Tải bản đầy đủ

CHUYÊN ĐỀ NHẢY CAO “KIỂU NẰM NGHIÊNG”

SỞ GD & ĐT ...................
TRƯỜNG THPT .........................

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

NHẢY CAO “KIỂU NẰM
NGHIÊNG”

GIÁO VIÊN: …………….
TỔ : THỂ DỤC - NGOẠI NGỮ

Năm học: 2018 - 2019

CHUYÊN ĐỀ
1


NHẢY CAO
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong những năm gần đây, vấn đề đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đổi mới


phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá được đặc biệt chú trọng. Hướng dẫn số
791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GD&ĐT về việc thí điểm phát triển
chương trình giáo dục nhà trường phổ thông nêu rõ định hướng điều chỉnh nội
dung dạy học trong chương trình hiện hành và xây dựng kế hoạch giáo dục mới
ở từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo các bước: rà soát lại
nội dung chương trình SGK hiện hành, sắp xếp lại nội dung dạy học của từng
môn học trong chương trình hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học
sinh. Như vậy chủ trương của Bộ GD&ĐT là khuyến khích giáo viên chủ động
lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ
đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các
chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng
giáo dục đạo đức và giá trị sống, kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp
luật, tăng cường các hoạt động nhằm đưa bài học gắn liền với thực tiễn cuộc
sống.
Đổi mới phương pháp dạy học đang thực hiện bước chuyển từ chương trình
giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa là từ chỗ
quan tâm đến việc HS học được cái gì đến chỗ quan tâm HS vận dụng được cái
gì qua việc học. Để đảm bảo được điều đó, phải thực hiện chuyển từ phương
pháp dạy học theo lối "truyền thụ một chiều" sang dạy cách học, cách vận dụng
kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất. Tăng cường
việc học tập trong nhóm, đổi mới quan hệ giáo viên - học sinh theo hướng cộng
tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. Bên cạnh việc học
tập những tri thức và kỹ năng riêng lẻ của các môn học chuyên môn cần bổ sung
các chủ đề học tập tích hợp liên môn nhằm phát triển năng lực giải quyết các
vấn đề phức hợp.
Trong chương trình Thể Dục THPT đặc biệt là chương trình lớp 11 kỹ thuật
nhảy cao “kiểu nằm nghiêng”là một trong những nội dung bắt buộc. Nhưng lâu
nay, hầu như khi dạy nội dung này, giáo viên chủ yếu sử dụng các phương pháp
dạy học truyền thống theo kiểu giáo viên giảng, thị phạm, chỉ ra các nội dung
chính còn học sinh chỉ nghe và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên một cách
thụ động dẫn đến tình trạng học sinh không có hứng thú với môn học và bài học.
Từ các lí do trên, nhóm Thể Dục trường THPT Hai Bà Trưng quyết định lựa
chọn chủ đề dạy học nội dung Nhảy cao “kiểu nằm nghiêng” với mong muốn
đem đến một sự đổi mới cho bài học này.
II. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ
1. Tên chủ đê: Nhảy cao “Kiểu nằm nghiêng”
(Chủ đề này gồm 6 tiết học trong chương trình Thể dục học kì 1 lớp 11THPT )
2. Thời lượng: Chủ đề gồm 6 tiết

2
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6

+ giới thiệu kỉ thuật nhảy cao.
+ Học kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy.
+ Học một số động tác bổ trợ ( do GV chọn ).
+ Ôn kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy
+ Học giai đoạn trên không , tiếp đất
+Một số động tác bổ trợ
+ Ôn : Hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật .
+ Học : Một số động tác bổ trợ kt và bài tập phát triển thể lực(do GV
chọn )
+ Ôn : Hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật .
+ Học : Một số động tác bổ trợ kt và bài tập phát triển thể lực(do GV
chọn )
+ Hoàn chỉnh kỉ thuật một số bài tập nâng cao thành tích ( do GV chọn )
+ Một số điểm trong luật điền kinh phần ( nhảy cao ).
+ Kiểm tra đánh giá kết quả.

3.Nội dung chủ đê
Thời
gian

Tiến trình
dạy học

Hoạt động
của học sinh

* Hoạt động 1: Hình Học sinh quan sát sau
thành kiến thức mới đó tìm hiểu nguyên lý
hoạt động của các kĩ
thuật.
Chia nhóm
Mỗi h/s lần lượt thay
nhau tập rồi mọi
người nhận xét bổ
sung để hoàn thiện
Tiết 1
động tác.

