
tổ chuyên gia sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu bình thường theo giá trị ghi bằng số
trong đơn dự thầu.
3. Kết luận:
Đơn dự thầu trong hồ sơ đề xuất tài chính nêu trên có được coi là hợp lệ
Câu 14:
Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu mua ống thép, trong đó có nhiều kích
cỡ khác nhau. Đối với hạng mục ống thép X (đường kính 113,5mm, dày 3mm, dài 6m),
khối lượng mời thầu là 10 tấn. Nhà thầu A chào giá cho hạng mục ống thép X như sau: 3
tấn ống thép X giá 8.000.000 đồng/tấn, 7 tấn ống thép X giá 12.300.000 đồng/tấn. Bên
mời thầu đã yêu cầu nhà thầu làm rõ việc chào giá này. Nhà thầu giải thích rằng do còn
một lượng thép tồn kho nên quyết định chào giá thép cũ (lúc chưa tăng giá) đồng thời cam
kết sẽ đảm bảo đúng chất lượng thép như yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Tổ chuyên gia hiệu
chỉnh sai lệch theo hướng đưa về cùng một đơn giá cho cả 10 tấn thép là 12.300.000
đồng/tấn .
Hãy bình luận về việc đánh giá hồ sơ dự thầu nêu trên của tổ chuyên gia.
Trả lời:
1. Căn cứ:
8


- Khoản 1 điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Khoản 6 điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Khoản 1 điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
2. Nhận xét:
Việc nhà thầu chào 02 đơn giá khác nhau cho cùng 1 mặt hàng ống thép X là việc bình
thường. Bên mời thầu đã yêu cầu nhà thầu giải trình về sự khác nhau và nhà thầu đã giải
thích trong 02 đơn giá chào có 01 đơn giá thấp hơn là do còn hàng tồn kho và hàng tồn
kho này đảm bảo đủ chất lượng theo yêu cầu. Việc giải thích này là phù hợp. Nếu thấy cần
thiết bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu xác minh về tính xác thực của hàng tồn kho như
xác minh kho hàng, hóa đơn nhập hàng...Trong tình huống này, tổ chuyên gia cần chấp
nhận và giữ nguyên 02 mức giá như nhà thầu đã chào sau khi đã xác minh về tính xác thực
của lượng hàng tồn kho (nếu cần).
3. Kết luận:
Việc tổ chuyên gia hiệu chỉnh sai lệch theo hướng đưa về cùng một đơn giá cho cả 10 tấn
thép là 12.300.000 đồng/tấn là không đúng với quy định của pháp luật về đấu thầu.
Câu 15:
Nhà thầu A tham gia đấu thầu gói thầu cung cấp thiết bị cho Dự án của chủ đầu tư
B. Giá dự thầu nêu trong đơn dự thầu là 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng chẵn).
Nhà thầu A có đính kèm thư giảm giá với mức giảm giá 10% trên giá dự thầu, giá dự thầu
sau giảm giá là 27.000.000.000 đồng. Tuy nhiên trong quá trình đánh giá về tài chính,
thương mại, giá trị sai lệch thiếu của hồ sơ dự thầu là 1.500.000.000 đồng.
Hỏi: Việc xác định tỷ lệ phần trăm của sai lệch thiếu được tính như thế nào?
Trả lời:
1. Căn cứ:
- Khoản 1 Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Điểm c khoản 2 Điều 17 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP
2. Nhận xét:
Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 17 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP “Trường hợp
nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên cơ sở giá
dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu được xác định
trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu”.
3. Kết luận:
Tỉ lệ phần trăm của sai lệch thiếu được tính theo giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu là
30.000.000.000 đồng, cụ thể =
9


1.500.000.000/30.000.000.000 x 100% = 5%
Câu 16:
Bên mời thầu là Ban Quản lý các dự án xây dựng công trình tỉnh A tổ chức đấu thầu
rộng rãi trong nước cùng thời điểm hai gói thầu xây lắp, bao gồm: gói thầu số 1 - Xây
dựng, cải tạo trụ sở làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và gói thầu số 2 - Xây
dựng, cải tạo trụ sở khu làm việc liên cơ quan. Hai gói thầu nêu trên đều có thời gian thực
hiện hợp đồng là 08 tháng.
Nhà thầu X tham dự đồng thời hai gói thầu nêu trên và trong cả hồ sơ dự thầu gói
thầu số 1 và gói thầu số 2, nhà thầu này đều đề xuất huy động Ông Nguyễn Văn A đảm
nhiệm vị trí chỉ huy trưởng công trường.
Hỏi: Bên mời thầu phải đánh giá về đề xuất huy động chỉ huy trưởng công trường của
nhà thầu X như thế nào?
Trả lời:
1. Căn cứ:
- Khoản 1 Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Khoản 2 và 3 Điều 40 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
2. Nhận xét:
Căn cứ theo nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu nêu tại khoản 1 Điều 15 Nghị định
63/2014/NĐ-CP; nguyên tắc và nội dung thương thảo hợp đồng quy định tại khoản 2 và 3
Điều 40 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Đối với tình huống trên, việc đánh giá HSDT của hai
gói thầu là gói thầu số 01 và gói thầu số 02 vẫn thực hiện bình thường theo tiêu chuẩn
đánh giá quy định trong HSMT. Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất ở 01 trong 02 gói
thầu thì tiến hành các bước tiếp theo như bình thường và đề nghị trúng thầu nếu nhà thầu
đáp ứng đủ các điều kiện để được trúng thầu.
Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất ở cả hai gói thầu với đề xuất về nhân sự chỉ
huy trưởng công trường giống nhau, trong quá trình thương thảo hợp đồng, bên mời thầu
cần yêu cầu nhà thầu làm rõ về lịch biểu làm việc của nhân sự chỉ huy trưởng công trường
cùng lúc thực hiện cả hai gói thầu. Theo đó:
- Nếu lịch biểu làm việc của nhân sự chỉ huy trưởng công trường cho cả hai gói thầu trên
không trùng lặp, bảo đảm việc huy động đầy đủ nhân sự chỉ huy trưởng công trường để
thực hiện cả hai gói thầu theo tiến độ thì nhà thầu được đề xuất trúng thầu cả hai gói thầu
này;
- Nếu lịch biểu làm việc của nhân sự chỉ huy trưởng công trường cho hai gói thầu trên có
sự trùng lặp, dẫn tới không huy động được đầy đủ nhân sự chỉ huy trưởng công trường để
thực hiện hai gói thầu theo tiến độ thì nhà thầu được lựa chọn trúng thầu một trong hai gói
thầu.
10


