Tải bản đầy đủ

Tiếng anh cơ khí Unit 6 laser

Unit 6 Laser
loveminh79@yahoo.com

LOGO


08/06/19

Tuning in

space
communication

identify
targets

light shows

eyes operation
welding
surfacing

measuring
aligning
2

Designed by Duong Duc Minh


08/06/19

Language study used to / for

3

Designed by Duong Duc Minh


08/06/19

Word study Noun + noun compound

4

Designed by Duong Duc Minh


08/06/19

Task 5

5

Designed by Duong Duc Minh


08/06/19

Answers

6


Designed by Duong Duc Minh


08/06/19

Task 6

7

Designed by Duong Duc Minh


08/06/19

Writing Describing a process, 1: sequence

8

Designed by Duong Duc Minh


08/06/19

Consider these stages

9

Designed by Duong Duc Minh


08/06/19

Task 7

10

Designed by Duong Duc Minh


08/06/19

Task 9

11

Designed by Duong Duc Minh


08/06/19

Technical reading

12

Designed by Duong Duc Minh


www.themegallery.com

LOGOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×