Hỗ trợ của giáo
viên
- Giáo viên làm mẫu
thị phạm động tác
kết hợp phân tích kỹ
thuật.
- Giáo viên điều
hành chung và quan
sát các nhóm tập
Giáo viên bao quát
chung, sửa sai cho
học sinh

* Hoạt động 2: Trò Học sinh thực hiện Giáo viên hướng
chơi vận động
trò chơi vận động.
dẫn cách chơi và
luật chơi

Tiết
2-5

* Hoạt động 1: Củng Chia nhóm
GV quan sát, sửa sai
cố kiến thức đã học Mỗi nhóm lần lượt
thay nhau tập rồi mọi
người nhận xét bổ
sung để hoàn thiện kĩ
thuật động tác.
* Hoạt động 2: Hình Học sinh quan sát sau - Giáo viên làm mẫu
3

Kết
quả dự
kiến
H/S
thực
hiện
được
các
động
tác kĩ
thuật
chạy đà
–giậm
nhảy.
- Hoàn
thành
trò chơi
trong
thời
gian
quy
định
H/S
thực
hiện
được
các
động
tác đã


thành kiến thức mới

Tiết 6

đó tìm hiểu nguyên lý
hoạt động của các kĩ
thuật.
Chia nhóm
Mỗi h/s lần lượt thay
nhau tập rồi mọi
người nhận xét bổ
sung để hoàn thiện kĩ
thuật động tác.

thị phạm động tác
kết hợp phân tích kỹ
thuật.
- Giáo viên điều
hành chung và quan
sát các nhóm tập
sửa sai cho học sinh

học.
H/S
thực
hiện
được
các
động
tác mới
đã học

* Hoạt động 3: Bài Học sinh thực hiện Giáo viên hướng - Hoàn
tập phát triển thể lực bài tập bổ trợ
thực hiện bài tập bổ thành
trợ
thực
hiện
bài tập
bổ trợ
theo
quy
định
* Hoạt động kiểm Thực hiện các kĩ Gọi h/s theo danh Đảm
tra:
thuật đã học theo yêu sách
bảo kết
cầu của giáo viên
quả
kiểm
tra theo
yêu cầu

III. CÁC NĂNG LỰC CHÍNH HƯỚNG TỚI HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Ở HỌC SINH
1. Năng lực chung
- Có thể điều hành và hỗ trợ người khác tập, nhận xét đánh giá được kĩ thuật của
người khác một cách chính xác. Vận dụng kiến thức để tập luyện hàng ngày nâng cao
sức khỏe.
2. Năng lực chuyên biệt
- Vận dụng chính xác các kỹ năng đã học vào hoạt động thi đấu .
- Dựa vào cấu trúc kĩ thuật động tác, sự tác động của các động tác đến các tố chất thể
lực có thể xây dựng một số động tác bổ trợ kĩ thuật mới.
Bảng mô tả mức độ nhận thức các mức yêu cầu

Nội dung
NHẢY
CAO

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

- Nhớ và
biết
thực
hiện được
động tác kĩ
thuật nhảy
cao
kiểu

- Biết cách chạy
đà- giậm nhảy –
trên không và tiếp
đất.
-Thực hiện được
các kĩ thuật động

- Biết cách chạy
đà giậm nhảy
đúng vị trí xoay
thân người khi
qua xà và tiếp đất
bằng chân giậm

4

Vận
dụng
cao
- Biết cách
điều chỉnh tốc
độ chạy đà, góc
giậm nhảy đá
lăng chân xoay
người khi qua


nằm
nghiêng.

tác một
thuần thục.

cách nhảy.
- Bước đầu biết
nhận xét đánh giá
kĩ thuật của người
khác.

xà và tiếp đất
- Biết cách
điều chỉnh sửa
sai cho người
khác.

IV. BÀI SOẠN CHỦ ĐỀ NHẢY CAO LỚP 11
1. Mục tiêu dạy học
a. Về kiến thức
- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng và một
số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh của chân.
-Hiểu một số điểm cơ bản trong Luật Điền Kinh( phần nhảy cao).
b. Kĩ năng
- Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn kĩ thuật: Chạy đà, giậm nhảy,trên không và
tiếp đất.
- vận dụng những hiểu biết về luật trong tập luyện,thi đấu.
c. Về thái độ
- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình tập luyện .
- Tuân thủ mọi yêu cầu của giáo viên, thực hiện tốt mọi quy định của giờ học và
môn học.
2. Chuẩn bị
- GV: Tranh ảnh Nhảy cao, hố nhảy, thước đo, vét xới cát.
- HS: Đồng phục đầy đủ theo quy định, phân công vệ sinh khu vực tập luyện,
hố nhảy.
3. Các năng lực chính hướng tới hình thành và phát triển ở học sinh:
* Năng lực chung
- Có thể điều hành và hỗ trợ người khác tập, nhận xét đánh giá được kĩ thuật
của người khác một cách chính xác. Vận dụng kiến thức để tập luyện hàng ngày
nâng cao sức khỏe.
* Năng lực chuyên biệt
- Vận dụng chính xác các kỹ năng đã học vào hoạt động thi đấu .
- Dựa vào cấu trúc kĩ thuật động tác, sự tác động của các động tác đến các tố
chất thể lực có thể xây dựng một số động tác bổ trợ kĩ thuật mới.
4. Tiến trình hoạt động