3. Kết luận:
Bên mời thầu phải đánh giá về đề xuất huy động chỉ huy trưởng công trường của nhà thầu
X như đã nêu ở phần nhận xét trên.
Câu 17:
Ban Quản lý dự án các công trình thuỷ lợi tỉnh A là chủ đầu tư gói thầu Tư vấn khảo
sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình hệ thống thoát lũ; gói thầu được tổ
chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Tại thời điểm đóng
thầu chỉ có 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Chủ đầu tư đã quyết định xử lý tình huống theo
hướng cho phép bên mời thầu mở thầu ngay để đánh giá. Sau khi đánh giá về kỹ thuật, chỉ
có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật và giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh
sai lệch của nhà thầu này vượt giá gói thầu được duyệt. Theo đó, chủ đầu tư đã quyết định
hủy thầu để tổ chức đấu thầu lại.
Anh/chị hãy bình luận về cách xử lý nêu trên của chủ đầu tư.
Trả lời:
1. Căn cứ:
- Khoản 1 Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Khoản 4 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Khoản 8 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Điều 17 Luật đấu thầu 43/2013/QH13
2. Nhận xét:
Tại khoản 4 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP có đưa ra cách xử lý tình huống trong
trường hợp tại thời điểm đóng thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi có
ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Theo đó, chủ đầu tư có thể chọn hướng xử lý là
“Cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá”. Vì vậy, trong trường hợp trên, chủ đầu tư
đã xử lý tình huống theo hướng cho phép mở thầu ngay và việc xử lý như vậy là đúng quy
định của pháp luật về đấu thầu. Tuy nhiên nếu thời gian thực hiện gói thầu không cấp bách
thì nên xử lý theo hướng gia hạn thời điểm đóng thầu để tăng thêm số lượng nhà thầu tham
dự thầu.
Với tình huống sau khi đánh giá về kỹ thuật, chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá
về kỹ thuật và giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch của nhà thầu này vượt giá gói
thầu được duyệt. Tình huống này cần được xử lý theo quy định tại khoản 8 Điều 117 Nghị
định 63/2014/NĐ-CP. Sau khi đã xử lý tình huống theo hướng dẫn tại khoản 8 này mà các
nhà thầu vẫn không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì mới tiến hành hủy thầu theo
khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13.
11


3. Kết luận:
Trong trường hợp trên chủ đầu tư đã có cách xử lý đúng đối với tình huống có ít hơn 03
nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tại thời điểm đóng thầu. Đối với tình huống “Sau khi đánh giá
về kỹ thuật, chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật và giá dự thầu sau sửa
lỗi, hiệu chỉnh sai lệch của nhà thầu này vượt giá gói thầu được duyệt” thì chủ đầu tư xử lý
hủy thầu là sai quy định.
Câu 18:
Trong hồ sơ dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn X, nhà thầu A đề xuất huy động
ông B là một trong những nhân sự chủ chốt tham gia thực hiện gói thầu. Trong quá trình
đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu nhận được đơn kiến nghị của ông B về việc nhà thầu
A đã tự ý đề xuất tên mình vào trong hồ sơ dự thầu mà không hề biết về việc này.
Hỏi: trong trường hợp nêu trên, bên mời thầu xử lý như thế nào ?
Trả lời:
1. Căn cứ:
- Khoản 1 Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Khoản 1 Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Điểm c khoản 3 Điều 40 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13
- Khoản 1 Điều 122 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.
2. Nhận xét, kết luận:
Trong tình huống trên, sau khi bên mời thầu nhận được đơn kiến nghị của ông B,
bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu A chứng minh, làm rõ về thỏa thuận giữa nhà thầu A
với ông B .
- Nếu nhà thầu A chứng minh được là có thỏa thuận giữa nhà thầu A với ông B về
việc ông B đồng ý tham gia thực hiện gói thầu X thì việc đánh giá được tiến hành bình
thường. Nếu nhà thầu xếp hạng thứ nhất thì khi vào thương thảo hợp đồng xử lý như
trường hợp bất khả kháng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 40 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.
Cụ thể là cho phép nhà thầu A thay ông B bằng nhân sự khác và phải bảo đảm nhân sự dự
kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm và năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự
đã đề xuất.
Trường hợp nhà thầu không chứng minh được thì nhà thầu sẽ bị loại, bị kết luận là
gian lận. Chủ đầu tư báo cáo người có thẩm quyền để cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ
3 đến 5 năm theo quy định tại khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và khoản
1 Điều 122 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.
Câu 19:
12


