Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 4 bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp theo)

HÌNH HỌC LỚP 8
TẬP HAI


CHƯƠNG IV Bài 2 .HÌNH HỘP C
HỮ NHẬT
(tt)
D
A

A'

C
B
D'

C'
B'


1.

Hai đường thẳng song song trong không gian
?1.Quan sát hình hộp chữ
nhật ở hình 75 ta thấy :
 Các mặt bên của hình
hộp chữ nhật là AA’B’B
, ADC’A’, DCD’C’,BB’D’C
, ABCD, A’B’C’D’ .
 BB’ Và AA’ là hai canh
cùng nằm trên một mặt
phẳng.
 BB’ và AA’ không có
điểm chung .

B
A

C
D
B'

A'

C'
D'

hình 75


Từ ?1 em nào có thể đinh nghĩa được hai đường thẳng
song song trong không gian
 Định nghĩa : trong không gian ,hai đường thẳng a và b gọi là
song song với nhau nếu chúng cùng nằm trên một mặt phẳng và
không có diểm chung .
ví dụ : hai đường thẳng AA’
và BB’ trong hình 75 song
song với nhau.

B
A


C
D
B'

A'

C'
D'

hình 75


Với hai đường thẳng a và b trong không gian có thể xảy
ra các trường hợp nào ?
Nhận xét :với hai đường thẳng a và b trong không gian có
thể xảy ra các trường hợp .

Trường hợp 1:Cắt nhau . Chẳng hạn
D’C’ và CC’ .(hình 76,a )
.

B
A

D

C
B'
C'

A'
D'
a)

Hình 76 .

CC’ và DD’ cùng
nằm trong mp
DCC’D’


•Trường hợp 2: Song song . Chẳng hạnAA’ song song với DD’
(hình 76 .b ) .kí hiệu :AA’//DD’.

B
A

AA’ và DD”Cùngnằm
trong mp ADD’A’

D

C
B'
C'

A'
D'
b)

Hình 76


•Trường hợp 3 : Không cùng nằm trên một mặt phẳng
.Chẳng hạn AD và D’C’ (hình 76.c )
B

Hai đường thẳng
AD vàD’C’ còn được
gọi là Hai đường thẳng
chéo nhau

A

D

C
B'
C'

A'
D'
c)

Hình 76 .


Nếu hai dường thẳng phân biệt cùng song song với một đường
thẳng thứ thì hai đường thẳng đó như thế nào?
Định lí1 :
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường
thẳng thứ ba thì song song với nhau .
B

V í dụ : AB//D’C’ vì cùng song
song với DC (hình 76.a).

A

C
D
B'

A'

C'
D'

hình 76.a


2.Đường thẳng song song với mặt phẳng Hai
mặt phẳng song song
?2.Quan sát hình hộp chữ nhật
ở hình 77 ta thấy .
 AB//A’B’ vì cùng nằm
trong mp (ABB’A’) và
A
không có điểm chung .
 AB không nằm trong
A'
mp (A’B’C’D’) .

D

C
B
D'

C'
B'

Hình 77


 Định lí 2:
khi AB không nằm trong mp (A’B’C’D’) mà AB song
song với một đường thẳng của mặt phẳng này. Chẳng hạn
AB//A’B’ ,thì ta nói AB song song với mp (A’B’C’D’) và kí
hiệu : AB// mp(A’B’C’D’) .

D
A

A'

C
B
D'

C'
B'


?3.Các đường thẳng song song với mp(A’B’C’D’) trong hình
77 là : AD, DC, AB, BC.
D
Trên hình 77 bên ta thấy
hai mp (ABCD) và (A’B’C’D’)
như thế nào với nhau

A

A'

C
B
D'

C'

B'
 Nhân xét : trên hình hộp chữ nhật (h.77) xét hai mp (ABCD)
và (A’B’C’D’) .
Mặt phẳng (ABCD) chứa hai đường thẳng cắt nhau AB
,AD và mp (A’B’C’D’) chứa hai đường thẳng cắt nhau A’B’ và
A’D’ .mặt khác AB //A’B’ và AD//A’D’,
Khi đó ta nói mặt phẳng (ABCD) song song với mặt phẳng
(A’B’C’D’) và kí hiệu :
Mp(ABCD) // mp(A’B’C’D’).


V í dụ : Nếu bác thợ mộc cắt một thanh gỗ hình hộp chữ nhật
như hình 78 qua bốn trung điểm I ,H ,K ,L theo thứ tự của
các cạnh AB, DC, D’C’, A’B’ thì :
mp(ADD’A’) //mp(IHKL)

D

H
I

A
D'
A'

C
B
K

C'
B'

L
Hình 78


?4.Trên hình 78 còn các mp
song song với nhau như .

D

D'

Các cặp mp song song với
nhau:

A'

C

I

A

Mp (ABCD) // mp (A’B’C’D’).
Mp (ADD’A’) // mp (BB’C’C)
Mp (ABB’A’) // mp (DCC’D’)
MP (ADHI) // mp ( A’D’KL)
Mp (ADHI) // mp (LKC’B’)
Mp (IHBC) // mp (A’D’KL)
Mp (IHBC) // mp (LKC’B’)

H
B
K
L
Hình 78 .

C'
B'


Từ định nghĩa đường song song với mặt vàhai mp song
song ta có nhận xét sau:
 Nhận xét :
 Nếu một đường thẳng song song với một mp thì chúng
không có điểm chung.
 Hai mặt phẳng song song thì không có điểm chung .
 Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì có chung
một đường thẳng đi qua điểm chung đó .Ta nói hai mặt
phẳng này cắt nhau.a)
b)
c)

Bài tập : hãy vẽ một hình hộp chữ nhật và tìm :
Bốn cặp đường thẳng song song .
Các cặp mặt phẳng song song .
Bốn đường thẳng cung song song với một mặt phẳng bất kì .
Bài giải
a) Bốn cặp đường thẳng song
song như: AD và BC ,AD và
A’D’ , A’D’ và B’C’ ,BC và B’C’.

D
A

A'

C
B
D'

C'
B'

b)Các cặp mp như (ABCD) và
(A’B’C’D’), (ADD’A’) và (BCC’B’)
c) .Chẳng hạn bốn đường thẳng AD,DC ,CB,BA cùng song
Song với mp (A’D’C’B’)


HƯỚNG DẪN V Ề NHÀ :
Làm bài tập 5 , 6, 8 trang 100

Tất cả cùng
Vương lên


THE END
D
A

A'

C
B
D'

C'
B'Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×