5


Ôn:
Học:

Nội dung

Tiết 1: Chuyên đề nhảy cao
+Một số động tác bổ trợ nhảy cao
+ Chạy đà- Giậm nhảy
+ Trò chơi vận động
Định

lượng
A.Hoạt động khởi 7 ph
động( phần cơ bản)
1. Tập trung lớp ổn
định tổ chức kiểm tra sĩ sỗ.
Phổ biến nội dung
yêu cầu giờ học.
2. Khởi động:
- Tập bài thể dục 2x8
phát triển chung.
- Xoay kĩ các khớp 2x8
cổ tay, cổ chân.
- Tại chỗ ép ngang, 2x8
ép dọc.
- Tại chỗ thực hiện 2x20”
động tác bước nhỏ nâng cao
đùi, đá lăng sau
B. Hoạt động hình 10 ph
thành kiến thức mới( nội
dung chính cuả tiết học)
- Ôn tập :
+ Tại chỗ thực hiện 3l
động tác đá chân lăng.
+ Đà một bước giậm 3l
nhảy đá chân lăng.
+ Đà ba bước giậm 3l
nhảy đá chân lăng.
C. Hoạt động thực 15 ph
hành( luyện tập)
Hoạt động nhóm:
-Chạy vuông góc với 3l
xà giậm nhảy chân lăng
duỗi thẳng qua xà(chạy đà
chính diện) để xác định
chân giậm nhảy.
-Chạy đà chéo chân 3l
lăng duỗi thẳng qua xà.
+ Thực hiện cách đo
đà: 7 đến 9 bước đà
+ Chạy đà 3 bước, 5
bước, 7 bước thực hiện đặt

Hoạt động của GV và HS
ĐH mở đầu
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
ê GV
ĐH khởi động
x x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x
ê GV

ĐH tập luyện
x x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x
ê GV
-GV giới thiệu kĩ thuật động tác
sau đó phân tích làm mẫu kĩ thuật.
-HS quan sát và thực hiện
Chia thành 2 nhóm Nam riêng
,Nữ riêng các em tự nghiên cứu và thay
nhau thực hiện kĩ thuật.

-Các thành viên trong nhóm quan
sát và nhận xét.
-GV quan sát kết hợp sửa sai kĩ
thuật động tác cho từng nhóm
6


chân giậm vào điểm giậm
nhảy (không giậm nhảy)
+ Chạy đà 5 bước, 7
bước giậm nhảy, thực hiện
động tác lăng chân kết hợp
đánh tay.
D. Hoạt động ứng 10 ph
dụng( củng cố)
Các nhóm trình diễn
kết quả tập luyện.
2. Trò chơi vận
động:
Lò cò tiếp sức

Mỗi nhóm cử 2 bạn lên thực hiện
những động tác đã học.
GV và những học sinh ở dưới
quan sát đánh giá nhận xét .
GV giới thiệu trò chơi rồi hướng
dẫn luật và cách chơi, luật chơi sau đó
điều hành cả lớp cùng chơi
xxxxxx
xxxxxx

E.Hoạt động mở 3 ph
ĐH kết thúc
rộng(Phần kết thúc)
X X X X X X
- Thả lỏng nhẹ
X X X X X X
nhàng tại chỗ
X X X X X X
- Đánh giá nhận xét
X X X X X X
giờ học
- Dặn dò, giao
ê GV
nhiệm vụ có kế hoạch tập
thêm ngoài giờ
5. Những thay đổi bố sung
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

7


Ôn:
Học:

Nội dung

Tiết 2: Chuyên đề nhảy cao
+Một số động tác bổ trợ nhảy cao
+ Kĩ thuật giai đoạn trên không, tiếp đất
+ Bài tập bổ trợ kĩ thuật
Đ/
lượng
8
phút

A. Hoạt động khởi động (Phần
mở đầu)
1. Tập trung lớp ổn định tổ
chức
2 phút
Phổ biến nhiệm vụ, nội dung,
yêu cầu giờ học.
3 phút
2. Khởi động.
- Tập bài thể dục khởi động
2l x 8
tay không 7 động tác.
nhịp
- Xoay các khớp tay, chân
Ép dẻo dọc ngang
- Chạy tại chỗ
+ Bước nhỏ
2l x
+ Nâng cao đùi
20s
+ Nâng cao gót