Chủ đầu tư X tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu xây lắp công trình X. Trong hồ sơ dự
thầu của nhà thầu A đề xuất huy động ông Nguyễn Văn B đảm nhận vị trí chỉ huy trưởng
công trường. Tuy nhiên sau thời điểm đóng thầu 5 ngày, nhà thầu có công văn xin rút ông
Nguyễn Văn B khỏi danh sách nhân sự chủ chốt do ông Nguyễn Văn B hiện không còn
thuộc biên chế của nhà thầu và xin bổ sung nhân sự khác thay thế. Trong trường hợp này,
việc đánh giá về nhân sự chủ chốt (chỉ huy trưởng công trường) của nhà thầu A được thực
hiện như thế nào?
Trả lời:
1. Căn cứ:
- Khoản 1 Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Khoản 1 Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Điểm c khoản 4 Điều 19 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13
Trong tình huống trên, sau khi bên mời thầu nhận được công văn của nhà thầu A về
việc xin rút ông Nguyễn Văn B khỏi danh sách nhân sự chủ chốt, bên mời thầu cần yêu
cầu nhà thầu A chứng minh, làm rõ về việc ông Nguyễn Văn B không còn thuộc biên chế
của nhà thầu vào thời điểm nào.
- Nếu ông Nguyễn Văn B không còn thuộc biên chế của nhà thầu sau thời điểm
đóng thầu thì việc đánh giá được tiến hành bình thường. Nếu nhà thầu xếp hạng thứ nhất
thì khi vào thương thảo hợp đồng xử lý như trường hợp bất khả kháng quy định tại điểm c
khoản 4 Điều 19 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Cụ thể là cho phép nhà thầu A thay nhân sự
ông Nguyễn Văn B bằng nhân sự khác và phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình
độ, kinh nghiệm và năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất.
- Nếu ông Nguyễn Văn B không còn thuộc biên chế của nhà thầu trước thời điểm
đóng thầu thì nhà thầu sẽ bị loại, bị kết luận là gian lận và bị cấm tham gia hoạt động đấu
thầu từ 3 đến 5 năm theo quy định tại khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và
khoản 1 Điều 122 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.
Câu 20:
Bên mời thầu A tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế
kỹ thuật thuộc dự án xây dựng nhà máy Y. Do thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu kéo dài
hơn một năm nên trong bước thương thảo hợp đồng, nhà thầu X (là nhà thầu xếp hạng thứ
nhất, được mời vào thương thảo hợp đồng) đề nghị thay đổi một số nhân sự chủ chốt với
lý do nhân sự này hiện không còn công tác tại công ty.
Hỏi: Trong trường hợp này, bên mời thầu phải xem xét, giải quyết đề nghị thay đổi
nhân sự nêu trên của nhà thầu X như thế nào?
Trả lời:
13


1. Căn cứ:
- Khoản 1 Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Điểm c khoản 3 Điều 40 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
2. Nhận xét:
Tại điểm c khoản 3 Điều 40 Nghị định 63 có quy định: Trong quá trình thương thảo, nhà
thầu không được thay đổi nhân sự đã đề xuất trong HSDT, trừ trường hợp do thời gian
đánh giá HSDT kéo dài hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân
sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường
hợp này, nhà thầu được thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm các nhân sự dự kiến
thay thế có trình độ, kinh nghiệm và năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề
xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu.
Trong tình huống trên, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu kéo dài hơn một năm nên việc
nhà thầu X đề nghị thay đổi một số nhân sự chủ chốt là phù hợp với quy định và vì vậy bên mời
thầu cần phải giải quyết đề nghị thay đổi một số nhân sự chủ chốt của nhà thầu và yêu cầu nhà
thầu bảo đảm các điều kiện: các nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm và năng
lực tương đương hoặc cao hơn so với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá
dự thầu.
3. Kết luận: Bên mời thầu cần phải giải quyết đề nghị thay đổi một số nhân sự chủ chốt của
nhà thầu và yêu cầu nhà thầu bảo đảm các điều kiện: các nhân sự dự kiến thay thế có trình
độ, kinh nghiệm và năng lực tương đương hoặc cao hơn so với nhân sự đã đề xuất và nhà
thầu không được thay đổi giá dự thầu.
Câu 21:
Gói thầu cung cấp hàng hóa chia thành 3 phần với giá gói thầu được duyệt là 23,5 tỷ
đồng (dự toán phần A: 9,8 tỷ đồng, dự toán phần B: 6 tỷ đồng, dự toán phần C: 7,7 tỷ
đồng). Phương pháp đánh giá là phương pháp giá thấp nhất; nhà thầu được tham dự thầu
một hoặc nhiều phần. Có ba nhà thầu X, Y, Z tham dự thầu với giá dự thầu theo từng phần
như sau:
ST
T

