Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 3 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Sở GD – ĐT Vĩnh Long
Phòng GD – ĐT Tam Bình
Trường THPT Long Phú

HỌC 8 - TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC

Giáo viên: Dương Ngọc Cẩm


KIỂM TRA BÀI CŨ
- Nêu hệ quả của định lí Ta-lét?
Áp dụng: Cho tam giác ABC, kẻ BE // AC và AE
cắt BC tại D.
So sánh các tỉ số :
A

B

D

C


E


Bài 3:TÍNH

CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC
CỦA TAM GIÁC

1.Định lí:

?1.
Vẽ tam giác ABC, biết AB = 3cm; AC = 6cm; A 1000
Dựng đường phân giác AD của góc A (bằng compa, thước
thẳng), đo độ dài các đoạn thẳng DB, DC rồi so sánh các tỉ
số AB và DB
A
AC

DC

6

3

B

D

C


Bài 3:TÍNH

CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC
CỦA TAM GIÁC

1.Định lí:
Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh
đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai


đoạn ấy
 ABC

A

GT AD là tia phân giác

của góc A

KL

DB
DC

=

AB
AC

B

D

C


Bài 3:TÍNH

CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC
CỦA TAM GIÁC

Chứng minh

1.Định lí:
A
1

2

D

B

C

E

 ABC
GT AD là tia phân giác của
góc A
KL

DB
DC

=

AB
AC

Ta có: A1  A2 ( gt )
Vì BE // AC, nên A2 E ( slt )
 E

Suy ra
A
1 
Do đó tam giác ABE cân tại B
Suy ra
BE 
= AB (1)
Áp dụng hệ quả của định lí
Ta-lét đối với tam giác DAC,
DB BE
(2)
ta có
DC

AC

Từ (1) và (2) suy raDB AB

DC AC


Bài 3:TÍNH

CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC
CỦA TAM GIÁC

1.Định lí:
2. Chú ý:

Định lí vẫn đúng đối với tia phân giác ngoài của tam giác
D ' B AB

D 'C AC

( AB

AC )
A

E'

D'

B

C


Bài 3:TÍNH

CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC

1.Định lí:
2. Chú ý:

CỦA TAM GIÁC
A

?2

x
a) Tính
y
b) Tính x khi y = 5

7,5

3,5

B

x

y
D

C


Bài 3:TÍNH

CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC
CỦA TAM GIÁC

1.Định lí:
2. Chú ý:
?3

Tính x trong hình sau:
3

E

5

H

x
F

8,5

D


Bài 3:TÍNH

CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC
CỦA TAM GIÁC

1.Định lí:
2. Chú ý:
3. Luyện tập:

BT 15 / 67 SGK: Tính x trong hình sau và làm tròn kết
quả đến chữ số thập phân thứ nhất
A

P
7,2

4,5

x
B

3,5

D

a)

8,7

6,2

C

M

Q
12,5
b)

x

N


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

+ Học thuộc định lý.
+ Làm các bài tập 16, 17, 18, 19 trang 68 SGK.
+ Chuẩn bị tiết sau: “ Luyện tập”.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×