Hoạt động của GV và HS
- Tập trung lớp 4 hàng ngang
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
 GV
- Cự ly giãn cách
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

GV

X
X

X

XCán sự điều hành

Gọi 1 h/s lên trả lời sau đó thực hiện động tác
3. Kiểm tra bài cũ
chạy đà chính diện giậm nhảy qua xà.
- Trong nhảy cao kiểu “Nằm
nghiêng” có mấy giai đoạn? Kể 2 phút
HS
nhận xét
tên các giai đoạn.
GV đánh giá, cho điểm
nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng”
có 4 giai đoạn đó là Chạy đàGiậm nhảy- Trên không và tiếp
đất.
15
B. Hoạt động hình thành kiến
thức mới (Nội dung chính tiết phút
học )
1. Ôn tập.
Chia lớp thành 2 nhóm vào 2 bộ xà để thực
05
H/s thực hiện vào xà
phút hiện động tác, nam 1 bên, nữ 1 bên
- Chạy vuông góc với xà- giậm
GV quan sát sửa động tác sai cho học sinh.
nhảy chân lăng duỗi thảng qua 2 lần
xà (Xác định chân giậm nhảy).
8


X

X
X

X
+ Một số động tác bổ trợ ngoài
xà.
- Đà một bước đánh tay kết hợp
giậm nhảy, đá lăng.
- Chạy chậm 3 bước đà giậm
nhảy đá lăng chân.

X
X

X

2 lần

X

X
X

X
X

X
X

X
GV

2 lần

X

X
X

X
X

X
X

X

XCả lớp cùng thực hiện lần lượt từng động tác
bổ trợ.

2 lần

GV Giới thiệu khái quát về kỹ thuật của gia
đoạn trên không và tiếp đất.
2. Học mới.
- Khái quát về kỹ thuật của giai
đoạn trên không và tiếp đất sau
đó cho học sinh nghiên cứu
tranh ảnh.
- Học sinh nghiên cứu hình ảnh
về kỹ thuật

10
phút

2 nhóm tập trung hàng
● GV phát cho mỗi nhóm 1 tờ tranh ảnh kỹ thuậ
qua xà giai đoạn trên không và giai đoạn tiếp đất

Yêu cầu các nhóm tự nghiên cứu, thảo luận và
trả lời các câu hỏi

- Kết thúc giai đoạn giậm nhảy chân lăng phả
duỗi thẳng và đá mạnh lên cao.
- Khi qua xà thân người nằm nghiêng gần như
song song với xà.
- Khi rơi xuống chân giậm nhảy tiếp đất trước
- Kết thúc giai đoạn giậm nhảy
chân lăng phải như thế nào?

Một h/s đại diện nhóm lên báo cáo
Sau đó tập thử động tác mà nhóm đã lựa chọn.
GV tổng hợp ý kiến của các nhóm sau đó đưa
ra phương án luyện tập chung.

- Khi qua xà thân người như thế
nào so với xà.
- Khi rơi xuống chân nào tiếp
đất trước

GV làm mẫu thị phạm một lượt để học sinh
quan sát sau đó phân tích chi tiết kỹ thuật dựa
trên hình ảnh bức tranh.

 Từ những cấu trúc và yêu cầu

của các động tác trên e hãy
nghiên cứu và lựa chọn động tác
9


bổ trợ cách tập luyện và hiệu
quả nhất
- Tổng hợp ý kiến của các
nhóm, đưa ra phương án luyện
tập chung đạt hiệu quả nhất.
● Phân tích chi tiết giai đoạn
trên không, tiếp đất
+ Giai đoạn trên không
Sau khi giậm nhảy chân giậm rời
khỏi mặt đất, thân người bắt đầu
hơi nghiêng về phái xà chân đá
lăng và 2 tay ở trên cao, tiếp
theo thu chân giậm nhảy để
chuẩn bị qua xà chân đá lăng
duỗi thẳng khi ở gần đỉnh thì
xoay gót hướng mũi chân về
phía xà tạo cho hông tiếp tục di
chuyển lên cao và thân người
dần trở thành nằm nghiêng trên
xà, chân giậm nhảy co phía
dưới, chân lăng duối thẳng ở
phía trên, hai tay phối hợp khéo
léo để qua xà.
+ Giai đoạn tiếp đất
Sau khi qua xà chân giậm nhảy
nhanh chóng duỗi để chủ động
tiếp đất, tay cùng bên với chân
giậm nhảy hoặc cả 2 tay duỗi ra
để hỗ trợ và giữ thăng bằng. Khi
chân giậm nhảy tiếp đất cần chủ
động chùng gối để giảm chấn
động.
- Cho h/s thực hiện các động tác
bổ trợ ngoài xà
○ Động tác tại chỗ nâng chân
lăng lên cao xoay ép mũi và lật
bàn chân
○ Động tác tại chỗ đá chân lăng

- Cho lớp tách thành 2 hàng hình cữ L.
X X

GV

X X
X X
X X
X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X

- HS đứng theo hàng tập trung hướng về GV
nghe và quan sát.