Tên nhà
thầu

1
2
3

Nhà thầu X
Nhà thầu Y
Nhà thầu Z

Giá dự thầu Giá dự thầu Giá dự thầu
phần A
phần B
phần C
10
9,5
10

6,5
7
6,8

6,9
7
6,5

Đơn vị tính: tỷ đồng
Tổng giá dự
thầu của 3 phần
A, B, C
23,4
23,5
23,3

Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu nêu trên đều được đánh giá đáp ứng yêu cầu về mặt
kỹ thuật và hồ sơ dự thầu không có sai lệch, lỗi số học.
Trường hợp các nhà thầu đều không có thư giảm giá thì nhà thầu nào được xếp hạng
thứ nhất và được đề nghị trúng thầu?
Trả lời:
1. Căn cứ:
14


- Khoản 1 Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Khoản 5 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
2. Nhận xét:
Theo quy định tại khoản 5 Điều 117 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP: Việc đánh giá hồ sơ
dự thầu và xét duyệt trúng thầu đối với gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập sẽ
được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất
(đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất) và giá đề nghị trúng thầu của cả gói
thầu không vượt giá gói thầu được duyệt.
Trong tình huống trên, phần A nhà thầu Y có giá thấp nhất (9,5 tỷ đồng) nên xếp
hạng thứ nhất; phần B nhà thầu X có giá thấp nhất (6,5 tỷ đồng) nên xếp hạng thứ nhất;
phần C nhà thầu Z có giá thấp nhất (6,5 tỷ đồng) nên xếp hạng thứ nhất. Tổng giá của 3
phần là 22,5 tỷ đồng < giá gói thầu (23,5 tỷ đồng). Nếu bên mời thầu thương thảo hợp
đồng với 3 nhà thầu (X, Y, Z) thành công thì 3 nhà thầu này được đề nghị trúng thầu theo 3
phần như trên.
3. Kết luận:
Phần A nhà thầu Y có giá thấp nhất (9,5 tỷ đồng) nên xếp hạng thứ nhất; phần B nhà thầu
X có giá thấp nhất (6,5 tỷ đồng) nên xếp hạng thứ nhất; phần C nhà thầu Z có giá thấp nhất
(6,5 tỷ đồng) nên xếp hạng thứ nhất. Nếu bên mời thầu thương thảo hợp đồng với 3 nhà
thầu (X, Y, Z) thành công thì 3 nhà thầu này được đề nghị trúng thầu theo 3 phần như trên.
Câu 22:
Công ty A trước kia làm nhà thầu phụ của nhà thầu thực hiện gói thầu thiết kế kỹ
thuật tổng thể (FEED) của dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện X. Trường hợp Công ty A
liên danh với Công ty B tham dự gói thầu hỗn hợp “Thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán,
mua sắm thiết bị, thi công xây lắp, chạy thử” dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện X thì có
vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không?
Trả lời:
1. Căn cứ:
- Khoản 2 Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
2. Nhận xét:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP: Nhà thầu tham dự
thầu gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu lập báo
cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho
gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp.
Trong trường hợp nêu trên nhà thầu tham dự gói thầu hỗn hợp “Thiết kế bản vẽ thi
công, lập dự toán, mua sắm thiết bị, thi công xây lắp, chạy thử” là liên danh giữa công ty A
15


và công ty B trong khi Công ty A trước kia đã tham gia thực hiện gói thầu thiết kế FEED
(với vai trò là nhà thầu phụ) và công việc thiết kế FEED không phải là một phần của gói
thầu hỗn hợp. Vì vậy trong trường hợp này liên danh Công ty A và Công ty B vi phạm quy
định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.
3. Kết luận:
Liên danh Công ty A và Công ty B vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu
thầu.
Câu 23:
Doanh nghiệp nhà nước X là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ
ván ép, trong đó có gói thầu X: mua sắm dây chuyền máy móc, thiết bị ép ván gỗ. Theo kế
hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, gói thầu X được tổ chức lựa chọn theo hình thức đấu
thầu rộng rãi quốc tế.
Sau khi thông báo mời thầu theo quy định, đến thời điểm đóng thầu chỉ có ba nhà
thầu nộp hồ sơ dự thầu và sau khi đánh giá, chủ đầu tư kết luận không có nhà thầu nào đáp
ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (cả ba nhà thầu đều được đánh giá không đáp ứng yêu cầu
về năng lực, kinh nghiệm). Do đó, để bảo đảm tiến độ xây dựng nhà máy, chủ đầu tư đã
quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu để chỉ định cho nhà thầu A (là một trong ba
nhà thầu đã tham dự thầu trước đó) thực hiện gói thầu.
Anh/chị hãy bình luận về cách xử lý nêu trên của chủ đầu tư
Trả lời:
1. Căn cứ:
- Khoản 1 Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Điều 22 Luật 43/2013/QH13
- Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13
2. Nhận xét:
Tại khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 có quy định trường hợp hủy
thầu khi tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu.
Trong tình huống nêu trên, cả ba nhà thầu đều không đáp ứng yêu cầu về năng lực,
kinh nghiệm nên theo đúng quy định thì chủ đầu tư phải ra quyết định hủy thầu và tổ chức
lựa chọn nhà thầu lại theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế như đã ghi trong kế hoạch
lựa chọn nhà thầu được duyệt. Việc chủ đầu tư quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu
để chỉ định cho nhà thầu A là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu. Hơn
nữa nhà thầu A đã bị đánh giá là không đủ năng lực thì cũng không được chỉ định cho nhà
thầu A vì việc chỉ định thầu là phải cho nhà thầu có đủ năng lực.
3. Kết luận
16


