Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 8 chương 3 bài 6: Giải toán bằng cách lập phương trình

BÀI GIẢNG TOÁN LỚP 8
ĐẠI SỐ

Sinh viên tập giảng : Đinh Kiên Hoàng


a. 2x+4.(36-x) = 100

b. 4x+2.(36-x) = 100

4x + 72 – 2x = 100
2x + 144 – 4x = 100
4x – 2x
= 100 – 72
2x – 4x
= 100 - 144
2x

= 28
- 2x
= -44
x
= 14
x
= 22

Vậy tập nghiệm của phương
trình S = { 22 }

Vậy Tập nghiệm của
phương trình S =
{ 14 }


1. Biểu diễn một đại lượng bởi một biểu thức chứa ẩn

BT1 : Gọi vận tốc của một ôtô là x ( Km/h )
-Hãy biểu diễn quãng đường ôtô đi được trong 5h ?
-Nếu quãng đường ôtô đi được là 100km thì thời
gian ô tô đi được biểu diễn bởi công thức nào ?


1. Biểu diễn các đại lượng bởi một biểu thức chứa ẩn
?1

Trả lời :
a. Quãng đường Tiến chạy được trong x phút là ………..(m)
b. Vận tốc trung bình (km/h) của tiến trong x phút với quãng đường 4500 m là ?


1. Biểu diễn các đại lượng bởi một biểu thức chứa ẩn
?1

Bài làm :
Đổi đơn vị 4500m = 4,5km


1. Biểu diễn các đại lượng bởi một biểu thức chứa ẩn


?2 Gọi x là số tự nhiên có 2 chữ số ( ví dụ x = 12 ) Hãy lập biểu thức biểu thị số

tự nhiên x bằng 2 cách :
a) Viết thêm chữ số 5 vào bên trái số x ( Ví dụ 12 → 512 , tức là 500 +12 )
b)Viết thêm chữ số 5 vào bên phải số x ( Ví dụ 12 →125 , tức là 12.10+5 )

Trả lời :
a) Viết thêm chữ số năm vào bên trái số x, thì biểu thức biểu thị số tạo thành
có dạng : 500+x
b) Viết thêm chữ số 5 vào bên phải số x, thì biểu thức biểu thị số tạo thành
có dạng : 10x+5

Tương tự hãy viết thêm chữ số 8 vào bên trái và bên phải số x
với x là số tự nhiên có 3 chữ số ?


2. Ví dụ về giải bài toán bằng cách lập phương trình

VD2: ( Bài toán cổ )

Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu con
Một trăm chân chẵn
Hỏi có bao nhiêu gà bao nhiêu chó ?


2. Ví dụ về giải bài toán bằng cách lập phương trình

VD2: ( Bài toán cổ )
Giải
- Gọi x là số gà , với điều kiện x phải là số nguyên dương và nhỏ hơn 36.
Khi đó số chân gà là 2x
- Vì cả gà vào cho là 36 con nên số chó là 36-x. Nên số chân cho sẽ là 4.(36-x)
Tổng số chân là 100 nên ta có phương trình :
2x+4.(36-x) = 100
- Giải phương trình trên :
2x+4.(36-x) = 100
 2x + 144 – 4x = 100
 - 2x
= -44
 x
= 22
- Kiểm tra ta thấy x = 22 thỏa mãn các điều kiện của ẩn.Vậy số gà là 22 (con)
Từ đó suy ra số chó là 36-22=14 (con )


2. Ví dụ về giải bài toán bằng cách lập phương trình

Tóm tắt các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình
Bước 1. Lập phương trình :
- Chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số;
- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;
- Lập phương trình biểu diễn các mối quan hệ giữa các đại lượng
Bước 2. Giải phương trình.
Bước 3. Trả lời kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình
nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn nghiệm nào không,
rồi kết luận.


2. Ví dụ về giải bài toán bằng cách lập phương trình
?3

Giải bài toán trong Ví dụ 2 bằng cách đặt x là số chó ?


Bài 35

Hướng dẫn

Số học sinh cả lớp

Học kỳ 1

Học kỳ 2

x

x

số học sinh giỏi

Học kỳ 2 số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp
hay là bằng ………Số học sinh cả lớp


Bài
Bài 36
34

- Gọi số tuổi của Đi – ô – phăng là X

,và ông chết sau khi con ông mất được 4 năm


2. Bài tập về nhà

Học thuộc các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình
Bài 34/25 SGK
Bài 43,44,45,46,47,48/11 SBT


Chúc cô và các bạn có nhiều sức khỏe
Công tác và học tập tốt !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×