Cả lớp cùng thực hiện lần lượt từng động tác
bổ trợ.

3 lần

3 lần
3 lần

10


lên cao xoay ép mũi và lật bàn
chân .
○ Động tác tại chỗ bật nhảy đá
lăng chân xoay ép mũi và lật
bàn chân .
C. Hoạt động thực hành
(Luyện tập)
Hoạt động nhóm
GV giao nhiệm vụ cho nhóm
trưởng điều hành cả nhóm luyện
tập
● Bổ trợ ngoài xà hoàn thiện
kỹ thuật với 4 giai đoạn
- Chạy đà 1 bước - giậm nhảy đá lăng chân, xoay thân, lật chân
và tiếp đất.
- Chạy đà 3 bước - giậm nhảy đá lăng chân, xoay thân, lật chân
và tiếp đất.
- Chạy đà 5 bước - giậm nhảy đá lăng chân, xoay thân, lật chân
và tiếp đất.
●Sau đó vào xà để luyện tập
hoàn hiện toàn bộ kỹ thuật nhảy
cao với 4 giai đoạn chạy đà –
giậm nhảy – trên không và tiếp
đất.

10
phút

Nhóm trưởng tự điều hành cả nhóm thực hiện
luyện tập.

3 lần

Cả lớp cùng thực hiện lần lượt từng động tác
bổ trợ.

- Học sinh thành hàng dọc lần lượt thực hiện theo
đội hình nước chảy.

3 lần

3 lần

6
- GV đi quan sát và sửa sai cho học sinh.

3-4
lần

ê

ê

ê

ê
ê
ê

ê
ê

ê
ê

ê
ê

ê
ê

- GV quán xuyến, bao quát chung kết hợp sửa
động tác sai của h/s các nhóm.
8
D. Hoạt động vận dụng.
1. Các nhóm lên trình diễn kết phút
quả luyện tập nội dung bài mới
03

11

- Mỗi nhóm 2 h/s lên trình diễn kết quả luyện
tập nội dung bài học (Thực hiện hoàn thiện toàn
bộ kỹ thuật với 4 giai đoạn chạy đà- giậm nhảy -


Hoàn thiện toàn bộ kỹ thuật phút
nhảy cao với 4 giai đoạn chạy đà
– giậm nhảy – trên không và tiếp
đất

trên không và tiếp đất).
- GV và những học sinh ở dưới quan sát đánh
giá nhận xét theo mức độ Tốt, Khá, TB, Yếu
Chia lớp thành 4 nhóm
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx x

2. Trò chơi vận động bổ trợ 05phú
sức mạnh của chân “Lò cò
t
chuyền vật tiếp sức”
GV hướng dẫn cách chơi
cũng như nêu yêu cầu và luật
chơi
E. Hoạt động mở rộng.
1. Thả lỏng nhẹ nhàng tại chỗ
Tại chỗ đứng rũ chân, gập
bụng rũ tay và vươn thở, hít thở
sâu.
2. GV giao nhiệm vụ cho hs về
nhà tự sưu tầm thêm tranh ảnh
về kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm
nghiêng,
Tìm hiểu một số bài tập bổ
trợ cho kỹ thuật nhảy cao
Tìm hiểu xem nhảy cao có
những kỹ thuật nào? Và kỷ lục
Quốc gia hiện nay của Nam và
Nữ là bao nhiêu?

04
phút
02
phút

02
phútTập trung lớp 4 hàng ngang
- Cán sự điều hành thả lỏng

- H/s về nhà tự sưu tầm thêm tranh ảnh về kỹ
thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.
- Tìm hiểu qua các kênh thông tin như sách báo
mạng internet, hay các giải thi đấu Điền kinh
xem kỷ lục Quốc gia hiện nay của Nam và Nữ là
bao nhiêu?
- GV nhận xét, đánh giá giờ học

3. Đánh giá nhận xét giờ học

12


5. Những thay đổi bố sung
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.

Nội
dung

Tiết 3: Chuyên đề nhảy cao
Ôn: +Một số động tác bổ trợ nhảy cao
+Chạy đà- giậm nhảy-trên không, tiếp đất
Học: + Bài tập phát triển thể lực
Đị
Hoạt động của GV và HS
nh
lượng
7 ph
ĐH mở đầu
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
ê GV
ĐH khởi động
x x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x
2x8
ê GV
2x8
-Gọi hs thực hiện kĩ thuật chạy đà
2x8
-giậm nhảy- trên không, tiếp đất
-GV nhận xét, đánh giá, cho điểm.
2x20”