Việc chủ đầu tư quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu để chỉ định cho nhà thầu
A là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.
Câu 24:
Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, gói thầu mua sắm xe ô tô chuyên dụng
được áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp (gói thầu A). Chủ đầu tư dự kiến áp dụng kết
quả đấu thầu rộng rãi gói thầu mua sắm xe ô tô chuyên dụng trước đó (gói thầu B) cho gói
thầu A. Nhà thầu Y là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu B và đã hoàn thành xong hợp đồng
của gói thầu B, đáp ứng về chất lượng, thời gian giao hàng và các nội dung khác của hợp
đồng, thời điểm hiện tại có đủ năng lực, kinh nghiệm và vẫn mong muốn được tham gia
thực hiện gói thầu A. Tuy nhiên, chủ đầu tư mời nhà thầu khác (nhà thầu Z) đến nhận hồ
sơ yêu cầu của gói thầu A mà không phải là nhà thầu Y.
Anh/chị hãy bình luận về trường hợp nêu trên.
Trả lời:
1. Căn cứ:
- Khoản 3 Điều 24 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13
2. Nhận xét:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 24 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 “Trường hợp
nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua
sắm trực tiếp thì được áp dụng mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác nếu đáp ứng các
yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá theo hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn
nhà thầu trước đó”.
Trong tình huống nêu trên, nhà thầu Y là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu B và đã
hoàn thành xong hợp đồng của gói thầu B, đáp ứng về chất lượng, thời gian giao hàng và
các nội dung khác của hợp đồng, thời điểm hiện tại có đủ năng lực, kinh nghiệm và vẫn
mong muốn được tham gia thực hiện gói thầu A. Do vậy, nếu áp dụng hình thức mua sắm
trực tiếp thì phải thực hiện với nhà thầu Y chứ không phải với nhà thầu khác.
3. Kết luận:
Việc chủ đầu tư mời nhà thầu khác (nhà thầu Z) đến nhận hồ sơ yêu cầu của gói thầu A mà
không phải là nhà thầu Y là không đúng với quy định của pháp luật về đấu thầu. Việc áp
dụng mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác chỉ khi nhà thầu thực hiện hợp đồng trước
đó không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp.
Câu 25: giống hệt câu 12
Câu 25
Tổng công ty A (do nhà nước nắm giữ 98% vốn điều lệ) đang thực hiện một dự án có
tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng trong đó phần vốn nhà nước là 295 tỷ đồng.

17


Hỏi: Dự án trên có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu hay không và giải
thích?
1. Căn cứ:
- Điểm c khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13
2. Nhận xét:
Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13, dự án đầu tư phát
triển có sử dụng vốn của nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng
trong tổng mức đầu tư của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Trong
trường hợp trên, tổng công ty A không phải là doanh nghiệp nhà nước vì nhà nước nắm
giữ < 100% vốn điều lệ. Tổng công ty A có dự án đầu tư phát triển có sử dụng vốn nhà
nước là 295 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư 1000 tỷ. Như vậy tỷ lệ vốn nhà nước tính trên
tổng mức đầu tư của dự án này là 29.5% < 30% và sử dụng 295 tỷ đồng < 500 tỷ đồng. Vì
vậy, dự án trên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.
3. Kết luận:
Dự án trên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.
Câu 26:
Trong hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp Y tổ chức lựa chọn nhà thầu năm 2017, tại
mục yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm có quy định:
“Từ năm 2014 đến nay, nhà thầu phải đã hoàn thành tối thiểu 03 hợp đồng thi công
xây dựng công trình có tính chất và quy mô tương tự gói thầu này với tư cách là nhà thầu
chính, nhà thầu phụ hoặc thành viên của liên danh; mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu 8 tỷ
đồng”.
Công ty A và công ty B cùng tham dự gói thầu này. Công ty B đã từng là công ty con
của công ty A (Công ty B thành lập ngày 06/01/2010). Tháng 01/2016, công ty A rút hoàn
toàn vốn ra khỏi Công ty B (từ đó Công ty B không còn là công ty con của công ty A và
hoàn toàn độc lập với công ty A).
Năm 2014, khi tham dự thầu gói thầu xây lắp công trình X, nhà thầu A đề xuất trong
hồ sơ dự thầu: Công ty B đảm nhận thực hiện 90% giá trị hợp đồng, Công ty A đảm nhận
thực hiện 10% giá trị hợp đồng. Sau khi trúng thầu, nhà thầu đã thực hiện theo đúng đề
xuất trong hồ sơ dự thầu; giá trị hợp đồng là 10 tỷ đồng. Công trình X đã được nghiệm thu
bảo đảm tiến độ, chất lượng (công trình này có tính chất tương tự như Công trình Y).
Khi tham dự thầu gói thầu Y, trong hồ sơ dự thầu của công ty A và công ty B đều kê
khai mình đã thực hiện công trình X và đáp ứng về quy mô của hợp đồng tương tự.
Hỏi: trong trường hợp này, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu A
và nhà thầu B được xác định như thế nào?
Trả lời:
1. Căn cứ:
18