A.Hoạt
động
khởi động( phần cơ
bản)
1. Tập trung lớp
ổn định tổ chức kiểm tra
sĩ sỗ.
Phổ biến nội
dung yêu cầu giờ học.
2. Khởi động:
- Tập bài thể dục
phát triển chung.
- Xoay kĩ các
khớp cổ tay, cổ chân.
- Tại chỗ ép
ngang, ép dọc.
- Tại chỗ thực
hiện động tác bước nhỏ
nâng cao đùi, đá lăng
sau.
-Tại chỗ bật cao 10l
co gối
3.Kiểm tra bài
cũ:
Kĩ thuật chạy đà

13


-giậm nhảy- trên không,
tiếp đất.

B. Hoạt động 15 ph
hình thành kiến thức
mới( nội dunh chính cuả
tiết học)
1. Ôn tập :
- Đà một bước
3l
giậm nhảy đá chân lăng.
- Đà ba bước
3l
giậm nhảy đá chân lăng.
-Tại chỗ bật nhảy
3l
đá xoay mũi chân lăng
và tiếp đất.
-Đà 1 bước giậm
nhảy đá xoay mũi châ
lăng và tiếp đất.
-Đà 3 bước giậm
nhảy đá xoay mũi châ
lăng và tiếp đất.
C. Hoạt động 17 ph
thực hành( luyện tập)
Hoạt động nhóm:
-Chạy vuông góc
3l
với xà giậm nhảy chân
lăng duỗi thẳng qua
xà(chạy đà chính diện)
-Vào xà: 5-7
bước đà thực hiện 4 giai
đoạn kĩ thuật( chạy đàgiậm nhảy- trên không
và tiếp đấ.
* Bài tập phát
triển thể lực: đi,chạy

3l

ĐH tập luyện
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x x x x
ê GV
-GV giới thiệu kĩ thuật động tác sau đó
phân tích làm mẫu kĩ thuật.
-HS quan sát và thực hiện.

Chia thành 2 nhóm Nam riêng ,Nữ
riêng các em tự nghiên cứu và thay nhau thực
hiện kĩ thuật.

-Các thành viên trong nhóm quan sát và
nhận xét.
-GV quan sát kết hợp sửa sai kĩ thuật
động tác cho từng nhóm

5l
14


3hoặc 5 bước giậm nhảy
đá
lăng
vào
vật
chuẩn( xà ngang)
D. Hoạt động 3 ph
ứng dụng( củng cố)
Các nhóm trình
diễn kết quả tập luyện.
mở
thúc)

Mỗi nhóm cử 2 bạn lên thực hiện
những động tác đã học.
GV và những học sinh ở dưới quan
sát đánh giá nhận xét .

E.Hoạt động 3 ph
rộng(Phần kết

ĐH kết thúc
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X

X
X
X
X

X
X
X
X

- Thả lỏng nhẹ
nhàng tại chỗ
- Đánh giá nhận
xét giờ học
ê GV
- Dặn dò, giao
nhiệm vụ có kế hoạch
tập thêm ngoài giờ
5. Những thay đổi bố sung
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Tiết 4: Chuyên đề nhảy cao
Ôn: +Một số động tác bổ trợ nhảy cao
+Hoàn thiện kĩ thuật 4 giai đoạn trong nhảy cao
Học: + Một số điểm luật điền kinh ( phần nhảy cao)
Đ
Nội dung
ịnh
Hoạt động của GV và HS
lượng

15


A.Hoạt
động
khởi
động( phần cơ bản)
1. Tập trung lớp ổn định tổ
chức kiểm tra sĩ sỗ.
Phổ biến nội dung yêu cầu
giờ học.
2. Khởi động:
- Tập bài thể dục phát triển
chung.
- Xoay kĩ các khớp cổ tay,
cổ chân.
- Tại chỗ ép ngang, ép dọc.
- Tại chỗ thực hiện động tác
bước nhỏ nâng cao đùi, đá lăng
sau.
-Tại chỗ bật cao co gối
3.Kiểm tra bài cũ:
Kĩ thuật chạy đà -giậm
nhảy- trên không, tiếp đất.

7 ph

2x8

x

động

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2x8

x

x

x

x

2x20”

x

x

x

10l

ê GV

-Vào xà: 5-7 bước đà thực
hiện 4 giai đoạn kĩ thuật( chạy đàgiậm nhảy- trên không và tiếp đất.