- Khoản 1 Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
2. Nhận xét: Tại thời điểm dự thầu, công ty B không còn là công ty con của công ty A nên
việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm của 2 công ty là riêng biệt. Trong trường hợp trên,
kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của công ty A và công ty B được xác định theo
đúng tỷ lệ phần việc đảm nhận khi thực hiện gói thầu xây lắp X vào năm 2014. Cụ thể là:
công ty A được tính là có kinh nghiệm thực hiện gói thầu xây lắp X với giá trị 1 tỷ (bằng
10% của 10 tỷ). Công ty B được tính là có kinh nghiệm thực hiện gói thầu xây lắp X với
giá trị 9 tỷ (bằng 90% của 10 tỷ). Trong đầu bài giá trị hợp đồng tương tự tối thiểu 8 tỷ
đồng. Do vậy, chỉ có công ty B mới được tính là đã thực hiện gói thầu có tính chất và qui
mô tương tự.
3. Kết luận: Công ty A được tính là có kinh nghiệm thực hiện gói thầu xây lắp X với giá
trị 1 tỷ. Công ty B được tính là có kinh nghiệm thực hiện gói thầu xây lắp X với giá trị 9
tỷ. Do vậy, chỉ có công ty B mới được tính là đã thực hiện gói thầu có tính chất và qui mô
tương tự.
Câu 27:
Khi thanh toán đối với hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư đề nghị giảm trừ 5% giá trị
thanh toán ghi trong hợp đồng với lý do trong quá trình thực hiện hợp đồng không phát
sinh khối lượng và không bị ảnh hưởng bởi yếu tố trượt giá (chi phí dự phòng trong giá
gói thầu được duyệt là 5% chi phí xây dựng).
Hỏi: việc đề nghị giảm trừ 5% như nêu trên có phù hợp với quy định của pháp luật về
đấu thầu hay không?
Trả lời:
1. Căn cứ:
- Điểm a khoản 1 Điều 62 Luật 43/2013/QH13
- Điều 95 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
2. Nhận xét:
Gói thầu nêu trong tình huống trên là gói thầu xây lắp, loại hợp đồng áp dụng là hợp
đồng trọn gói. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 62 của Luật Đấu thầu: Hợp đồng
trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung
công việc trong hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn
thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng. Như vậy, nếu không
có phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng (tức là trường hợp thiết kế không thay đổi) thì chủ
đầu tư phải thanh toán cho nhà thầu theo đúng số tiền trong hợp đồng, không được giảm
trừ tiền của nhà thầu kể cả trong trường hợp khi thực hiện không có trượt giá.
3. Kết luận:
Việc đề nghị giảm trừ 5% như nêu trên là không phù hợp với quy định của pháp luật về
đấu thầu.
Câu 28:
19


Gói thầu xây lắp X có thời gian thực hiện hợp đồng 15 tháng, giá gói thầu theo dự
toán được duyệt là 18 tỷ đồng (trong đó bao gồm 1,8 tỷ đồng chi phí dự phòng trượt giá và
dự phòng cho khối lượng phát sinh); gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói và phương
pháp đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu là phương pháp giá thấp nhất.
Khi xét duyệt trúng thầu, bên mời thầu đã lấy giá gói thầu được duyệt trừ đi giá trị
của phần chi phí dự phòng (16,2 tỷ đồng) để làm cơ sở xem xét. Theo đó, nhà thầu xếp
hạng thứ nhất sẽ được đề nghị trúng thầu nếu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai
lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) không vượt 16,2 tỷ đồng.
Anh/chị hãy bình luận về cách làm nêu trên của bên mời thầu.
Trả lời:
1. Căn cứ:
- Điểm b khoản 1 Điều 62 của Luật Đấu thầu
2. Nhận xét:
Gói thầu nêu trong tình huống trên là gói thầu xây lắp, loại hợp đồng áp dụng là hợp
đồng trọn gói. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 62 của Luật Đấu thầu: Khi áp dụng
hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả chi phí
cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng
trượt giá. Như vậy, trong tình huống trên, bên mời thầu khi xét duyệt trúng thầu đã lấy giá
gói thầu được duyệt trừ đi giá trị dự phòng để làm cơ sở xem xét là không đúng với quy
định tại điểm b khoản 1 Điều 62 của Luật Đấu thầu. Giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt
trúng thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực
hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá.
3. Kết luận:
Việc bên mời thầu lấy giá gói thầu được duyệt trừ đi giá trị của phần chi phí dự
phòng (16,2 tỷ đồng) để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu là không phù hợp với quy định của
pháp luật đấu thầu.
Câu 29: Chủ đầu tư A tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế....
1. Căn cứ:
- Khoản 1 Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
2. Nhận xét:
Theo quy định tại Điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, hồ sơ dự
thầu của nhà thầu bị đánh giá là không hợp lệ nếu nhà thầu „đề xuất các giá dự thầu khác
nhau”. Trong tình huống này, hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu không được phép chào
phương án kỹ thuật thay thế. Như vậy, việc nhà thầu chào 02 phương án giá dự thầu khác
nhau trong đơn dự thầu là vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định
63/2014/NĐ-CP. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu bị đánh giá là không hợp lệ.
20


3. Kết luận:
Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu không hợp lệ và loại hồ sơ dự thầu ở bước
đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.
Câu 30:
1.