Hoạt

x

x

2x8

B. Hoạt động hình thành 15 ph
kiến thức mới( nội dunh chính
cuả tiết học)
1. Giới thiệu 1 số điểm luật
phần nhảy cao
2. Ôn tập :
- Đà một bước giậm nhảy
đá chân lăng.
- Đà ba bước giậm nhảy đá
chân lăng.
-Đà 1 bước giậm nhảy đá
xoay mũi châ lăng và tiếp đất.
-Đà 3 bước giậm nhảy đá
xoay mũi châ lăng và tiếp đất.
C. Hoạt động thực 10 ph
hành( luyện tập)
Hoạt động nhóm:

D.

ĐH mở đầu
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
ê GV
ĐH khởi động
x x x x x

3l
3l
3l
3l

3l

ứng 10 ph
16

-Gọi hs thực hiện kĩ thuật
chạy đà -giậm nhảy- trên không, tiếp
đất
-GV nhận xét, đánh giá, cho
điểm.
ĐH tập luyện
x x x x x x
x
x x x x x
x
x x x x x x
x
x x x x x
x
ê GV
-GV giới thiệu kĩ thuật động
tác sau đó phân tích làm mẫu kĩ
thuật.
-HS quan sát và thực hiện.
Chia thành 2 nhóm Nam
riêng ,Nữ riêng các em tự nghiên
cứu và thay nhau thực hiện kĩ thuật.
Các thành viên trong nhóm
quan sát và nhận xét.
-GV quan sát kết hợp sửa sai
kĩ thuật động tác cho từng nhóm

Mỗi nhóm cử 2 bạn lên thực


dụng( củng cố)
1.Các nhóm trình diễn kết
quả tập luyện.
2. Trò chơi vận động:
Lò cò tiếp sức

hiện những động tác đã học.
GV và những học sinh ở
dưới quan sát đánh giá nhận xét .
GV giới thiệu trò chơi rồi
hướng dẫn luật và cách chơi, luật
chơi sau đó điều hành cả lớp cùng
chơi
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

E.Hoạt
động
mở 3 ph
ĐH kết thúc
rộng(Phần kết thúc)
X X X X X X
- Thả lỏng nhẹ nhàng tại
X X X X X X
chỗ
X X X X X X
- Đánh giá nhận xét giờ
X X X X X X
học
- Dặn dò, giao nhiệm vụ
ê GV
có kế hoạch tập thêm ngoài giờ
5. Những thay đổi bố sung
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

17


Tiết 5: Chuyên đề nhảy cao
+Hoàn thiện kĩ thuật 4 giai đoạn trong nhảy cao.
+ Bài tập phát triển thể lực
Đ
Nội dung

ịnh
lượng
khởi 7 ph

A.Hoạt
động
động( phần cơ bản)
1. Tập trung lớp ổn định tổ
chức kiểm tra sĩ sỗ.
Phổ biến nội dung yêu cầu
giờ học.
2. Khởi động:
- Tập bài thể dục phát triển
chung.
- Xoay kĩ các khớp cổ tay,
cổ chân.
- Tại chỗ ép ngang, ép dọc.
- Tại chỗ thực hiện động tác
bước nhỏ nâng cao đùi, đá lăng
sau.
-Tại chỗ bật cao co gối
3.Kiểm tra bài cũ:
Kĩ thuật chạy đà -giậm
nhảy- trên không, tiếp đất.

ĐH mở đầu
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
ê GV
ĐH khởi động
x x x x x

2x8

x

x

2x8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2x8

x

2x20”

x

x

x
x

x

x

10l

ê GV

B. Hoạt động hình thành 15 ph
kiến thức mới( nội dunh chính
cuả tiết học)
1. Ôn tập :
- Đà một bước giậm nhảy
3l
đá chân lăng.
- Đà ba bước giậm nhảy đá
3l
chân lăng.
-Đà 1 bước giậm nhảy đá
3l
xoay mũi châ lăng và tiếp đất.
-Đà 3 bước giậm nhảy đá
xoay mũi châ lăng và tiếp đất.
C. Hoạt động
hành( luyện tập)
Hoạt động nhóm:

Hoạt động của GV và HS

thực 17 ph

-Vào xà: 5-7 bước đà thực 3l
18

-Gọi hs thực hiện kĩ thuật
chạy đà -giậm nhảy- trên không, tiếp
đất
-GV nhận xét, đánh giá, cho
điểm.
ĐH tập luyện
x x x x x x
x
x x x x x
x
x x x x x x
x
x x x x x
x
ê GV
-GV giới thiệu kĩ thuật động
tác sau đó phân tích làm mẫu kĩ
thuật.
-HS quan sát và thực hiện.
Chia thành 2 nhóm Nam
riêng ,Nữ riêng các em tự nghiên
cứu và thay nhau thực hiện kĩ thuật.


hiện 4 giai đoạn kĩ thuật( chạy đàgiậm nhảy- trên không và tiếp đấ.

* Bài tập phát triển thể lực:
đi,chạy 3hoặc 5 bước giậm nhảy
đá lăng vào vật chuẩn( xà ngang)

D.
Hoạt động ứng 3 ph
dụng( củng cố)
1.Các nhóm trình diễn kết
quả tập luyện.

-Các thành viên trong nhóm
quan sát và nhận xét.
-GV quan sát kết hợp sửa sai
kĩ thuật động tác cho từng nhóm
Mỗi nhóm cử 2 bạn lên thực
hiện những động tác đã học.
GV và những học sinh ở
dưới quan sát đánh giá nhận xét .

E.Hoạt
động
mở 3 ph
ĐH kết thúc
rộng(Phần kết thúc)
X X X X X X
- Thả lỏng nhẹ nhàng tại
X X X X X X
chỗ
X X X X X X
- Đánh giá nhận xét giờ
X X X X X X
học
- Dặn dò, giao nhiệm vụ
ê GV
có kế hoạch tập thêm ngoài giờ
5. Những thay đổi bố sung
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

19


Tiết 6 Chuyên đề nhảy cao
KIỂM TRA: NHẢY CAO
Nội dung

Định
lượng
khởi 7 ph

A.Hoạt
động
động( phần cơ bản)
1. Tập trung lớp ổn định tổ
chức kiểm tra sĩ sỗ.
Phổ biến nội dung yêu cầu
giờ học.
2. Khởi động:
- Tập bài thể dục phát triển
chung.
- Xoay kĩ các khớp cổ tay,
cổ chân.
- Tại chỗ ép ngang, ép dọc.
- Tại chỗ thực hiện động tác
bước nhỏ nâng cao đùi, đá lăng
sau.
-Tại chỗ bật cao co gối

Hoạt động của GV và HS
ĐH mở đầu
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
ê GV
ĐH khởi động
x x x x x

2x8

x

x

2x8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2x8

x

2x20”

x

x

x
x

x

x

10l

ê GV

B. Hoạt động hình thành 2 ph
kiến thức mới( nội dunh chính
cuả tiết học)
1. Nội dung kiểm tra:
Kiểm tra kĩ thuật và thành
tích nhảy cao kiểu nằm nghiêng .
2.Biểu điểm:
+ Điểm đạt: Thực hiện cơ
bản đúng kĩ thuật( cả 4 giai đoạn)
thành tích đạt 1,05m đối với nam
và 0,85m đối với nữ.
+ Điểm chưa đạt: Thực hiện
không đúng kĩ thuậtgiai đoạn trên
không .Thành tích không qua
1,05m đối với nam và 0,85m đối
với nữ.
C. Hoạt động thực 30 ph
hành( luyện tập)
Kiểm tra kĩ thuật và thành
tích nhảy cao kiểu nằm nghiêng .

20

ĐH 4 hàng ngang
nghe GV phổ biến cách thức kiểm
tra.
x x x x x x
x
x x x x x
x
x x x x x x
x
x x x x x
x
ê GV
-Mỗi đợt kiểm tra 5-7 HS
nam riêng, nữ riêng.
-Mỗi HS trước khi kiểm tra
được nhảy thử 1 lần và 3 lần chính.
Những HS nhảy lần đầu không qua
thì được nhảy lần 2,3.
Chia thành 2 nhóm Nam
riêng ,Nữ riêng HS nam kiểm tra
trước, nữ kiểm tra sau hết nam đến
nữ.


- lần lượt từng em trong
nhóm thực hiện
-GV quan sát nhạn xét cho
điểm.

D.
Hoạt động ứng 3 ph
dụng( củng cố)
Công bố kết quả các em đạt
được.
E.Hoạt
động
mở 3 ph
ĐH kết thúc
rộng(Phần kết thúc)
X X X X X X
- Thả lỏng nhẹ nhàng tại
X X X X X X
chỗ
X X X X X X
- Đánh giá nhận xét giờ
X X X X X X
học
- Dặn dò, giao nhiệm vụ
ê GV
có kế hoạch tập thêm ngoài giờ
5. Những thay đổi bố sung
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

21


MỤC LỤC
1. Lý do chọn đề tài ………………………………………. Trang 1
2. Nội dung đề tài ………………………………………...Trang 2
3 Các năng lực chính hướng tới hình thànhvà phát
triển ở học sinh .............................................................. Trang 3
4. Bài soạn chủ đề ................................................................ Trang4

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×