Căn cứ:
- Điểm a, b khoản 2 Điều 39 Luật 43/2013/QH13

2. Nhận xét, kết luận:
Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật 43/2013/QH13, phương pháp giá đánh
giá áp dụng đối với gói thầu mà các chi phí quy đổi được trên cùng một mặt bằng về các
yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại cho cả vòng đời sử dụng hàng hóa. Vì vậy, với gói
thầu mua sắm máy phát điện nêu trên, nếu có thể quy đổi được trên cùng một mặt bằng
một hoặc một vài các yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại cho cả vòng đời sử dụng máy
phát điện này thì áp dụng được phương pháp giá đánh giá.
Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 39 Luật 43/2013/QH13: Trường hợp áp
dụng phương pháp giá đánh giá, những yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại dùng để xác
định giá đánh giá gồm: chi phí cần thiết để vận hành, bảo dưỡng và các chi phí khác liên
quan đến xuất xứ của hàng hóa, lãi vay, tiến độ, chất lượng của hàng hóa, uy tín của nhà
thầu thông qua tiến độ và chất lượng thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó.
Câu 31:
Trong hồ sơ mời thầu của gói thầu xây lắp yêu cầu nhà thầu nộp 01 bản gốc và 04
bản chụp....
1. Căn cứ:
- Khoản 1 Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Khoản 1 Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Mục 30 Chương I Chỉ dẫn nhà thầu của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT Quy
định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2. Nhận xét, kết luận:
Trong tình huống trên, nhà thầu có 02 bản chụp có nội dung sai khác so với bản gốc
nhưng 02 bản chụp còn lại vẫn có nội dung giống với bản gốc. Đây là sai sót của nhà thầu
nhưng có thể coi là sai sót không nghiêm trọng như quy định tại Mục 30 Chương I Chỉ dẫn
nhà thầu của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT. Trong tình huống trên, bên mời thầu cần
xử lý theo hướng cho phép nhà thầu nộp thêm 02 bản chụp có nội dung giống với bản gốc
như quy định về việc bổ sung tài liệu nêu tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.
Câu 32:
21


Hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua
sắm thiết bị văn phòng (gồm 50 bộ máy tính để bàn và 50 bộ bàn ghế làm việc)....
1. Căn cứ:
- Điểm a khoản 2 Điều 24 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13
2. Nhận xét, kết luận:
Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 thì nhà
thầu được lựa chọn để áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp phải đã ký hợp đồng thực hiện
gói thầu có nội dung tương tự trước đó.
Trong tình huống trên, gói thầu gồm 2 nội dung 50 bộ máy tính để bàn và 50 bộ bàn
ghế làm việc. Đây không phải là loại gói thầu chia phần nên nhà thầu được chọn cũng phải
cung cấp đủ cả 2 nội dung 50 bộ máy tính để bàn và 50 bộ bàn ghế làm việc. Việc chủ đầu
tư áp dụng mua sắm trực tiếp 50 bộ máy tính để bàn với nhà thầu X và 50 bộ bàn ghế làm
việc với nhà thầu Y là không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 Luật Đấu thầu
43/2013/QH13. Trong trường hợp này, để đảm bảo hiệu quả kinh tế, chủ đầu tư cần điều
chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình người có thẩm quyền phê duyệt theo hướng tách
gói thầu trên thành 02 gói riêng biệt: 01gói thầu gồm 50 bộ máy tính để bàn, 01 gói thầu
gồm 50 bộ bàn ghế làm việc. Khi đó, có thể áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp 50 bộ
máy tính để bàn với nhà thầu X và 50 bộ bàn ghế làm việc với nhà thầu Y.
Câu 33:
Bệnh viện công lập X là chủ đầu tư dự án xây dựng tòa nhà khám chữa bệnh chất
lượng cao có tổng mức đầu tư 145 tỷ đồng....
1. Căn cứ:
- Điểm a khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu 43/2013/QH13
2. Nhận xét:
Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13, dự án đầu
tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi điều
chỉnh của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13. Trong tình huống trên, bệnh viện công lập X là
đơn vị sự nghiệp công lập có dự án đầu tư phát triển và dự án này có sử dụng vốn nhà
nước là 10% từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện. Do vậy dự án trên thuộc
phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu.
3. Kết luận:
Việc xây dựng tòa nhà khám chữa bệnh chất lượng cao của bệnh viện X có thuộc
phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.
Câu 34:
Công ty A là doanh nghiệp nhà nước, trong đó có lĩnh vực kinh doanh là mua, bán ô
tô.
22


Hỏi: Việc mua ô tô để bán của Công ty A có phải tuân thủ theo quy định của Luật
đấu thầu hay không, giải thích?
1. Căn cứ:
- Khoản 2 Điều 3 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13
2. Nhận xét:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13, doanh nghiệp nhà
nước mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên và mua sắm phục vụ sản xuất kinh
doanh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Cụ thể, doanh nghiệp phải ban
hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở
bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Trong tình huống trên, công
ty A là doanh nghiệp nhà nước mua ô tô về để bán, đây là hoạt động thường xuyên và
nhằm mục đích kinh doanh nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.
3. Kết luận:
Việc mua ô tô để bán của Công ty A không phải tuân thủ theo quy định của Luật đấu
thầu.
Câu 35:
Khi xây dựng yêu cầu về doanh thu bình quân hàng năm cho hồ sơ mời thầu gói
thầu xây lắp X có thời gian thực hiện hợp đồng....
Hỏi: Anh/chị hãy bình luận về yêu cầu nêu trên của hồ sơ mời thầu.
1. Căn cứ:
- Khoản 2 Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
- Khoản 2.1 Mục 2 Chương III tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của
Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT.
2. Nhận xét, kết luận:
Theo quy định tại Khoản 2.1 Mục 2 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và
kinh nghiệm của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, cách tính toán thông thường về mức
yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm (đối với thời gian thực hiện hợp đồng >12 tháng
như sau:
Doanh thu bình quân hàng năm = (Giá gói thầu / thời gian thực hiện hợp đồng theo
năm) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2.
Trong trường hợp trên, hồ sơ mời thầu quy định hệ số k = 3,5 là quá cao. Quy định
như vậy làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, làm giảm tính cạnh tranh trong đấu
thầu, vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.
Câu 36, 37, 38, 39:
- Các cá nhân lập hồ sơ mời thầu phải có trình độ chuyên môn, năng lực và kinh
nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu;
23


- Khi lập hồ sơ mời thầu cần tuân thủ các quy định tại các Thông tư hướng dẫn mẫu
hồ sơ mời thầu và chỉ thị số 47/2017/CT-TTg của Thủ tướng;
- Trong hồ sơ mời thầu không đưa ra các quy định nhằm hạn chế sự tham gia của
các nhà thầu, làm giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu;
- Khi xây dựng các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật, cần đưa ra các yêu cầu cụ thể về
tiến độ, chất lượng sao cho phù hợp với yêu cầu của gói thầu;
Câu 40: Áp dụng đấu thầu qua mạng để tránh tình trạng „quân xanh-quân đỏ”.
Ngoài ra bổ sung thêm các ý kiến khác.
Câu 41: Tương tự cầu 36, 37, 38, 39
Câu 42: Chính phủ đã có chỉ thị số 47/2017/CT-TTg
Câu 43: Căn cứ khoản 42 Điều 4 của Luật đấu thầu 43/2013/QH13; Bảo lãnh dự
thầu có hợp lệ
.
Câu 44: Lập luận giống câu 34
Câu 45: Lập luận như câu 19, lưu ý kết luận đúng với câu hỏi 45
Câu 46: Lập luận giống câu 19
Câu 47: Giống hệt câu 21
Câu 48: Lập luận giống câu 30
Câu 49: Xử lý giống câu 11
Thư giảm giá nếu không được công khai tại mở thầu thì không đc chấp nhận
Câu 50: Xử lý giống câu 11
Câu 51: Coi là sai sót không nghiêm trọng
Căn cứ mục 30 Chương I Chỉ dẫn nhà thầu của mẫu thông tư số 05/2015/TTBKHĐT và khoản 2 Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
Hồ sơ dự thầu được coi là hợp lệ
Câu 52:
Yêu cầu nhà thầu làm rõ về thẩm quyền của người ký
Tôi xin hỏi, trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu có thư bảo lãnh được Phó Giám đốc
ngân hàng ký, nhưng không kèm giấy uỷ quyền, như vậy có hợp lệ không? Nhà thầu có
được quyền bổ sung giấy tờ nêu trên không?
Trả lời :
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về vấn đề này như sau:
Theo hướng dẫn tại Chương I các mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa ban
hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT của
24


Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong
các trường hợp: Có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định
tại hồ sơ mời thầu, không đúng tên bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản
gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho bên mời thầu.
Đối với câu hỏi của ông Tín, việc xác định tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu thực hiện theo
quy định nêu trên.
Trường hợp bảo đảm dự thầu do Phó Giám đốc ký và không bao gồm văn bản chứng minh
thẩm quyền ký bảo lãnh thì bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ căn cứ quy định
tại Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Câu 53: Giống hệt câu 35
Câu 54:
1. Căn cứ:
Điều 24 Luật đấu thầu 43/2013/QH13
2. Nhận xét:
Theo quy định tại Điều 24 của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13, trong các điều kiện để
áp dụng mua sắm trực tiếp có 2 điều kiện mà trường hợp trong câu hỏi không đáp ứng:
Thứ nhất “gói thầu mua sắm trực tiếp có quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã
ký hợp đồng trước đó”. Trong tình huống của câu hỏi thì gói thầu mua sắm trực tiếp có
quy mô bằng 130% so với lần mua sắm trước, như vậy là không đáp ứng điều kiện mua
sắm trực tiếp.
Thứ hai “đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không
được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng
trước đó”, Trong tình huống của câu hỏi đơn giá của gói thầu B cao hơn so với gói thầu A
nên không đáp ứng điều kiện mua sắm trực tiếp.
3. Kết luận:
Việc áp dụng mua sắm trực tiếp trong trường hợp trên không phù hợp với quy định
của pháp luật đấu thầu.
Câu 55:
1.

Căn cứ:

- Điểm b khoản 1 Điều 62 của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13
- Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT
2.

Nhận xét, kết luận:

Theo quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 62 của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13: Khi
áp dụng hợp đồng trọn gói, giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi
ro và chi phí dự phòng trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×